ROMA 6

1Busa unsa may atong ikasulti karon? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron modugang ang grasya sa Dios? 2Dili gayod! Kay mahitungod sa pagpakasala patay na kita busa unsaon man nato pagpadayon pagkinabuhi diha sa sala? 3Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Cristo Jesus busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. 4Tungod niini, sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Cristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa Amahan, kita usab angay nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. 5Kay kon nahiusa kita kaniya diha sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kon banhawon na kita ingon nga gibanhaw siya. 6Kay nasayod kita nga ang atong daan ug makasasala nga pagkatawo gilansang na uban ni Cristo aron malaglag kini ug dili na kita maulipon sa sala. 7Kay wala nay gahom ang sala ngadto sa tawo nga patay na. 8Kon namatay kita uban kang Cristo, gituohan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. 9Kay nasayod kita nga si Cristo gibanhaw ug dili na gayod siya mamatay pag-usab ug ang kamatayon wala nay gahom ibabaw kaniya. 10Ang iyang kamatayon mao ang kamatayon nga nagwagtang sa sala makausa alang sa tanang panahon ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. 11Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios, hiniusa kang Cristo Jesus. 12Busa ayaw na paharia ang sala diha sa inyong mga lawas nga may kamatayon aron dili na kamo madaog sa inyong kailibgon. 13Ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas aron gamiton sa daotang katuyoan. Hinuon, itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon ug itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyoan. 14Kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala kay dili na man kamo ilalom sa balaod kondili ilalom na sa grasya sa Dios. 15Karon, unsa man? Magpakasala ba diay kita tungod kay dili na man kita ilalom sa balaod kondili ilalom na sa grasya sa Dios? Dili gayod! 16Nasayran ninyo nga kon matinumanon kamo nga magpaulipon ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kon nagpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala ug moresulta kini sa kamatayon. Kon magmatinumanon kamo sa Dios, moresulta kini sa inyong pagkamatarong. 17Apan salamat sa Dios kay bisan ug kaniadto naulipon kamo sa sala, karon sa kinasingkasing nagmatinumanon kamo sa mga pagtulon-an nga nadawat ninyo. 18Giluwas kamo gikan sa sala ug nangahimo nang mga ulipon sa pagkamatarong. 19(Tungod sa inyong tawhanong kahuyang gigamit ko ang yanong mga pulong.) Kon kaniadto gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga malaw-ay ug daotan, karon gamita na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong ug sa balaan nga katuyoan. 20Kaniadto sa ulipon pa kamo sa sala, dili kamo ulipon sa pagkamatarong. 21Ug unsa may kaayohan nga naani ninyo sa inyong pagbuhat sa mga butang nga karon gikaulaw na ninyo? Kamatayon ra gayod ang sangpotanan! 22Apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug nag-alagad na sa Dios, ang balos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan nga mosangpot sa kinabuhing walay kataposan. 23Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay kataposan nga anaa kang Cristo Jesus nga atong Ginoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\