ROMA 3

1Nakabintaha ba ang mga Judio sa mga dili Judio? May kapuslanan ba ang pagkatinuli? 2Daghan! Una sa tanan, gipiyal sa Dios ang iyang mensahe ngadto sa mga Judio. 3Unsa may anaa niana kon pipila kanila wala magmatinumanon? Nagpasabot ba kini nga tungod kay wala sila magtuman, ang Dios dili usab motuman sa iyang saad? 4Wala! Magpabilin nga maminatud-on ang Dios bisan pa ug bakakon ang tanang tawo. Sumala sa kasulatan: "Sa imong pagpanulti makita gayod nga matarong ka; ug modaog ka sa dihang hukman ka." 5Apan kon ang atong pagkadaotan makapadayag hinuon sa pagkamatarong sa Dios, moingon ba kita nga dili matarong ang Dios sa iyang pagsilot kanato? (Nagsulti lang ko sa mahimong isulti sa mga tawo.) 6Dili gayod! Kay kon dili matarong ang Dios, unsaon man niya paghukom sa kalibotan? 7Apan kon ang akong pagbakak makapasidungog hinuon sa Dios pinaagi sa pagpatin-aw pag-ayo sa iyang kamatuoran, nganong hukman pa man ako ingon nga makasasala? 8Nganong dili na lang kita moingon, "Magbuhat kitag daotan aron moresulta ang maayo?" Gani, may nag-insulto kanako pinaagi sa pagpasangil nga ako nagsulti niining butanga! Silotan gayod sila sa angay kanila. 9Karon, mas maayo pa ba kitang mga Judio kay sa mga dili Judio? Dili! Sumala sa giingon ko na, ang tanan—Judio ug dili Judio nailalom sa gahom sa sala 10kay ang Kasulatan nag-ingon, "Wala gayoy tawo nga matarong, 11walay nakasabot o nangita sa Dios. 12Ang tanan namiya gikan sa Dios, ug nahimo silang daotan; walay bisan usang nagbuhat ug maayo, wala bisan usa. 13Ang tutonlan nila sama sa binuksang lubnganan; gigamit nila ang ilang dila sa pagpanglimbong, ug nanggula sa ilang mga ngabil ang kamandag sa bitin. 14Puno sa pait nga mga tunglo ang ilang mga baba. 15Gipakasayon nila ang pagpatay; 16dihay kalaglagan ug kasakitan sa ilang giagian. 17Wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdait 18ug wala sila magbaton ug kahadlok sa Dios." 19Karon nasayod kita nga ang tanang sugo sa Balaod alang lamang niadtong nailalom sa Balaod aron wala kitay ikabalibad ug aron mailalom ang tibuok kalibotan sa paghukom sa Dios. 20Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa Balaod. Ang mahimo lamang sa Balaod mao ang pagpaila sa tawo nga siya nakasala. 21Apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tawo ug kini dili pinaagi sa Balaod. Gipamatud-an kini sa Balaod ug sa mga propeta. 22Gihimong matarong sa Dios ang mga tawo pinaagi sa ilang pagtuo kang Jesu-Cristo kay managsama man ang tanang mga tawo. 23Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. 24Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Cristo Jesus nga nagluwas kanila. 25Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa motuo kaniya. Niining paagiha gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong ug tungod sa iyang pagkamapailubon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. 26Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tawo aron pagpakita nga siya matarong ug himoon niyang matarong ang tanan nga motuo kang Jesus. 27Karon, unsa na may angay tang ipanghambog? Wala! Ngano man? Tungod ba kay ang tawo nagtuman sa Balaod? Dili, kondili tungod sa iyang pagtuo. 28Kay maoy atong gituohan nga ang tawo himoong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa pagtuman sa Balaod. 29O, Dios ba lamang diay siya sa mga Judio? Dili ba Dios man usab siya sa mga dili Judio? Matuod nga siya Dios usab nila. 30Tungod kay usa ra ang Dios, himoon niyang matarong ang mga Judio pinasikad sa ilang pagtuo ug ang mga dili Judio himoon niyang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. 31Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang Balaod tungod sa pagtuo? Wala! Gilig-on hinuon nato ang Balaod.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\