1 Corintios 12

1Hnoonꜗ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ miihˉ ø̱ø̱hnꜗ, haˉ läꜙ laꜗ heˉ maˉhñah˜ jneˊ kihˈ Jmɨˉlleꜘ kihꜗ Dio. 2Ñehˊ baˊ hnähꜘ haˉ läꜙ maˊ jmeehˉ hnähꜘ, jä̱ä̱ꜗ saꜙ gaˊ maˉhe̱e̱hˋ hnähꜘ kihꜗ Dio. Maˊ gaꜙnääˊ hnähꜘ taꜙ laꜙ taꜙ jnøꜙ, gaꜙka̱h˜ hnähꜘ jwëˈ jeeˊ maˊ hnaahꜙ hnähꜘ dio ka̱a̱ˋ hi̱ˉ naˉla̱a̱ꜚ ka̱a̱h˜ dsaˉ. 3Heˉja̱ˉ hnoonꜗ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ niꜙ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ hlëëhꜗ läꜙ gwaꜘ kihꜗ Jmɨˉlleꜘ kihꜗ Dio saꜙ jwäyꜗ dsoˊjwɨɨꜘ nëˊ kihˈ Jesús. Läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ saꜙ jäyhꜙ jø̱ø̱hˈ Jesús, cherˊmahꜗ saꜙ kya̱a̱yhˊ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ. 4Ka̱hꜘ baˊ laˈ heˉ maˉhñah˜ jneˊ läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ jneˊ kihˈ Dio, pero ja̱a̱ˉ baˊ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ hi̱ˉ kwaꜙ läꜙjëꜙ heˉ ja̱ˉ. 5Ka̱hꜘ baˊ laˈ taˊ heˉ jmeeˉ jneˊ läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ jneˊ jeeˊ hnäähꜙ jneˊ Dio, pero ja̱a̱ˉ baˊ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. 6Ka̱hꜘ baˊ laˈ beꜘ heˉ maˉtë̱ë̱ꜘ jneˊ läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ jneˊ, pero ja̱a̱ˉ baˊ Dio hi̱ˉ jmeeꜙ läꜙjëꜙ kihꜗ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ jneˊ. 7Läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ jneˊ maˉhñah˜ jneˊ heˉ gaꜙkwaꜘ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ mahꜗ läꜙja̱ˉ jä̱ꜗ lluꜗ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ. 8Ja̱a̱ˉ gaꜙhyohꜗ miihˉ hʉʉˊdsëˉ lluꜗ heˉ gaꜙkwaꜘ Jmɨˉlleꜘ. Jñahꜘ gaꜙhyohꜗ heˉ jmeeꜙ kyʉʉyh˜ chaˉgaˊmiihˉ, heˉ gaꜙkwaꜘ ja̱ˉbaˊ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ. 9Jñahꜘ kaˉlähꜘ gaꜙhyohꜗ kihꜗ ja̱ˉbaˊ Jmɨˉlleꜘ haˉ läꜙ jeeˊ läꜙdsooꜘ dsëyꜗ chaˉgaˊmiihˉ. Hi̱ˉ jñahꜘ gaꜙhyohꜗ haˉ läꜙ jeeˊ miˉhlä̱ä̱yꜘ hi̱ˉ dsaahˊ kya̱a̱hˊ beꜘ kihꜗ ja̱ˉbaˊ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ. 10Jñahꜘ gaꜙhyohꜗ haˉ läꜙ jmeeyꜗ heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ. Jñahꜘ gaꜙhyohꜗ juuˈ heˉ ngëëyꜗ kihꜗ dsaꜙ. Jñahꜘ gaꜙhyohꜗ mahꜗ ka̱yꜗ kwa̱a̱t˜ cheˊ laˈ kihꜗ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ heˉ hlëëhꜙ dsaˉ o cheˊ laˈ kihꜗ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ. Jñahꜘ gaꜙhyohꜗ hlëëyhꜗ jyohꜘ juuˈ. Jñahꜘ kaˉlähꜘ, gaꜙhyohꜗ beꜘ mahꜗ ji̱i̱yꜗ juuˈ heˉ hlëëhꜗ dsaˉkya̱a̱yhˊ. 11Pero ja̱a̱ˉ baˊ Jmɨˉlleꜘ hi̱ˉ jmeeꜙ läꜙjëꜙ heˉ ja̱ˉ. Hiꜙ läꜙko̱o̱ˉ hyohˉ dsëyꜗ baˊ tiˉllooyh˜ kihꜗ läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ. 12Ko̱o̱ˉ baˊ laˈ jmɨˉngoꜗ jnänˋ, hiꜙ chaˉ chaˉmiihˉ nëëˈ heˉ naˉkuˉ naˉcha̱hꜘ. Maꜙkeꜙ chaˉmiihˉ nëëˈ heˉ naˉkuˉ naˉcha̱hꜘ, maꜙraꜙ heˉ laꜗ baˊ ko̱o̱ˉ jmɨˉngoꜗ jeeˊ läꜙjëꜙ. Ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ Cristo kaˉlähꜘ kya̱a̱hˊ jneˊ. 13Jëëhꜘ, kya̱a̱hˊ ja̱a̱ˉ baˊ Jmɨˉlleꜘ gaꜙlë̱ë̱ꜗ jneˊ ko̱o̱ˉ baˊ kya̱a̱yhˊ, läꜙlluꜗ heˉ maˉnaˉsa̱a̱ꜚ jneˊ jmɨɨˉ kya̱a̱hˊ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ kihꜗ Dio. Läꜙja̱ˉ kihꜗ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ judiu o hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu, hiꜙ läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ kihꜗ hi̱ˉ naˉhnëëˊ jmeeꜙ taˊ kihˈ dsaꜙ o cherˊmahꜗ saꜙ naˉhnëëyˊ. Gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ jneˊ maˉhe̱e̱hˊ jneˊ kihˈ ja̱a̱ˉ baˊ Jmɨˉlleꜘ. 14Hehꜗ jmɨˉngoꜗ jnänˋ, saꜙ laꜗ ko̱o̱ˉ baˊ jeeˊ läꜙjëꜙ, chaˉmiihˉ jeeˊ naˉkuˉ naˉcha̱hꜘ. 15Cherˊmahꜗ maˉtɨɨnˊ gaꜙjähꜘ: “Saꜙ la̱a̱nꜗ maˉgoohˉ, heˉja̱ˉ saꜙ naˊjnäänꜘ kihꜗ jmɨˉngoꜗ kyahꜗ”, pero maꜙkeꜙ maˉjähꜘ läꜙja̱ˉ, maꜙraꜙ heˉ naˊjnääꜘ baˊ kihꜗ jmɨˉngoꜗ jnänˋ. 16Hiꜙ cherˊmahꜗ loˉgwanˊ gaꜙjähꜘ: “Saꜙ la̱a̱nꜗ mɨˊnëhˊ, heˉja̱ˉ saꜙ naˊjnäänꜘ kihꜗ jmɨˉngoꜗ kyahꜗ”, pero maꜙkeꜙ maˉjähꜘ läꜙja̱ˉ, maꜙraꜙ heˉ naˊjnääꜘ baˊ kihꜗ jmɨˉngoꜗ jnänˋ. 17Cherˊmahꜗ läꜙka̱a̱ˉ jmɨˉngoꜗ jnänˋ, laꜗ ko̱o̱ˉ mɨɨˈ mɨˈnëˊ jʉʉhˉ, ¿heeˉ kya̱a̱hˊ ja̱ˉ nʉʉˊ jneˊ? Hiꜙ cherˊmahꜗ läꜙka̱a̱ˉ jmɨˉngoꜗ jnänˋ, laꜗ ko̱o̱ˉ toˉgwaˊ jʉʉhˉ, ¿heeˉ kya̱a̱hˊ ja̱ˉ heˉ ta̱a̱hꜗ jneˊ jmehꜗ? 18Pero Dio gaꜙjmeeꜘ naˉkuˉ naˉcha̱hꜘ jmɨˉngoꜗ jnänˋ, läꜙko̱o̱ˉ llaꜙ dsëyꜗ. 19Cherˊmahꜗ ko̱o̱ˉ nëëˈ baˊ laˈ läꜙka̱a̱ˉ jmɨˉngoꜗ jnänˋ, moꜙsoꜙ laꜗ läꜙko̱o̱ˉ jmɨˉngoꜗ heˉ kye̱ˊ jneˊ. 20Pero ja̱ꜙ läꜙja̱ˉ laꜗ jmɨˉngoꜗ jnänˋ. Naˉkuˉ naˉcha̱hꜘ chaˉmiihˉ nëëˈ, hiꜙ jeeˊ läꜙjëꜙ ko̱o̱ˉ baˊ laˈ. 21Saꜙ leꜘ jähꜙ mɨˈnënˊ sɨɨhꜙ maˉgoonˉ: “Saꜙ jmeeꜙ biiꜗ hneˉ kinꜙ.” Niꜙ saꜙ leꜘ jähꜙ kaˊllenˊ sɨɨhꜙ maˉtɨɨnˊ: “Saꜙ jmeeꜙ biiꜗ hneˉ kinꜙ.” 22Pero saꜙ laꜗ läꜙja̱ˉ. Heˉ chaˉ kihꜗ jmɨˉngoꜗ jnänˋ, heˉ jmeeˉ jneˊ kwa̱a̱t˜ saꜙ be̱e̱ꜘ niꜙ miihˉ, heˉ ja̱ˉ jmääꜗ jnänˋ chaˉgaˊmiihˉ. 23Hiꜙ heˉ chaˉ kihꜗ jmɨˉngoꜗ jnänˋ heˉ jmeeˉ jneˊ kwa̱a̱t˜ saꜙ jnäꜘ lluꜗ, heˉ ja̱ˉ høøˊ jneˊ chaˉgaˊmiihˉ. Hiꜙ heˉ saꜙ so̱o̱h˜ jëëꜗ dsaˉ, jlëˊ jneˊ lluˈ. 24Pero heˉ jnäꜘ lluꜗ nëˊ jnänˋ, saꜙ jmeeꜙ biiꜗ jlëˊ jneˊ. Gaꜙjmeeꜘ Dio jmɨˉngoꜗ jnänˋ mahꜗ høønˊ chaˉgaˊmiihˉ läꜙjëꜙ heˉ saꜙ be̱e̱ꜘ. 25Hehꜗ läꜙja̱ˉ, jmɨˉngoꜗ jnänˋ saꜙ jmeeꜙ maꜙ kihˉkihꜗ. Läꜙjëꜙ nëëˈ baˊ hnääyꜗ dsaˉkya̱a̱yhˊ. 26Cherˊmahꜗ ji̱i̱ꜙ kihꜗ ko̱o̱ˉ nëëˈ, läꜙja̱ˉ gaꜙläꜙjëꜙ baˊ ji̱i̱ꜙ kihꜗ. Hiꜙ cherˊmahꜗ gaꜙlaꜗ lluꜗ kihꜗ ko̱o̱ˉ nëëˈ, läꜙja̱ˉ laꜗ lluꜗ kihꜗ gaꜙläꜙjëꜙ baˊ. 27Läꜙja̱ˉ jneˊ kaˉlähꜘ, la̱a̱ꜗ jneˊ läꜙko̱o̱ˉ jmɨˉngoꜗ kihꜗ Cristo. Läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ jneˊ naˉkuˉ naˉcha̱hꜘ jneˊ kya̱a̱yhˊ. 28Jeeˊ kihˈ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ gwahꜙ, Dio gaꜙhña̱a̱ꜗ toˉnëˊ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ apóstole, ja̱ˉgaˊ gaꜙhña̱a̱yꜗ hi̱ˉ ngëë˜ juuˈ kiyhꜗ, hiꜙ gaꜙhña̱a̱yꜗ taˉjwohꜗ, kya̱a̱hˊ hi̱ˉ jmeeꜙ heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ, kya̱a̱hˊ hi̱ˉ miˉhlä̱ä̱ꜘ dsaˉ, kya̱a̱hˊ hi̱ˉ jmeeꜙ beꜘ kihꜗ dsaꜙ, kya̱a̱hˊ hi̱ˉ kye̱ˉ nëˊ kihˈ dsaˉkya̱a̱hˊ, hiꜙ kya̱a̱hˊ hi̱ˉ lihꜙ hlëëhꜗ jyohꜘ juuˈ. 29¿Cheˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ la̱a̱ꜗ apóstole? ¿Cheˊ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ la̱a̱ꜗ hi̱ˉ ngëë˜ juuˈ kihꜗ Dio? ¿Cheˊ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ la̱a̱ꜗ taˉjwohꜗ? ¿Cheˊ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ jmeeꜙ heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ? 30¿Cheˊ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ maˉhyoh˜ beꜘ mahꜗ miˉhlä̱ä̱yꜘ dsaˉdsaahˊ? ¿Cheˊ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ lihꜙ hlëëhꜗ jyohꜘ juuˈ? ¿Cheˊ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ lihꜙ ji̱i̱ꜗ juuˈ heˉ hlëëhꜙ dsaˉkya̱a̱yhˊ? 31Waˊ he̱e̱ꜘ hohꜘ hnähꜘ kihꜗ taˊ heˉ laˊ kwaꜙ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ heˉ lluꜗ gaˊ miihˉ. Pero taꜙ jyohꜘ ko̱ˉta̱a̱ˉ, hlë̱ë̱hnˊ hnähꜘ haˉ läꜙ jeeˊ jnäähꜙ hnähꜘ heˉ jmääꜗ chaˉgaˊmiihˉ kyahꜗ hnähꜘ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\