ROMA 4

1Busa unsa may atong ikasulti mahitungod kang Abraham nga amahan sa atong kaliwat? 2Kon gihimo pa siyang matarong sa Dios tungod sa iyang nahimo, may katarongan unta siya sa pagpasigarbo apan dili sa atubangan sa Dios. 3Kay ang kasulatan nag-ingon, "Mituo si Abraham sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong." 4Ang tawo nga nagtrabaho suholan apan ang suhol dili maisip nga gasa kay iya mang gihagoan. 5Apan ang tawo nga wala magsalig sa iyang binuhatan kondili nagsalig hinuon sa Dios kinsa nag-isip sa makasasala nga walay sala, siya isipon nga matarong tungod sa iyang pagtuo. 6Mao kini ang giingon ni David nga bulahan ang tawo nga gihimong matarong sa Dios dili tungod sa bisan unsa niyang buhat: 7"Bulahan gayod ang mga tawo nga gipasaylo sa Dios sa ilang kalapasan ug gitabonan ang ilang mga sala! 8Bulahan gayod ang tawo kansang mga sala dili na hinumdoman sa Ginoo!" 9Sa mga tinuli ra ba diay ang kabulahanan nga gihisgotan ni David? Dili! Ila usab kini sa mga dili tinuli. Kay sa amo nang giingon, "Si Abraham mituo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong." 10Kanus-a man kini mahitabo? Sa wala pa ba matuli si Abraham o sa natuli na? Nahitabo kini sa wala pa siya matuli, dili sa natuli na siya. 11Kay gituli siya human siya motuo sa Dios ug ang iyang pagkatinuli maoy timaan nga tungod sa iyang pagtuo, ang Dios miisip kaniya nga matarong bisag wala pa siya tulia. Busa si Abraham mao ang espirituhanong amahan sa tanang motuo sa Dios ug gihimo silang matarong sa Dios bisag dili sila tinuli. 12Siya usab ang amahan sa mga tinuli, dili lang kay sila natuli kondili tungod kay mituo man sila sama sa pagtuo ni Abraham sa wala pa siya tulia. 13Gisaad sa Dios kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat nga maiya ang kalibotan. Gihimo kining maong saad dili tungod kay gituman ni Abraham ang Balaod kondili tungod kay mituo siya ug gihimong matarong sa Dios. 14Kay kon ihatag ngadto sa mga tawo nga nagtuman sa Balaod ang mga gisaad sa Dios, walay kapuslanan ang pagtuo ug kawang lang ang saad sa Dios. 15Ang Balaod nagdala sa kasuko sa Dios; apan kon walay balaod, walay kalapasan. 16Busa ang saad madawat pinasikad sa pagtuo aron maangkon gayod kini ingon nga gasa sa Dios alang sa tanang kaliwat ni Abraham—dili lamang kanila nga nagtuman sa Balaod kondili niadtong nagtuo usab sama kang Abraham. Kay si Abraham mao ang espirituhanong amahan natong tanan; 17sumala sa giingon sa kasulatan, "Gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod." Busa nadawat ni Abraham ang saad atubangan sa Dios nga gituohan niya, ang Dios nga nagbanhaw sa mga patay ug nagmugna sa tanan nga wala kaniadto. 18Mituo ug milaom si Abraham bisan sa panahon nga wala na siyay paglaom nga makaanak pa. Busa nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod; sumala sa giingon sa kasulatan, "Ingon kadaghan sa mga bituon ang imong kaliwat." 19Hapit na siya mausa ka gatos ka tuig apan bisag nagkangokango na siya ug si Sara dili na makaanak wala siya kawad-ig pagtuo nga makaanak pa sila. 20Wala siya kawad-ig paglaom nga matuman gayod ang gisaad sa Dios kaniya kay ang iyang pagtuo naghatag man kaniyag gahom ug gidayeg niya ang Dios. 21Kay nasiguro niya nga ang Dios makahimo gayod sa pagtuman sa iyang gisaad. 22Busa si Abraham "gihimong matarong sa Dios" tungod sa iyang pagtuo. 23Ang pulong nga "gihimo siyang matarong" wala isulat alang lamang kaniya. 24Gisulat kini alang usab kanato nga himoong matarong kay nagtuo man kita kaniya nga nagbanhaw kang Jesus nga atong Ginoo. 25Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala ug gibanhaw aron himoon kitang matarong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\