ROMA 5

1Kay gihimo na man kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 2Pinaagi kaniya makahimo na kita sa pagpahimulos sa grasya sa Dios diin nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayod kita sa himaya sa Dios. 3Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahutayon. 4Ang paglahutay makahimo kanato nga kahimut-an sa Dios ug ang iyang kahimuot naghatag kanatog paglaom. 5Dili gayod kita pakyason niining paglaoma kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasingkasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. 6Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Cristo alang sa mga daotan sa panahon nga gipili sa Dios. 7Malisod sa tawo ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. 8Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kay sa makasasala pa kita nagpakamatay si Cristo alang kanato. 9Ug karon nga gihimo na kitang matarong pinaagi sa iyang dugo, labi pa gayod nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. 10Kaniadtong mga kaaway pa kita sa Dios, gipasig-uli kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang Anak. Ug karon nga kita napasig-uli na ngadto sa Dios, labi pa gayod nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Cristo! 11Apan dili lang kay kana ra. Nagmalipayon usab kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo nga nagpasig-uli kanato ngadto sa Dios. 12Miabot sa kalibotan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. 13Dinhi na sa kalibotan ang sala sa wala pa gani ihatag ang Balaod. Apan diin walay balaod, wala usay sala. 14Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises ang tanang tawo giharian sa kamatayon bisan kadtong wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawo nga umaabot. 15Apan dili managsama kining duha kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kon daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga maangkon sa daghang tawo pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Jesu-Cristo. 16Ug managlahi ang resulta sa gasa sa Dios ug sa sala sa usa ka tawo. Kay gipahamtang ang silot tungod sa maong usa ka sala apan human sa daghang pagpakasala gihatag ang gasa aron paghimong matarong sa tawo. 17Kon tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo naghari ang kamatayon pinaagi sa maong tawo, labi pang magmadaogon sa ilang pagkinabuhi kadtong nakadawat sa madagayaong grasya sa Dios ug sa gasa sa iyang pagkamatarong pinaagi kang Jesu-Cristo. 18Busa ang pagpakasala sa usa ka tawo maoy nahimong hinungdan nga silotan ang tanan. Apan pinaagi sa matarong nga buhat sa usa ka tawo maluwas ug makaangkon sa kinabuhi ang tanan. 19Pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo daghan ang nahimong makasasala. Pinaagi usab sa pagkamatinumanon sa usa ka tawo daghan ang gihimong matarong sa Dios. 20Gihatag ang Balaod aron modugang ang kalapasan apan diin midaghan ang sala, labaw pang midagaya ang grasya. 21Busa ingon nga naghari ang sala pinaagi sa kamatayon, maghari usab ang grasya sa Dios pinaagi sa pagkamatarong nga magdala kanato ngadto sa kinabuhing walay kataposan pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Ginoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\