Hechos 26

1Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ rey Agripa sɨɨyhꜙ Paaˊ: —Chaˉ jwëˈ kyahꜗ heˉ kwahˈ juˈdsooꜘ heˉ kya̱a̱hˊ leꜘ lä̱ä̱hˊ hñaahˈ. Heˉja̱ˉ gaꜙhɨɨꜘ Paaˊ gooˉ gaꜙløøyꜗ hlëëyhꜙ läꜙlaˉ läꜙjwëꜘ jeeˊ maˊ lä̱ä̱yˈ hñiiyꜘ: 2—Cha̱a̱nˉ lluꜗ kya̱a̱hˊ hneˉ rey Agripa, llu̱u̱hꜗ hneˉ kwahˉ jwëˈ kwanˋ juˈdsooꜘ heˉ kya̱a̱hˊ lä̱ä̱nˊ hñiinꜙ kihꜗ läꜙjëꜙ heˉ bä̱ä̱hˉ dsaˉ judiu jnäꜘ. 3Lluꜗ laꜗ kinꜙ kihꜗ heˉ kyu̱u̱h˜ hneˉ läꜙjëꜙ heˉ të̱ë̱ˈ jmeeˉ jnäähˈ dsaˉ judiu, kyu̱u̱h˜ läꜙjëꜙ juuˈ heˉ tiˉchooˉ jnäähˈ. Heˉja̱ˉ chu̱u̱nꜘ kya̱a̱hˊ hneˉ mahꜗ waˊ jø̱hˉ hohꜘ nuuhˈ juuˈ laˉ. 4ʼLäꜙjë̱ë̱ꜙ judiu kyu̱u̱ꜙ jnäꜘ haˉ läꜙ maˉjan˜ läꜙji̱i̱hˈ maˊ mähnˈ. Ñeˉ bihꜗ haˉ läꜙ maˊ gyanˊ jwɨɨˉ kinꜙ hiꜙ läꜙja̱ˉ jwɨɨˉ Jerusalén kaˉlähꜘ. 5Läꜙja̱ˉ ñeyˉ kweeˉ la̱a̱ꜗ jnäꜘ fariseo. Jnäähˈ fariseo miˉteˋ baˊ jnäähꜗ läꜙ nøøꜘ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ läꜙko̱hꜘ gaˊ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ judiu. Leꜘ baˊ miˉjnääyꜙ laꜗ dsooꜘ cherˊmahꜗ hnøøyꜗ. 6Naꜗ chehnꜗ nëˊtaˊ laˉ, llahˉ hnähꜘ taˊ kinꜙ, kihꜗ heˉ kye̱nˊ oˉjø̱hꜙ dsëˉ heˉ hñahꜙ jneˊ heˉ gaꜙbä̱ä̱hˉ Dio hñiiꜘ kya̱a̱hˊ dsaˉ maˉgyu̱hˉ jnänˋ. 7Läꜙji̱i̱hˈ naꜗ jø̱ø̱˜ läꜙjë̱ë̱ꜙ gyaꜙto̱ꜘ nääꜗ dsaˉ judiu läꜙteꜗ juuˈ ja̱ˉ. Läꜙjmɨɨˈ läꜙhwëˈ hnaayhˉ Dio jø̱ø̱y˜ dsë̱ë̱ꜗ juuˈ ja̱ˉ. Hneˉ rey Agripa, kihꜗ heˉ kye̱nˊ oˉjø̱hꜙ dsëˉ kihꜗ juuˈ ja̱ˉ, heˉja̱ˉ baˊ naˉ hnɨɨ˜ dsaˉ kinꜙ. 8¿Haˉ läꜙ jëëhꜘ hnähꜘ, cheˊ jwë̱ë̱hˋ heˉ läꜙhe̱e̱hꜘ hnähꜘ heˉ miˉji̱i̱hˋ Dio hi̱ˉ maˉnaˉju̱u̱ˊ? 9ʼMaꜙraꜙ juˈdsooꜘ maˊ jmeenꜙ kwa̱a̱t˜, heˉ maˊ lleˋ kihˈ jmeenˋ hñaaˉ dsënꜙ chaˉmiihˉ kihꜗ Jesús dsaˉ cha̱a̱ˉ Nazaret. 10Läꜙja̱ˉ gaꜙjmeenꜗ Jerusalén. Jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ kya̱a̱ꜗ Jesús gaꜙta̱a̱hnꜙ nehꜙñeˈ läꜙhihꜙ kihꜗ jmiˉdsaˉ ka̱a̱hˊ. Hiꜙ läꜙ maˊ gaꜙjngëëyhꜗ dsaˉ heꜘ, läꜙkye̱ˉ jnäꜘ gaꜙhiihˉ dsënꜙ. 11Chaˉmiihˉ ji̱i̱h˜ ñeenˊ läꜙko̱o̱ˉ läꜙko̱o̱ˉ gwahꜙ mähˉ, gaꜙsa̱a̱hnꜙ dsaˉ, gaꜙheehꜙ jnihꜘ wɨɨꜘ mahꜗ waˊ hlëëyhꜘ hlɨɨhˈ kihꜗ Jesús. Maˊ yaˉjë̱ë̱ˈ dsënꜙ jwërte kya̱a̱hˊ dsaˉ heꜘ, heˉja̱ˉ ñeenˊ läꜙka̱a̱ˉ jwɨɨˉ kihꜗ dsaˉ jñahꜘ mahꜗ naˊjmeehˋ jnihꜘ. 12ʼLäꜙ maˊ jmeenꜙ ja̱ˉbaˊ, ngoonꜗ taꜙ Damasco läꜙhihꜙ kihꜗ jmiˉdsaˉ ka̱a̱hˊ hi̱ˉ gaꜙche̱e̱ꜗ jnäꜘ. 13Hneˉ rey, jeeˊ laˉ jwë̱ë̱hnꜚ hneˉ haˉ läꜙ gaꜙlaꜗ kinꜙ jeeˊ ngoonˈ chaˊjwëꜗ ja̱ˉ. Maˉtëꜘ ko̱o̱ˉ lla̱ꜗhyooꜙ gaꜙjëënꜗ ko̱o̱ˉ jeˉ jaꜗ gyʉʉhˈ, be̱e̱ꜘ gaˊ läꜙko̱o̱ˉ jmëëꜗ kihꜗ hyooˉ, heˉ gaꜙläꜙjnäꜘ läꜙkuˊ läꜙji̱i̱ꜗ jeeˊ gaꜙnøøꜗ jnäähˈ ja̱ˉ. 14Läꜙjë̱ë̱ꜙ jnäähˈ gaꜙsa̱a̱ꜗ jnäähˈ hwaꜗ. Jeeˊ ja̱ˉ gaꜙnuunꜗ gaꜙhlëëhꜘ ja̱a̱ˉ dsaˉ kya̱a̱hˊ juuˈ hebreo: “Saulo, Saulo”, gaꜙjäyhꜘ. “Heˉ jmeehˊ hñaahˈ baˊ hneˉ naˉ, heˉ hahˉ kinꜙ jwëˈ heˉ ta̱a̱hnꜙ hneˉ.” 15Heˉja̱ˉ gaꜙjwɨɨꜗ jnihꜘ: “¿Hi̱i̱ˉ hneˉ dsaˉñʉʉhˉ?” Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ hi̱ˉ heꜘ: “Jnäꜘ heꜘ Jesús hi̱ˉ jmeehˉ hñaaˉ hohꜘ kihꜗ. 16Nooˉ, chihꜘ tɨɨhˊ. Maˉmiˉjnäänˈ hñiinꜙ kyahꜗ mahꜗ hña̱a̱nꜚ hneˉ jmeehˈ taˊ kinꜙ hiꜙ jmeehˈ dsooꜘ läꜙjëꜙ heˉ maˉjëëhˋ kinꜙ hiꜙ läꜙjëꜙ heˉ naꜗ gaˊ miˊjnäänꜗ kyahꜗ. 17Lä̱ä̱nˊ hneˉ kihꜗ läꜙjëꜙ heˉ jmeeꜗ dsaˉgoohꜘ kyahꜗ hiꜙ lä̱ä̱nˊ hneˉ kihꜗ dsaˉ jñahꜘ. Jëëhꜘ kihꜗ dsaˉ jñahꜘ baˊ che̱e̱nꜚ hneˉ naꜗ. 18Mahꜗ nähˈ mɨˈnëyˊ, läꜙja̱ˉ dsaˉje̱e̱h˜ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ jeeˊ naˉho̱o̱ˉ taꜙ jeeˊ jnäꜘ waˊjeˉ. Hiꜙ dsaˉje̱e̱h˜ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ läꜙhihꜙ kihꜗ Tanaˊ mahꜗ jmeeyꜗ läꜙ hnøøꜗ Dio. Hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ läꜙdsooꜘ dsëꜗ kinꜙ dsaˉcheˋ dsoˊkyeˉ kiyhꜗ hiꜙ hyoyhꜙ he̱e̱yꜚ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ maˉnaˉjngëëˈ”, gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨhꜙ jnäꜘ. 19ʼHeˉja̱ˉ jwë̱ë̱hn˜ hneˉ rey Agripa, gaꜙhe̱e̱hˋ baˊ jnäꜘ jmeenˋ läꜙjëꜙ heˉ gaꜙnuunꜗ läꜙko̱o̱ˉ maˊ gaꜙläꜙjnäꜘ kinꜙ heˉ jaꜗ gyʉʉhˈ. 20Toˉnëˊ gaꜙjmeenꜗ juuˈ kihꜗ dsaˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ Damasco. Ja̱ˉgaˊ naꜙ gaꜙkwanꜗ juuˈ jeeˊ jwɨɨˉ Jerusalén hiꜙ läꜙka̱a̱ˉ hwaꜗ Judea. Hiꜙ läꜙja̱ˉ gaꜙkwanꜗ juuˈ kihꜗ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu kaˉlähꜘ, gaꜙjwɨɨꜗ jnihꜘ waˊ läˉdsa̱a̱˜ dsëyꜗ kihꜗ läꜙjëꜙ heˉ jmeeyꜙ mahꜗ waˊ dsaˉje̱e̱yh˜ kya̱a̱hˊ Dio. Hiꜙ läꜙja̱ˉ gaꜙjwɨɨꜗ jnihꜘ hnøøꜗ jmeeyꜗ läꜙko̱o̱ˉ lleˋ kihˈ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ maˉje̱e̱h˜ kya̱a̱hˊ Dio. 21Kwa̱a̱t˜ kihꜗ juuˈ laˉ gaꜙsa̱a̱hꜗ judiu jnäꜘ jeeˊ chihˈ gwahꜙ Jerusalén hnøøyꜗ maˊ jngëëyhˈ jnäꜘ. 22ʼPero kya̱a̱hˊ beꜘ kihꜗ Dio maˉkwëëhꜗ baˊ dsënꜙ läꜙji̱i̱hˈ naꜗ, kwanꜙ juuˈ kihꜗ Dio kihꜗ läꜙjø̱hꜗ läꜙmähꜗ. Saꜙ gaꜙllaꜙdsëënˋ heˉ gaꜙhlëëhꜘ hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ juuˈ kihꜗ Dio lloꜘjooꜗ hiꜙ läꜙjëꜙ heˉ gaꜙhlëëhꜘ Moisé. Läꜙko̱o̱ˉ teꜗ heˉ gaꜙjäyhꜘ leꜘ, ko̱ˉja̱ˉ baˊ ji̱i̱hˈ gaꜙjwahnꜗ. 23Hi̱ˉ heꜘ gaꜙjähꜘ, maꜙraꜙ heˉ dsaˉngëëꜘ baˊ Cristo wɨɨꜘ hiꜙ le̱e̱yꜘ toˉnëˊ hi̱ˉ läꜙji̱i̱hˊ jeeˊ kihˈ hi̱ˉ maˉnaˉju̱u̱ˊ, mahꜗ kwayꜗ juuˈ kihꜗ dsaꜙ, heˉ miˉjnääꜙ juˈdsooꜘ kihꜗ dsaˉ judiu hiꜙ kihꜗ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ jeeˊ naˉho̱o̱ˉ. 24Hlëëhˊ gaˊ Paaˊ läꜙja̱ˉ, haˉ läꜙ jeeˊ maˊ lä̱ä̱y˜ hñiiyꜘ, maˊ gaꜙhlëëhꜘ Festo ki̱ˉga̱a̱ˉ, gaꜙjäyhꜘ: —Heˉ ngaahˊ baˊ hneˉ naˉ Paaˊ. Kya̱a̱hˊ heˉ maˉmiˉtë̱ë̱hˈ hñaahꜗ chaˉmiihˉ, heˉja̱ˉ ngooꜗ gaꜙläꜙngaahˋ. 25Pero Paaˊ gaꜙjähꜘ: —Saꜙ ngaahˊ jnäꜘ Festo kya̱a̱nꜙ. Juˈdsooꜘ naˉ hlëëhnˊ hiꜙ laꜗ juuˈ kya̱a̱hˊ hihꜙ baˊ. 26Ñeˉ baˊ rey Agripa juuˈ laˉ, heˉja̱ˉ hlëëhnˊ läꜙka̱a̱ˉ tuhˉdsënꜙ chaˊnëyˊ. La̱a̱nꜙ maˉnuuꜘ baˊ rey juuˈ laˉ, jëëhꜘ läꜙjëꜙ heˉ laˉ saꜙ gaꜙlaꜗ jeeˊ naˉhmääˊ heˉ saꜙ läꜙñeˉ dsaˉ. 27Hneˉ rey Agripa, ¿cheˊ jmeehˉ dsooꜘ läꜙjëꜙ heˉ gaꜙhlëëhꜘ hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ juuˈ kihꜗ Dio? Jnäꜘ la̱a̱nꜙ jmeehˉ baˊ hneˉ dsooꜘ. 28Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Agripa sɨɨyhꜙ Paaˊ: —¿Cheˊ la̱a̱hꜘ kyahꜗ, kya̱a̱hˊ maꜙlaꜙ miihˉ juuˈ heˉ maˉhlëëhˊ naˉ le̱e̱hꜙ jnäꜘ mahꜗ le̱e̱nꜘ dsaˉ kya̱a̱ꜗ Jesús? 29Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Paaˊ: —Kweeˉ baˊ laˈ kinꜙ cheˊ maˉle̱e̱ꜙ kyahꜗ o cherˊmahꜗ hnoohˉ nuuhˈ chaˉgaˊmiihˉ. Hiꜙ ja̱ꜙ maꜙlaꜙ hneˉ, läꜙkye̱ˉ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ nuuˉ läꜙ hlëëhnˊ laˉ, Dio hnøøꜗ waˊ le̱e̱yꜘ dsaˉ kya̱a̱ꜗ Cristo ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ la̱a̱ꜗ jnäꜘ pero ja̱ꜙ läꜙko̱hꜘ naˉhñuuhnˊ kya̱a̱hˊ caden˜. 30Maˊ gaꜙnuuꜘ rey heꜘ juuˈ ja̱ˉ, gaꜙnooyˉ jeeˊ maˊ tä̱ä̱yhˊ kya̱a̱hˊ lleˊmohꜘ kya̱a̱hˊ Bernice hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ gaˊ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ kya̱a̱yhˊ. 31Maˊ gaꜙhwë̱ë̱yˉ nëˊtaˊ ja̱ˉ, gaꜙnääyꜗ ka̱hꜘ hlëëyhꜙ kya̱a̱hˊ dsaˉkya̱a̱yhˊ, maˊ jäyhꜘ: —Niꜙ ko̱o̱ˉ saꜙ chaˉ heˉ maˉjmeeꜘ dsaˉñʉʉhˉ naˉ mahꜗ ju̱u̱yꜘ o heˉ dsooyꜗ nehꜙñeˈ. 32Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ rey Agripa sɨɨyhꜙ Festo: —Leꜘ maˊ lä̱ä̱ꜘ baˊ dsaˉñʉʉhˉ naˉ jeeˊ laˉ waˊraˉ jähꜘ kihꜗ saꜙ gaꜙngɨɨyꜘ dsooyꜗ chaˊnëˊ rey toˉnëˊ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\