1 Corintios 14

1Heˉja̱ˉ goˉnääꜘ baˊ hnähꜘ taꜙ chaˊnëˊ heˉ hnaahꜙ hnähꜘ ø̱ø̱hꜗ hnähꜘ. Hiꜙ läꜙja̱ˉ waˊ he̱e̱ꜘ hohꜘ hnähꜘ kihꜗ taˊ heˉ laˊ kwaꜙ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ. Hiꜙ kihꜗ jeeˊ läꜙjëꜙ taˊ naˉ, waˊ he̱e̱ꜘ hohꜘ hnähꜘ kihꜗ heˉ ngëëhˊ hnähꜘ juuˈ kihꜗ Dio. 2Jëëhꜘ, ja̱a̱ˉ hi̱ˉ hlëëhꜙ jyohꜘ juuˈ, ja̱ꜙ heˉ hlëëyhꜙ kya̱a̱hˊ dsaˉ ja̱ˉ, heˉ hlëëyhꜙ kya̱a̱hˊ Dio baˊ ja̱ˉ. Hiꜙ maꜙkeꜙ hlëëyhꜙ juuˈ kaahˊ heˉ kwaꜙ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ, niꜙ ja̱a̱ˉ saꜙ ngëëꜘ juuˈ kiyhꜗ. 3Pero ja̱a̱ˉ hi̱ˉ ngëë˜ juuˈ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙhyoyhꜗ kihꜗ Dio, hi̱ˉ heꜘ baˊ hlëëhꜙ juuˈ heˉ jmeeyꜙ dsaˉnääꜗ dsaˉ taꜙ chaˊnëˊ, kwayꜙ beꜘ kihꜗ dsaˉ, hiꜙ jmeeyꜙ dsaˉnøhꜗ dsëꜗ dsaˉ. 4Ja̱a̱ˉ hi̱ˉ hlëëhꜙ juuˈ heˉ saꜙ ngëëꜘ jneˊ, heˉ kwayꜙ beꜘ kihꜗ hñiiyꜘ baˊ ja̱ˉ. Pero ja̱a̱ˉ hi̱ˉ ngëë˜ juuˈ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙhyoyhꜗ kihꜗ Dio, kwayꜙ beꜘ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ Dio. 5Hnoonꜗ waˊraˉ jähꜘ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ hnähꜘ hlëëhˊ hnähꜘ jyohꜘ juuˈ. Pero chaˉgaˊmiihˉ hnoonꜗ waˊraˉ jähꜘ kihꜗ gaꜙhñahꜗ hnähꜘ taˊ heˉ ngëëhˊ hnähꜘ juuˈ kihꜗ Dio. Jëëhꜘ, lluꜗ gaˊ heˉ ja̱ˉ, läꜙko̱hꜘ gaˊ heˉ hlëëhꜙ hnähꜘ jyohꜘ juuˈ. Hiꜙ maꜙraꜙ heˉ jmääꜗ baˊ heˉ hlëëhˊ hnähꜘ jyohꜘ juuˈ waˊraˉ jähꜘ kihꜗ cha̱a̱ˉ hi̱ˉ ji̱i̱ꜗ juuˈ ja̱ˉ mahꜗ kwaꜗ beꜘ kihꜗ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ Dio. 6Jëëˋ daˊ hnähꜘ ø̱ø̱hnꜗ. Cherˊmahꜗ ngoonꜗ naˊhlë̱ë̱hnˋ hnähꜘ kya̱a̱hˊ jyohꜘ juuˈ heˉ maˉhyohn˜ kihꜗ Dio, saꜙ jmääꜗ heˉ ja̱ˉ kyahꜗ hnähꜘ. Lluꜗ gaˊ heˉ hlë̱ë̱hnˊ hnähꜘ heˉ gaꜙmiꜙjnääˉ Dio kinꜙ baˊ, hiꜙ hlë̱ë̱hnˊ hnähꜘ heˉ maˉkyu̱u̱h˜ jneˊ, hiꜙ hlëëhnˊ juuˈ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙhyohnꜗ kihꜗ Dio, hiꜙ kya̱a̱hˊ nʉʉhꜚ heˉ maˉmiˉtë̱ë̱ˈ jneˊ. 7Läꜙja̱ˉ laꜗ kihꜗ läꜙjëꜙ heˉ saꜙ naˊji̱i̱hꜙ. Waˊraˉ gaꜙhi̱i̱ˊ luuꜘ hmaˉtaˉ, waˊraˉ gaꜙhi̱i̱ˊ tu̱ˉ, cherˊmahꜗ saꜙ gaꜙhi̱i̱ˊ kweeˉ, saꜙ cha̱a̱ˉ hi̱ˉ ñeˉ heeˉ su̱ꜚ ja̱ˉ hi̱i̱ˊ. 8Hiꜙ cherˊmahꜗ saꜙ gaꜙhi̱i̱ˊ kweeˉ luuꜘ hooˊ, niꜙ ja̱a̱ˉ hløøꜘ saꜙ miˉllu̱u̱ꜗ hñiiꜘ mahꜗ dsaˉnääyꜗ jeeˊ hniiˉ. 9Läꜙja̱ˉ laꜗ kyahꜗ hnähꜘ kaˉlähꜘ. Cherˊmahꜗ saꜙ jë̱ë̱ˉ juuˈ heˉ hlëëhˊ hnähꜘ, ¿haˉ läꜙja̱ˉ läꜙngëëꜘ dsaˉ juuˈ heˉ hlëëhˊ hnähꜘ? Ko̱o̱ˉ ta̱a̱hꜙ mɨɨhˊ baˊ ja̱ˉ heˉ hlëëhˊ hnähꜘ. 10Johꜘ juuˈ saꜙ hlëëhꜙ dsaˉ läꜙka̱a̱ˉ läꜙjʉhꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ, hiꜙ läꜙko̱o̱ˉ läꜙko̱o̱ˉ jwɨɨˉ ngëëꜘ bihꜗ juuˈ kiyhꜗ. 11Heˉja̱ˉ cherˊmahꜗ saꜙ ngëënꜘ juuˈ heˉ hlëëhꜙ dsaˉ, la̱a̱nꜗ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ ʉ̱ʉ̱ꜘ baˊ kiyhˈ. Hiꜙ läꜙja̱ˉ la̱a̱ꜗ hi̱ˉ heꜘ kiꜙ jnäꜘ kaˉlähꜘ. 12Läꜙja̱ˉ jmeeˊ hnähꜘ kaˉlähꜘ. Naꜗ heˉ maˉhe̱e̱ꜘ hohꜘ hnähꜘ kihꜗ taˊ heˉ laˊ kwaꜙ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ, heˉja̱ˉ chaˉgaˊmiihˉ waˊ tɨh˜ hohꜘ hnähꜘ heˉ laˊ kwaꜙ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ heˉ jmeeꜙ dsaˉkwa̱a̱ꜙ läꜙhiiꜘ nëˊ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ Dio. 13Kihꜗ heˉja̱ˉ, ja̱a̱ˉ hi̱ˉ maˉhyoh˜ hlëëhꜗ jyohꜘ juuˈ, waˊ ngɨɨyꜘ kiyhꜗ kihꜗ Dio mahꜗ kwayꜗ beꜘ haˉ läꜙ jeeˊ ji̱i̱yˈ juuˈ ja̱ˉ kya̱a̱hˊ dsaˉkya̱a̱yhˊ. 14Jëëhꜘ, cherˊmahꜗ gaꜙngɨɨnˋ kinꜙ kya̱a̱hˊ juuˈ heˉ saꜙ ngëënꜘ, heˉ ngɨɨnˊ kya̱a̱hˊ jmɨˉlleꜘ kinꜙ baˊ ja̱ˉ. Pero juuˈ ja̱ˉ, saꜙ ngëënꜘ heˉ hnøøꜗ jähꜙ. 15Heˉja̱ˉ, ¿haˉ läꜙ jmeenˋ? Ngɨɨˊ baˊ jnäꜘ kya̱a̱hˊ jmɨˉlleꜘ kinꜙ, hiꜙ läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ kya̱a̱hˊ juuˈ heˉ ngëënꜘ baˊ. Hiꜙ hänˋ kya̱a̱hˊ jmɨˉlleꜘ kinꜙ, hiꜙ läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ hänˋ kya̱a̱hˊ juuˈ heˉ ngëënꜘ. 16Jëëhꜘ, cherˊmahꜗ gaꜙhähˊ kya̱a̱hˊ jmɨˉlleꜘ jmahꜗ jeeˊ kwahˉ tiˊhmaahˊ kihˈ Dio, haˉ läꜙja̱ˉ jähꜙ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ nuuˉ: “Waˊ laˈ läꜙja̱ˉ”, cherˊmahꜗ saꜙ maˉläˉngëëyꜘ heeˉ ja̱ˉ heˉ maˉhlëëhˊ. 17Maꜙkeꜙ jna̱a̱hˈ maˉkwahˊ tiˊhmaahˊ, pero kihꜗ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ nuuˉ, saꜙ të̱ë̱yꜗ beꜘ kya̱a̱hˊ juuˈ ja̱ˉ. 18Kwanꜙ tiˊhmaahˊ kihˈ Dio kihꜗ heˉ maˉhyohn˜ hlëëhnˊ chaˉgaˊmiihˉ jyohꜘ juuˈ läꜙko̱hꜘ gaˊ hnähꜘ. 19Pero gaˊ maˉchehnꜗ jeeˊ dsaˉñeeꜙ ø̱ø̱hꜗ jneˊ, lluꜗ gaˊ la̱a̱nꜙ heˉ hlëëhnˊ hñaꜘ mɨˈjuuꜗ heˉ läꜙngëëꜘ dsaˉ waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ hlë̱ë̱hˊ jnihꜘ, läꜙko̱hꜘ gaˊ heˉ hlëëhnˊ gyaꜗ mil mɨˈjuuꜗ heˉ saꜙ kyʉʉh˜ dsaˉ. 20Ø̱ø̱hnꜗ, taꜙ jmeeˉ hnähꜘ hʉʉˊdsëˉ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ chihˉ hi̱ˉ saꜙ ngëëꜘ. Lluꜗ baˊ cherˊmahꜗ la̱a̱hꜗ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ chihˉ hi̱ˉ saꜙ jmeeꜙ heˉ hlɨɨhˈ. Pero hnøøꜗ jmeehˈ hnähꜘ hʉʉˊdsëˉ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ dsaˉ maˉjø̱ø̱hˈ baˊ. 21Läꜙlaˉ naˉsɨɨˉ nëˊ ley: Kya̱a̱hˊ jyohꜘ juuˈ hlë̱ë̱hnˊ dsaˉ laˉ. Kya̱a̱hˊ juuˈ heˉ hlëëhꜙ dsaˉ cha̱a̱ˉ ʉ̱ʉ̱ꜘ baˊ hlë̱ë̱hˊ jnihꜘ. Pero niꜙ läꜙja̱ˉ, saꜙ nuuyꜗ kinꜙ, gaꜙjähꜘ Dio. 22Läꜙja̱ˉ, hi̱ˉ maˉhyoh˜ hlëëhꜗ jyohꜘ juuˈ, laꜗ ko̱o̱ˉ heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ kihꜗ hi̱ˉ saꜙ gaˊ maˉhe̱e̱hˉ kihꜗ Dio. Saꜙ laꜗ kihꜗ hi̱ˉ maˉhe̱e̱hˉ kihꜗ Dio. Pero taꜙ jyohꜘ ko̱ˉta̱a̱ˉ, ja̱a̱ˉ hi̱ˉ ngëë˜ juuˈ heˉ gaꜙhyoyhꜗ kihꜗ Dio, hlë̱ë̱yh˜ hi̱ˉ maˉhe̱e̱hˉ kihꜗ Dio baˊ. Saꜙ laꜗ kihꜗ hi̱ˉ saꜙ maˉhe̱e̱hˉ kihꜗ Dio. 23Heˉja̱ˉ saꜙ lluꜗ cherˊmahꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hnähꜘ hlëëhˊ hnähꜘ jyohꜘ juuˈ heˉ saꜙ ngëëꜘ jneˊ jeeˊ dsaˉñeeꜙ hnähꜘ. Jëëhꜘ, cherˊmahꜗ gaꜙllooꜗ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ hmëëꜘ o ja̱a̱ˉ hi̱ˉ saꜙ gaˊ maˉdsooꜘ dsëꜗ kihꜗ Dio, maˊja̱ˉ jäyhꜙ, heˉ ngaahˊ baˊ hnähꜘ naˉ. 24Pero cherˊmahꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hnähꜘ ngëëhˊ hnähꜘ juuˈ heˉ gaꜙhñahꜗ hnähꜘ kihꜗ Dio hiꜙ cherˊmahꜗ gaꜙllooꜗ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ hmëëꜘ o ja̱a̱ˉ hi̱ˉ saꜙ gaˊ maˉhe̱e̱hˉ kihꜗ Dio jeeˊ tä̱ä̱hˊ hnähꜘ, kya̱a̱hˊ juuˈ heˉ ngëëhˊ hnähꜘ ja̱ˉ jmeeꜗ läˉngëëyꜘ heˉ maˉhlä̱ä̱yhˉ, hiꜙ läˉliiyhꜚ läꜙjëꜙ heˉ jmeeyꜙ. 25Hiꜙ läꜙjnäꜘ läꜙjëꜙ heˉ naˉhmääˊ nehꜙ tuhˉdsëyꜗ. Ja̱ˉgaˊ naꜙ ju̱u̱yhꜗ jnëyˊ mahꜗ hnaayhꜙ Dio, jäyhꜙ: “Maꜙraꜙ juˈdsooꜘ, chehꜗ baˊ Dio jeeˊ kyahˈ hnähꜘ.” 26Ø̱ø̱hnꜗ, heˉ ko̱o̱ˉ juuˈ lleˊ jneˊ kihˈ jeeˊ läꜙjëꜙ heˉ maˉjwë̱ë̱hnꜗ hnähꜘ. Jeeˊ dsaˉñeehꜙ hnähꜘ, cha̱a̱ˉ hi̱ˉ häꜙ, cha̱a̱ˉ hi̱ˉ miˉtë̱ë̱ꜙ, cha̱a̱ˉ hi̱ˉ hlëëhꜙ gaˊ jyohꜘ juuˈ, cha̱a̱ˉ hi̱ˉ maˉmiˉjnääˉ Dio miihˉ kihꜗ, cha̱a̱ˉ hi̱ˉ lihꜙ ji̱i̱ꜗ juuˈ heˉ saꜙ ngëëꜘ jneˊ. Heˉja̱ˉ jmeeˊ hnähꜘ läꜙjëꜙ heˉ naˉ mahꜗ läꜙchaˉ chaˉgaˊmiihˉ beꜘ kyahꜗ hnähꜘ. 27Waˊraˉ gaꜙhlëëhˊ hnähꜘ jyohꜘ juuˈ, waˊ hlëëhꜘ u̱u̱ꜗ u̱u̱ˉ baˊ, pero maꜙ ja̱a̱ˉ baˊ. Hiꜙ maꜙraꜙ heˉ hnääꜗ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ lihꜙ ji̱i̱ꜗ juuˈ ja̱ˉ. 28Cherˊmahꜗ saꜙ cha̱a̱ˉ hi̱ˉ lihꜙ ji̱i̱ꜗ juuˈ ja̱ˉ, saꜙ waˊ hlë̱ë̱yhˈ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ nehꜙ gwahꜙ. Waˊ hlëëyhꜘ jeeˊ nuuyˉ hñiiyꜘ baˊ, hiꜙ waˊ hlëëyhꜘ kya̱a̱hˊ Dio. 29Läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ kihꜗ hi̱ˉ ngëë˜ juuˈ heˉ gaꜙhyoyhꜗ kihꜗ Dio. Waˊ hlëëhꜘ u̱u̱ꜗ u̱u̱ˉ baˊ, mahꜗ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ waˊ kye̱yꜘ kwa̱a̱t˜ haˉ läꜙ dsoo˜ juuˈ ja̱ˉ. 30Cherˊmahꜗ gaꜙmiꜙjnääˉ Dio miihˉ kihꜗ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ gyaꜗ nuuˉ, waˊ jø̱ø̱yˈ läꜙji̱i̱hˈ lla̱a̱ꜙ hlëëhꜗ hi̱ˉ maˉløøꜗ toˉnëˊ heꜘ. 31Jëëhꜘ, läꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ hnähꜘ chaˉ jwëˈ kyahꜗ hnähꜘ ngëëhˊ hnähꜘ juuˈ heˉ maˉhñah˜ hnähꜘ kihꜗ Dio. Pero maꜙ ja̱a̱ˉ baˊ hnähꜘ ngëëhˊ hnähꜘ juuˈ ja̱ˉ, mahꜗ läꜙja̱ˉ läꜙtë̱ë̱ˉ läꜙjë̱ë̱ꜙ, hiꜙ hyoyhꜙ chaˉgaˊmiihˉ beꜘ. 32Jmɨˉlleꜘ kihꜗ hi̱ˉ ngëë˜ juuˈ nʉʉhˊ bihꜗ, saꜙ hlëëyhꜗ taˊko̱ˉji̱i̱hˈ hlëëhꜙ jñahꜘ ø̱ø̱yhꜚ. 33Jëëhꜘ Dio, saꜙ la̱a̱yꜗ Dio hi̱ˉ ko̱o̱ˉ jmeeꜙ täähˊ mɨɨhˊ. Heˉ jmeeyꜙ hiiꜘ tiiˊ jnänˋ baˊ. Läꜙko̱o̱ˉ jmeeꜙ läꜙjëꜙ gwahꜙ jeeˊ dsaˉñeeꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ Dio, 34läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉmëꜘ saꜙ waˊ tooyhˈ mɨɨhˊ jeeˊ tä̱ä̱yhˊ nehꜙ gwahꜙ. Jëëhꜘ, saꜙ chaˉ jwëˈ kiyhꜗ hlëëyhꜗ. Hnøøꜗ nʉʉyhˊ kihˈ dsaˉñʉʉhˉ baˊ, läꜙko̱o̱ˉ jähꜘ nëˊ ley. 35Cherˊmahꜗ heˉ hnøøyꜗ läꜙtë̱ë̱yˉ, waˊ ngɨɨyˈ juuˈ kihꜗ dsaˉñʉʉhˉ kya̱a̱yꜗ waˊraˉ gaꜙllaꜙnääyˋ chaˊnehꜙ kiyhꜗ. Jëëhꜘ, saꜙ so̱o̱h˜ kihꜗ dsaˉmëꜘ hlëëyhꜗ nehꜙ gwahꜙ. 36Ja̱ꜙ maꜙlaꜙ jeeˊ kyahˈ hnähꜘ gaꜙläꜙchaꜙ juuˈ kihꜗ Dio. Niꜙ saꜙ laꜗ maꜙlaꜙ kyahꜗ hnähꜘ kaˉlähꜘ. 37Cherˊmahꜗ cha̱a̱ˉ hi̱ˉ jmeeꜙ hʉʉˊdsëˉ la̱a̱yꜗ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ ngëë˜ juuˈ, o chaˉ gaˊ jyohꜘ heˉ gaꜙhyoyhꜗ kihꜗ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ, hi̱ˉ heꜘ ta̱hˉ dsëyꜗ laꜗ madaꜚ kihꜗ Dio läꜙjëꜙ heˉ maˉsɨɨnꜗ laˉ. 38Kihꜗ hi̱ˉ saꜙ jmeeꜙ heˈ kihꜗ juuˈ laˉ, taꜙ jmeeˉ hnähꜘ heˈ kiyhꜗ. 39Läꜙja̱ˉ hnähꜘ ø̱ø̱hnꜗ, waˊ he̱e̱ꜘ hohꜘ hnähꜘ kihꜗ taˊ heˉ ngëëhˊ hnähꜘ juuˈ kihꜗ Dio. Hiꜙ taꜙ haˉ hnähꜘ kihꜗ hi̱ˉ lihꜙ hlëëhꜗ jyohꜘ juuˈ. 40Pero taꜙ jmeeˉ hnähꜘ waˊ laˈ chaˉ laꜗ jeeˊ dsaˉñeehꜙ hnähꜘ, jmeeˊ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ lleˋ kihˈ baˊ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\