Hechos 4

1Chehꜗ gaˊ Peeˊ kya̱a̱hˊ Jwa̱a̱ꜚ, hlë̱ë̱yh˜ dsaˉ maˊ gaꜙllaꜙnääꜗ jmiˉdsaˉ, gaꜙllooꜗ dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱ꜗ pooˉ hi̱ˉ maˊ høøꜙ gwahꜙ hiꜙ gaꜙllaꜙnääꜗ saduceo kaˉlähꜘ. 2Läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ heꜘ saꜙ gaꜙtɨhꜗ dsëyꜗ juuˈ heˉ maˊ kwaꜙ apóstol, jëëhꜘ maˊ hlëëyhꜙ heˉ läꜙji̱i̱hˊ dsaˉ jeeˊ kihˈ hi̱ˉ naˉju̱u̱ˊ, kihꜗ heˉ gaꜙläꜙji̱i̱hˋ Jesús. 3Heˉja̱ˉ gaꜙsa̱a̱yhꜗ Peeˊ kya̱a̱hˊ Jwa̱a̱ꜚ. Ko̱o̱ˉ gaꜙta̱a̱yhˉ nehꜙñeˈ baˊ, kihꜗ heˉ gaꜙhlooꜘ. Gaꜙjnäyhꜗ nehꜙñeˈ ja̱ˉ jyohꜘ jmɨɨˊ. 4Peerꜙ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ gaꜙläꜙdsooꜘ dsëꜗ maˊ gaꜙnuuyꜘ juuˈ kihꜗ Dio. Hñaꜘ mil gaꜙtëꜘ maꜙlaꜙ dsaˉñʉʉhˉ jmahꜗ. 5Maˊ gaꜙjnäꜗ jyohꜘ jmɨɨˊ, gaꜙku̱hꜗ dsaˉtaˊ nëˊtaˊ kihˈ, jeeˊ jwɨɨˉ Jerusalén ja̱ˉ, kya̱a̱hˊ dsaˉgyʉʉhˊ, hiꜙ kya̱a̱hˊ taˉjwohꜗ kya̱a̱ꜗ ley. 6Jeeˊ ja̱ˉ maˊ hä̱ä̱ˊ Aná hi̱ˉ maˊ la̱a̱ˈ jmiˉdsaˉ jø̱ø̱hˈ, kya̱a̱hˊ Caifá kya̱a̱hˊ Jwa̱a̱ꜚ kya̱a̱hˊ Alejandro kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ gaˊ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ dsaˉ kya̱a̱ꜗ jmiˉdsaˉ jø̱ø̱hˈ heꜘ. 7Hi̱ˉ heꜘ gaꜙjmeeꜘ madaꜚ gaꜙhwë̱ë̱ˉ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ nehꜙñeˈ, mahꜗ gaꜙche̱e̱yhˉ to̱ꜗdsaahˋ jeeˊ maˊ tä̱ä̱yhˊ ja̱ˉ, gaꜙngɨɨyꜘ juuˈ kiyhꜗ: —¿Hi̱i̱ˉ kihꜗ hihꜙ heˉ jmeehˉ hnähꜘ läꜙnaˉ, hi̱ˉ kwaꜙ beꜘ kyahꜗ hnähꜘ? 8Heˉja̱ˉ gaꜙhlëëhꜘ Peeˊ kya̱a̱hˊ chaˉmiihˉ beꜘ kihꜗ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ, gaꜙsɨɨyhꜙ: —Hnähꜘ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ dsaˉtaˊ dsaˉgyʉʉhˊ kya̱a̱ˈ dsaˉ Israel, 9maˉteehˈ hnähꜘ jnäähˈ kihꜗ heˉ maˉjä̱ꜗ kihꜗ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ maˊ dsaahˊ, llaˉkya̱a̱hꜚ jnäähˈ jmɨɨˊ haˉ läꜙ maˉhla̱a̱yꜘ. 10Hnøøꜗ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ gaˊ dsaˉ cha̱a̱ˉ hwaꜗ Israel laˉ, kya̱a̱hˊ hihꜙ kihꜗ Jesucristo dsaˉ cha̱a̱ˉ Nazaret baˊ maˉhla̱a̱ꜘ dsaˉ hi̱ˉ maˊ jluuhˊ laˉ. Heꜘ baˊ Jesús hi̱ˉ gaꜙjngëëhꜙ hnähꜘ dsohꜘ hmaˉcruꜚ, Dio gaꜙmiꜙji̱i̱yhˋ jeeˊ kihˈ hi̱ˉ naˉju̱u̱ˊ. Kya̱a̱hˊ beꜘ kihꜗ Jesús, chehꜗ hi̱ˉ maˊ jluuhˊ laˉ chaˊnëhˊ hnähꜘ. 11Jesús hi̱ˉ hlëëhnˊ kihˈ laˉ, la̱a̱ꜗ läꜙko̱hꜘ mɨˈku̱u̱ˊ heˉ saꜙ gaꜙtɨhꜗ hohꜘ hnähꜘ, hnähꜘ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ läꜙko̱o̱ˉ tëꜙhyahꜙ kya̱a̱ꜗ Dio. Hi̱ˉ heꜘ gaꜙjä̱ꜘ läꜙko̱hꜘ mɨˈku̱u̱ˊ heˉ kyeˉ dsaˉ toˉnëˊ kihˈ ko̱o̱ˉ hneˉ jʉʉhˉ. 12Saꜙ cha̱a̱ˉ gaˊ jñahꜘ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ hi̱ˉ lä̱ä̱ꜗ jneˊ, jëëhꜘ ja̱a̱ˉ baˊ heꜘ hi̱ˉ gaꜙkwa̱a̱ꜗ Dio hi̱ˉ naˉngëˈ jwëˈ lä̱ä̱ꜗ jneˊ. 13Maˊ gaꜙjëëꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉtaˊ heꜘ niꜙ miihˉ saꜙ gohꜙ Peeˊ kya̱a̱hˊ Jwa̱a̱ꜚ, heˉja̱ˉ gaꜙta̱a̱yhˋ jëë˜ dsa̱yhꜙ. Jëëhꜘ, ñeˉ bihꜗ apóstole heꜘ maˊ la̱a̱yˈ dsaˉ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ, niꜙ saꜙ kyʉʉyh˜ hwëhꜘ kaˉlähꜘ. Hiꜙ gaꜙläꜙkyu̱u̱yꜙ heꜘ baˊ hi̱ˉ heꜘ maˊ gaꜙnääyˊ kya̱a̱hˊ Jesús. 14Hiꜙ gaꜙjëëyꜗ heˉ maˊ chehˈ dsaˉñʉʉhˉ hi̱ˉ maˊ jluuhˊ heꜘ jeeˊ kiyhˈ ja̱ˉ, heˉja̱ˉ saꜙ gaꜙlaꜗ maˊ jäyhꜘ saꜙ lluꜗ heˉ maˉlaꜗ läꜙja̱ˉ. 15Mahꜗ gaꜙjmeeꜘ dsaˉtaˊ madaꜚ heˉ gaꜙhwë̱ë̱ˉ apóstole heꜘ, taˊko̱ˉji̱i̱hˈ gaꜙta̱a̱yhˋ gaꜙllayꜘ juuˈ kya̱a̱hˊ dsaˉkya̱a̱yhˊ. 16Maˊ jäyhꜘ: —¿Haˉ läꜙ lluꜗ jmeenˊ kya̱a̱hˊ dsaˉñʉʉhˉ naˉ? Maꜙraꜙ juˈdsooꜘ gaꜙjmeeyꜘ ko̱o̱ˉ heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ Jerusalén laˉ maˉñeyˉ, heˉja̱ˉ saꜙ leꜘ jähˊ jneˊ saꜙ dsooꜘ. 17Läꜙlaˉ baˊ waˊ jmeenˊ mahꜗ moꜙsoꜙ läꜙnʉʉhꜘ gaˊ juuˈ laˉ jeeˊ jwɨɨˉ jnänˋ. Waˊ jʉʉhnˊ kiyhˈ mahꜗ moꜙsoꜙ hlë̱ë̱hꜗ gyihꜗ niꜙ ja̱a̱ˉ kihꜗ Jesús. 18Heˉja̱ˉ gaꜙtëëyhꜗ Peeˊ kaˉlähꜘ kya̱a̱hˊ Jwa̱a̱ꜚ taꜙ nëˊtaˊ mahꜗ gaꜙsɨɨyhꜙ: —Moꜙsoꜙ hlëëhˊ gaˊ hnähꜘ kihꜗ Jesús, niꜙ moꜙsoꜙ miˊtë̱ë̱hꜗ gaˊ hnähꜘ dsaˉ juuˈ kiyhꜗ. 19Heˉja̱ˉ gaꜙje̱e̱hˉ Peeˊ kya̱a̱hˊ Jwa̱a̱ꜚ juuˈ kiyhꜗ: —Jmeeˊ daˊ hnähꜘ hʉʉˊdsëˉ haˉ läꜙ so̱o̱h˜ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ chaˊnëˊ Dio, ¿cheˊ lluˈ gaˊ heˉ miˊteˋ jnäähꜗ kyahꜗ hnähꜘ llaꜚ heˉ miˊteˋ jnäähꜗ kihꜗ Dio? 20Pero saꜙ leꜘ tʉˊ jnäähꜗ heˉ kwaˉ jnäähˈ juuˈ laˉ, läꜙjëꜙ heˉ gaꜙjëëˊ jnäähꜗ kya̱a̱hˊ heˉ gaꜙnʉʉˊ jnäähꜗ —gaꜙjäyhꜘ. 21Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ dsaˉtaˊ: —Maˉñehˊ baˊ hnähꜘ cherˊmahꜗ gaꜙnäähˊ gaˊ hnähꜘ kwahˉ juuˈ naˉ. Ja̱ˉgaˊ gaꜙlä̱ä̱yꜗ. Saꜙ gaꜙjnøøyhꜗ haˉ läꜙ jeeˊ maˊ jmeehꜙ dsihꜘ, jëëhꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ dsaˉ maˊ jmeeꜙ jʉʉhˉ kihꜗ Dio kihꜗ heˉ gaꜙlaꜗ läꜙja̱ˉ. 22Jëëhꜘ, gaꜙlaꜗ ko̱o̱ˉ heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ kihꜗ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙhla̱a̱ꜘ heꜘ hi̱ˉ maˊ hä̱ä̱ˊ laꜚ gaˊ to̱ꜗlooꜗ ji̱ˉñeˉ. 23Läꜙ maˊ gaꜙla̱a̱ꜘ apóstol heꜘ, gaꜙllaꜙnääyˋ kaˉlähꜘ jeeˊ maˊ tä̱ä̱hˊ dsaˉkya̱a̱yhˊ, ja̱ˉgaˊ gaꜙjmeeyhꜗ juuˈ haˉ läꜙ gaꜙjähꜘ jmiˉdsaˉ ka̱a̱hˊ kya̱a̱hˊ dsaˉgyʉʉhˊ heꜘ. 24Hiꜙ maˊ gaꜙnuuꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉkya̱a̱yhˊ, gaꜙta̱a̱yhˋ ko̱ˉjø̱hꜘ läꜙjë̱ë̱yꜙ gaꜙchu̱u̱yꜘ kya̱a̱hˊ Dio, gaꜙjäyhꜘ: —Ja̱a̱ˉ hneˉ baˊ jmeehˉ hihꜙ, hneˉ heꜘ Dio hi̱ˉ gaꜙjmeehˊ gyʉʉhˈ hwaꜗ, gaꜙjmeehˊ jmɨˉñeehꜚ, hiꜙ gaꜙjmeehˊ läꜙjëꜙ heˉ gaˊ chaˉ. 25Hiꜙ hneˉ gaꜙkwahˊ juuˈ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙhlëëhꜘ David hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ taˊheꜗ kyahꜗ läꜙ maˊ gaꜙhlëëyhꜘ läꜙlaˉ: ¿Heeˉ baˊ laˈ chiˉjwa̱a̱ꜙ dsaˉ läꜙka̱a̱ˉ läꜙjʉhꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ? Läꜙka̱a̱ˉ jeeˊ jwɨɨˉ, dsaˉta̱a̱yhˋ juuˈ kweeˉ kya̱a̱hˊ hʉʉˊdsëˉ heˉ saꜙ jmääꜗ taˊ. 26Dsaˉku̱hꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉtaˊ ka̱a̱hˊ, mahꜗ jmeeyꜗ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ dsaˉkya̱a̱yhˊ, hnooyhˉ haˉ läꜙ jeeˊ llaˉdsëëyˋ Dio kya̱a̱hˊ Cristo hi̱ˉ naˉlle̱e̱hˊ kya̱a̱yˈ, gaꜙjähꜘ David. 27ʼHiꜙ maꜙraꜙ heˉ gaꜙlaꜗ baˊ heˉ ja̱ˉ jeeˊ jwɨɨˉ laˉ, gaꜙku̱hꜗ Herode kya̱a̱hˊ Poncio Pilato kya̱a̱hˊ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu hiꜙ kya̱a̱hˊ dsaˉ judiu. Gaꜙhnooyꜘ juuˈ kihˈ Jesús, gyʉ̱ʉ̱ˉ hi̱ˉ naˉjngëëˈ kya̱a̱hꜗ hi̱ˉ gaꜙhña̱a̱hˋ. 28Kya̱a̱hˊ beꜘ kyahꜗ hiꜙ kya̱a̱hˊ hʉʉˊdsëˉ kyahꜗ maˉnaˉlaꜚ juuˈ jä̱ä̱ꜗ haˉ läꜙ leꜘ kihꜗ Jesús hiꜙ ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ gaꜙjmeeꜘ dsaˉ heꜘ kiyhꜗ. 29Jëëˋ daˊ Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱nꜙ haˉ läꜙ jø̱ø̱h˜ dsaˉ jnäähˈ naꜗ. Kwaˊ beꜘ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ hi̱ˉ jmeeꜙ taˊheꜗ kyahꜗ mahꜗ saꜙ läꜙga̱hꜗ jnäähˈ hlë̱ë̱hˊ jnäähꜗ dsaˉ kya̱a̱hˊ juuˈ kyahꜗ. 30Hiiꜘ goohˉ nëˊ kihˈ hi̱ˉ dsaahˊ mahꜗ hlä̱ä̱yꜘ hiꜙ kwaˊ beꜘ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ mahꜗ jmeeˊ jnäähꜗ chaˉmiihˉ heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ kya̱a̱hˊ beꜘ kihꜗ Jesús gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱hꜗ hi̱ˉ naˉjngëëˈ —gaꜙjähꜘ apóstol heꜘ. 31Maˊ gaꜙdsa̱a̱ꜗ gaꜙhlëëyhꜘ kya̱a̱hˊ Dio gaꜙjehꜗ hwaꜗ jeeˊ maˊ tä̱ä̱yhˊ ja̱ˉ, läꜙcha̱hꜘ ja̱ˉ gaꜙta̱a̱yhˋ naˉka̱hˈ bihꜗ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ, hiꜙ gaꜙnääꜗ bihꜗ kwayꜙ juuˈ kihꜗ Dio, niꜙ miihˉ saꜙ goyhꜙ. 32Läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙläꜙdsooꜘ dsëꜗ kihꜗ Dio, ko̱o̱ˉ nëëˈ baˊ maˊ laˈ hʉʉˊdsëˉ kiyhꜗ, niꜙ ja̱a̱ˉ saꜙ maˊ jmeeꜙ kihꜗ läꜙjëꜙ heˉ maˊ chaˉ kiyhꜗ, gaꜙjmeeyꜘ kwa̱a̱t˜ laꜗ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ. 33Kya̱a̱hˊ chaˉmiihˉ beꜘ, gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ apóstole gaꜙjmeeyꜘ juˈdsooꜘ heˉ gaꜙläꜙji̱i̱hˋ Jesús Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. Hiꜙ Dio gaꜙmiꜙjø̱ø̱ꜗ chaˉmiihˉ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ heꜘ. 34Jeeˊ kihˈ dsaˉ heꜘ niꜙ ja̱a̱ˉ saꜙ maˊ jmeeꜙ wë̱ë̱ꜘ kihꜗ. Jëëhꜘ maˊ cha̱a̱ˉ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ maˊ høøꜙ hwaꜗ, hi̱ˉ maˊ høøꜙ hneꜗ, gaꜙhnɨɨyꜘ heˉ ja̱ˉ mahꜗ maˊ dsaˉka̱yꜙ kuuˊ heˉ maˊ lɨyhꜗ ja̱ˉ, 35maˊ dsaˉkwëëyhˋ apóstole. Hiꜙ apóstole heꜘ maˊ tiˉ maˊ llooh˜ kuuˊ ja̱ˉ kihꜗ läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ hi̱ˉ llaˉkya̱a̱ꜗ. 36Läꜙja̱ˉ gaꜙjmeeꜘ José. Pero apóstole heꜘ gaꜙmiꜙche̱e̱ˉ dsihꜘ Bernabé. Jmɨɨˉ kiyhꜗ hnøøꜗ jähꜙ: hi̱ˉ kwaꜙ beꜘ kihꜗ dsaꜙ. Maˊ la̱a̱yˈ saˊju̱ˉ kihꜗ Leví. Jeeˊ gaꜙläꜙcha̱a̱ꜙ Bernabé che̱e̱ˉ Chipre, hwaꜗ heˉ häˊ jeeˊ jmɨˉñeehꜚ. 37Hi̱ˉ heꜘ maˊ høøꜙ ko̱o̱ˉ jwɨˊ hwaˈ hiꜙ gaꜙhnɨɨyꜘ. Kuuˊ heˉ gaꜙlɨyhꜗ ja̱ˉ, naˊka̱yˉ kihꜗ apóstole.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\