ROMA 8

1Tungod niini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Cristo Jesus. 2Kay ang balaod sa Espiritu nga naghatag ug kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Cristo Jesus nagluwas kanako gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. 3Ang wala mahimo sa Balaod tungod sa kahuyang sa tawo, gihimo sa Dios. Gihukman niya ang sala diha sa kinaiya sa tawo pinaagi sa pagpadala sa iyang Anak nga mianhi ingon nga tawo aron paglaglag sa sala. 4Gihimo kini sa Dios aron ang katarongan nga gipangayo sa Balaod matuman dinhi kanato nga nagkinabuhi na sumala sa Espiritu, dili sumala sa tawhanong kinaiya. 5Kay kadtong nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanong kinaiya naghunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa Espiritu naghunahuna kanunay sa espirituhanong mga butang. 6Ang paghunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon mosangpot sa kamatayon apan ang paghunahuna kanunay sa mga butang nga espirituhanon mosangpot sa kinabuhi ug kalinaw. 7Busa kaaway sa Dios ang tawo nga kanunayng maghunahuna sa mga butang nga tawhanon kay dili man siya motuman sa balaod sa Dios ug dili gayod siya makatuman niini. 8Ang tawo nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya dili gayod makapahimuot sa Dios. 9Apan wala na kamo magkinabuhi nga minandoan sa tawhanong kinaiya kondili sa Espiritu kon tinuod man ugaling nga ang Espiritu sa Dios anaa na sa inyong kasingkasing. Kadtong walay Espiritu ni Cristo, dili iya ni Cristo. 10Apan kon nagpuyo si Cristo sa inyong kasingkasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, ang Espiritu kinabuhi alang kaninyo tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. 11Kon nagpuyo sa inyong kasingkasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Jesus, siya nga nagbanhaw kang Cristo mohatag usab ug kinabuhi sa inyong madunot nga lawas pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. 12Tungod niana, mga igsoon, obligado kita sa pagkinabuhi dili sumala sa tawhanong kinaiya. 13Kay kon magkinabuhi kamo nga minandoan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayod kamo. Apan mabuhi gayod kamo kon pinaagi sa Espiritu patyon ninyo ang tawhanong binuhatan. 14Ang tanang gimandoan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. 15Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo dili mag-ulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong Espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini makasangpit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingon, "Amahan! Amahan ko!" 16Makighiusa ang maong Espiritu sa atong espiritu aron pagmatuod nga kita mga anak sa Dios. 17Ug kay mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios ug madawat nato kini uban kang Cristo. Kay kon makig-ambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. 18Giisip ko nga ang atong mga pag-antos niining panahona dili gayod ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. 19Mahinangpon nga nagpaabot ang kabuhatan nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. 20Kay gitugotan sa Dios nga mahimong kawang ang kabuhatan, dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini kondili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini, nagpabilin ang paglaom 21kay luwason man gayod ang kabuhatan gikan sa kaulipnan sa pagkamadunoton ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. 22Nasayod kita nga hangtod karon ang tibuok kabuhatan nag-agulo tungod sa kasakit sama sa babaye nga nagbati. 23Apan dili kay ang kabuhatan lang ang nag-agulo kondili lakip kita nga nagbaton na sa Espiritu ingon nga unang gasa sa Dios. Nag-agulo kita samtang nagpaabot kon kanus-a sagupa nga mga anak sa Dios ug kanus-a luwasa sa hingpit. 24Kay giluwas kita tungod niining maong paglaom. Apan kon makita nato ang atong gilaoman, dili kana nato matawag nga paglaom. Kay laoman pa ba diay ang nakita na? 25Apan kon molaom kita sa wala nato makita, magpaabot kita nga mapailubon. 26Sa samang paagi, sa atong pagkahuyang tabangan kita sa Espiritu kay dili kita mahibalo unsaon pag-ampo. Ang Espiritu mismo mao ang mangaliyupo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay sa pulong. 27Ug ang Dios nga nasayod sa kasingkasing sa mga tawo, nasayod unsay gihunahuna sa Espiritu; kay ang Espiritu mangaliyupo sa Dios alang sa iyang katawhan sumala sa iyang kabubut-on. 28Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayohan niadtong nahigugma kaniya, kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyoan. 29Kadtong gipili nang daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang Anak, aron ang iyang Anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsoon. 30Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila kondili gihimo usab niyang matarong ug gipaambit sa iyang himaya. 31Karon, unsa may atong ikasulti mahitungod niini? Kon dapig kanato ang Dios, kinsay makigbatok kanato? 32Kon wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang Anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? 33Kinsay mangahas sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. 34May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Wala! Si Cristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw ug atua siya sa tuo sa Dios ug nangaliyupo alang kanato! 35Busa, kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Cristo? Ang kasakit ba, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang kakabos, ang katalagman, o ang kamatayon? 36Sumala sa giingon sa Kasulatan, "Tungod kanimo, namiligro kami sa tanang panahon; nahisama kami sa ihawonon nga mga karnero." 37Dili! Hinuon, taliwala niining tanan, may hingpit kitang kadaogan pinaagi kaniya nga nahigugma kanato! 38Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma: bisan ang kamatayon o kinabuhi, o mga anghel, o ang mga langitnong pamunoan o mga gahom, o ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahonan, 39bisan ang kalibotan sa itaas o sa ilalom—wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Cristo Jesus nga atong Ginoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\