2 Pedro 2

1Maˊ cha̱a̱ˉ baˊ dsaˉ lloꜘjooꜗ hi̱ˉ maˊ jähꜘ ngëëy˜ juuˈ kihꜗ Dio jeeˊ kihˈ dsaˉ maˉgyu̱hˉ jnänˋ pero juuˈ kihꜗ dsaˉ heꜘ maˊ laˈ juuˈ taˉjuuˈ baˊ. Hiꜙ ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ hwë̱ë̱ꜙ taˉjwohꜗ hi̱ˉ kwaꜗ juuˈ taˉjuuˈ jeeˊ kyahˈ hnähꜘ naꜗ. Jwëꜘ naˉhmääˊ baˊ miˉga̱a̱yꜙ hnähꜘ, hiꜙ he̱e̱yꜗ hnähꜘ kya̱a̱hˊ heˉ miˉsɨɨyꜗ juuˈ kihꜗ Dio, läꜙji̱i̱hˈ jmä̱ä̱yꜗ taꜙ kooꜘ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ hi̱ˉ gaꜙlä̱ä̱yꜗ. Heˉ jmeeyꜗ läꜙja̱ˉ, ngɨɨyꜗ jäꜙ naꜗ baˊ ko̱hꜘ dsoˊjwɨɨꜘ nëˊ kiyhˈ. 2Jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ jmeeꜗ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱yhˊ kya̱a̱hˊ jwëꜘ hlɨɨhˈ kiyhꜗ. Hiꜙ kwa̱a̱t˜ kihꜗ dsaˉ heꜘ, miˉkwa̱hꜗ dsaˉ kihꜗ juˈdsooꜘ. 3Kihꜗ heˉ he̱e̱ꜘ dsëyꜗ kuuˊ, sa̱a̱yhꜗ hnähꜘ kya̱a̱hˊ juuˈ heˉ gwaꜘ tuhˉdsëyꜗ hñiiyꜘ. Ko̱ˉja̱ˉ maˉnaˉhe̱e̱ꜚ baˊ dsaˉ heꜘ lloꜘjooꜗ. Moꜙsoꜙ chaˉ jeeˊ moꜙ lä̱ä̱yꜘ. 4Läꜙja̱ˉ läꜙjë̱ë̱ꜙ ángele hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ heˉ hlɨɨhˈ, saꜙ gaꜙläꜙjø̱hꜙ dsëꜗ Dio kya̱a̱yhˊ, gaꜙjwä̱ä̱yꜗ chaˊjeˉ, gaꜙhñu̱u̱yhˉ jeeˊ naˉho̱o̱ˉ jeeˊ saꜙ jnäꜘ saꜙ nʉʉhꜘ. Jeeˊ ja̱ˉ tä̱ä̱yhˊ läꜙji̱i̱hˈ dsë̱ë̱ꜗ jmɨɨˊ heˉ llayꜗ taˊ kiyhˈ. 5Hiꜙ läꜙja̱ˉ kihꜗ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ hi̱ˉ maˊ cha̱a̱ˉ lloꜘjooꜗ, saꜙ gaꜙko̱o̱yˈ dsëyꜗ kiyhꜗ, gaꜙjngëëyhꜗ hi̱ˉ hñaaˉ dsëꜗ heꜘ kya̱a̱hˊ jmɨɨˉ. Ji̱i̱ˉ ja̱ˉ gaꜙla̱a̱ꜘ maꜙlaꜙ Noé baˊ kya̱a̱hˊ gye̱e̱ˈ hi̱ˉ maˊ cha̱a̱ˉ kiyhꜗ. Hi̱ˉ heꜘ gaꜙkwaꜘ juuˈ haˉ läꜙ dsaˉta̱a̱hˋ dsaˉ kya̱a̱hˊ heˉ lluꜗ jmahꜗ. 6Hiꜙ läꜙja̱ˉ gaꜙhe̱e̱ꜗ Dio jwɨɨˉ Sodoma kya̱a̱hˊ Gomorra, gaꜙjë̱ë̱yꜗ läꜙji̱i̱hˈ gaꜙlɨɨꜗ tʉˊjwaˉ. Läꜙja̱ˉ gaꜙlaꜗ mahꜗ läꜙñeˉ dsaˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ naꜗ haˉ läꜙ leꜘ kihꜗ hi̱ˉ saꜙ ga̱hꜙ Dio. 7Ja̱a̱ˉ Lot baˊ gaꜙlä̱ä̱yꜗ, hi̱ˉ maˊ la̱a̱ˈ ja̱a̱ˉ dsaˉ llu̱u̱ꜗ. Peerꜙ maˊ meehˉ dsëyꜗ maˊ jëëy˜ haˉ läꜙ maˊ tä̱ä̱hˊ dsaˉ hlë̱ë̱hˈ heꜘ jmeeyꜙ läꜙjëꜙ heˉ laꜗ oˉhihꜙ. 8Hi̱hꜗ dsaˉñʉʉhˉ llu̱u̱ꜗ heꜘ, läꜙko̱o̱ˉ maˊ gyayˈ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ, ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ kya̱a̱hˊ dsaˉ hlë̱ë̱hˈ heꜘ, maˊ ji̱i̱ꜙ läꜙ gaꜙtëꜘ nehꜙ tuhˉdsëyꜗ, läꜙ maˊ nuuyˉ hiꜙ maˊ jëëy˜ heˉ maˊ jmeeꜙ dsaˉ heꜘ waˊ laˈ chaˉ laꜗ. 9Heˉja̱ˉ maˉñeˊ baˊ jneˊ, Dio lihꜙ lä̱ä̱ꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ hnaayhˉ maˊ jëëy˜ wɨɨꜘ, hiꜙ hi̱ˉ hñaaˉ dsëꜗ heꜘ, läꜙ maˉtä̱ä̱hˊ ja̱ˉbaˊ, läꜙji̱i̱hˈ lloo˜ jmɨɨˊ llaˈ Dio taˊ kiyhˈ mahꜗ heeyhꜗ wɨɨꜘ. 10Hiꜙ chaˉgaˊmiihˉ wɨɨꜘ che̱e̱ꜗ Dio kihꜗ hi̱ˉ gaꜙnääˊ läꜙ hnøøꜗ jmɨˉngoꜗ kihꜗ, hi̱ˉ gaꜙnääˊ hnoohˉ heˉ gaˊ jyohꜘ heˉ he̱e̱ꜘ dsëyꜗ, saꜙ hnøøyꜗ jmeeyꜗ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ madaꜚ kihꜗ Dio, niꜙ miihˉ saꜙ goyhꜙ, jmä̱ä̱yꜗ hñiiyꜘ jø̱ø̱hˈ, hiꜙ saꜙ goyhꜙ hlëëyhꜗ wɨɨꜘ kihꜗ hi̱ˉ ka̱a̱hˊ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ gyʉʉhˈ. 11Läꜙjë̱ë̱ꜙ ángele hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ gyʉʉhˈ, be̱e̱ꜘ gaˊ läꜙko̱hꜘ gaˊ jmɨˉlleꜘ hlë̱ë̱hˈ heꜘ, pero niꜙ läꜙja̱ˉ saꜙ tu̱u̱ˉ dsëyꜗ jwäyꜗ dsoˊjwɨɨꜘ nëˊ kihˈ hi̱ˉ hlë̱ë̱hˈ heꜘ chaˊnëˊ Dio. 12Pero dsaˉ hñaaˉ dsëꜗ heꜘ, hlëëyhꜙ wɨɨꜘ kihꜗ läꜙjëꜙ heˉ saꜙ ngëëyꜘ, jmeeyꜙ läꜙko̱o̱ˉ jahꜘ nuuˉ hi̱ˉ maˉnaˉjä̱ä̱ꜘ jngëëhꜗ dsaˉ. Läꜙja̱ˉ leꜘ kihꜗ dsaˉ heꜘ, läꜙko̱o̱ˉ jahꜘ baˊ he̱e̱yꜘ goˉte˜. 13Jeeˊ ja̱ˉ hyoyhꜙ jñeeyˈ läꜙko̱o̱ˉ teꜗ taˊ hlɨɨhˈ heˉ maˊ jmeeyꜙ. Cha̱a̱yˉ lluꜗ jwërte la̱a̱yꜘ, jmeeyꜙ läꜙjëꜙ heˉ tɨh˜ dsëyꜗ hñiiyꜘ. Peerꜙ hlë̱ë̱hˈ dsaˉ heꜘ, dsaˉta̱a̱yhˋ läꜙkye̱ˉ jeeˊ jmeehˉ hnähꜘ jmɨɨˊ, kuyhꜙ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ hnähꜘ, hnoohꜙ gyihꜗ maꜙlaꜙ heˉ he̱e̱ꜘ dsëyꜗ. 14Saꜙ leꜘ jë̱ë̱yꜗ ja̱a̱ˉ dsaˉmëꜘ, maꜙraꜙ heˉ he̱e̱ꜘ baˊ dsëyˈ. Saꜙ dsaˉläˉdsë̱hꜙ dsëyꜗ jmeeyꜙ heˉ hlɨɨhˈ. Miˉga̱a̱yꜙ dsaˉkya̱a̱hˊ hnähꜘ hi̱ˉ saꜙ chaˉ beꜘ kihꜗ. Peerꜙ hñu̱u̱yˊ haˉ läꜙ jeeˊ liyhꜙ läꜙjëꜙ heˉ he̱e̱ꜘ dsëyꜗ, jëëhꜘ maˉhä̱ä̱yˊ kya̱a̱hˊ dsoˊjwɨɨꜘ. 15Maˉjmeeyꜘ taꜙ kooꜘ kihꜗ jwëꜘ lluꜗ, maˉka̱yh˜ jwëˈ. Gaꜙnääyˊ jmeeyꜙ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjmeeꜘ Balaam, jo̱o̱ꜘ Beor hi̱ˉ gaꜙhnoohˉ haˉ läꜙ maˉläˉchayꜙ kuuˊ kya̱a̱hˊ heˉ hlɨɨhˈ heˉ maˊ jmeeyꜙ. 16Pero burra hi̱ˉ maˊ dsë̱ë̱˜ Balaam heꜘ gaꜙhlëëhꜘ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ dsaˉ. Gaꜙjʉʉyhꜗ kiyhꜗ, kihꜗ heˉ maˊ jmeeyꜙ hʉʉˊdsëˉ hlɨɨhˈ ja̱ˉ, mahꜗ saꜙ maˊ dsooyˈ taꜙ chaˊnëˊ kya̱a̱hˊ hʉʉˊdsëˉ ngaahˊ kiyhˈ. 17Läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ hñaaˉ dsëꜗ heꜘ, la̱a̱ꜗ läꜙko̱o̱ˉ jmɨˉtooˉ heˉ saꜙ haaˊ jmɨɨˉ, hiꜙ la̱a̱yꜗ läꜙko̱o̱ˉ jniiꜘ heˉ goˉkye̱ꜚ lleꜘ waˊ haˉ chaˉ haˉ. Maˉnaˉhe̱e̱yꜚ goˉte˜. Maˉlaꜗ juuˈ dsaˉnääyꜗ jeeˊ naˉho̱o̱ˉ lähˉ läꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ. 18Hlëëyhꜙ juuˈ kaahˊ jmahˈ heˉ saꜙ tøøhnˊ taˊ, hiꜙ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ heˉ ngɨɨꜙ jmɨˉngoꜗ ja̱ˉ, miˉga̱a̱yꜙ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ hmëëꜘ maˉla̱a̱ꜘ kihꜗ heˉ hlɨɨhˈ. 19Hi̱ˉ heꜘ jähꜘ läꜙlaˉ: “Maˉnaˉla̱a̱ˊ baˊ jneˊ. Heˉja̱ˉ chaˉ jwëˈ jnänˋ jmeenˊ läꜙjëꜙ heˉ llaꜙ dsëˉ jneˊ.” Pero niꜙ saꜙ ñeyˉ heˉ saꜙ naˉla̱a̱yˊ. Naˉhnëëyˊ jmeeyꜙ heˉ hlɨɨhˈ jmahꜗ baˊ. Jëëhꜘ, cherˊmahꜗ gaꜙta̱hꜘ dsaˉ kya̱a̱hˊ waˊ heˉ chaˉ heˉ heˉ jøøꜙ kiyhꜗ, maˉla̱a̱yꜗ kya̱a̱ꜗ heˉ ja̱ˉ. 20Cherˊmahꜗ gaꜙla̱a̱ꜘ ja̱a̱ˉ dsaˉ kihꜗ heˉ hlɨɨhˈ heˉ chaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, taꜙlaꜙ kihꜗ heˉ gaꜙläꜙkyu̱u̱yꜙ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ hi̱ˉ lä̱ä̱˜ jneˊ, hiꜙ cherˊmahꜗ gaꜙje̱e̱yh˜ kaˉlähꜘ taꜙ kaˊluuyˊ, hiꜙ gaꜙlɨhꜗ heˉ hlɨɨhˈ ja̱ˉ kiyhꜗ, chaˉgaˊmiihˉ läꜙhlë̱ë̱yhˈ, läꜙko̱o̱ˉ maˊ la̱a̱yˈ jä̱ä̱ꜗ. 21Lluꜗ gaˊ laˈ kihꜗ dsaˉ heꜘ waˊraˉ jähꜘ kihꜗ saꜙ gaꜙläꜙkyʉʉyh˜ goˉte˜ jwëꜘ lluꜗ. Jwɨɨy˜, kihꜗ heˉ gaꜙläꜙkyʉʉyh˜ baˊ mahꜗ gaꜙjmeeyꜘ taꜙ kooꜘ madaꜚ heˉ naˉjngɨɨˈ heˉ gaꜙhyoyhꜗ kihꜗ Dio. 22Heˉ läꜙja̱ˉ, je̱e̱hˈ kweeˉ läꜙko̱o̱ˉ dsoo˜ juuˈ heˉ hlëëhꜙ dsaˉ: “Saˊdsɨɨˉ hi̱ˉ ñu˜, ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ kuyhˉ tʉˊñuˉ kiyhꜗ”, hiꜙ “chaˊñeˈ hi̱ˉ maˉnaˉjngëëˈ, ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ looyh˜ jmɨɨˉ ji̱i̱ˈ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\