Hechos 25

1Maˊ gaꜙllooꜗ Festo jwɨɨˉ Cesarea, gaꜙläꜙhë̱ë̱yˋ hnëˉ jmɨɨˉ jeeˊ ja̱ˉ, ja̱ˉgaˊ ngooyˈ taꜙ Jerusalén. 2Läꜙjë̱ë̱ꜙ jmiˉdsaˉ ka̱a̱hˊ kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ kye̱ˉ nëˊ kihˈ judiu, gaꜙllaꜙnääyꜗ hnɨɨy˜ kihꜗ Paaˊ kaˉlähꜘ kihꜗ lleˊmohꜘ Festo, läꜙbiiꜗ läꜙja̱a̱ꜗ maˊ chu̱u̱yꜘ kya̱a̱hˊ: 3—Taꜙ jmeeˉ hñaaˉ hohꜘ, jmeeˊ madaꜚ heˉ jä̱hꜘ Paaˊ taꜙ Jerusalén —gaꜙjäyhꜘ sɨɨyhꜙ Festo. Jëëhꜘ gaꜙjmeeyꜘ hʉʉˊdsëˉ heˉ maˊ jngëëyhˈ Paaˊ chaˊjwëꜗ baˊ. 4Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Festo: —Jeeˊ ooꜙ baˊ hä̱ä̱ˊ Paaˊ naˉjnëëyˈ jwɨɨˉ Cesarea. Ja̱ˉbaˊ jeeˊ naahnꜚ cha̱hꜘ. 5Läꜙjë̱ë̱ꜙ hnähꜘ hi̱ˉ jä̱ä̱ˊ, maꜙnøønˈ ko̱ˉjø̱hꜘ mahꜗ jeeˊ ooꜙ baˊ hnɨɨhꜗ hnähꜘ kiyhꜗ cherˊmahꜗ chaˉ ko̱o̱ˉ dsooˊ jʉʉhˉ heˉ naˉbä̱ä̱hˋ dsaˉñʉʉhˉ heꜘ. 6Gaꜙgyaˉ gaˊ Festo jwɨɨˉ Jerusalén ko̱o̱ˉ jñaꜗ o gyaꜗ jmɨɨˋ, ja̱ˉgaˊ ngaayhˈ taꜙ Cesarea. Heˉ gaꜙjnäꜗ jyohꜘ jmɨɨˊ, ja̱ˉgaˊ gaꜙgyayˉ nëˊtaˊ kiyhˈ. Mahꜗ gaꜙjmeeyꜘ madaꜚ heˉ naˊkya̱a̱yꜘ Paaˊ. 7Maˊ gaꜙheꜗ Paaˊ nëˊtaˊ kihˈ lleˊmohꜘ, läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉtaˊ judiu hi̱ˉ yaꜙnääꜗ Jerusalén gaꜙku̱yhꜗ läꜙkuˊ läꜙji̱i̱ꜗ kihꜗ Paaˊ. Ja̱ꜙ heˉ ko̱o̱ˉ nëëˈ dsooˊ jʉʉhˉ maˊ bä̱ä̱hˉ dsihꜘ pero niꜙ miihˉ saꜙ gaꜙjmääꜘ juuˈ kihꜗ dsaˉ heꜘ. 8Heˉja̱ˉ gaꜙløøꜗ Paaˊ kwaꜙ juˈdsooꜘ kihꜗ, gaꜙjäyhꜘ: —Niꜙ ko̱o̱ˉ heˉ hlɨɨhˈ saꜙ chaˉ heˉ maˉjmeenꜗ, saꜙ maˉhlëëhnˋ wɨɨꜘ kihꜗ ley kya̱a̱ꜗ jnäähˈ dsaˉ judiu. Niꜙ saꜙ maˉmiˉkwa̱hnꜚ kihꜗ gwahꜙ jʉʉhꜙ hiꜙ niꜙ saꜙ maˉhlä̱ä̱hnˉ kya̱a̱hˊ rey toˉnëˊ hi̱ˉ gyaꜗ Roma. 9Pero lleˊmohꜘ heꜘ, hnøøyꜗ maˊ jä̱yˈ lluꜗ kya̱a̱hˊ dsaˉ judiu, heˉja̱ˉ gaꜙngɨɨyꜘ juuˈ kihꜗ Paaˊ: —¿Cheˊ hnoohˉ gwa̱a̱hˈ taꜙ Jerusalén mahꜗ miˊeenꜗ juuˈ naˉ jeeˊ ooꜙ? 10Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Paaˊ: —Heˉ maˉchehnꜗ jeeˊ laˉ, läꜙko̱o̱ˉ heˉ chehnꜗ nëˊtaˊ kihˈ rey toˉnëˊ baˊ ja̱ˉ. Jeeˊ laˉ baˊ gaꜙtë̱ë̱ꜘ läꜙeeˉ juuˈ kinꜙ. Ñehˊ baˊ hneˉ kweeˉ, niꜙ miihˉ saꜙ chaˉ heˉ maˉhlä̱ä̱hnˉ kya̱a̱hˊ dsaˉ judiu. 11Lleˋ kihˈ ju̱u̱nꜘ cherˊmahꜗ gaꜙjmeenꜗ ko̱o̱ˉ dsooˊ jʉʉhˉ. Saꜙ gohnꜙ ju̱u̱nꜘ. Pero cherˊmahꜗ saꜙ laꜗ juˈdsooꜘ heˉ bä̱ä̱hˉ dsaˉ jnäꜘ laˉ, niꜙ ja̱a̱ˉ dsaˉtaˊ saꜙ chaˉ jwëˈ ngëëꜗ jnäꜘ gooˉ dsaˉ judiu naˉ. Hñiiꜘ rey toˉnëˊ hnoonꜗ miˉeeyꜙ juuˈ kinꜙ. 12Heˉja̱ˉ gaꜙllaꜘ Festo juuˈ kya̱a̱hˊ dsaˉkya̱a̱yhˊ haˉ läꜙ jmeeyꜗ. Ja̱ˉgaˊ gaꜙjähꜘ Festo sɨɨyhꜙ Paaˊ: —Hñaahꜗ baˊ hneˉ maˉngɨɨhˊ heˉ miˉeeꜙ hñiiꜘ rey toˉnëˊ juuˈ kyahꜗ. Heˉja̱ˉ chaˊnëˊ hi̱ˉ heꜘ baˊ goohˈ naꜗ. 13Gaꜙhyaˉ gaˊ miihˉ jmɨɨˊ, gaꜙllooꜗ rey Agripa jwɨɨˉ Cesarea ja̱ˉ kya̱a̱yhˊ Bernice, gaꜙllaꜙnääyꜗ naˊjë̱ë̱yˉ Festo. 14Maˉhyaˉ chaˉmiihˉ jmɨɨˊ tä̱ä̱yhˊ jeeˊ ja̱ˉ, ja̱ˉgaˊ gaꜙjmeehꜗ Festo juuˈ kihꜗ rey Agripa haˉ läꜙ laꜗ juuˈ kihꜗ Paaˊ, gaꜙjäyhꜘ: —Jeeˊ laˉ hä̱ä̱ˊ ja̱a̱ˉ dsaˉñʉʉhˉ nehꜙñeˈ hi̱ˉ gaꜙta̱a̱hˉ Félix läꜙ maˊ la̱a̱yˈ taˊ. 15Läꜙ maˊ ñeenˊ Jerusalén läꜙjë̱ë̱ꜙ jmiˉdsaˉ ka̱a̱hˊ hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉgyʉʉhˊ kya̱a̱ˈ judiu gaꜙngɨɨyꜘ kinꜙ heˉ maˊ jmeenˋ madaꜚ heˉ ju̱u̱ꜘ Paaˊ. 16ʼHeˉja̱ˉ gaꜙjwɨɨꜗ jnihꜘ, saꜙ lleˋ ley kya̱a̱ꜗ jnäähˈ dsaˉ romano heˉ jmeeˊ jnäähꜗ madaꜚ heˉ ju̱u̱ꜘ dsaˉ cherˊmahꜗ saꜙ chehꜗ hi̱ˉ naˉbä̱ä̱hˋ dsooˊ chaˊnëˊ hi̱ˉ hnɨɨ˜ kiyhꜗ. Läꜙja̱ˉ baˊ chaˉ jwëˈ lä̱ä̱yꜗ hñiiyꜘ kihꜗ heˉ hnɨɨ˜ dsaˉ kiyhꜗ. 17Hiꜙ maˊ yaꜙnääꜗ dsaˉ heꜘ jeeˊ laˉ, cha̱hꜘ baˊ ngaahnˈ taꜙ nëˊtaˊ kinꜙ maˊ gaꜙjnäꜗ jyohꜘ jmɨɨˊ. Hiꜙ gaꜙjmeenꜗ madaꜚ naˊkya̱a̱yꜘ Paaˊ. 18Heˉja̱ˉ gaꜙløøꜗ dsaˉ heꜘ hnɨɨ˜ kiyhꜗ. Pero niꜙ ko̱o̱ˉ dsooˊ jʉʉhˉ saꜙ gaꜙläꜙjnäꜘ kiyhꜗ läꜙko̱o̱ˉ hʉʉˊdsëˉ heˉ maˊ jmeenꜙ. 19Gaꜙläꜙhøøhˋ dsaˉ heꜘ kihꜗ Paaˊ kihˈ heˉ saꜙ maˊ hnaayhˉ Dio läꜙ të̱ë̱ˈ jmeeyꜙ. Hiꜙ gaꜙhnɨɨyꜗ kiyhꜗ kwa̱a̱t˜ kihꜗ Jesús, hi̱ˉ maˉnaˉju̱u̱ˊ, hi̱ˉ jmeeꜙ Paaˊ dsooꜘ cha̱a̱ˉ bihꜗ. 20Heˉja̱ˉ saꜙ manꜙ heˉ maˊ jmeenˋ kya̱a̱hˊ juuˈ laˉ. Heˉja̱ˉ gaꜙngɨɨnˋ juuˈ kihꜗ Paaˊ cherˊmahꜗ hnøøyꜗ maˊ dsa̱a̱yhˈ taꜙ Jerusalén mahꜗ maˊ läꜙeeˉ juuˈ kiyhꜗ jeeˊ ooꜙ. 21Pero Paaˊ gaꜙngɨɨyꜘ heˉ dsooyꜗ chaˊnëˊ rey toˉnëˊ hi̱ˉ che̱e̱ˉ Augusto mahꜗ hi̱ˉ heꜘ miˉeeꜙ juuˈ kiyhꜗ. Heˉja̱ˉ gaꜙjmeenꜗ madaꜚ waˊ hä̱ä̱ˊ bihꜗ kiyhꜗ nehꜙñeˈ taˊko̱ˉji̱i̱hˈ lloo˜ jmɨɨˊ che̱e̱ꜚ jnihꜘ chaˊnëˊ rey heꜘ. 22Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ rey Agripa sɨɨyhꜙ lleˊmohꜘ Festo: —Hnooꜗ jnäꜘ kaˉlähꜘ nuunˋ juuˈ kihꜗ dsaˉñʉʉhˉ naˉ. Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Festo: —Høꜗ baˊ nuuhˈ haˉ läꜙ jäyhꜙ. 23Maˊ gaꜙjnäꜗ jyohꜘ jmɨɨˊ gaꜙheꜗ rey Agripa nëˊtaˊ kya̱a̱hˊ Bernice. Haˉ ko̱hꜘ jʉʉhˉ saꜙ gaꜙjmeeꜘ dsaˉ kiyhꜗ. Gaꜙta̱a̱yhˋ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ hi̱ˉ kye̱ˉ nëˊ kihˈ hløøꜘ hiꜙ kya̱a̱yhˊ dsaˉ ka̱a̱hˊ kya̱a̱hˊ jeeˊ jwɨɨˉ ja̱ˉ. Heˉja̱ˉ gaꜙjmeeꜘ lleˊmohꜘ Festo madaꜚ naˊkya̱a̱yꜘ Paaˊ. 24Maˊ jaˈ Paaˊ, gaꜙjähꜘ Festo: —Hneˉ rey Agripa, kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ kya̱a̱hˊ jneˊ jeeˊ laˉ, hi̱i̱ꜚ dsaˉñʉʉhˉ heꜘ chehꜗ laˉ. Läꜙjë̱ë̱ꜙ judiu yaꜙnääꜗ chaˊnënꜙ bä̱ä̱yhˉ dsaˉñʉʉhˉ laˉ dsooˊ. Gaꜙngɨɨyꜘ kinꜙ maˊ läꜙeeˉ juuˈ laˉ taꜙ Jerusalén hiꜙ ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ gaꜙjmeeyꜘ maˊ yaꜙnääyꜗ Cesarea laˉ. Peerꜙ gaꜙtooyhꜗ mɨɨhˊ kya̱a̱hˊ jnäꜘ, gaꜙläꜙhnøøyꜗ heˉ maˊ ju̱u̱ꜘ Paaˊ. 25Pero jnäꜘ la̱a̱nꜙ saꜙ chaˉ dsooˊ jʉʉhˉ ä̱ä̱yˉ niꜙ miihˉ mahꜗ ju̱u̱yꜘ. Hñiiꜘ Paaˊ gaꜙngɨɨꜘ kiyhꜗ dsooyꜗ chaˊnëˊ rey toˉnëˊ mahꜗ läꜙeeˉ juuˈ kiyhꜗ jeeˊ ja̱ˉ, heˉja̱ˉ gaꜙllaꜘ dsënꜙ che̱e̱ꜚ jnihꜘ taꜙ Roma. 26Pero saꜙ chaˉ heˉ sɨɨnˋ kihˈ rey heꜘ niꜙ miihˉ, heˉja̱ˉ maˉkwa̱a̱ꜙ jnihꜘ chaˊnëhˊ hneˉ rey Agripa hiꜙ chaˊnëˊ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hnähꜘ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ laˉ. Waˊ jëënˊ haˉ läꜙ jä̱ꜗ juuˈ laˉ, ja̱ˉgaˊ chaˉ heˉ sɨɨnˋ kihˈ rey toˉnëˊ heꜘ. 27Saꜙ jnäꜘ lluꜗ la̱a̱nꜙ che̱e̱nꜚ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ hä̱ä̱ˊ nehꜙñeˈ taꜙ Roma cherˊmahꜗ saꜙ chaˉ heeˉ naˉ sɨɨnˋ kihˈ rey toˉnëˊ haˉ läꜙ laꜗ dsooˊ heˉ bä̱ä̱hˉ dsihꜘ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\