Hechos 14

1Läꜙ maˊ gyaˈ Paaˊ kya̱a̱hˊ Bernabé jwɨɨˉ Iconio ja̱ˉ, maˊ dsaˉta̱a̱yhˋ ko̱ˉjø̱hꜘ läꜙu̱u̱yꜘ nehꜙ gwahꜙ mähˉ kihꜗ dsaˉ judiu. Haˉ ko̱hꜘ saꜙ lluꜗ juuˈ heˉ gaꜙkwayꜘ, heˉja̱ˉ jwë̱ë̱ꜘ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ judiu hiꜙ läꜙkye̱ˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu gaꜙhe̱e̱hˉ. 2Pero ko̱ˉlla̱a̱ˊ judiu hi̱ˉ saꜙ gaꜙhe̱e̱hˉ, gaꜙtooyhˉ jeˉ dsëꜗ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu mahꜗ gaꜙläꜙhneeyꜙ kya̱a̱hˊ ø̱ø̱hˈ jneˊ hi̱ˉ gaꜙhe̱e̱hˉ kihꜗ Dio. 3Heˉja̱ˉ gaꜙjä̱ꜘ Paaˊ kya̱a̱hˊ Bernabé chaˉmiihˉ jmɨɨˊ jeeˊ ja̱ˉ. Niꜙ miihˉ saꜙ maˊ goyhꜙ maˊ kwayꜙ juuˈ kihꜗ Dio hiꜙ maˊ kye̱yˉ chaˉmiihˉ oˉjø̱hꜙ dsëˉ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. Hiꜙ gaꜙjmeeyꜘ chaˉmiihˉ heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ. Läꜙja̱ˉ gaꜙjmeeꜘ Dio juˈdsooꜘ kihꜗ juuˈ heˉ maˊ kwayꜙ. 4Pero dsaˉ hi̱ˉ maˊ cha̱a̱ˉ jeeˊ jwɨɨˉ ja̱ˉ, gaꜙla̱a̱ꜗ to̱ꜗ nääꜗ. Ko̱ˉlla̱a̱ˊ gaꜙta̱a̱hˋ jwooˈ kihꜗ judiu, hiꜙ ko̱ˉlla̱a̱ˊ gaꜙta̱a̱hˋ jwooˈ kihꜗ apóstole. 5Gaꜙta̱a̱hˋ dsaˉ judiu juuˈ kweeˉ kya̱a̱hˊ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu, ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ dsaˉtaˊ kya̱a̱yˈ mahꜗ kwayꜗ kihꜗ apóstole heꜘ hiꜙ teyꜗ ku̱u̱ˊ kiyhˈ. 6Pero maˊ gaꜙläꜙñeꜙ Paaˊ kya̱a̱hˊ Bernabé heˉ hnøøꜗ dsaˉ maˊ jmeeˈ kiyhꜗ läꜙja̱ˉ, läꜙcha̱hꜘ ja̱ˉ gaꜙhwë̱ë̱yˉ gaꜙnääyꜗ taꜙ Listra hiꜙ Derbe, jwɨɨˉ heˉ hlaˉ hwaꜗ Licaonia. Hiꜙ naˊnääˈ gyihꜗ jyohꜘ jwɨɨˉ heˉ hlaˉ läꜙka̱a̱ˉ jeeˊ jä̱hꜙ ja̱ˉ, 7mahꜗ naˊkwayˉ juˈhmëëꜘ kihꜗ Jesús läꜙka̱a̱ˉ ja̱ˉ. 8Listra ja̱ˉ maˊ gyaˈ ja̱a̱ˉ dsaˉjluuhˊ hi̱ˉ jluuhˊ gaꜙläꜙcha̱a̱ꜙ, ji̱hˊko̱hꜘ saꜙ maˊ ngëyꜙ. 9Dsaˉ heꜘ maˊ gyaˈ nuuˉ läꜙjëꜙ heˉ maˊ hlëëhꜙ Paaˊ. Maˊ gaꜙjëëꜗ Paaˊ mɨˊnëyˊ gaꜙläꜙliiyhꜚ kihꜗ dsaˉ heꜘ, heˉ maˉdsooꜘ dsëyꜗ hlä̱ä̱yꜘ. 10Heˉja̱ˉ gaꜙhlëëhꜘ Paaˊ ki̱ˉga̱a̱ˉ gaꜙsɨɨyhꜙ: —Nooˉ daˊ, chihꜘ tɨɨhˊ naˉ ko̱ˉdsooꜘ. Läꜙcha̱hꜘ ja̱ˉ ko̱o̱ˉ baˊ gaꜙhli̱i̱yꜘ taꜙ gyʉʉhˈ hiꜙ gaꜙløøyꜗ ngëyꜙ. 11Maˊ gaꜙjëëꜗ dsaˉ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ jeeˊ ja̱ˉ heˉ gaꜙjmeeꜘ Paaˊ läꜙja̱ˉ, gaꜙløøyꜗ hlëëyhꜙ ko̱o̱ˉ ki̱ˉga̱a̱ˉ kya̱a̱hˊ juuˈ kiyhꜗ, maˊ jäyhꜘ: —Läꜙ la̱a̱ꜗ dsaˉñʉʉhˉ la̱a̱ꜗ u̱u̱ꜗ dio hi̱ˉ maˉjña̱a̱ꜗ jeeˊ jnänˋ laˉ. 12Gaꜙmiꜙche̱e̱yˉ Bernabé Júpiter hiꜙ Paaˊ gaꜙmiꜙche̱e̱yˉ Mercurio kihꜗ heˉ maˊ kwaꜙ Paaˊ juuˈ. 13Chʉʉhˊ jwɨɨˉ ja̱ˉ maˊ chihˈ gwahꜙ kihꜗ dio Júpiter. Jeeˊ ja̱ˉ gaꜙllooꜗ jmiˉdsaˉ hi̱ˉ maˊ jmeeꜙ taˊ nehꜙ gwahꜙ ja̱ˉ, maˊ jä̱ä̱yꜙ kyaˊ dsoˈ hiꜙ maˊ kye̱yˉ heˉ naˉlɨɨˊ kya̱a̱hˊ leꜗ. Maˊ hnøøyˈ maˊ jngëëyhˈ kyaˊ heꜘ mahꜗ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ dsaˉgooyˈ maˊ jmeeyˈ jʉʉhˉ kihꜗ apóstole heꜘ. 14Läꜙ maˊ gaꜙnuuꜘ Bernabé kya̱a̱hˊ Paaˊ heˉ ja̱ˉ, gaꜙgɨɨyꜗ hmɨɨhˉ kiyhꜗ, mahꜗ gaꜙta̱a̱yhˋ jeeˊ kihˈ dsaˉ heꜘ maˊ hlëëyhꜙ ki̱ˉga̱a̱ˉ, 15maˊ jäyhꜘ: —Hnähꜘ dsaˉñʉʉhˉ ¿heˉlaˈ jmeehˉ hnähꜘ läꜙnaˉ? ¿Ja̱ˈ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ baˊ jnäähꜗ läꜙko̱hꜘ la̱a̱hꜗ hnähꜘ? Maˉyaˉnøøꜗ jnäähˈ mahꜗ kwaˊ jnäähꜗ juˈhmëëꜘ kihꜗ Jesús. Tʉꜗ hnähꜘ heˉ naˉ, taꜙ jmeeˉ hnähꜘ heˉ saꜙ jmääꜗ taˊ. Je̱e̱hˋ hnähꜘ hñaahꜗ kihꜗ Dio ji̱i̱hꜙ baˊ, hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ gyʉʉhˈ hwaꜗ, hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ jmɨˉñeehꜚ hiꜙ gaꜙjmeeyꜘ läꜙjëꜙ heˉ gaˊ chaˉ nëˊ kihˈ. 16Jä̱ä̱ꜗ maˊ tä̱ä̱hˊ dsaˉ jmeeꜙ läꜙ hyohˉ dsëꜗ hiꜙ saꜙ chaˉ heˉ maˊ jmeeꜙ Dio kiyhꜗ niꜙ miihˉ. 17Pero ja̱ꜙ heˉ gaꜙhmääyhˉ goˉte˜. Maꜙraꜙ heˉ gaꜙmiꜙjnääyˉ haˉ läꜙ la̱a̱yꜗ hñiiyꜘ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ heˉ lluꜗ heˉ jmeeyꜙ. Che̱e̱yꜙ jmaꜗ, hiꜙ jmeeyꜙ kwaꜙ läꜙjëꜙ heˉ jngëëˉ dsaˉ mahꜗ läꜙchaˉ chaˉmiihˉ heˉ kihˊhi̱hˊ jneˊ hiꜙ läꜙja̱ˉ jmeeyꜙ jë̱ë̱ˉ dsëˉ jneˊ. 18Maꜙkeꜙ gaꜙhlëëhꜘ apóstole heꜘ läꜙja̱ˉ, heˉlɨɨꜗ baˊ gaꜙlɨyhꜗ gaꜙjneyꜘ jwëˈ kihꜗ dsaˉ heꜘ heˉ maˊ jngëëyhˈ kyaˊ mahꜗ maˊ jmeeyˈ jʉʉhˉ kihꜗ apóstole. 19Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, gaꜙllaꜙnääꜗ judiu hi̱ˉ cha̱a̱ˉ Antioquía, läꜙkye̱ˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ Iconio. Gaꜙta̱a̱yhˉ juuˈ dsaˉ hi̱ˉ maˊ cha̱a̱ˉ Listra. Heˉja̱ˉ gaꜙteyꜗ ku̱u̱ˊ kihˈ Paaˊ. Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, gaꜙsë̱ë̱yhˉ Paaˊ läꜙ gaꜙtëꜘ chʉʉhˊ jwɨɨˉ, jëëhꜘ maˊ jmeeyꜙ hʉʉˊdsëˉ maˉju̱u̱yꜙ baˊ. 20Läꜙjë̱ë̱ꜙ ø̱ø̱hꜗ jneˊ gaꜙta̱a̱yhˋ läꜙkuˊ läꜙji̱i̱ꜗ kihꜗ Paaˊ. Ko̱ˉhwëëꜘ gaˊ ja̱ˉ maˊ gaꜙnooˉ Paaˊ jeeˊ maˊ kya̱a̱yꜗ ja̱ˉ hiꜙ ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ gaꜙheyꜗ taꜙ jeeˊ jwɨɨˉ ja̱ˉ. Maˊ gaꜙjnäꜗ jyohꜘ jmɨɨˉ, ngooyꜗ kya̱a̱hˊ Bernabé taꜙ Derbe. 21Maˊ gaꜙllaꜙnääyꜗ jwɨɨˉ Derbe, gaꜙkwayꜘ juˈhmëëꜘ. Hiꜙ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ gaꜙhe̱e̱hˉ juuˈ kihꜗ Jesús. Ja̱ˉgaˊ gaꜙnääyˋ kaˉlähꜘ taꜙ Listra, taꜙ Iconio, hiꜙ taꜙ Antioquía. 22Läꜙko̱o̱ˉ läꜙko̱o̱ˉ jwɨɨˉ ja̱ˉ, gaꜙkwayꜘ chaˉgaˊmiihˉ beꜘ kihꜗ ø̱ø̱hꜗ jneˊ. Gaꜙhlë̱ë̱hꜗ gyihꜗ mahꜗ saꜙ tʉyꜗ juuˈ heˉ maˉdsooꜘ dsëyꜗ, maˊ jäyhꜘ: —Jmeeꜙ biiꜗ jëëˊ jneˊ chaˉmiihˉ wɨɨꜘ, ja̱ˉgaˊ he̱hˈ jneˊ jeeˊ jmeeꜙ Dio hihꜙ. 23Läꜙko̱o̱ˉ läꜙko̱o̱ˉ jwɨɨˉ jeeˊ maˊ tä̱ä̱hˊ hi̱ˉ maˉhe̱e̱hˉ juuˈ kihꜗ Dio, gaꜙhña̱a̱yꜗ dsaˉgyʉʉhˊ hi̱ˉ ka̱ꜗ nëˊ kihˈ dsaˉkya̱a̱yhˊ. Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, gaꜙta̱a̱yhˋ ngɨɨyꜙ kihꜗ Dio taˊko̱ˉji̱i̱hˈ saꜙ kuhˉhɨ̱yh˜. Läꜙja̱ˉ gaꜙta̱a̱yhˉ gooˉ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ dsaˉgyʉʉhˊ hi̱ˉ naˉhña̱a̱ˊ kya̱a̱yˈ. 24Maˊ gaꜙhwë̱ë̱yˉ jeeˊ ja̱ˉ, gaꜙngëëꜘ bihꜗ ko̱ˉdsooꜘ hwaꜗ Pisidia gaꜙnääyˋ taꜙ Perge, jwɨɨˉ heˉ nøøꜘ hwaꜗ Panfilia. 25Maˉngëëꜘ maˉkwayꜘ juuˈ kihꜗ dsaˉ hi̱ˉ maˊ cha̱a̱ˉ Perge, gaꜙnääyꜗ taꜙ jwɨɨˉ Atalia. 26Jeeˊ ja̱ˉ gaꜙta̱a̱yhˋ nehꜙ barco, gaꜙnääyˋ kaˉlähꜘ taꜙ Antioquía, ja̱ˉbaˊ jwɨɨˉ jeeˊ gaꜙta̱a̱hˉ dsihꜘ gooˉ Dio maˊ gaꜙmiꜙjä̱ä̱yꜗ kya̱a̱hˊ taˊ kiyhˈ heˉ naꜗ gaˊ maˉhñaaˉ. 27Maˊ gaꜙllaꜙnääyˋ Antioquía ja̱ˉ, gaꜙtëëyhꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ ø̱ø̱yhꜚ hi̱ˉ maˊ cha̱a̱ˉ jeeˊ ja̱ˉ. Mahꜗ gaꜙjmeeyhꜗ juuˈ haˉ läꜙ laꜗ heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ heˉ gaꜙjmeeꜘ Dio läꜙka̱a̱ˉ jeeˊ naˊnääyˈ hiꜙ haˉ läꜙ gaꜙkwaꜘ Dio jwëˈ heˉ gaꜙläꜙdsooꜘ dsëꜗ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu. 28Jeeˊ ja̱ˉ gaꜙjä̱ꜘ Paaˊ kya̱a̱hˊ Bernabé chaˉmiihˉ jmɨɨˊ kya̱a̱hˊ ø̱ø̱hˈ jneˊ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\