TITO 3

1Pahinumdomi ang mga magtutuo sa pagtahod ug pagsugot sa mga namunoan ug sa mga anaa sa kagamhanan. Kinahanglan nga andam sila pagbuhat sa tanang butang nga maayo. 2Sultihi sila nga dili magsultig daotan batok kang bisan kinsa kondili magmakigdaiton ug magmahigalaon ug kanunay magpakita sa malumong kinaiya ngadto sa tanang mga tawo. 3Kay kaniadto kita usab mga buangbuang, masupilon ug nangasaag. Naulipon kita sa mga kaibog ug sa tanang matang sa kahilayan ug nagkinabuhi sa pagkadaotan ug pagkamasinahon. Ang uban nasilag kanato ug ato usab silang gikasilagan. 4Apan gipadayag sa Dios nga atong Manluluwas ang iyang kaluoy ug gugma. 5Giluwas kita niya. Kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat kondili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton ug bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. 6Kay madagayaong gibubo sa Dios ang Espiritu Santo dinhi kanato pinaagi kang Jesu-Cristo nga atong Manluluwas. 7Pinaagi sa iyang grasya isipon kitang matarong sa Dios aron makapanag-iya kita sa kinabuhing walay kataposan nga atong gipaabot. 8Ug tinuod kini. Gusto kong hatagan nimo ug talagsaong pagtagad kining mga butanga aron kadtong nagtuo sa Dios magmatngon paggamit sa ilang panahon sa pagbuhat ug maayo. Kini maayo ug mapuslanon alang sa tawo. 9Apan likayi ang binuang nga pakiglantugi, ang pagsubaysubay sa inyong mga katigulangan, ang mga pakig-away ug mga pakiglalis mahitungod sa Balaod. Wala kini kapuslanan. 10Human kapasidan-i sa makaduha ang tawo nga maoy nakaingon sa pagkabahinbahin sa pundok, isalikway siya. 11Kay nasayod ka nga kanang tawhana daotan ug ang iyang sala nagmatuod nga nasayop siya. 12Inigpadala ko kang Artemas o kang Tiquico nganha kanimo, paningkamoti ang pagpakigkita kanako sa Nicopolis kay nakahukom ako sa pagpabilin didto sa panahon sa tingtugnaw. 13Paningkamoti kutob sa imong mahimo ang pagtabang kang Senas nga abogado ug kang Apolos aron makagikan sila. Hatagi sila sa tanan nilang gikinahanglan. 14Tudloi ang mga magtutuo sa paggamit sa ilang panahon sa pagbuhat ug maayo aron sila masangkap sa ilang mga gikinahanglan. Dili maayo nga magpuyo sila nga walay kapuslanan. 15Nangomusta kanimo ang tanan kong mga kauban diri. Ipangomusta kami sa atong mga higala diha nga kauban nato sa pagtuo. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyong tanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\