2 Tesalonicenses 3

1Ø̱ø̱hnꜗ taꜙ jyohꜘ ko̱ˉta̱a̱ˉ, ngɨɨˊ hnähꜘ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ mahꜗ lloo˜ cha̱hꜘ juuˈ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ läꜙka̱a̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ hiꜙ läꜙja̱ˉ waˊ tøøyhˉ taˊ juuˈ ja̱ˉ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjmeehˊ hnähꜘ. 2Ngɨɨˊ hnähꜘ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ mahꜗ saꜙ chaˉ heˉ dsaˉngëëꜘ jnäähˈ jeeˊ kihˈ dsaˉ hñaaˉ dsëꜗ. Jëëhꜘ ja̱ꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ läꜙdsooꜘ dsëꜗ juuˈ laˉ. 3Pero miˉteꜗ baˊ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ juuˈ kihꜗ, maꜙraꜙ heˉ hä̱ä̱ꜗ bihꜗ hnähꜘ mahꜗ saꜙ chaˉ heˉ dsaˉngëëhꜘ hnähꜘ. 4Kye̱ˊ jnäähꜗ oˉjø̱hꜙ dsëˉ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, heˉ jmeehˉ baˊ hnähꜘ läꜙjëꜙ heˉ maˉjähˊ jnäähꜗ hiꜙ ngooꜗ baˊ jmeehˉ hnähꜘ läꜙja̱ˉ. 5Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, hi̱ˉ heꜘ baˊ jä̱ä̱ꜙ hnähꜘ mahꜗ läˉhnaahꜙ hnähꜘ ø̱ø̱hꜗ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ hnääꜗ Dio jneˊ hiꜙ läꜙja̱ˉ jä̱ä̱yꜙ hnähꜘ mahꜗ kwëëhꜗ hohꜘ hnähꜘ läꜙ gaꜙkwëëhꜗ dsëꜗ Cristo. 6Jmeeˉ jnäähˈ madaꜚ kyahꜗ hnähꜘ läꜙhihꜙ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. Taꜙ jmeeˉ hnähꜘ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ niꜙ ja̱a̱ˉ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ jmeeꜙ waˊ laˈ chaˉ laꜗ, hi̱ˉ saꜙ jmeeꜙ heˈ läꜙjëꜙ juuˈ heˉ maˉkwaˊ jnäähꜗ. 7Maˉñehˊ baˊ hnähꜘ heˉ lleˋ kyahˈ hnähꜘ jmeehˈ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ jmeeˉ jnäähˈ. Saꜙ gaꜙjmeeˊ jnäähꜗ waˊ laˈ chaˉ laꜗ jeeˊ kyahˈ hnähꜘ. 8Saꜙ gaꜙkihˊ jnäähꜗ laˊ gaꜙkihˊ jnäähꜗ kihꜗ niꜙ ja̱a̱ˉ dsaˉ. Saꜙ gaꜙte̱e̱hˊ jnäähꜗ dsëˉ jnäähˈ maˊ gaꜙjmeeˊ jnäähꜗ taˊ läꜙjmɨɨˈ läꜙhwëˈ. Jëëhꜘ niꜙ ja̱a̱ˉ hnähꜘ saꜙ maˊ hnøøˉ jnäähˈ maˊ llaˊkya̱a̱ꜚ jnäähˈ jmɨɨˊ. 9Ja̱ꜙ heˉ saꜙ naˉngëˈ jnäähꜗ jwëˈ heˉ maˊ ngɨɨˊ jnäähꜗ kyahꜗ hnähꜘ. Pero llaꜚ heˉ ja̱ˉ, gaꜙjmeeˊ jnäähꜗ taˊ mahꜗ jmeehˈ hnähꜘ ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjmeeˊ jnäähꜗ. 10Läꜙ maˊ gaꜙtoohˋ jnäähꜗ kya̱a̱hˊ hnähꜘ gaꜙjmeeˊ jnäähꜗ madaꜚ: Cherˊmahꜗ hi̱ˉ saꜙ hnøøꜗ jmeeꜗ taˊ, läꜙja̱ˉ saꜙ waˊ kuyhˉ. 11Jëëhꜘ maˉnʉʉˊ jnäähꜗ, ko̱ˉlla̱a̱ˊ dsaˉkya̱a̱hˊ hnähꜘ jmeeꜙ waˊ laˈ chaˉ laꜗ. Niꜙ miihˉ taˊ saꜙ jmeeyꜙ. Ko̱o̱ˉ dsaˉjëëyꜙ heˉ jmeeꜙ dsaˉ baˊ. 12Kihꜗ hi̱ˉ heꜘ naˉ hlëëhˊ jnäähꜗ hiꜙ jmeeˉ jnäähˈ madaꜚ, läꜙhihꜙ kihꜗ Jesucristo Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. Taꜙ waˊ tä̱ä̱yhˊ taꜙ laꜙ taꜙ jnøꜙ, waˊ jmeeyꜘ taˊ mahꜗ läꜙchaˉ heˉ kuyhꜙ. 13Hiꜙ hnähꜘ ø̱ø̱hnꜗ, jmeeˊ baˊ hnähꜘ heˉ lluꜗ, taꜙ tʉꜘ hnähꜘ. 14Cherˊmahꜗ cha̱a̱ˉ ko̱ˉlla̱a̱ˊ hi̱ˉ saꜙ nʉʉhˊ kihꜗ juuˈ heˉ naˉsɨɨˉ laˉ, kye̱ˉ daˊ hnähꜘ kwa̱a̱t˜ kihꜗ hi̱ˉ jmeeꜙ läꜙja̱ˉ hiꜙ moꜙtoꜙ jmeeˉ hnähꜘ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱yhˊ mahꜗ waˊ jäˉ oˉhihꜙ kiyhꜗ. 15Pero taꜙ jmeeˉ hnähꜘ naˉhä̱ä̱hˊ hnihꜘ, hlë̱ë̱yhˊ läꜙlleˋ kihˈ taꜙlaꜙ kihꜗ heˉ la̱a̱ꜗ ø̱ø̱hꜗ baˊ. 16Heꜘ baˊ Dio hi̱ˉ jmeeꜙ hiiꜘ tiiˊ jnänˋ, waˊ jmeeyꜘ hiiꜘ tiiˊ kyahˈ hnähꜘ läꜙjëꜙ jmɨɨˊ waˊ heˉ chaˉ heˉ heˉ cha̱a̱ˉ hnähꜘ. Dio kya̱a̱hˊ hnähꜘ. 17Jnäꜘ Paaˊ maˉsɨɨnꜗ miihˉ jeeˊ gaꜙdsa̱a̱ꜗ juuˈ laˉ kya̱a̱hˊ goonꜙ. Läꜙja̱ˉ jmeenꜙ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ jeˉ heˉ sɨɨnꜙ mahꜗ laꜗ dsooꜘ jnäꜘ heꜘ hi̱ˉ che̱e̱ꜙ jeˉ ja̱ˉ. 18Waˊ miˉjä̱ä̱ꜗ Jesucristo Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ läꜙjë̱ë̱ꜙ hnähꜘ. Waˊ laˈ läꜙja̱ˉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\