Efesios 3

1Kihꜗ heˉja̱ˉ, jnäꜘ Paaˊ hä̱ä̱nˊ nehꜙñeˈ kwa̱a̱t˜ kihꜗ Cristo Jesús läꜙlluꜗ heˉ gaꜙkwanꜗ juuˈ kiyhꜗ kyahꜗ hnähꜘ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu. 2Maˉñehˊ baˊ hnähꜘ la̱a̱nꜙ, haˉ läꜙ laꜗ taˊ heˉ häˊ goonꜙ. Heˉ lluꜗ dsëꜗ Dio kya̱a̱hˊ jnäꜘ, heˉja̱ˉ gaꜙhña̱a̱yꜗ jnäꜘ mahꜗ kwanˋ juuˈ kiyhꜗ kyahꜗ hnähꜘ. 3Gaꜙmiꜙjnääyˉ kinꜙ juuˈ kiyhꜗ, heˉ maˊ naˉhmääˊ jä̱ä̱ˈ, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ juuˈ heˉ maˉsɨɨnꜗ miihˉ kyahꜗ hnähꜘ. 4Waˊraˉ gaꜙhehˉ hnähꜘ juuˈ laˉ, läꜙngëëhꜘ hnähꜘ kweeˉ läꜙko̱hꜘ gaꜙläꜙngëënꜘ kihꜗ Cristo heˉ maˊ naˉhmääˊ jä̱ä̱ˈ. 5Saꜙ gaꜙmiꜙjnääˉ Dio juuˈ laˉ kihꜗ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ lloꜘjooꜗ, pero naꜗ gaꜙmiꜙjnääyˉ kya̱a̱hˊ Jmɨˉlleꜘ kiyhꜗ mahꜗ läꜙngëëꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ apóstole kya̱a̱yꜗ kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ ngëë˜ juuˈ kiyhꜗ. 6Heˉ laˉ naˉ juuˈ heˉ maˊ naˉhmääˊ: Taꜙlaꜙ kihꜗ juˈhmëëꜘ kihꜗ Cristo, hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu le̱e̱ꜘ ko̱o̱ˉ nääꜗ baˊ kya̱a̱hˊ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ judiu. Ko̱ˉjø̱hꜘ baˊ hyoyhꜙ heˉ kwaꜗ Dio, hiꜙ ko̱ˉjø̱hꜘ baˊ të̱ë̱yˈ heˉ gaꜙbä̱ä̱hˉ Dio hñiiꜘ kwaꜗ taꜙlaꜙ kihꜗ Cristo. 7Kihꜗ heˉ lluꜗ dsëꜗ Dio, heˉ laˊ gaꜙhyohꜗ baˊ jnäꜘ beꜘ kiyhꜗ heˉ naˉhña̱a̱nˊ jmeenꜙ taˊ kwanꜙ juuˈ laˉ. 8Maꜙkeꜙ mähꜗ gaˊ jnäꜘ kihꜗ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ Dio, heˉ laˊ gaꜙkwaꜘ baˊ Dio taˊ laˉ heˉ kwanꜙ juˈhmëëꜘ kihꜗ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu, jwɨɨ˜ jnihꜘ, chaˉmiihˉ miˉjä̱ä̱ꜗ Dio jneˊ taꜙlaꜙ kihꜗ Cristo. Niꜙ saꜙ läꜙkë̱hˊ jneˊ jmɨɨˊ läꜙngëëꜘ jneˊ haˉ ko̱hꜘ miˉjä̱ä̱yꜗ jneˊ. 9Jë̱ë̱ˉ goˉte˜ jwɨɨn˜ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ, haˉ läꜙ laꜗ heˉ miˉjä̱ä̱ꜗ Dio jneˊ, jëëhꜘ läꜙji̱i̱hˈ maˊ gaꜙnøøꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ saꜙ maˊ kyʉʉh˜ dsaˉ haˉ läꜙ laꜗ hʉʉˊdsëˉ kihꜗ Dio, hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ gaꜙläꜙjëꜙ heˉ chaˉ. 10Läꜙko̱o̱ˉ jmeeꜙ Dio jmɨɨˊ naˈ, heˉ kya̱hˊjä̱yꜙ jneˊ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ gwahꜙ kiyhꜗ, läꜙjwëꜘ ja̱ˉ miˉjnääyꜙ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ häˊ gooˉ taˊ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ haˉ ko̱hꜘ hʉʉˊdsëˉ lluꜗ saꜙ chaˉ kiyhꜗ. 11Jmeeyꜙ ja̱ˉbaˊ läꜙko̱hꜘ gaꜙllaꜘ dsëyꜗ jmeeyꜗ läꜙ maˊ toˉnëˊ taꜙlaꜙ kihꜗ Cristo Jesús Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. 12Heˉ maˉla̱a̱ꜗ jneˊ ko̱o̱ˉ kya̱a̱hˊ Jesús, hiꜙ heˉ maˉdsooꜘ dsëˉ jneˊ kiyhˈ, heˉja̱ˉ maˊ chaˉ jwëˈ jnänˋ heˉ yaꜙjä̱hꜙ jneˊ kihˈ Dio, jëëhꜘ maˉchaˉ baˊ oˉjø̱hꜙ dsëˉ jnänˋ kya̱a̱yhˊ. 13Heˉja̱ˉ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ, taꜙ jehꜙ hohꜘ hnähꜘ kihꜗ heˉ jëën˜ wɨɨꜘ läꜙlluꜗ heˉ kwanꜙ juuˈ kiyhꜗ. Heˉ lluꜗ kyahꜗ hnähꜘ baˊ naˉ. 14Heˉja̱ˉ ju̱u̱hnˊ jnënꜙ chaˊnëˊ Tääˋ kya̱a̱ˈ Jesucristo Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, mahꜗ chu̱u̱nꜘ kya̱a̱yhˊ. 15Kihꜗ hi̱ˉ heꜘ naˉ, naˊjnääꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ gyʉʉhˈ läꜙkye̱ˉ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ hwaˈ laˉ. 16Ji̱hˊko̱hꜘ saꜙ llaꜙ heˉ chaˉ yaꜙjwɨɨꜗ kihꜗ Dio heˉ kwëëyh˜ jneˊ, heˉja̱ˉ ngɨɨnˊ kiyhˈ kyahꜗ hnähꜘ, waˊ kwayꜘ beꜘ kihꜗ jmɨˉlleꜘ kyahꜗ hnähꜘ kya̱a̱hˊ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ kiyhꜗ. 17Hiꜙ ngɨɨnˊ kihˈ Dio kyahꜗ hnähꜘ, waˊ hä̱ä̱ˊ tä̱ä̱ꜘ Cristo nehꜙ tuhˉhohꜘ hnähꜘ kya̱a̱hˊ heˉ dsooꜘ hohꜘ hnähꜘ. Hiꜙ läꜙka̱a̱ˉ tuhˉhohꜘ hnähꜘ kye̱ˉ hnähꜘ yaˊjøøꜚ heˉ hnääyꜗ hnähꜘ. 18Mahꜗ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ ø̱ø̱hꜗ jneˊ haˉ läꜙ chaˉmiihˉ hnääꜗ Cristo jneˊ. Maꜙraꜙ juˈdsooꜘ jwahnꜙ, ja̱ꜙ kya̱a̱hˊ hihꜙ hnääyꜗ jneˊ. 19Saꜙ läꜙkë̱hˊ jneˊ jmɨɨˊ läꜙngëëꜘ jneˊ haˉ ko̱hꜘ saꜙ hnääyꜗ jneˊ pero ngɨɨnˊ kihˈ Dio kyahꜗ hnähꜘ mahꜗ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ chaˉgaˊmiihˉ, mahꜗ läꜙja̱ˉ waˊ chaˉ kyahꜗ hnähꜘ läꜙjëꜙ goˉte˜ heˉ kwaꜙ Dio. 20Tiˊhmaahˊ Dio hi̱ˉ lihꜙ jmeeꜗ läꜙjëꜙ goˉteˈ. Hiꜙ chaˉgaˊmiihˉ jmeeyꜗ läꜙko̱hꜘ gaˊ heˉ ngɨɨˊ jneˊ kiyhˈ. Niꜙ saꜙ lloo˜ hʉʉˊdsëˉ jnänˋ haˉ ko̱hꜘ beꜘ saꜙ kwayꜗ jnänˋ. 21Läꜙja̱ˉ waˊ laˈ jʉʉhˉ kiyhꜗ gaꜙläꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ, taꜙlaꜙ kihꜗ gwahꜙ hiꜙ taꜙlaꜙ kihꜗ Cristo Jesús. Waˊ laˈ läꜙja̱ˉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\