LUCAS 3

1Eseekite ich kinse ãyo uje ese romano oso õr bahlut pisht uje iich otsɨɨ Tiberio tɨbey oso uje ode hnɨmo lekɨtiyo. Poncio Pilato wɨchɨ gobernador uje tɨbey oso uje odechɨ hnɨmich Judea. Hn ese Herodes wɨchɨ gobernador uje tɨbey oso uje odechɨ hnɨmich Galilea. Hn ese ɨr leshɨbich Felipe wɨchɨ gobernador uje tɨbey oso uje odechɨ erze hnɨmo osiyer uje iiyo otsɨɨ Iturea hn Traconite. Hn ese Lisanias wɨchɨ gobernador uje tɨbey oso uje odechɨ ese hnɨmich Abilinia. 2Ese Anás hn Caifás wɨr uu saserdote õr bahluwo pisho. Uje ehn wɨr ochish erze obiyo hn Porrosht tatɨm Zacarí ijɨt uje iich otsii Juan ɨm: —Bo ahakõr pɨbiyo.— Juan de wahacha ese hnɨmich uje ɨsa. 3Heke Juan tĩ̵r lekɨtiyoho onoota Jordán wɨro sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso tatɨm oso ɨm: --Moymlo uu olak ɨluu mɨhnũ. Ahakõrlo uje om uje Porrosht sahmũr heke Porrosht perdonar erze mɨhnũwo uje ahakõrlo hn tokohɨrm olak.-- 4Juan wɨchɨ uje profeta Isaías lɨshɨ chichewkite ɨm: —Porrosht sole: “Ese pɨbich de wahacha ese hnɨmich uje ɨsa nehe. Tatɨm oso ich sɨhnew ɨm: Moymlo erze olak ɨluu mɨhnũ. Enshii olak par anemlo ese Ɨrhĩch uhu olak ɨlo dehet uje onɨshii oshuu deresho par ese Ɨrhĩch. 5Tyenɨj ekshahalo jotse uje de dehet. Nos wɨr kojano hn erze wĩ̵rye uje de porĩt ich enshiilo uhulo ɨlye. Hn ese dehet uje poshɨk ich enshiilo uhulo deresho. Hn uje katuune de ich enshiilo. 6Nos oso ochɨraha ĩ̵rmo lekɨtiyo nehe uje Porrosht shuu Cristo tɨrẽt par ɨshɨ oso õr hnɨtew.”— 7Eseekite ich oso okɨhniya ohno otĩ̵r Juan par tohɨrm õr. Juan tatɨm õr ɨm: —Olak shɨ olak ɨtso echeẽt ɨr aabo uje ich wosdeyo. ¿Yeẽk tatɨm olak heke erẽtlo par uje ye ese kuchɨt mĩ̵hnt tĩ̵r olak nehe? 8Ebɨtɨlo orhõta uje moymlo erze kuche mɨhnũwo hn ahakõrlo uje Porrosht sahmũr. Ye uhulo olak eyuwo tɨsĩ̵r uje ãrlo olak porokkite Abraham heke olak owich de Porrosht ahɨr. Titɨm olak kɨrẽhe Porrosht nahmũr ich ɨre pwele shuu erze kojano chisãha ɨre Abraham ɨr aabo. 9Ich yej terɨhɨ ese deeych uje Porrosht sepyẽr oso shɨ ɨtso uje asa ɨbɨjiita dechɨ pohorrza ahɨr par ihyo. Nos pohɨr uje ye ee ɨhĩ̵rpe ich tyenɨj ohyo hn ochɨmchaha jwekɨta. — 10Erze oso otatɨm Juan otsɨɨ: —¿Oyiyokõr latɨkpo?— 11Juan tatɨm õr ɨm: —Olak nẽrpe uje otiyer de ich asɨmɨhɨlo nohmata ese uje nihyokĩ̵hɨ ahɨr. Hn ese uje ɨr poso de tyenɨj sehek hn ɨshɨmɨhɨ ese uje nihyokĩ̵hɨ ahɨr.— 12Wɨr otaachĩ̵hɨchɨs toy erze hnakɨrbo uje õr kobra nanapso õr hnote par gobierno. Sehe oduhu Juan tohɨrm õr ɨre toy. Omo Juan otsɨɨ: —Maestro, ¿õryok wɨshɨ oyiyokõr latɨkpo?— 13Juan tatɨm õr ɨm: —Ye uhu wɨr oso odoshɨ ma je uje gobierno tatɨm olak.— 14Ohyerptoso sohmɨramo otaachĩ̵hɨchɨs hn otatɨm Juan otsɨɨ: —¿Õryok wɨshɨ oyiyokõr latɨkpo?— Juan tatɨm õr ɨm: —Ye enshahalo hnote õr ahɨr hn ye atɨlo olak ukushiĩ uje olak denunsya yeẽk, hn uhu olak aho kɨɨs uje gobierno ɨshɨ olak.— 15Erze oso ich otarãha Cristo heke õr eyuwo tɨsĩ̵r otsɨɨ: —Kɨmɨjɨ lɨkɨ uu Cristo ele Juan.— 16Per Juan nos tatɨm wɨr oso ɨm: —Yok tokohɨrm olak shɨ tĩ̵ra olak awɨt per je deeych yet nehe hn yet taãcha uje ma dich je yok. Wɨchɨ dichpa heke ye yok pwelpe par uje tiyuhu ɨr erihyo atshũro. Wɨchɨ tyenɨj shiyokõr shɨ ɨtso uje tohɨrm olak chĩ̵ra Porrosht Ɨchɨbich hn jwekɨta.— 17Wɨchɨ tõhwa palt. De ɨr hme par chɨshɨt erze trigo par uje chɨhmer chɨmchaha ɨr owich hn erze ɨr yũhur shɨ chɨmchaha asa jwekɨta waa je yelɨj nɨhna ɨre.— 18Juan sakɨt õr ich ahwoso berzo tatɨm õr erze õr ahwoso ɨhĩ̵rtso uje Cristo tyenɨj taãcha shɨchish. 19Per Juan poter ese gobernador Herodes ɨm: —¿Ɨnaãpo heke boy wate Herodías? Wate eshɨbich Felipe ɨrãhto.— Poterpo Herodes pork shiyokõr mɨhnũwoni ich kɨhniya. 20Heke Herodes shiyokõr mɨhnĩ̵kpo pork chɨmchaha Juan karsel ehet. 21Eseekite uje ehn yahpaa Herodes nɨmchaha Juan karsel ehet petɨkni ich oso okɨhniya otĩ̵r Juan hn tohɨrm õr, hn tohɨrm Jesús toy. Uje tohɨrmɨke hn uje ehn Jesús orar hn poõrc chɨtsẽr ɨre 22hn Porrosht Ɨchɨbich chisãha ɨre shɨ ɨtso palomɨt hn ihnɨmichɨhɨ Jesús eeych. Ahwoso tãra poõrc ɨm: —Owa uu pijɨt uje tahmũr hn tahmũr erze uje ahakõr.— 23Eseekite uje Jesús terɨhɨ treynta ãyo ɨchii sanɨmɨrãha Porrosht ahwoso. Erze oso oshuu deyuwo tɨsĩ̵r uje Jesús wɨchɨ José ɨr ijɨt. José ɨr deych iich otsɨɨ Elí. 24Elí ɨr deych iich otsɨɨ Matat. Matat ɨr deych iich otsɨɨ Leví. Leví ɨr deych iich otsɨɨ Melquí. Melquí ɨr deych iich otsɨɨ Jana. Jana ɨr deych iich otsɨɨ José. 25José ɨr deych iich otsɨɨ Matatías. Matatías ɨr deych iich otsɨɨ Amós. Amós ɨr deych iich otsɨɨ Nahúm. Nahúm ɨr deych iich otsɨɨ Eslí. Eslí ɨr deych iich otsɨɨ Nagai. 26Nagai ɨr deych iich otsɨɨ Maat. Maat ɨr deych iich otsɨɨ Matatías. Matatías ɨr deych iich otsɨɨ Semeí. Semeí ɨr deych iich otsɨɨ Josec. Josec ɨr deych iich otsɨɨ Judá. 27Judá ɨr deych iich otsɨɨ Joanán. Joanán ɨr deych iich otsɨɨ Resa. Resa ɨr deych iich otsɨɨ Zorobabel. Zorobabel ɨr deych iich otsɨɨ Salatiel. Salatiel ɨr deych iich otsɨɨ Neri. 28Neri ɨr deych iich otsɨɨ Melquí. Melquí ɨr deych iich otsɨɨ Adi. Adi ɨr deych iich otsɨɨ Cosam. Cosam ɨr deych iich otsɨɨ Elmadam. 29Elmadam ɨr deych iich otsɨɨ Er. Er ɨr deych iich otsɨɨ Jesús. Jesús ɨr deych iich otsɨɨ Eliezer. Eliezer ɨr deych iich otsɨɨ Jorím. Jorím ɨr deych iich otsɨɨ Matat. 30Matat ɨr deych iich otsɨɨ Leví. Leví ɨr deych iich otsɨɨ Simeón. Simeón ɨr deych iich otsɨɨ Judá. Judá ɨr deych iich otsɨɨ José. José ɨr deych iich otsɨɨ Jonam. 31Jonam ɨr deych iich otsɨɨ Eliaquim. Eliaquim ɨr deych iich otsɨɨ Melea. Melea ɨr deych iich otsɨɨ Mena. Mena ɨr deych iich otsɨɨ Matata. 32Matata ɨr deych iich otsɨɨ Natán. Natán ɨr deych iich otsɨɨ David. David ɨr deych iich otsɨɨ Isaí. Isaí ɨr deych iich otsɨɨ Obed. Obed ɨr deych iich otsɨɨ Booz. Booz ɨr deych iich otsɨɨ Sala. 33Sala ɨr deych iich otsɨɨ Naasón. Naasón ɨr deych iich otsɨɨ Aminadab. Aminadab ɨr deych iich otsɨɨ Admin. Admin ɨr deych iich otsɨɨ Arni. Arni ɨr deych iich otsɨɨ Esrom. Esrom ɨr deych iich otsɨɨ Fares. 34Fares ɨr deych iich otsɨɨ Judá. Judá ɨr deych iich otsɨɨ Jacob. Jacob ɨr deych iich otsɨɨ Isaac. Isaac ɨr deych iich otsɨɨ Abraham. Abraham ɨr deych iich otsɨɨ Taré. 35Taré ɨr deych iich otsɨɨ Nacor. Nacor ɨr deych iich otsɨɨ Serug. Serug ɨr deych iich otsɨɨ Ragau. Ragau ɨr deych iich otsɨɨ Peleg. Peleg ɨr deych iich otsɨɨ Heber. 36Heber ɨr deych iich otsɨɨ Sala. Sala ɨr deych iich otsɨɨ Cainán. Cainán ɨr deych iich otsɨɨ Arfaxad. Arfaxad ɨr deych iich otsɨɨ Sem. Sem ɨr deych iich otsɨɨ Noé. 37Noé ɨr deych iich otsɨɨ Lamec. Lamec ɨr deych iich otsɨɨ Matusalén. Matusalén ɨr deych iich otsɨɨ Enoc. Enoc ɨr deych iich otsɨɨ Jared. Jared ɨr deych iich otsɨɨ Mahalaleel. 38Mahalaleel ɨr deych iich otsɨɨ Cainán. Cainán ɨr deych iich otsɨɨ Enós. Enós ɨr deych iich otsɨɨ Set. Set ɨr deych iich otsɨɨ Adán. Adán ɨr deych iich otsɨɨ Porrosht.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\