1 Tesalonicenses 3

1Saꜙ läˉbeꜘ dsëˉ jnäähˈ, heˉja̱ˉ jmeeˉ jnäähˈ hʉʉˊdsëˉ jä̱ä̱ˊ jnäähꜗ jwɨɨˉ Atena laˉ, 2mahꜗ che̱e̱ˊ jnäähꜗ Timotä ø̱ø̱hꜗ jneˊ dsaˉjë̱ë̱ꜙ hnähꜘ. Ø̱ø̱hꜗ jneˊ heꜘ, jmeeꜙ taˊ kihˈ Dio ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ jnäähꜗ, kwayꜙ juˈhmëëꜘ kihꜗ Cristo. Hi̱ˉ heꜘ kwaꜗ beꜘ kyahꜗ hnähꜘ mahꜗ goˊta̱a̱hˊ hnähꜘ ko̱o̱ˉ hwehˉ jwëꜘ kihꜗ Dio heˉ tä̱ä̱hˊ hnähꜘ naˉ. 3Mahꜗ läꜙja̱ˉ, niꜙ ja̱a̱ˉ hnähꜘ saꜙ jehꜗ hohꜘ hnähꜘ kihꜗ heˉ jëëhꜘ hnähꜘ heˉ wɨɨꜘ. Maˉñehˊ baˊ hnähꜘ läꜙnaˉ lleˋ kihˈ leꜘ jnänˋ. 4Jëëhꜘ, läꜙ maˊ tøøhˊ jnäähꜗ kya̱a̱hˊ hnähꜘ, gaꜙjähˊ jnäähꜗ dsaˉngëëꜘ jneˊ chaˉmiihˉ heˉ wɨɨꜘ hiꜙ naꜗ maˉjëëhˋ baˊ hnähꜘ haˉ läꜙ laꜗ heˉ ja̱ˉ. 5Heˉja̱ˉ moꜙsoꜙ gaꜙläꜙbeꜘ dsënꜙ. Cha̱hꜘ baˊ gaꜙche̱e̱nꜙ Timotä mahꜗ dsaˉjëëyꜙ cheˊ läꜙ maˉdsooꜘ ja̱ˉbaˊ hohꜘ hnähꜘ. Jmeenꜙ hʉʉˊdsëˉ waˊraˉ gaꜙjmeeꜘ hi̱ˉsaꜙllu̱ꜗ jwɨɨhˋ kyahˈ hnähꜘ hiꜙ he̱e̱ꜘ taˊ kya̱a̱ˈ jnäähꜗ. 6Pero läꜙ maˊ ja̱hˈ Timotä jeeˊ tøøhˊ jnäähꜗ laˉ, gaꜙjmeeyhꜗ juuˈ, läꜙ maˉdsooꜘ ja̱ˉbaˊ hohꜘ hnähꜘ hiꜙ hnaahꜙ hnähꜘ dsaˉkya̱a̱hˊ. Hiꜙ jäyhꜘ, dsooh˜ hohꜘ hnähꜘ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ chaˉmiihˉ, hiꜙ hnoohˉ hnähꜘ jë̱ë̱hˈ jnäähꜗ kaˉlähꜘ, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ hnøøˉ jnäähˈ jë̱ë̱ˊ jnäähꜗ hnähꜘ. 7Ø̱ø̱hnꜗ, maꜙkeꜙ dsaˉngëëꜘ jnäähˈ naˉkuˊ naˉngɨɨˈ heˉ wɨɨꜘ jeeˊ laˉ, pero chaˉmiihˉ gaꜙnøhꜗ dsëˉ jnäähˈ maˊ gaꜙnʉʉˊ jnäähꜗ jmeehˉ baˊ hnähꜘ dsooꜘ hohꜘ hnähꜘ kihꜗ Dio. 8Naꜗ baˊ raꜘ si˜ cha̱a̱ˉ jnäähˈ lluꜗ, kihꜗ heˉ gaꜙnʉʉˊ jnäähꜗ tä̱ä̱hˊ baˊ hnähꜘ ko̱o̱ˉ hwehˉ jwëꜘ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. 9Johꜘ tiˊhmaahˊ saꜙ kwaˉ jnäähˈ kihꜗ Dio kwa̱a̱t˜ kyahꜗ hnähꜘ. Jëëhꜘ, chaˉmiihˉ jë̱ë̱ˉ dsëˉ jnäähˈ chaˊnëˊ Dio taꜙlaꜙ kyahꜗ hnähꜘ. 10Tøøhˊ baˊ jnäähꜗ ngɨɨˊ jnäähꜗ kihꜗ Dio läꜙjmɨɨˈ läꜙhwëˈ mahꜗ läꜙchaˉ jwëˈ dsaˊjë̱ë̱ˊ jnäähꜗ hnähꜘ kaˉlähꜘ. Mahꜗ kwaˊ jnäähꜗ beꜘ të̱ë̱hꜗ hnähꜘ heˉ gaˊ hnøøˈ kyahꜗ hnähꜘ jeeˊ tä̱ä̱hˊ hnähꜘ jwëꜘ kihꜗ Dio. 11Ngɨɨˊ jnäähꜗ kihꜗ Tääˋ jnänˋ hiꜙ kihꜗ Jesucristo Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ mahꜗ kwayꜗ jwëˈ dsaˊjë̱ë̱ˊ jnäähꜗ hnähꜘ kaˉlähꜘ. 12Hiꜙ ngɨɨnˊ kihˈ Dio waˊ läˉhnaahꜙ hnähꜘ chaˉgaˊmiihˉ dsaˉkya̱a̱hˊ hnähꜘ hiꜙ waˊ läˉhnaahꜙ läꜙnaˉ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ hnääꜙ jnäähˈ hnähꜘ. 13Hiꜙ ngɨɨnˊ kihˈ Dio mahꜗ goˊta̱a̱hˊ hnähꜘ ko̱o̱ˉ hwehˉ hiꜙ naˉjngëëhˈ hnähꜘ goˉte˜ mahꜗ moꜙsoꜙ chaˉ gaˊ heˉ naˉbä̱ä̱hˋ hnähꜘ niꜙ miihˉ chaˊnëˊ Tääˋ jnänˋ waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ jä̱hꜘ Jesús Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ llu̱u̱ꜗ kya̱a̱yꜗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\