San Marcos 1

1La₃ la₂ jan₂ ca₃lë₄ le₄ ju₁ qui'₁ Jesucristo, Yin₂ Jon₂ Juë₂na₁ri₁ la'₃ i₁ tin'₂a₂ tsa₂. 2I₂sa₂i₁, tsa₂ ca₃jo₄ ju₁ qui₁ Juë₂na₁ri₁, e₂ ca₃së₃a₂ lon'₃ la₂ la'₃ i₁ ca₃jua'₃ Juë₂na₁ri₁: E₂ sin₁₄ jna₃ jan₂ tsa₂ ŋë₄ quian₂ ju₁ qui₁₄ jna₃ të₄ jña₃ të₄ juë₂ i₁ ŋë'₁ 'ni₂. E₂ 'e'₄a₂ tsa₂ ju₁ qui₁₄ jna₃ ma₁jan₂ la'₃ li₃ jua'₁ e₂ jma₄ rä₂a₂ juë₂ i₁ ŋë'₁ 'ni₂. 3E₂ ni'₃ e₂ 'lä'₂₄ jan₂ tsa₂ ta₃ ŋa'₂ të₄ con₂ i₁ na₁'ñe'₂. E₂ jua'₃a₂: “Jma₁ rä₂ 'na₂, jma₁ juo'₂ 'na₂ juë₂ jan₂ juë₂ juë₁ Juë₃₁ jna'₁.” 4La₃ në₂ jan₂ cuan₄ Juan₁, e₂ syan₂a₂ tsa₂ jmë₂ i₁ na₁'ñe'₂. E₂ ca₃jua'₃ Juan₁ ca₃së'₂a₂ tsa₂ cua₃ tan'₃₁ i₁ can₂a₂ e₂ 'na'₄ e₂ syan₄a₂ jmë₂ jña₂ jma₄ sën₃a₂ tsë₃. Ma₁jan₂ 'in₄ Juë₂na₁ri₁ tso₁a₂. 5E₂ ma₁ jña₃ ni₂ tsa₂ juën₂ ŋa'₂ ju₁ qui'₁ Juan₁, tsa₂ tan'₃₁ je₃₁juë₂ Jerusalén, jña₂ tsa₂ tan'₃₁ la₃ con₂ i₁ tin₃ Judea. Ma₂ ti₃₁ ca₃tan₃ tsa₂ 'in₃ la₃jë₄ tso₁, e₂ ca₃syan₃a₂ tsa₂ jmë₂ che₂ jmë₂ juo'₂ Jordán. 6E₂ ma₁ 'in₃₁ Juan₁ e₂ lë'₃ jñi₂ camello. Jña₂ con₂ na₁lo₂ e₂ ma₁ chi₁'ñi'₃₁ che₂jan₂a₂. E₂ ma₁ con'₂a₂ na'₂ jña₂ 'ën'₂₄a₂ jmë'₁to'₄ qui'₁ to'₄. 7E₂ ca₃'lä'₃a₂ ju₁ qui'₁ Juë₂na₁ri₁, ca₃së'₂a₂ tsa₂: ― E₂ jya₄ jan₂ tsa₂ñi'₂ të₄ ca'₂₄ jna₃. Tsa₂ juën'₂ ŋa'₂ ë'₁ la'₃ ë'₁ jna₃. 'I₁jua'₃ sa₃ quin₂ jna₃ e₂ lin₃ jna₃ tsa₂ na₁'na₃₁ quian₁a₂. La'₃ li₃ jua'₁ e₂ sa₃ quin₂ jna₃ e₂ si'₁₄ jna₃ na₁lo₂ rë₂tsë₂₄ të₃₁ tsa₂ 'in₃. 8E₂ ma₂ ca₃syan₄ jna₃ 'na₂ jmë₂ e₂ lë'₃ jmë₂ lën₄. Tsë'₁ tsa₂ 'in₃ e₂ syan₄a₂ 'na₂ jmë₂ e₂ lë'₃ Jmë₂chi₃ Chin₄ quian₁ Juë₂na₁ri₁. 9Jmë₃₁ jan₂ ca₃huë₃'ën₃ Je₂su₁ je₃₁juë₂ Nazaret, e₂ ne₂ i₁ tin₃ Galilea. E₂ ŋo₄a₂ i₁ sin'₃ Juan₁. Ma₁jan₂ ca₃se₃ Juan₁ jmë₂ qui'₁a₂ che₂ jmë₂ juo'₂ Jordán. 10La₃ lë'₃ jan₂ la'₃ ma₂ ca₃huë₃'ën₃a₂ che₂ jmë₂, e₂ ca₃jä₄ Je₂su₁ e₂ ca₃na₄ ñi₄juë₄. Jña₂ ca₃jan₂a₂ Jmë₂chi₃ Chin₄, e₂ jna₃a₂ la'₃ i₁ jna₃ jan₂ tan₂ cua'₂. Tsa₂ ma₁ yan₂₄ të₄ yi'₃₁ chi₁a₂. 11Jña₂ e₂ ca₃no₃a₂ con₂ ju₁ e₂ ja₄ ñi₄juë₄. E₂ ca₃jua'₃a₂: ― 'Ni₂ 'in₃ Yin₂ Jon₂₄ jna₃. E₂ 'na₄ jna₃ 'ni₂. Ŋa'₂ 'yan₂ tsë₂₄ jna₃ i₁ can'₂ 'ni₂. 12La₃ lë'₃ jan₂ ca₃ñi₁ jña₂ Jmë₂chi₃ Chin₄ Je₂su₁ con₂ i₁ na₁'ñe'₂ i₁ sa₃ ma₂ ca₃tan'₃ tsa₂ sën₂₄. 13E₂ ca₃cua₂ Je₂su₁ i₁ jan₂ ton₄lo₄ jmë₃₁, la'₃ 'huo₂ la'₃ jmë₂. E₂ cua₃a₂ jña₂ ja'₃ syan₂ ñi'₄ no₂. Jña₂ ca₃chi₂ Satanás ju₁tso₂ qui'₁a₂. Jña₂ cua₃ tan'₃₁ ángel quian₁ Juë₂na₁ri₁ i₁ can₂a₂. E₂ cua₃ jmo₂ jmë₃₁ 'ye₃₁a₂. 14Con₂ ma₂ ti₃₁ ca₃tan'₂a₂ Juan₁ ñi₃ñi₁, e₂ ŋo₄ Je₂su₁ të₄ Galilea, e₂ 'lä'₂₄a₂ ju₁ evangelio la'₃ i₁ jmo₄ Juë₂na₁ri₁ 'i'₂ ñi₁cua'₁. 15E₂ jua'₃a₂: ― E₂ ma₂ ca₃të₃ jmë₃₁ e₂ a₄ so₃₂ huën'₃ i₁ jmo₄ Juë₂na₁ri₁ 'i'₂ ñi₁cua'₁. Jma₁ sën₃ 'na₂ tsë'₂ jña₂ 'in₃ 'na₂ ju₁ evangelio la'₃ i₁ tin'₂ Juë₂na₁ri₁ tsa₂. 16Con₂ jmë₃₁ ca₃ñi₁ ŋë₃ Je₂su₁ quin₁ jmë₂ñi₂ Galilea. 'I₁ jan₂ ca₃jan₂a₂ Simón jña₂ Andrés ron'₁a₂. E₂ ma₁ lën'₃ ju₄huan₂ tsa₂ 'in₃ tsa₂ san'₂ ja'₃ tan'₃₁ jmë₂. Tsa₂ ma₁ ta₁ton₂₄ 'ma₃ qui'₁ che₂ jmë₂ jan₂. 17Jña₂ ca₃jua'₃ Je₂su₁, ca₃së'₂a₂ tsa₂ 'in₃: ― Ña₂ jma₁ tën₂ 'na₂ ju₁ qui₁₄ jna₃. Ma₁jan₂ jmo'₁ 'na₂ e₂ tën'₁ tsa₂ juën₂ jo'₄ cuo₂ Juë₂na₁ri₁. A₄ so₃₂ san'₁ 'na₂ ja'₃ tan'₃₁ jmë₂. E₂ cua₁ 'na'₂ 'na₂ la₃jën₄ tsa₂ 'in₃ tsa₂ sa₃ cuën₂ Juë₂na₁ri₁. 18La₃ lë'₃ jan₂ ca₃cha₂ tsa₂ 'ma₃ qui'₁ jña₂ ca₃tan'₃ tsa₂ jña₂ Je₂su₁. 19E₂ jan₂ ca₃'i₃ Je₂su₁ i₁ con₂ mi'₂ juë₂. Jña₂ ca₃jan₂a₂ Ja₂co₁ jña₂ Juan₁ ron'₁a₂, sin₂ jon₂ Zebedeo. Tsa₂ ma₁ tan'₃₁ ñi'₄ barco. E₂ ma₁ ta₁jmo'₂a₂ 'ma₃ qui'₁. 20La₃ lë'₃ jan₂ ca₃tä'₃ Je₂su₁ tsa₂ 'in₃. Jña₂ ca₃chan₂ tsa₂ 'in₃ jmi₂ Zebedeo ñi'₄ barco jña₂ la₃jën₄ mo₃₁së₃ quian₁a₂. E₂ jan₂ ŋa₄ tan'₃₁a₂ jña₂ Je₂su₁. 21Ca₃tan'₃a₂ je₃₁juë₂ Capernaum. Con₂ ma₂ ti₃₁ ca₃të₃ jmë₃₁ e₂ jña₂₄ tsa₂ judío, e₂ ca₃'i₃ Je₂su₁ cua'₄ qui'₁ tsa₂ judío. Jña₂ ca₃jma₃le₄a₂ 'e₂₄, e₂ 'e'₂₄a₂ tsa₂ ju₁ qui'₁ Juë₂na₁ri₁. 22La₃jën₄ tsa₂ ŋa'₂ ta₁jä₂₄a₂ ju₁ jan₂ e₂ ca₃jua'₃ Je₂su₁. Huë₁ i₁ ca₃'e₃a₂ la'₃ i₁ jmo₂ tsa₂ hua₁lën₃ ta₁ 'i'₂. A₄ jon₃₂ la'₃ i₁ 'e₂₄ tso₄ të₂ quian₁ le₁ qui'₁ tsa₂ judío. 23Jña₂ cua'₄ jan₂ ma₁ cua₃ jan₂ tsa₂ñi'₂ tsa₂ ma₁ jña₂ jan₂ jmë₂chi₃ 'lën'₃₁. E₂ ca₃'lä'₃ tsa₂ 'in₃ ta₃ ŋa'₂. Ca₃jua'₃a₂: 24― ¿'E₂ li₃ 'ni₂ 'no'₂ 'ni₂ jña₂ jna'₁, Je₂su₁, tsa₂ Nazaret? ¿E₁ ca₃ña₃ jën'₁ 'ni₂ jna'₁? E₂ cuën₂ jna₃ 'ni₂. E₂ mo₂ jna₃ e₂ lën'₃ 'ni₂ Tsa₂ Chin₄ quian₁ Juë₂na₁ri₁. 25E₂ jan₂ ca₃jin₄ Je₂su₁ jmë₂chi₃ 'lën'₃₁ 'in₃ ma₁ jña₂ tsa₂ñi'₂ 'in₃. Ca₃jua'₃a₂: ― Ti₃₁ no₂ 'ni₂. Jña₂ cuë₃'ën₂ 'ni₂ 'ä₁ tsa₂ñi'₂ në₂₄. 26E₂ ca₃jmo₃ jmë₂chi₃ 'in₃ e₂ ca₃ni'₂ tsa₂ 'in₃ ma₂ ti₃₁ ca₃huë₃'ën₃a₂. Jña₂ ca₃'o'₃ jmë₂chi₃ 'in₃ ta₃ ŋa'₂. 27Jña₂ la₃jën₄ tsa₂ ca₃juën'₂. Jña₂ ca₃ŋë'₂a₂ ron'₁: ― ¿'E₂ la₂? E₂ 'ye₂a₂ lan₂₄ e₂ jmo₂a₂ lan₂₄ 'i'₂ la₃ të₄ jmë₂chi₃ 'lën'₃₁ jma₂ co'₃ qui'₁a₂. 28Jña₂ ŋa'₂ ma₂ na₄ ca₃lë₄ ñi₂ la₃jën₄ tsa₂ la₃ con₂ Galilea la'₃ i₁ jmo₂ Je₂su₁. 29Con₂ ma₂ ti₃₁ ca₃huë₃'ën₃ Je₂su₁ cua'₄ jan₂, e₂ ŋo₄a₂ të₄ ju'₃₁'ñi₃ Simón jña₂ Andrés ron'₁a₂. E₂ jña₂a₂ Ja₂co₁ jña₂ Juan₁. 30Jña₂ ye₃₁më₃ se₁ Simón ma₁ rë₂quian₂, e₂ ma₁ chi₃ 'ä₁a₂. E₂ jan₂ ca₃jua'₃a₂, ca₃së'₂a₂ Je₂su₁ e₂ ma₁ tso'₃₁ tsa₂më₃ 'in₃. 31La₃ lë'₃ jan₂ ŋo₄ Je₂su₁ co₂ së₁jin₃₁ i₁ rë₂quian₂a₂. E₂ ca₃tën₃a₂ cuo₂ tsa₂më₃ 'in₃ jña₂ ca₃syan'₂a₂ tsa₂. La₃ lë'₃ jan₂ ŋa₄ co'₃ e₂ ma₁ chi₃ 'ä₁a₂. Jña₂ ca₃jmo₃a₂ ta₁ i₁ can₂ la₃jën₄ tsa₂ 'in₃. 32Con₂ ma₂ ca₃ni₂ jan₂, e₂ ca₃ñi₁ tan'₃₁ tsa₂ e₂ ta₁jña₂a₂ tsa₂ tso'₃₁, jña₂ e₂ ta₁jña₂a₂ tsa₂ jña₂ jmë₂chi₃ 'lën'₃₁. 33Jña₂ la₃jën₄ tsa₂ je₃₁juë₂ ca₃na₃lan'₂ quin₁ 'o'₃₁. 34E₂ jan₂ ca₃jmo₃ Je₂su₁ ca₃jma₃ jlan₃a₂ qui'₁ tsa₂ juën₂ ŋa'₂ tsa₂ ma₁ ta₁tso'₃₁ e₂ 'lan₃ ñi₃₁ tso₃₁. Jña₂ ca₃'huën'₂a₂ juën₂ jmë₂chi₃ 'lën'₃₁ i₁ can₂ lon'₃ tsa₂ ma₁ ta₁jña₂ jmë₂chi₃ 'lën'₃₁. Tsë'₁ sa₃ ca₃cuo₃a₂ e₂ ca₃'lä'₃ jmë₂chi₃ 'in₃. Huë₁ i₁ ma₁ ñi₂a₂ 'in₂ 'in₃ Je₂su₁. 35E₂ ca₃no₂ Je₂su₁ e₂ 'ye₂ ŋa'₂ e₂ ma₁ ni₂ ë'₁ con₂ mi'₂. E₂ ŋo₄a₂ con₂ ñi'₄ no₂ i₁ ma₁ na₁'ñe'₂. 'I₁ jan₂ ca₃më'₃a₂ Juë₂na₁ri₁. 36Simón jña₂ tsa₂ jña₂a₂, e₂ ca₃ñi₁ 'na'₂a₂ tsa₂. 37Con₂ ma₂ ti₃₁ ca₃tsan'₃₁a₂ tsa₂, ca₃jua'₃a₂, e₂ ca₃së'₂a₂ Je₂su₁: ― La₃jën₄ tsa₂ e₂ ta₁'na'₂a₂ 'ni₂. 38Tsë'₁ ca₃jua'₃ Je₂su₁: ― Ma₄ to'₃₁ jna'₁ të₄ së₂₄, e₂ tsa₁ 'lä'₁ jna'₁ ju₁ qui'₁ Juë₂na₁ri₁. Huë₁ e₂ jan₂ ma₂ ca₃huë₄'ën₄ jna₃. 39La₃ në₂ jan₂ ca₃ŋë₃ Je₂su₁ la₃ con₂ i₁ tin₃ Galilea, e₂ 'lä'₂₄a₂ ju₁ qui'₁ Juë₂na₁ri₁ ju'₃₁ cua'₄ qui'₁ tsa₂ judío la'₃ jma₄ con₂ je₃₁juë₂. Jña₂ e₂ 'huën'₂a₂ jmë₂chi₃ 'lën'₃₁ të₄ co'₄ i₁ can₂ tsa₂ jña₂ jmë₂chi₃ 'lën'₃₁. 40Jan₂ tsa₂ tso'₃₁ e₂ 'lë'₃₁ na₁lo₂ 'ä₁, ca₃ñi₃₁a₂ co₂ qui'₁ Je₂su₁. Jña₂ ca₃chi₃jni₃a₂ të₄ ñi₁a₂. Jua'₃a₂: ― Në₂jua'₃ 'no'₂ 'ni₂, e₂ li₃ jma₁ jlan'₃ 'ni₂ qui₁₄ jna₃. 41Jña₂ ja₄ ta₃ñi'₃ tsë₃ Je₂su₁ i₁ can₂ tsa₂ 'in₃. E₂ jan₂ ca₃chi₃'yi'₃a₂ cuo₂ 'ä₁a₂. Jua'₃a₂: ― E₂ 'no₄ jna₃. Cua₁ jlan₃ quia'₁ 'ni₂. 42Con₂ ma₂ ti₃₁ ca₃jua'₃ Je₂su₁ ju₁ jan₂, e₂ ca₃jlan₃ tso₃₁ jan₂ jña₂ ca₃lë₄ chin₄a₂ la₃ lë'₃ jan₂. 43Jon₃₁ jma'₃ ca₃'ë'₂ Je₂su₁ ju₁ tsa₂ 'in₃. Tsë'₁ ca₃to'₃a₂ ju₁ rë₂cua₁a₂. Jua'₃a₂: 44― A₄ juë₂ 'ni₂ tsa₂ sën₂₄. Lon'₃ i₁ cua₃ jmi₂tsa₂ e₂ cua₁ 'en'₃₁ 'ni₂ 'ña'₄. Cua₃ cuo₁ 'ni₂ e₂ jan₂ e₂ lë₃₁ cuo'₁ 'ni₂ i₁ can₂ jmi₂tsa₂ la'₃ i₁ rë₂lë'₃ le₁ ca₃quie₂ Moi₂sä₁. Huë₁ i₁ ma₂ na₁quë₂ 'ä'₁ 'ni₂. Cua₁ jä₄ tsa₂ 'in₃ e₂ ma₂ ca₃jlan₃ quia'₁ 'ni₂. 45Tsë'₁ ŋo₄a₂ e₂ ŋa₄ si'₃₁a₂ ca₃la₃jën₄ tsa₂ la'₃ i₁ ma₂ ca₃jin'₂a₂. E₂ jan₂ a₄ so₃₂ ma₁ li₃ tsa₂ 'i₃ Je₂su₁ jen₁ tsa₂ juën₂ la₃jë₄ je₃₁juë₂. E₂ ma₁ ŋë₂₄a₂ la₃ can₂ i₁ na₁'ñe'₂ i₁ a₄ syan₃₂ tsa₂. Tsë'₁ e₂ ma₁ tsa₂ tan'₃₁ tsa₂ la₃jë₄ juë₂ i₁ cua₃a₂. E₂ tsa₂ jan₃₁a₂ Je₂su₁.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\