Efesios 4

1Jnäꜘ hä̱ä̱nˊ nehꜙñeˈ kwa̱a̱t˜ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, heˉja̱ˉ chu̱u̱nꜘ kya̱a̱hˊ hnähꜘ, goˉta̱a̱hˊ hnähꜘ kweeˉ läꜙko̱o̱ˉ lleˋ kihˈ jmeehˈ hnähꜘ, naꜗ heˉ maˉtëëhꜙ Dio hnähꜘ mahꜗ le̱e̱hꜘ hnähꜘ kya̱a̱yꜗ. 2Taꜙ jmä̱ä̱ꜙ hnähꜘ hñaahꜗ ka̱a̱hˊ, jmeeˊ hnähꜘ hwa̱a̱hˊ baˊ. Jmeeˊ hnähꜘ jø̱hˉ hohꜘ hiꜙ hnøøꜗ kwëëhꜗ hohꜘ hnähꜘ kya̱a̱hˊ dsaˉkya̱a̱hˊ hnähꜘ läꜙlluꜗ heˉ hnaahꜙ hnihꜘ. 3Kwaˊ hnähꜘ beꜘ waˊ laˈ ko̱o̱ˉ nëëˈ baˊ hʉʉˊdsëˉ kyahꜗ hnähꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ hnähꜘ, kya̱a̱hˊ beꜘ kihꜗ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ, hiꜙ taꜙlaꜙ kihꜗ heˉ maˉhiiꜘ tiiˊ kyahˈ hnähꜘ. 4Ko̱o̱ˉ baˊ la̱a̱ˈ jneˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ jneˊ kihˈ Dio, ko̱o̱ˉ baˊ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ, hiꜙ ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ gaꜙtëëhꜗ Dio jneˊ mahꜗ läꜙchaˉ ko̱o̱ˉ baˊ oˉjø̱hꜙ dsëˉ jnänˋ. 5Ja̱a̱ˉ baˊ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, ko̱o̱ˉ baˊ heˉ dsooꜘ dsëˉ jneˊ, ko̱o̱ˉ baˊ heˉ sa̱a̱ꜙ jneˊ jmɨɨˉ, 6ja̱a̱ˉ baˊ Dio cha̱a̱ˉ, hi̱ˉ la̱a̱ꜗ Tääˋ kya̱a̱ˈ läꜙjë̱ë̱ꜙ. Hi̱ˉ heꜘ naˉ kye̱ˉ nëˊ kihˈ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ, hi̱ˉ heꜘ hi̱ˉ kya̱hˊjä̱ꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ, hiꜙ hä̱ä̱yˊ jeeˊ kihˈ läꜙjë̱ë̱ꜙ. 7Läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ jneˊ maˉhñah˜ jneˊ heˉ laˊ gaꜙkwaꜘ Cristo, läꜙ hyohˉ dsëyꜗ hñiiyꜘ. 8Heˉja̱ˉ chaˉ jeeˊ naˉsɨɨˉ juuˈ kihꜗ Dio heˉ jähꜘ läꜙlaˉ: Läꜙ maˊ gaꜙsa̱yhˈ taꜙ gyʉʉhˈ, gaꜙtëëyˉ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ gaꜙlë̱ë̱yhꜙ jeeˊ hniiˉ, mahꜗ dsaˉ kya̱a̱yꜗ gaꜙkwëëyhꜗ heˉ chaˉ kiyhꜗ. 9Hehꜗ heˉ gaꜙsa̱hˈ Cristo taꜙ gyʉʉhˈ, heˉ ja̱ˉ hnøøꜗ jähꜙ, jä̱ä̱ꜗ gaˊ gaꜙjña̱a̱yꜗ taꜙ hwaꜗ gaˊ miihˉ kihꜗ hwaꜗ laˉ. 10Hi̱ˉ gaꜙjña̱a̱ꜗ heꜘ, heꜘ baˊ hi̱ˉ heꜘ gaꜙsa̱hˈ taꜙ gyʉʉhˈ läꜙ gaꜙtëꜘ jeeˊ gaꜙdsa̱a̱ꜗ goˉte˜ mahꜗ le̱e̱yꜘ jø̱ø̱hˈ kihꜗ läꜙjëꜙ baˊ. 11Hi̱ˉ heꜘ gaꜙkwaꜘ taˊ kihˈ dsaˉ kya̱a̱yꜗ. Gaꜙhña̱a̱yꜗ ko̱ˉlla̱a̱ˊ dsaˉ mahꜗ le̱e̱yꜘ apóstole, hiꜙ ko̱ˉlla̱a̱ˊ gaꜙhña̱a̱yꜗ ngëëꜗ juuˈ kiyhꜗ, hiꜙ ko̱ˉlla̱a̱ˊ gaꜙhña̱a̱yꜗ mahꜗ dsaˉnääyꜗ jeeˊ jyohꜘ dsaˉka̱yꜙ juˈhmëëꜘ. Hiꜙ ko̱ˉlla̱a̱ˊ gaꜙhña̱a̱yꜗ hi̱ˉ hä̱ä̱ꜗ dsaˉ kya̱a̱yꜗ hiꜙ le̱e̱yꜘ taˉjwohꜗ. 12Gaꜙtooyhˉ gooyˉ taˊ ja̱ˉ mahꜗ miˉtë̱ë̱yꜙ dsaˉ kya̱a̱ꜗ Dio haˉ läꜙ jmeeyꜗ taˊheꜗ kihꜗ dsaˉkya̱a̱yhˊ. Läꜙjwëꜘ ja̱ˉ gaꜙnääꜗ bihꜗ taꜙ chaˊnëˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ Cristo, 13läꜙji̱i̱hˈ lloo˜ jmɨɨˊ leꜘ ko̱o̱ˉ baˊ hʉʉˊdsëˉ kihꜗ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ jneˊ hi̱ˉ maˉdsooꜘ dsëꜗ kiyhꜗ. Maˊja̱ˉ gaˊ läꜙkyu̱u̱ꜙ jneˊ haˉ läꜙ la̱a̱ꜗ Jo̱o̱ꜘ Dio. Ja̱ˉgaˊ naꜙ le̱e̱ꜘ jneˊ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ dsaˉ maˉjø̱ø̱hˈ läꜙko̱hꜘ la̱a̱ꜗ hñiiꜘ Cristo. 14Läꜙja̱ˉ moꜙsoꜙ le̱e̱ꜘ jneˊ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ chihˉ hi̱ˉ saꜙ kwaꜙ taˊ miˉga̱a̱yꜙ kya̱a̱hˊ waˊ heˉ chaˉ heˉ juuˈ heˉ nuuyˉ. Gooˉ laꜗ jnänˋ dsaˉnääꜗ dsaˉ hi̱ˉ lihꜙ miˉga̱a̱ꜙ jneˊ ta̱a̱yhˉ jneˊ jwëꜘ hlɨɨhˈ, kihꜗ heˉ kyʉʉyh˜ chaˉmiihˉ ma̱y˜. 15Llaꜚ heˉ ja̱ˉ, hnøøꜗ dsaˊtoohˊ jneˊ kya̱a̱hˊ juˈdsooꜘ jmahꜗ baˊ hiꜙ hnääꜙ jneˊ ø̱ø̱hꜗ jneˊ. Läꜙja̱ˉ baˊ dsaˊnøøˈ jneˊ taꜙ chaˊnëˊ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ heˉ jmeeˉ jneˊ läꜙji̱i̱hˈ le̱e̱ꜘ jneˊ läꜙko̱o̱ˉ la̱a̱ꜗ hñiiꜘ Cristo, hi̱ˉ kye̱ˉ nëˊ jnänˋ. 16Läꜙjë̱ë̱ꜙ jneˊ naˉkuˉ naˉcha̱hꜘ jneˊ kya̱a̱hˊ Cristo kihꜗ heˉ la̱a̱ꜗ jneˊ ko̱o̱ˉ baˊ kya̱a̱yhˊ. Hiꜙ ngooꜗ baˊ läꜙja̱ˉ, kwaˉ jneˊ beꜘ kihꜗ läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ ø̱ø̱hꜗ jneˊ läꜙko̱hꜘ laꜗ taˊ heˉ maˉhñah˜ jneˊ jmeenˊ. Läꜙja̱ˉ, gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ jneˊ të̱ë̱ˈ jneˊ beꜘ mahꜗ dsaˊnøøˈ jneˊ taꜙ chaˊnëˊ kya̱a̱hˊ heˉ hnääꜙ jneˊ ø̱ø̱hnˈ. 17Heˉja̱ˉ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ juuˈ laˉ hiꜙ kihꜗ heˉ kya̱a̱hnˊ Cristo, jmeeꜙ biiꜗ jwahnꜙ. Moꜙtoꜙ jmeeˉ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ tä̱ä̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ saꜙ maˉhe̱e̱hˉ kihꜗ Dio. Saꜙ jmääꜗ niꜙ miihˉ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ hʉʉˊdsëˉ kiyhꜗ. 18Läꜙko̱hꜘ heˉ naˉjlëˉ hʉʉˊdsëˉ kiyhꜗ, ʉ̱ʉ̱ꜘ goˉte˜ baˊ tä̱ä̱yhˊ kihˈ Dio. Hwehˉ dsëyꜗ heˉja̱ˉ saꜙ ngëëyꜘ niꜙ ko̱o̱ˉ niꜙ jyohꜘ. 19Saꜙ liiyhꜚ heˉ jmeeyꜙ heˉja̱ˉ gaꜙngëëyꜗ hñiiyꜘ jmeeyꜗ läꜙjëꜙ heˉ ngɨɨꜙ jmɨˉngoꜗ kiyhꜗ, läꜙji̱i̱hˈ he̱e̱ꜘ dsëyꜗ jmeeyꜗ heˉ gaˊ jyohꜘ heˉ hlɨɨhˈ chaˉgaˊmiihˉ. 20Pero saꜙ gaꜙläꜙtë̱ë̱hꜙ hnähꜘ läꜙnaˉ kihꜗ Cristo. 21¿Ja̱ˈ maˉnʉʉhˉ baˊ hnähꜘ haˉ läꜙ juuˈ heˉ gaꜙkwayꜘ? Maˉläˉtë̱ë̱hꜙ baˊ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ juˈdsooꜘ kihꜗ Jesús. 22Hnøøꜗ tʉhˈ hnähꜘ jwëꜘ hlɨɨhˈ jeeˊ maˊ tä̱ä̱hˊ hnähꜘ jä̱ä̱ꜗ. Heˉ he̱e̱˜ jneˊ baˊ jwëꜗ ja̱ˉ, miˉga̱a̱ꜙ jneˊ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ heˉ he̱e̱ꜘ dsëˉ jneˊ. 23Hiꜙ hnøøꜗ läꜙsɨɨꜗ hʉʉˊdsëˉ kyahꜗ hnähꜘ, waˊ laˈ ko̱o̱ˉ baˊ hʉʉˊdsëˉ heˉ hmëëꜘ goˉte˜. 24Hnøøꜗ läꜙsë̱ë̱hꜗ hnähꜘ goˉte˜, waˊ la̱a̱hˈ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ hmëëꜘ baˊ läꜙko̱o̱ˉ la̱a̱ꜗ hñiiꜘ Dio. Läꜙja̱ˉ hnøøꜗ llu̱u̱hꜗ hnähꜘ hiꜙ naˉjngëëhˈ hnähꜘ läꜙ hnøøꜗ kihꜗ juˈdsooꜘ. 25Heˉja̱ˉ jwahnꜙ, saꜙ waˊ taˉju̱u̱hˈ hnähꜘ, hlë̱ë̱hˊ hnähꜘ ø̱ø̱hꜗ hnähꜘ kya̱a̱hˊ juˈdsooꜘ baˊ. Jëëhꜘ maˉla̱a̱ꜗ jneˊ ja̱a̱ˉ baˊ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ jneˊ. 26Waˊraˉ gaꜙläꜙlle̱e̱ꜘ hnähꜘ, taꜙ kwaˉ hnähꜘ jwëˈ leꜘ jʉʉhˉ. Miˉlla̱a̱ˈ hnähꜘ juuˈ naˉ, naꜗ saꜙ gaˊ maˉdsa̱a̱ꜗ jmɨɨˊ. 27Läꜙja̱ˉ taꜙ kwaˉ hnähꜘ jwëˈ ka̱a̱hꜗ hi̱ˉsaꜙllu̱ꜗ hnähꜘ. 28Hi̱ˉ hɨ̱ɨ̱˜ kihꜗ dsaꜙ, moꜙsoꜙ waˊ jmeeꜘ gyihꜗ. Hnøøꜗ jmeeyꜗ taˊ läꜙlleˋ kiyhˈ mahꜗ läꜙchaˉ kiyhꜗ heˉ kya̱a̱hˊ jmeeyꜗ beꜘ kihꜗ hi̱ˉ llaˉkya̱a̱ꜗ. 29Taꜙ waˊ hwëëˉ hoohˊ hnähꜘ juuˈ heˉ tohˉ wɨɨꜘ. Llaˊ hnähꜘ juuˈ heˉ kwaꜙ beꜘ kihꜗ dsaˉ baˊ, mahꜗ ja̱ˉ tøhꜙ lluꜗ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ nuuˉ. 30Taꜙ jmeeˉ hnähꜘ meehˉ dsëꜗ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ kihꜗ Dio. Jëëhꜘ hi̱ˉ heꜘ naˉ gaꜙjmeeꜘ le̱e̱˜ hnähꜘ mahꜗ läꜙja̱ˉ lä̱ä̱hꜘ hnähꜘ waˊraˉ gaꜙllooꜗ jmɨɨˊ. 31Cheꜗ läꜙjëꜙ heˉ häˊ tuhˉhohꜘ hnähꜘ, heˉ lle̱e̱ꜘ hnähꜘ, heˉ yaˉjë̱ë̱ˈ hohꜘ hnähꜘ, heˉ toohꜘ hnähꜘ mɨɨhˊ, heˉ hlëëhˊ hnähꜘ wɨɨꜘ kihꜗ dsaꜙ, heˉ hñaaˉ hohꜘ hnähꜘ kya̱a̱hˊ dsaꜙ. 32Jmeeˊ hnähꜘ lluꜗ hohꜘ hnähꜘ, waˊ läˉñihꜘ hohꜘ hnähꜘ, ki̱i̱ˈ hnähꜘ hohꜘ kya̱a̱hˊ dsaˉkya̱a̱hˊ hnähꜘ, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙko̱o̱ˈ Dio dsëꜗ kya̱a̱hˊ jneˊ taꜙlaꜙ kihꜗ Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\