Hechos 13

1Jeeˊ kihˈ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ Antioquía ja̱ˉ, maˊ tä̱ä̱hˊ hi̱ˉ maˊ ngëë˜ juuˈ kihꜗ Dio hiꜙ maˊ tä̱ä̱hˊ taˉjwohꜗ. Hi̱ˉ heꜘ Bernabé, hiꜙ Simón hi̱ˉ maˊ tëëyh˜ Lähˉ, Lucio hi̱ˉ maˊ cha̱a̱ˉ Cirene, Manaén hi̱ˉ gaꜙkwa̱a̱ꜗ kweeˉ kya̱a̱hˊ Herode hi̱ˉ maˊ la̱a̱ˈ lleˊmohꜘ hwaꜗ Galilea, hiꜙ Saulo kaˉlähꜘ. 2Taˊko̱ˉji̱i̱hˈ maˊ tä̱ä̱hˊ ø̱ø̱hˈ jneˊ heꜘ saꜙ kuhˉhɨ̱yh˜, hnaayhˉ Dio läꜙka̱a̱ˉ tuhˉdsëyꜗ, gaꜙhlëëhꜘ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ kya̱a̱yhˊ, gaꜙsɨɨyhꜙ: —Hña̱a̱ˋ Bernabé kya̱a̱hˊ Saulo mahꜗ jmeeyꜗ taˊ heˉ kwëëhꜚ jnihꜘ. 3Maˉngëëꜘ maˉngɨɨyꜘ kihꜗ Dio saꜙ gaꜙkuhˉ gaꜙhɨ̱yhꜗ, ja̱ˉgaˊ gaꜙkyeyˉ gooyˉ nëˊ kihˈ Bernabé kya̱a̱hˊ Saulo. Hiꜙ maˉdsa̱a̱ꜗ heˉ ja̱ˉ, gaꜙhɨyhꜗ juuˈ kya̱a̱hˊ dsaˉkya̱a̱yhˊ. 4Ngooꜗ Bernabé kya̱a̱hˊ Saulo taꜙ hwaꜗ Seleucia läꜙhihꜙ kihꜗ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ. Maˊ gaꜙllaꜙnääyꜗ Seleucia, gaꜙta̱a̱yhˋ nehꜙ barco, gaꜙnääyꜗ taꜙ hwaꜗ heˉ che̱e̱ˉ Chipre. 5Maˊ gaꜙtë̱ë̱yꜘ jwɨɨˉ Salamina, gaꜙta̱a̱yhˋ nehꜙ gwahꜙ kihꜗ judiu heˉ tø̱ø̱ꜘ jeeˊ jwɨɨˉ ja̱ˉ, mahꜗ gaꜙkwayꜘ juuˈ kihꜗ Dio. Hiꜙ maˊ jä̱ä̱yꜙ Jwa̱a̱ꜚ hi̱ˉ maˊ kwaꜙ beꜘ kiyhꜗ. 6Gaꜙngëëyꜘ läꜙ gaꜙdsaꜗ hwaꜗ Chipre heˉ häˊ jeeˊ jmɨˉñeehꜚ, läꜙji̱i̱hˈ gaꜙllaꜙnääyꜗ jeeˊ jwɨɨˉ Pafo. Jeeˊ ja̱ˉ gaꜙje̱e̱yˈ ja̱a̱ˉ judiu hi̱ˉ të̱ë̱ˉ jiˉnahˊ, hi̱ˉ maˊ che̱e̱ˉ Barjesús. Maˊ jmä̱ä̱y˜ hñiiyꜘ läꜙko̱hꜘ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ ngëë˜ juuˈ kihꜗ Dio. 7Dsaˉ të̱ë̱ˉ heꜘ maˊ jwa̱yhꜘ kya̱a̱hˊ lleˊmohꜘ hi̱ˉ maˊ che̱e̱ˉ Sergio Paulo, hi̱ˉ kyʉʉh˜ chaˉmiihˉ. Heˉja̱ˉ lleˊmohꜘ heꜘ gaꜙjmeeyꜘ madaꜚ heˉ naˊkya̱a̱yꜘ Bernabé kya̱a̱hˊ Saulo, kihꜗ heˉ gaꜙläꜙhyohꜙ dsëyꜗ nuuyꜗ juuˈ kihꜗ Dio. 8Pero dsaˉ të̱ë̱ˉ heꜘ, hi̱ˉ tëëyh˜ Elima kya̱a̱hˊ juuˈ griego, hi̱ˉ heꜘ naˉ, maˊ haꜙ kihꜗ Bernabé kya̱a̱hˊ Saulo. Jëëhꜘ, saꜙ maˊ hnøøyˈ heˉ maˊ he̱e̱hꜙ lleˊmohꜘ heꜘ juuˈ kihꜗ Dio. 9Heˉja̱ˉ gaꜙhlëëhꜘ Saulo, heꜘ baˊ hi̱ˉ che̱e̱ˉ Paaˊ. Gaꜙhlëëyhꜘ kya̱a̱hˊ chaˉmiihˉ beꜘ kihꜗ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ hiꜙ gaꜙjëëyꜗ ko̱o̱ˉ hwehˉ nëˊ dsaˉ të̱ë̱ˉ heꜘ. 10Mahꜗ gaꜙjäyhꜘ: —Heˉ baˊ cheˉ taˉju̱u̱hˈ hneˉ, Peerꜙ hlë̱ë̱hˈ hneˉ, jo̱o̱ꜘ hi̱ˉsaꜙllu̱ꜗ. ¿Heˉlaˈ hnoohˉ llaˉdsëëhˋ kihꜗ läꜙjëꜙ heˉ lluꜗ? ¿Lɨhꜘ baˊ lla̱a̱ꜙ heˉ hahˉ kihꜗ jwëꜘ lluꜗ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ? 11Naꜗ heehꜗ Dio hneˉ wɨɨꜘ. Jä̱ꜗ tʉʉˊ mɨˊnëhˊ. Moꜙsoꜙ jëëhˈ jmëëꜗ hyooˉ miihˉ jmɨɨˊ —gaꜙjähꜘ Paaˊ. Läꜙcha̱hꜘ ja̱ˉ gaꜙløøˉ mɨˈnëyˊ mahꜗ gaꜙjä̱yꜘ tʉʉˊ. Läꜙkuˊ läꜙji̱i̱ꜗ kiyhꜗ maˊ hnaayhˉ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ maˊ jä̱ä̱yˈ, kihꜗ heˉ moꜙsoꜙ gaꜙläꜙjnäꜘ mɨˈnëyˊ. 12Maˊ gaꜙjëëꜗ lleˊmohꜘ heꜘ heˉ gaꜙlaꜗ läꜙja̱ˉ, gaꜙhe̱e̱yhˉ kihꜗ Jesús. Peerꜙ gaꜙläꜙdsa̱a̱˜ dsëyꜗ maˊ gaꜙnuuyꜘ juuˈ kihꜗ Jesús. 13Ja̱ˉgaˊ yaꜙhë̱ë̱ꜗ Paaˊ jwɨɨˉ Pafo ja̱ˉ kya̱a̱yhˊ dsaˉkya̱a̱yhˊ, gaꜙnääyꜗ taꜙ Perge, jwɨɨˉ heˉ naˉhe̱e̱ꜚ Panfilia. Pero Jwa̱a̱ꜚ gaꜙbe̱e̱ꜗ dsaˉkya̱a̱yhˊ mahꜗ ngaayhꜗ taꜙ Jerusalén. 14Gaꜙngëëꜘ Paaˊ kya̱a̱hˊ Bernabé jwɨɨˉ Perge, gaꜙllaꜙnääyꜗ taꜙ jyohꜘ Antioquía heˉ nøøꜘ hwaꜗ Pisidia. Maˊ gaꜙtëꜘ jmɨɨˊ heˉ te̱e̱hˉ dsaˉ dsëꜗ, ngooꜗ Paaˊ kya̱a̱hˊ Bernabé gwahꜙ kihꜗ dsaˉ judiu mahꜗ gaꜙta̱a̱yhˋ jeeˊ ja̱ˉ. 15Maˉngëëꜘ maˉhëꜘ ja̱a̱ˉ dsaˉ miihˉ heˉ naˉsɨɨˉ nëˊ ley kihꜗ Moisé hiꜙ gaꜙhëyꜘ miihˉ heˉ gaꜙsɨɨꜘ hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ juuˈ kihꜗ Dio, ja̱ˉgaˊ gaꜙjähꜘ dsaˉka̱a̱hˊ hi̱ˉ maˊ häˊ gooˉ gwahꜙ ja̱ˉ: —Cherˊmahꜗ chaˉ miihˉ heˉ jwahˈ hnähꜘ dsaˉñʉʉhˉ ø̱ø̱hnꜗ, hlë̱ë̱hˊ jnäähꜗ miihˉ heˉ jmeeꜗ lluꜗ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ —gaꜙjäyhꜘ. 16Heˉja̱ˉ gaꜙnooˉ Paaˊ, gaꜙjmeeyꜘ lii˜ kya̱a̱hˊ gooyˉ mahꜗ waˊ dsaˉta̱a̱yhˋ tiiˊ. Gaꜙjäyhꜘ: —Nʉʉˉ daˊ hnähꜘ dsaˉ Israel hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ gaˊ hnähꜘ hi̱ˉ ga̱hꜙ Dio. 17Dio kya̱a̱ꜗ jnäähˈ dsaˉ Israel, gaꜙlle̱e̱hˉ dsaˉ maˉgyu̱hˉ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ mahꜗ le̱e̱yꜘ dsaˉ kya̱a̱yꜗ hiꜙ ngooꜗ baˊ miˉjä̱ä̱yꜗ läꜙji̱i̱hˈ gaꜙtëꜘ ko̱o̱ˉ jwɨɨˉ jʉʉhˉ läꜙ maˊ tä̱ä̱yhˊ hwaˈ Egipto maꜙkeꜙ la̱a̱yꜗ dsaˉ jñahꜘ kihꜗ hwaꜗ ja̱ˉ. Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, kya̱a̱hˊ chaˉmiihˉ beꜘ gaꜙhwë̱ë̱ꜗ Dio dsaˉ heꜘ hwaꜗ ja̱ˉ, mahꜗ gaꜙllaꜙnääyˋ hwaˈ kiyhꜗ. 18Taˊko̱ˉji̱i̱hˈ gaꜙta̱a̱hˋ dsaˉ heꜘ to̱ꜗlooꜗ ji̱ˉñeˉ jeeˊ laˈ hwaꜗ ki̱i̱ꜙ, gaꜙläꜙbeꜘ dsëꜗ Dio kya̱a̱yhˊ kihˈ läꜙjëꜙ heˉ hlɨɨhˈ heˉ maˊ jmeeyꜙ. 19Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, gaꜙhe̱e̱ꜗ Dio gyiiꜗ nääꜗ dsaˉ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ hwaˈ heˉ che̱e̱ˉ Canaán. Hwaꜗ kihꜗ dsaˉ heꜘ gaꜙjmeeꜘ Dio he̱e̱ꜚ dsaˉ maˉgyu̱hˉ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ. 20ʼMaˊ gaꜙllaꜙnääyˋ hwaˈ Canaán ja̱ˉ, gaꜙhña̱a̱ꜗ Dio hi̱ˉ gaꜙka̱ꜗ nëˊ kihˈ dsaˉ heꜘ, läꜙji̱i̱hˈ gaꜙllooꜗ jmɨɨˊ gaꜙhña̱a̱yꜗ Samuel hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ juuˈ kiyhꜗ. Läꜙja̱ˉ gaꜙjmeeꜘ Dio kya̱a̱yhˊ läꜙji̱i̱hˈ gaꜙtëꜘ kye̱ꜘ hñaˉlooꜘ naˉdsë˜ to̱ꜙloꜙgyaꜘ ji̱ˉñeˉ. 21Ji̱i̱ˉ kihꜗ Samuel, dsaˉ Israel gaꜙngëëyꜗ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ le̱e̱ꜘ rey kya̱a̱yꜗ. Heˉja̱ˉ gaꜙhña̱a̱ꜗ Dio Saúl, hi̱ˉ gaꜙla̱a̱ꜗ rey to̱ꜗlooꜗ ji̱ˉñeˉ. Jmiiˉ Saúl heꜘ maˊ che̱e̱ˉ Cis, hi̱ˉ maˊ la̱a̱ˈ saˊju̱ˉ kihꜗ Benjamín. 22Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, Dio gaꜙlle̱e̱ˉ Saúl mahꜗ gaꜙlla̱a̱yꜗ David hi̱ˉ gaꜙko̱o̱ˈ nëˊ kiyhˈ. Gaꜙjmeeꜘ Dio juˈdsooꜘ kihꜗ David, gaꜙjäyhꜘ: “Maˉjë̱ë̱nꜙ David jo̱o̱ꜘ Isaí. Kihꜗ hi̱ˉ heꜘ baˊ maˉtɨhꜗ dsënꜙ, jëëhꜘ hi̱ˉ heꜘ jmeeꜗ läꜙjëꜙ heˉ hnoonꜗ.” 23Hiꜙ jeeˊ kihˈ ja̱a̱ˉ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ saˊju̱ˉ kihꜗ David heꜘ, gaꜙläꜙcha̱a̱ꜙ Jesús, hi̱ˉ gaꜙche̱e̱ꜗ Dio mahꜗ lä̱ä̱yꜗ dsaˉ Israel läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjäyhꜘ jä̱ä̱ꜗ. 24Jä̱ä̱ꜗ ja̱ˉgaˊ jäꜙ Jesús, maˊ kwaꜙ Jwa̱a̱ꜚ juuˈ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ Israel. Gaꜙhlë̱ë̱yhꜗ dsaˉ mahꜗ dsaˉje̱e̱yh˜ kya̱a̱hˊ Dio hiꜙ heˉ sa̱a̱yꜙ jmɨɨˉ. 25Hiꜙ läꜙko̱hꜘ maˊ jëë˜ Jwa̱a̱ꜚ ngooꜗ dsaˉhñaaꜙ taˊ kiyhˈ, gaꜙjäyhꜘ: “¿Hi̱i̱ˉ jnäꜘ la̱a̱hꜘ hnähꜘ? Ja̱ꜙ heꜘ jnäꜘ hi̱ˉ nøøꜘ juuˈ jäꜙ läꜙko̱o̱ˉ jmeehˉ hnähꜘ hʉʉˊdsëˉ. Hi̱ˉ jäꜙ kë̱ë̱ˉ kinꜙ, saꜙ të̱ˊdsë̱ë̱nꜗ chiihnˊ mahꜗ llenˋ looˉ heˉ häˊ tɨɨyˊ”, gaꜙjähꜘ Jwa̱a̱ꜚ. 26Ngooꜗ baˊ Paaˊ hlëëhꜙ, maˊ jäyhꜘ: —Hnähꜘ dsaˉgoon˜ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ saˊju̱ˉ kihꜗ Abraham, kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ gaˊ hnähꜘ hi̱ˉ ga̱hꜙ Dio, jnäˋ jneˊ baˊ gaꜙche̱e̱ꜗ Dio juuˈ laˉ mahꜗ lä̱ä̱ꜘ jneˊ. 27Pero dsaˉ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ Jerusalén, kya̱a̱hˊ dsaˉtaˊ kya̱a̱yˈ saꜙ gaꜙläꜙkyu̱u̱yꜙ Jesús. Niꜙ kihꜗ hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ juuˈ kihꜗ Dio lloꜘjooꜗ saꜙ gaꜙläꜙngëëyꜘ, maꜙkeꜙ maˊ hëˉ dsaˉ heꜘ juuˈ ja̱ˉ läꜙjëꜙ jmɨɨˊ heˉ te̱e̱hˉ dsaˉ dsëꜗ. Hehꜗ läꜙko̱hꜘ maˊ jäyhꜘ heˉ jmeeꜙ biiꜗ ju̱u̱ꜘ Jesús, gaꜙläꜙteꜗ läꜙjëꜙ juuˈ heˉ maˊ hëyˉ ja̱ˉ. 28Pero saꜙ gaꜙjnøøyhꜗ heˉ kya̱a̱hˊ maˊ bä̱ä̱yhꜙ Jesús mahꜗ läꜙjwëꜘ ja̱ˉ maˊ jngɨɨyhˈ kihꜗ, heˉja̱ˉ gaꜙngɨɨyꜘ kihꜗ Pilato mahꜗ waˊ jmeeyꜘ hihꜙ heˉ ju̱u̱yꜘ. 29Maˊ gaꜙläꜙteꜗ läꜙjëꜙ goˉteˈ läꜙko̱o̱ˉ naˉsɨɨˉ kiyhꜗ jä̱ä̱ꜗ, ja̱ˉgaˊ gaꜙjña̱a̱ꜗ dsihꜘ dsohꜘ hmaˉcruꜚ mahꜗ naˊha̱a̱yˊ. 30Pero Dio gaꜙmiꜙji̱i̱yhˋ jeeˊ kihˈ hi̱ˉ naˉju̱u̱ˊ. 31Hiꜙ chaˉmiihˉ ji̱i̱h˜ gaꜙläꜙjnääyꜘ jeeˊ kihˈ hi̱ˉ naˊnääˈ kya̱a̱yhˊ Jerusalén, läꜙ maˊ tä̱ä̱yhˊ Galilea. Hi̱ˉ heꜘ naˉ hi̱ˉ jmeeꜙ juˈdsooꜘ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ jmɨɨˊ naˈ. 32ʼJa̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ kwaˉ jnäähˈ juˈhmëëꜘ laˉ, ja̱ˉbaˊ juuˈ heˉ gaꜙbä̱ä̱hˉ Dio hñiiꜘ kya̱a̱hˊ dsaˉ maˉgyu̱hˉ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ. 33Heˉ gaꜙmiꜙji̱i̱yhˋ Jesús, gaꜙmiꜙteꜗ Dio juuˈ kihꜗ jeeˊ kya̱a̱ˈ jnäähꜗ, hi̱ˉ la̱a̱ꜗ saˊju̱ˉ kihꜗ Abraham. Läꜙja̱ˉ gaꜙläꜙteꜗ läꜙko̱o̱ˉ naˉsɨɨˉ salmo hwëhꜘ to̱ꜗ: “Hneˉ la̱a̱hꜗ gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱nꜙ, naꜗ maˉla̱a̱nꜗ Tääˋ kya̱a̱hˈ”, gaꜙjähꜘ Dio. 34Kya̱a̱hˊ heˉ gaꜙmiꜙji̱i̱yhˋ Jesús jeeˊ kihˈ hi̱ˉ maˉnaˉju̱u̱ˊ mahꜗ moꜙsoꜙ ju̱u̱ꜘ gyihꜗ ji̱hˊko̱hꜘ, läꜙja̱ˉ gaꜙläꜙteꜗ juuˈ heˉ maˉnaˉsɨɨˉ läꜙlaˉ: “Miˊteˋ baˊ jnäꜘ läꜙjëꜙ heˉ gaꜙjwɨɨnꜗ David”, gaꜙjähꜘ Dio. 35Hiꜙ ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ lleˋ kaˉlähꜘ nëˊ salmo: “Saꜙ kwahˈ jwëꜗ jyahꜙ jmɨˉngoꜗ kihꜗ hi̱ˉ naˉjngëëˈ kya̱a̱hꜗ”, gaꜙjähꜘ David. 36ʼGaꜙmiꜙteꜗ baˊ David läꜙko̱hꜘ gaꜙläꜙhyohꜙ dsëꜗ Dio läꜙ maˊ kye̱yˉ nëˊ kihˈ dsaˉ kya̱a̱yꜗ. Hiꜙ maˊ gaꜙju̱u̱yꜗ naˊha̱a̱ˊ dsihꜘ kooꜘ jeeˊ naˉha̱a̱ˈ dsaˉ maˉgyu̱hˉ kya̱a̱yꜗ. Hiꜙ gaꜙjngaahˉ baˊ jmɨˉngoꜗ kiyhꜗ. 37Pero hi̱hꜗ hi̱ˉ gaꜙläꜙji̱i̱hˋ heꜘ, saꜙ gaꜙjngaahˉ jmɨˉngoꜗ kiyhꜗ. 38ʼHeˉja̱ˉ hnøøꜗ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ ø̱ø̱hnꜗ, taꜙlaꜙ kihꜗ Jesús hi̱ˉ hlëëhnˊ kihˈ laˉ dsaˉcheˋ dsoˊkyeˉ jnänˋ. 39Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ dsooꜘ dsëꜗ kihꜗ Jesús, hi̱ˉ heꜘ baˊ hwë̱ë̱ꜙ llu̱u̱ꜗ, lä̱ä̱yꜘ kihꜗ läꜙjëꜙ heˉ maˊ hlä̱ä̱yhˉ chaˊnëˊ ley kihꜗ Moisé. Jëëhꜘ saꜙ hwë̱ë̱ˉ jneˊ llu̱u̱ˈ chaˊnëˊ Dio kya̱a̱hˊ heˉ høøˊ jneˊ ley ja̱ˉ. 40Le̱e̱hꜚ hnähꜘ, mahꜗ saꜙ jäꜙ nëˊ kyahˈ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjähꜘ hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ juuˈ kihꜗ Dio: 41Jëëˋ daˊ hnähꜘ, dsaˉ hi̱ˉ miˉkwa̱hꜗ juuˈ kinꜙ, waˊ läˉdsa̱a̱˜ hohꜘ hnähꜘ, waˊ he̱e̱hꜘ hnähꜘ goˉte˜. Jëëhꜘ jeeˊ kyahˈ hnähꜘ jmeenˋ ko̱o̱ˉ heˉ jmeeꜗ dsa̱a̱˜ hohꜘ hnähꜘ. Niꜙ läꜙja̱ˉ saꜙ jmeehˈ hnähꜘ dsooꜘ maꜙkeꜙ hi̱ˉ gaˊ gaꜙjmeehꜗ juuˈ kyahꜗ hnähꜘ, gaꜙjähꜘ Dio. 42Läꜙ maˊ yaꜙhë̱ë̱ꜗ Paaˊ kya̱a̱hˊ Bernabé nehꜙ gwahꜙ kihꜗ dsaˉ judiu, gaꜙchu̱u̱ꜘ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu kya̱a̱yhˊ: —Ja̱ˉ yaˉnäähꜘ hnähꜘ kaˉlähꜘ jyohꜘ jmɨɨˊ heˉ te̱e̱hˉ dsaˉ dsëꜗ mahꜗ kwahˈ hnähꜘ kaˉlähꜘ juuˈ naˉ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ. 43Maˊ gaꜙhwë̱ë̱yˉ nehꜙ gwahꜙ ja̱ˉ, jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ judiu hiꜙ läꜙkye̱ˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu hi̱ˉ maˊ hnaahˉ Dio, gaꜙjmeeyꜘ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ Paaˊ kya̱a̱hˊ Bernabé. Heˉja̱ˉ ngooꜗ baˊ Paaˊ hlë̱ë̱yh˜ mahꜗ waˊ llaˉnääꜘ bihꜗ taꜙ chaˊnëˊ kya̱a̱hˊ heˉ miˉjä̱ä̱ꜗ Dio. 44Maˊ gaꜙtëꜘ jmɨɨˊ heˉ te̱e̱hˉ dsaˉ dsëꜗ, miihˉ gaˊ saꜙ gaꜙdsa̱a̱ꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ cha̱a̱ˉ jeeˊ jwɨɨˉ ja̱ˉ, naˊnääyˈ naˊnʉʉyꜘ haˉ läꜙ laꜗ juuˈ kihꜗ Dio. 45Pero maˊ gaꜙjëëꜗ dsaˉ judiu, heˉ gaꜙku̱hꜗ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ, heˉja̱ˉ gaꜙläꜙlle̱e̱yꜘ jwërte, gaꜙløøyꜗ llaˉdsëëyˋ kihˈ juuˈ heˉ maˊ kwaꜙ Paaˊ hiꜙ maˊ hlëëyhꜙ wɨɨꜘ kiyhꜗ. 46Pero Paaˊ kya̱a̱hˊ Bernabé saꜙ gaꜙläꜙgoyhꜙ gaꜙhlë̱ë̱yhꜗ dsaˉ heꜘ, gaꜙjäyhꜘ: —Kyahꜗ hnähꜘ toˉnëˊ dsaˉgoon˜ jmeeꜙ biiꜗ heˉ nuuhˉ hnähꜘ juuˈ kihꜗ Dio heˉ maˉkwaˊ jnäähꜗ laˉ. Pero heˉ behꜘ hnähꜘ juuˈ laˉ, miˉjnäähˈ hnähꜘ hñaahꜗ saꜙ hnoohˉ hnähꜘ haˉ läꜙ jeeˊ jmeeˈ cha̱a̱ˉ hnähꜘ tä̱ä̱ꜘ. Naꜗ naꜙ hwë̱ë̱ꜙ jnäähˈ jeeˊ kyahˈ hnähꜘ mahꜗ dsaˊkwaˊ jnäähꜗ juuˈ kihꜗ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu baˊ. 47Jëëhꜘ Dio gaꜙjmeeꜘ madaꜚ läꜙlaˉ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ, gaꜙjäyhꜘ: Maˉhña̱a̱nꜙ hneˉ, la̱a̱hꜗ waˊjeˉ kihꜗ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu, mahꜗ hneˉ baˊ ka̱hˈ juuˈ haˉ läꜙ lä̱ä̱ꜘ dsaˉ läꜙka̱a̱ˉ läꜙjʉhꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ. 48Maˊ gaꜙnuuꜘ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu juuˈ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, gaꜙjmeeyꜘ jʉʉhˉ kihꜗ juuˈ ja̱ˉ hiꜙ gaꜙläꜙcha̱a̱yꜙ lluꜗ. Gaꜙhe̱e̱hˉ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kwa̱a̱t˜ të̱ë̱hꜗ jeeˊ ka̱ˉ Dio. 49Läꜙ gaꜙdsaꜗ hwaꜗ ja̱ˉ gaꜙllooꜗ juuˈ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. 50Pero ko̱ˉlla̱a̱ˊ judiu gaꜙta̱a̱yhˉ juuˈ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ maˊ hnaahˉ Dio, läꜙkye̱ˉ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ ka̱a̱hˊ kihˈ jeeˊ jwɨɨˉ ja̱ˉ. Hiꜙ läꜙja̱ˉ gaꜙta̱a̱yhˉ juuˈ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ taˊ. Gaꜙtooyhˉ jeˉ dsëꜗ dsaˉka̱a̱hˊ heꜘ mahꜗ läꜙlle̱e̱yꜘ kya̱a̱hˊ Paaˊ kya̱a̱hˊ Bernabé mahꜗ hëëyꜗ kiyhꜗ taꜙ jeeˊ ʉ̱ʉ̱ꜘ gaˊ kihˈ hwaꜗ ja̱ˉ. 51Kya̱a̱hˊ yaꜙhë̱ë̱ꜗ Paaˊ ngaahˈ kya̱a̱hˊ Bernabé gaꜙhlayꜗ hløøˉ heˉ maˊ naˉbeh˜ tɨɨyˊ heˉ jmeeyꜙ lii˜ kihꜗ dsaˉ heꜘ, heˉ läꜙ maˉkya̱a̱yhˊ ja̱ˉbaˊ dsoˊkyeˉ kiyhꜗ. Hiꜙ gaꜙhwë̱ë̱yˉ jeeˊ ja̱ˉ, mahꜗ gaꜙnääyꜗ taꜙ jwɨɨˉ Iconio. 52Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ gaꜙhe̱e̱hˉ juuˈ kihꜗ Dio chaˉmiihˉ maˊ jë̱ë̱ˉ dsëyꜗ, hiꜙ maˊ kye̱yˉ chaˉmiihˉ beꜘ kihꜗ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\