ROMA 7

1Mga igsoon, sa walay duhaduha, makasabot kamo sa akong isulti kay nasayod man kamong tanan sa balaod nga ang tawo ubos lamang sa balaod samtang buhi pa siya. 2Pananglitan, ang babayeng minyo ubos sa gahom sa iyang bana sumala sa balaod samtang buhi pa ang iyang bana. Apan inigkamatay sa iyang bana, nahilingkawas na siya gikan sa maong balaod. 3Busa kon makigpuyo siyag laing lalaki samtang buhi pa ang iyang bana, tawgon siyag mananapaw. Apan inigkamatay sa iyang bana, gawasnon na siya ug dili tawgon nga mananapaw kon magminyo siyag laing lalaki. 4Kamo usab, mga igsoon, patay na sa Balaod kay bahin man kamo sa lawas ni Cristo. Karon iya na kamo ni Cristo nga gibanhaw aron magkinabuhi kita nga mapuslanon alang sa Dios. 5Kay sa nagkinabuhi pa kita sumala sa tawhanon nga kinaiya, ang atong mga daotang kaibog nga gipukaw sa Balaod maoy naggahom sa atong lawas, ug kamatayon ang sangpotanan niini. 6Apan karon, gawasnon na kita gikan sa Balaod kay patay na man kita sa Balaod nga kaniadto nagbilanggo kanato. Dili na kita mag-alagad ubos sa daang balaod nga sinulat kondili diha na sa bag-ong kinabuhi nga iya sa Espiritu. 7Karon, unsa may ikasulti nato? Daotan ba diay ang Balaod? Dili! Gani, kon dili pa tungod sa Balaod dili unta ako makaila unsay sala. Ug dili usab ako makaila unsay kaibog kon wala pay Balaod nga nag-ingon, "Ayaw kaibog!" 8Apan diha sa kasugoan ang sala nakahigayon paghimo sa tanang matang sa kaibog dinhi sa akong kasingkasing. Kay patay ang sala kon wala pay balaod. 9Kaniadto buhi ako sa wala pay kasugoan, apan sa diha nay kasugoan mitungha ang sala ug namatay ako. 10Mao untay tuyo sa kasugoan ang paghatag ug kinabuhi apan nahimo hinuon kining hinungdan sa akong kamatayon. 11Kay ang sala nakahigayon man sa paglimbong kanako pinaagi sa kasugoan; ug pinaagi sa kasugoan gipatay ako sa sala. 12Ang Balaod balaan ug ang kasugoan balaan, matarong ug maayo. 13Nagpasabot ba kini nga ang maayo maoy nakapatay kanako? Dili! Apan gigamit sa sala ang maayo ingon nga hinagiban sa pagpatay kanako aron madayag gayod ang matuod nga kinaiya sa sala. Busa pinaagi sa kasugoan nahimong labi pang ngil-ad ang sala. 14Nasayod kita nga ang Balaod espirituhanon apan unodnon ako nga gibaligya ingon nga ulipon sa sala. 15Wala ako makasabot sa akong gibuhat: wala ko buhata ang buot kong buhaton. Hinuon gibuhat ko ang mga butang nga akong gidumtan. 16Busa kon gibuhat ko ang dili ko buot nga buhaton, nagpaila kini nga uyon ako nga matarong ang Balaod. 17Busa dili ako mao ang nagbuhat niini kondili ang sala nga ania kanako. 18Nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ania kanako sa akong pagkatawhanon. Kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili ako makahimo. 19Dili ako makahimo pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton apan gibuhat ko hinuon ang daotan nga dili ko buot buhaton. 20Kon gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako maoy nagbuhat niini kondili ang sala nga ania kanako. 21Busa nasayran ko kining usa ka balaod: sa higayon nga buot kong buhaton ang maayo, ang daotan hinuon ang akong mabuhat. 22Gikahimut-an ko ang balaod sa Dios sulod sa akong kasingkasing. 23Apan ania usab kanako ang usa ka balaod nga sukwahi sa balaod nga nauyonan sa akong hunahuna ug kini naghimo kanakong ulipon sa balaod sa sala nga ania sa akong lawas. 24Pagkaalaot ko gayod! Kinsa bay moluwas kanako gikan niining lawas nga nagduot kanako ngadto sa kamatayon? 25Salamat sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo! Busa mao kini ang akong kahimtang: gialagaran ko ang balaod sa Dios sa akong hunahuna lamang apan ang akong lawasnong kinaiya nag-alagad sa balaod sa sala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\