ROMA 9

1Matuod ang giingon ko. Iya ako ni Cristo ug wala ako mamakak. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo mao ang akong saksi nga 2gibati ko ang hilabihang kasubo ug walay paghunong nga kaguol 3alang sa akong kaigsoonan—mga isigka-Judio. Tungod kanila, mahimo nga tunglohon ako sa Dios ug mahimulag kang Cristo 4kay sila mga Israelita man. Sila mga anak sa Dios ug gipaambit sa iyang himaya ug naghimo siyag mga kasabotan uban kanila ug gihatagan sila sa Balaod. Ila ang matuod nga pagsimba ug nakadawat sila sa mga saad sa Dios. 5Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan natawo si Cristo. Ang Dios nga labaw sa tanan daygon unta hangtod sa kahangtoran! Amen. 6Wala ako magpasabot nga wala matuman ang saad sa Dios kay dili ang tanang kaliwat ni Israel mga pinili sa Dios. 7Dili usab ang tanang kaliwat ni Abraham mga anak sa Dios kay ang Dios miingon man kang Abraham, "Ang kaliwat lamang ni Isaac maoy isipon nga imong kaliwat." 8Nagpasabot kini nga ang mga gianak sa Dios dili mao kadtong gianak sa tawhanon nga paagi kondili ang gianak tungod sa saad sa Dios maoy isipon nga matuod nga mga kaliwat. 9Kay ang gisaad sa Dios mao kini, "Sa tukmang panahon mobalik ako ug si Sara manganak ug batang lalaki." 10Dugang pa niini, gisamkon ni Rebecca ang kaluha nilang anak ni Isaac nga atong amahan. 11- 12Sa wala pa gani mahimugso ang mga bata giingnan na sa Dios si Rebecca, "Mag-alagad sa manghod ang magulang." Niining panahona wala pa makabuhat ang mga bata ug bisan unsang maayo o daotan nga angay kapasikaran sa pagpili. Apan tumanon sa Dios ang iyang katuyoan sa pagpili, dili pinasikad sa buhat kondili pinaagi sa iyang pagtawag. 13Sumala sa giingon sa Kasulatan, "Gihigugma ko si Jacob apan gikasilagan ko si Esau." 14Unsa may ikasulti ta karon? May pinalabi ba ang Dios? Wala! 15Kay miingon siya kang Moises, "Kaluy-an ko kadtong buot kong kaluy-an ug higugmaon ko kadtong buot kong higugmaon." 16Sa ato pa, ang pagpili sa Dios wala ipasikad sa pagbuot o sa buhat sa tawo kondili sa kaluoy sa Dios. 17Kay ang Kasulatan nag-ingon kang Paraon, "Gihimo ko ikaw nga hari aron ikapadayag ko ang akong gahom pinaagi kanimo ug aron ikapaila ko ang akong ngalan sa tibuok kalibotan." 18Busa maluoy ang Dios sa buot niyang kaluy-an ug pagahion niya ang kasingkasing niadtong buot niya. 19Moingon unya kamo, "Kon matuod kini, nganong pakasad-on man sa Dios ang tawo? Kinsa may makapugong sa buot buhaton sa Dios?" 20Apan kinsa ka man nga makiglalis sa Dios? Tawo ka lamang! Makaingon ba ang yuta ngadto sa magkukolon, "Nganong giingon mo ako niini pagbuhat?" 21Wala bay katungod ang magkukolon sa paghimo sa minasang yuta ngadto sa duha ka matang sa kolon—ang usa mahalon ug ang usa baratohon? 22Ingon niana ang gibuhat sa Dios. Buot niyang ipakita ang iyang kapungot ug ipaila ang iyang gahom. Apan nagpailob lang siyag maayo sa mga tawo nga iyang gikapungtan ug iyang gitakda nga laglagon. 23Ug buot usab niyang ipadayag ang iyang himaya nga gibubo niya kanato nga iyang gikaluy-an—kita nga gitagan-an niyang daan sa iyang himaya. 24Kay mga tinawag kita niya, dili lamang gikan sa mga Judio, kondili gikan usab sa mga dili Judio. 25Mao kini ang giingon sa Ginoo diha sa basahon ni Hosea: "Ilhon ko nga ‘Akong katawhan’ ang dili ko katawhan kaniadto. Higugmaon ko usab ang katawhan nga wala ko higugmaa kaniadto. 26Ug sa mga dapit nga sila kaniadto giingnan, ‘Dili ko kamo katawhan,’ tawgon na silang mga anak sa Dios nga buhi." 27Ug si Isaias mipahayag mahitungod sa Israel: "Bisan ang kaliwat ni Israel sama kadaghan sa balas sa baybayon apan diyutay lamang ang maluwas 28kay ipahamtang sa Ginoo ang iyang hukom sa kalibotan sa tuman nga kahigpit ug kadali." 29Mahitabo gayod ang gitagna ni Isaias, "Kon ang Ginoong Labing Gamhanan wala pa magbilin ug pipila sa atong mga kaliwat, mahisama unta kita sa Sodoma ug sa Gomora." 30Ang ikasulti ta karon mao kini: ang dili mga Judio nga wala maningkamot nga mahimong matarong atubangan sa Dios nakabaton hinuon niining maong pagkamatarong pinaagi sa pagtuo 31samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod wala hinuon molampos. 32Ngano man? Kay ang ilang paningkamot wala man ipasukad sa pagtuo kondili sa buhat. Napandol sila sa bato nga makapandol, 33sumala sa Kasulatan: "Gibutang ko sa Sion ang usa ka bato nga makapandol, usa ka bato nga kapandulan nila. Apan ang motuo kaniya dili gayod maulawan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\