TITO 2

1Apan ikaw kinahanglan magtudlo sa hustong pagtulon-an. 2Tudloi ang mga lalaking hamtong nga magkalma, magmaugdang, magmaligdong, magmalig-on sa ilang pagtuo ug paghigugma ug magmalahutayon. 3Tudloi sa balaang pagkinabuhi ang mga hamtong nga babaye. Kinahanglan dili sila manlibak ug maghuboghubog. Kinahanglan nga ang maayo maoy ilang itudlo 4aron sa pagbansay sa batan-ong mga babaye sa paghigugma sa ilang mga bana ug kabataan. 5Patudloi usab nila ang mga batan-ong babaye sa pagpugong sa ilang kaugalingon ug sa pagkinabuhi nga putli, maayong moatiman sa panimalay ug matinahuron sa ilang bana. Sa ingon, walay makabiaybiay sa mensahe sa Dios. 6Dasiga usab ang mga batan-ong lalaki sa pagpugong sa kaugalingon. 7Kinahanglang ikaw mismo ang mag-una kanila sa mga maayong buhat. Ug sa imong pagpanudlo ipakita ang pagkamatinud-anon ug kaligdong. 8Gamita ang mga hustong pulong nga dili masaway aron maulawan ang imong mga kaaway tungod kay wala silay ikasulting daotan batok kanato. 9Tudloi ang mga ulipon sa pagtahod ug pagpahimuot sa ilang mga agalon sa tanang butang. Kinahanglan nga dili sila magtubagtubag sa ilang mga agalon 10o mangawat. Magpabilin hinuon sila nga buotan ug matinumanon aron kapasidunggan ang pagtulon-an mahitungod sa Dios nga atong Manluluwas sa tanan nilang buhaton. 11Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tawo. 12Ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan ug sa kalibotanong kailibgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnganon sa kaugalingon, matarong ug diosnon. 13Kinahanglang ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilaoman inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo. 14Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa pagluwas kanato gikan sa tanang pagkadaotan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iyaha ra gayod, katawhan nga matinud-anon sa pagbuhat ug maayo. 15Itudlo kining mga butanga ug gamita ang tanan mong awtoridad sa pagdasig ug pagbadlong kanila. Ayaw itugot nga tamayon ka ni bisan kinsa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\