Colosenses 4

1Cherˊmahꜗ tä̱ä̱hˊ hi̱ˉ jmeeꜙ taˊ kyahˈ hnähꜘ, jmeeˊ hnähꜘ kiyhꜗ läꜙko̱o̱ˉ lleˋ kihˈ, taꜙ jmeeyhˋ. Jëëhꜘ, maˉñehˊ baˊ hnähꜘ, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ cha̱a̱ˉ dsaˉjʉʉˊ hnähꜘ hi̱ˉ gyaꜗ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ. 2Taꜙ hwa̱a̱ˋ hnähꜘ ngɨɨˊ hnähꜘ kihꜗ Dio. Ngɨɨˊ hnähꜘ kiyhꜗ tä̱ä̱ꜘ hiꜙ kwaˊ hnähꜘ tiˊhmaahˊ kiyhˈ. 3Ngɨɨˊ hnähꜘ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ mahꜗ näꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ jwëˈ kwaˊ jnäähꜗ juuˈ kiyhꜗ. Mahꜗ miˊjnääꜗ jnäähˈ juuˈ kihꜗ Cristo heˉ maˊ naˉhmääˊ jä̱ä̱ˈ. Jëëhꜘ kwa̱a̱t˜ kihꜗ juuˈ naˉ hä̱ä̱nˊ nehꜙñeˈ laˉ. 4Ngɨɨˊ hnähꜘ kihꜗ Dio mahꜗ kwanˋ juuˈ naˉhñaaˈ läꜙjë̱ë̱ˉ läꜙko̱o̱ˉ lleˋ kihˈ. 5Hnøøꜗ chaˉ hʉʉˊdsëˉ lluꜗ kyahꜗ hnähꜘ läꜙ maˊ tä̱ä̱hˊ hnähꜘ kya̱a̱hˊ hi̱ˉ saꜙ maˉhe̱e̱hˉ juuˈ kihꜗ Jesús. Hlë̱ë̱hˊ hnihꜘ naꜗ läꜙchaˉ jmɨɨˊ. 6Jeeˊ llahˉ hnähꜘ juuˈ kya̱a̱yhˊ, hlë̱ë̱hˊ hnihꜘ kya̱a̱hˊ juuˈ lluꜗ jmahꜗ baˊ hiꜙ kya̱a̱hˊ juuˈ heˉ tohˉ lluꜗ kiyhꜗ. Hiꜙ hnøøꜗ kyu̱u̱h˜ hnähꜘ haˉ läꜙ je̱e̱hˊ hnähꜘ juuˈ kihꜗ läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ. 7Ø̱ø̱hꜗ jneˊ Tíquico hi̱ˉ hnääꜙ jneˊ, dsooꜗ dsaˉjmeeꜘ juuˈ kyahꜗ hnähꜘ haˉ läꜙ laꜗ kinꜙ. Maꜙraꜙ heˉ miˉteꜗ bihꜗ kya̱a̱hˊ taˊ kiyhˈ heˉ jmeeyꜙ taˊ kihˈ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ jnäꜘ. 8Heˉja̱ˉ che̱e̱ꜙ jnihꜘ jeeˊ tä̱ä̱hˊ hnähꜘ mahꜗ nuuhˈ hnähꜘ haˉ läꜙ tøøhˊ jnäähꜗ jeeˊ laˉ, heˉ läꜙja̱ˉ jë̱ë̱ꜘ hohꜘ hnähꜘ. 9Dsooyꜗ kya̱a̱hˊ Onésimo, ø̱ø̱hnꜗ hi̱ˉ hnääꜙ jneˊ, hi̱ˉ miˉteꜗ kya̱a̱hˊ taˊ kiyhˈ. Hiꜙ la̱a̱yꜗ dsaˉgoohꜘ hnähꜘ. Läꜙu̱u̱ꜘ hi̱ˉ heꜘ ngëëꜗ juuˈ kyahꜗ hnähꜘ läꜙjëꜙ haˉ läꜙ laꜗ jeeˊ laˉ. 10Aristarco hi̱ˉ hä̱ä̱ˊ nehꜙñeˈ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ jnäꜘ jeeˊ laˉ, jmeeyꜙ Dio kyahꜗ hnähꜘ hiꜙ läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ Marco hi̱ˉ la̱a̱ꜗ ja̱a̱ˉ baˊ maˉhyaaˊ taˉgyʉʉhˊ kya̱a̱yˈ kya̱a̱hˊ Bernabé. Maˉjwë̱ë̱hnꜗ hnähꜘ jä̱ä̱ꜗ haˉ läꜙ jmeehˈ hnähꜘ waˊraˉ gaꜙllooꜗ Marco. Heˉja̱ˉ cherˊmahꜗ gaꜙllooyꜗ jeeˊ naˉ, ja̱ˉ he̱e̱hˋ hnihꜘ lluꜗ. 11Hiꜙ läꜙja̱ˉ Jesús hi̱ˉ che̱e̱ˉ Justo, jmeeꜙ Dio kyahꜗ hnähꜘ. Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ heꜘ la̱a̱ꜗ judiu. Saꜙ cha̱a̱ˉ gaˊ jñahꜘ judiu jeeˊ kihˈ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ kwaꜙ beꜘ kinꜙ jwëꜘ jeeˊ cha̱a̱ˉ jneˊ kihˈ Dio. Taꜙlaꜙ kihꜗ hi̱ˉ heꜘ, jmeeꜙ jë̱ë̱ˉ dsënꜙ. 12Epafra hi̱ˉ la̱a̱ꜗ dsaˉgoohꜘ hnähꜘ jmeeꜙ Dio kyahꜗ hnähꜘ. Hiꜙ jmeeyꜙ taˊheꜗ kihꜗ Cristo kaˉlähꜘ. Läꜙjëꜙ ji̱i̱h˜ kwayꜙ beꜘ ngɨɨyꜙ kyahꜗ hnähꜘ mahꜗ waˊ chaˉ beꜘ kyahꜗ hnähꜘ tä̱ä̱ꜘ hiꜙ mahꜗ maˉnaˊllu̱u̱hˋ hnähꜘ jmeehˈ hnähꜘ läꜙjëꜙ heˉ tɨh˜ dsëꜗ Dio. 13Jmeenꜙ juˈdsooꜘ kiyhꜗ, heˉ lleˋ dsëyˈ hnähꜘ chaˉmiihˉ hiꜙ läꜙkye̱ˉ kihꜗ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ Laodicea, kya̱a̱hˊ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ Hierápoli. 14Tëꜙmë˜ hi̱ˉ che̱e̱ˉ Luca hi̱ˉ hnääꜙ jneˊ, jmeeyꜙ Dio kyahꜗ hnähꜘ hiꜙ läꜙja̱ˉ jmeeꜙ Dema kaˉlähꜘ. 15Hiꜙ jmeeˊ hnähꜘ Dio kihꜗ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ Laodicea hiꜙ kihꜗ Ninfa kaˉlähꜘ, kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ dsaˉñeeꜙ chaˊnehꜙ kiyhꜗ. 16Maˉngëëꜘ maˉhehˉ hnähꜘ juuˈ heˉ maˉsɨɨnꜗ kyahꜗ hnähꜘ laˉ, taꜙ jmeeˉ hnähꜘ hñaaˉ hohꜘ, ja̱ˉ che̱e̱hꜙ kaˉlähꜘ juuˈ laˉ kihꜗ ø̱ø̱hꜗ jneˊ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ Laodicea mahꜗ hëyꜗ kaˉlähꜘ jeeˊ ooꜙ. Hiꜙ läꜙja̱ˉ hëhˈ hnähꜘ heˉ maˉsɨɨnꜗ kiyhꜗ waˊraˉ gaꜙche̱e̱yhˉ taꜙ kyahꜗ hnähꜘ. 17Hiꜙ chiihˊ Arquipo waˊ kwayꜘ beꜘ miˉteyꜗ taˊ heˉ maˉnaˉhña̱a̱yˊ jmeeyˈ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. 18Jnäꜘ Paaˊ maˉsɨɨnꜗ miihˉ jeeˊ gaꜙdsa̱a̱ꜗ juuˈ laˉ kya̱a̱hˊ goonꜙ. Dsooh˜ hohꜘ hnähꜘ jnäꜘ hä̱ä̱nˊ nehꜙñeˈ. Waˊ miˉjä̱ä̱ꜗ Dio läꜙjë̱ë̱ꜙ hnähꜘ. Waˊ laˈ läꜙja̱ˉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\