TITO 1

1Gikan ni Pablo, sulugoon sa Dios ug apostol ni Jesu-Cristo. Gipili ako ug gipadala aron paglig-on sa pagtuo sa katawhan nga pinili sa Dios, ug pagdala kanila ngadto sa kamatuoran nga gitudlo sa atong tinuohan 2nga gipasikad diha sa paglaom sa kinabuhing walay kataposan. Ang Dios nga dili gayod mamakak misaad kanato sa maong kinabuhi sukad pa sa sinugdan. 3Sa hustong panahon gipadayag niya kining kinabuhia diha sa iyang mensahe. Gitugyan niya kanako ang mensahe ug ako kining gisangyaw tungod kay gisugo man ako sa Dios nga atong Manluluwas. 4Nagsulat ako kang Tito, ang matuod kong anak sa pagtuo nga atong gibatonan. Ang Dios nga Amahan ug si Cristo Jesus nga atong Manluluwas maghatag unta kanimog grasya ug kalinaw. 5Gibilin ko ikaw sa Creta aron imong atimanon ang mga butang nga wala pa mahuman ug aron magtudlo kag mga pangulo sa iglesia sa matag lungsod sumala sa akong gisugo kanimo. 6Ang usa ka pangulo sa iglesia kinahanglan dili salawayon. Kinahanglan usa ray iyang asawa ug ang iyang mga anak magtutuo, dili mapatuyangon ug dili masupilon. 7Kay gitugyanan man siya sa pagpangulo sa buluhaton sa Dios kinahanglan dili siya salawayon, dili garboso, dili dali nga masuko, dili palahubog, dili bangis ug dili hakog. 8Kinahanglan hinuon nga maabiabihon siya, mahigugmaon sa maayo, ligdong, matarong, balaan ug mapinugnganon sa kaugalingon. 9Kinahanglan nga magpabilin siyang lig-on diha sa kasaligan nga pagtulon-an nga gitudlo kaniya aron makadasig siya sa uban ug makabadlong sa sayop niadtong mosupak niini. 10Kay daghan ang misukwahi labi na kadtong mga nagtuo nga kinahanglang tulion ang tanang dili Judio. Naghisgot sila ug mga butang nga walay pulos nga maoy nakapahisalaag sa uban. 11Kinahanglan pahunongon sila kay nagsamok sila sa mga panimalay pinaagi sa pagtudlo sa dili unta angay itudlo tungod lamang sa makauulawng tuyo sa pagpanapi. 12Usa sa ilang mga propeta mismo nga taga-Creta miingon, "Ang mga taga-Creta bakakon, mga salbahis, kaon ray gihunahuna ug tapulan!" 13Ug tinuod ang iyang gisulti. Busa badlonga sila sa walay pugongpugong aron makabaton sila sa hustong pagtuo. 14Kinahanglan dili na sila motuo sa mga tinumotumong sugilanon sa mga Judio ug sa kasugoan sa mga tawo nga nagsalikway sa kamatuoran. 15Kanila nga mga putli ang tanang butang putli. Apan alang niadtong mahugaw ug walay pagtuo, wala gayoy butang nga putli kay hugaw man ang ilang hunahuna ug tanlag. 16Miangkon sila nga nakaila sa Dios apan ang ilang buhat wala magmatuod niini. Mga talamayon sila, masupilon ug dili makabuhat ug maayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\