MATEO 1

1Ana hutɨta tata uu Jesucristo ɨr poruwo wɨshɨ. Wɨchɨ tãra rey David lɨshɨ hn Abraham lɨshɨ. 2Abraham ɨr ijɨt iich otsɨɨ Isaac. Isaac ɨr ijɨt iich otsɨɨ Jacob. Jacob ɨr ijɨt iich otsɨɨ Judá. Judá hõr leshɨbo wɨr israel oso õr poruwo wɨshɨ. 3Judá ɨr aabo õr iiyo otsɨɨ Fares hn Zara. Õr data iich otsɨɨ Tamar. Fares ɨr ijɨt iich otsɨɨ Esrom. Esrom ɨr ijɨt iich otsɨɨ Aram. 4Aram ɨr ijɨt iich otsɨɨ Aminadab. Aminadab ɨr ijɨt iich otsɨɨ Naasón. Naasón ɨr ijɨt iich otsɨɨ Salmón. 5Salmón ɨr ijɨt iich otsɨɨ Booz hn Booz waa ɨr data iich otsɨɨ Rahab. Booz ɨr ijɨt iich otsɨɨ Obed hn Obed ɨr data iich otsɨɨ Rut. Obed ɨr ijɨt iich otsɨɨ Isaí. 6Isaí ɨr ijɨt iich otsɨɨ David. Wɨchɨ uje masaha par israel oso õr rey. Rey David ɨr ijɨt iich otsɨɨ Salomón hn Salomón ɨr data wate Urías lɨshɨ ɨr ɨrãhto. 7Salomón ɨr ijɨt iich otsɨɨ Roboam. Roboam ɨr ijɨt iich otsɨɨ Abías. Abías ɨr ijɨt iich otsɨɨ Asa. 8Asa ɨr ijɨt iich otsɨɨ Josafat. Josafat ɨr ijɨt iich otsɨɨ Joram. Joram ɨr ijɨt iich otsɨɨ Uzías. 9Uzías ɨr ijɨt iich otsɨɨ Jotam. Jotam ɨr ijɨt iich otsɨɨ Acaz. Acaz ɨr ijɨt iich otsɨɨ Ezequías. 10Ezequías ɨr ijɨt iich otsɨɨ Manasés. Manasés ɨr ijɨt iich otsɨɨ Amón. Amón ɨr ijɨt iich otsɨɨ Josías. 11Josías ɨr ijɨt iich otsɨɨ Jeconías. Erze Babilonia oso ohnoy Jeconías hn ɨr leshɨbo hn erze israel oso yewo otseya õr dɨt Babilonia. 12Uje ode dɨt Babilonia ich Jeconías ɨr ijɨt de uje iich otsɨɨ Salatiel. Salatiel ɨr ijɨt iich otsɨɨ Zorobabel. 13Zorobabel ɨr ijɨt iich otsɨɨ Abiud. Abiud ɨr ijɨt iich otsɨɨ Eliaquim. Eliaquim ɨr ijɨt iich otsɨɨ Azor. 14Azor ɨr ijɨt iich otsɨɨ Sadoc. Sadoc ɨr ijɨt iich otsɨɨ Aquim. Aquim ɨr ijɨt iich otsɨɨ Eliud. 15Eliud ɨr ijɨt iich otsɨɨ Eleazar. Eleazar ɨr ijɨt iich otsɨɨ Matán. Matán ɨr ijɨt iich otsɨɨ Jacob. 16Jacob ɨr ijɨt iich otsɨɨ José. Wɨchɨ María ɨr abich. Wate Jesús ɨr data. Jesús wɨchɨ Cristo. 17Abraham nehech terɨhɨ David õr katorse wɨr uu José ɨr poruwo wɨshɨ. Uje David de nehech ohnoy õr otseya õr dɨt Babilonia wɨr uu José ɨr poruwo wɨshɨ õr katorse. Uje ode Babilonia nehech Cristo shũrha wɨr uu José ɨr poruwo wɨshɨ õr katorse. 18Tiita uje Jesucristo shũrha. Ɨr data iich otsɨɨ María. Hõr José ochɨbɨte lahwoskite par õhiye ahɨr per uje ehn yahpaa onõyhiye ahɨr ich wate hmɨker. Porrosht Ɨchɨbich ukurbo shuu wate hmɨker. 19Wate José tyenɨj ĩhi ahɨr par ɨr ɨrãhto. José wɨchɨ ɨch ɨr ɨluu om. Ye nahmũrpe uje tatehe oso õr ɨkɨch uje sehe noym wate hn shuu wate pook. Heke ehet chiilehet par uje shɨ tatɨm õr bahluwo. 20Uje ehn shuu deyuwo tɨsĩ̵r ɨtsorz ich umo hn chɨkẽra deerc. Ɨrhĩch ɨr anjel tatɨm ɨre ɨm: —José, owa ãra uu owa porokkite rey David. Ye atɨla par uje ẽyhi María ahɨr par erãhto pork Porrosht Ɨchɨbich ɨr ukurbo wɨchɨ uje shuu María hmɨker. 21Uje María ijɨt shũrha ich ekẽra iich on Jesús. Ekẽra uhu ɨtsorz pork wɨchɨ tyenɨj ɨshɨ nahnapso õr hnɨtewɨhɨ Porrosht ahɨr.— 22Tyenɨj tokole ɨtsorz par uje eyok Ɨrhĩch ahwoso yakaha uje shuu profetɨt chichewkite. Ese profetɨt tata ɨm: 23—Hmeychɨmlo, tɨmcharrza pharrza tyenɨj hmɨker hn ɨr ijɨt shũrha ɨteẽtak. Ekɨrlo ɨr iich on Emanuel.— Ese ahwosht tata uje Porrosht shish de eyok ahɨr. 24Uje José nĩ̵hɨ ich shiyokõr erze uje Ɨrhĩch ɨr anjel tatɨm ɨreke. Ĩhi María ahɨr par ɨr erãhto 25per ye umuhu wate ahɨrpe nehech ɨr ijɨt shũrha, hn José chɨkẽra ɨr iich ɨm Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\