Gálatas 3

1¡Heˉ baˊ cheˉ ta̱a̱hˉ hnähꜘ dsaˉ cha̱a̱ˉ Galacia! ¿Hi̱i̱ˉ gaꜙmiꜙga̱a̱ˉ hnähꜘ? Gaꜙhlë̱ë̱hnˋ hnähꜘ naˉhñaaˈ läꜙjë̱ë̱ˉ haˉ läꜙ gaꜙju̱u̱ꜗ Jesucristo dsohꜘ hmaˉcruꜚ. 2Ko̱o̱ˉ gaˊ juuˈ ngɨɨnˊ kyahˈ hnähꜘ. ¿Haˉ läꜙ gaꜙtë̱ë̱hꜘ hnähꜘ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ? ¿Cheˊ kihˈ heˉ gaꜙmiꜙtehˋ hnähꜘ ley kihꜗ Moisé, o cheˊ kihˈ heˉ maˉdsooꜘ hohꜘ hnähꜘ kihꜗ juuˈ heˉ maˉnʉʉhˉ hnähꜘ, heˉja̱ˉ gaꜙtë̱ë̱hꜘ hnähꜘ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ? 3Peerꜙ ta̱a̱hˉ hnähꜘ. Gaꜙløøhˋ baˊ hnähꜘ lluꜗ, kya̱a̱hˊ beꜘ kihꜗ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ. Hiꜙ naꜗ naꜙ, hnoohˉ hnähꜘ goˊnäähˈ hnähꜘ taꜙ chaˊnëˊ kya̱a̱hˊ beꜘ kyahꜗ hñaahꜗ hnähꜘ. 4¿Cheˊ saꜙ gaꜙjmääꜘ kyahꜗ hnähꜘ läꜙjëꜙ heˉ gaꜙngëëhꜘ hnähꜘ? Goꜚ la̱a̱nꜙ gaꜙjmääꜘ baˊ. 5Gaꜙkwëëhꜗ Dio hnähꜘ Jmɨˉlleꜘ kiyhꜗ hiꜙ ngooꜗ baˊ jmeeyꜙ chaˉmiihˉ heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ jeeˊ kyahˈ hnähꜘ. ¿Heˉlaˈ jmeeyꜙ läꜙja̱ˉ, cheˊ kihˈ heˉ gaꜙmiꜙtehˋ hnähꜘ ley o cheˊ kihˈ heˉ maˉdsooꜘ hohꜘ hnähꜘ juuˈ heˉ maˉnʉʉhˉ hnähꜘ? 6Läꜙlaˉ gaꜙlaꜗ kihꜗ Abraham. Gaꜙjmeeyꜘ dsooꜘ dsëyꜗ kihꜗ Dio heˉja̱ˉ gaꜙjmeeꜘ Dio kwa̱a̱t˜ la̱a̱yꜗ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ llu̱u̱ꜗ. 7Hehꜗ läꜙja̱ˉ, hnøøꜗ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ, läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ jmeeꜙ dsooꜘ dsëꜗ kihꜗ Dio la̱a̱yꜗ läꜙko̱o̱ˉ jo̱o̱ꜘ Abraham. 8Jä̱ä̱ꜗ baˊ gaꜙjähꜘ juuˈ kihꜗ Dio haˉ läꜙ jmeeyꜗ taꜙ chaˊnëˊ, heˉ jmeeyꜗ kwa̱a̱t˜ llu̱u̱ꜗ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu cherˊmahꜗ gaꜙjmeeyꜘ dsooꜘ dsëyꜗ. Jëëhꜘ, lloꜘjooꜗ baˊ gaꜙjmeeꜘ Dio juuˈ kihꜗ Abraham haˉ läꜙ laꜗ juˈhmëëꜘ kiyhꜗ, läꜙ maˊ gaꜙsɨɨyhꜙ: “Taꜙlaꜙ kyahꜗ hneˉ baˊ miˉjä̱ä̱nꜚ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ.” 9Heˉja̱ˉ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ hi̱ˉ jmeeꜗ dsooꜘ dsëꜗ kihꜗ Dio maˉnaˉjä̱ä̱yꜚ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ Abraham, hi̱ˉ gaꜙläꜙdsooꜘ dsëꜗ jä̱ä̱ꜗ. 10Pero läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ gaꜙnääˊ høøꜙ ley kihꜗ Moisé, maˉchaˉ dsoˊjwɨɨꜘ nëˊ kiyhˈ. Läꜙko̱o̱ˉ naˉsɨɨˉ: “Dsoˊjwɨɨꜘ baˊ kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ saꜙ tä̱ä̱ꜙ høøꜙ läꜙhiiꜘ nëˊ heˉ naˉsɨɨˉ ley ja̱ˉ.” 11Jë̱ë̱ˉ goˉte˜ baˊ laˈ, saꜙ cha̱a̱ˉ niꜙ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ llu̱u̱ꜗ chaˊnëˊ Dio kya̱a̱hˊ heˉ høøyꜙ ley. Läꜙlaˉ baˊ naˉsɨɨˉ juuˈ kihꜗ Dio: “Pero dsaˉ hi̱ˉ llu̱u̱ꜗ, kya̱a̱hˊ heˉ maˉdsooꜘ dsëyꜗ, jmeeꜙ cha̱a̱yˉ.” 12Ley kihꜗ Moisé saꜙ hlëëhꜙ kihꜗ heˉ jmeenˊ dsooꜘ dsëˉ jneˊ. Läꜙlaˉ baˊ jähꜘ ley ja̱ˉ: “Cherˊmahꜗ hi̱ˉ gaꜙmiꜙteꜗ kihꜗ, läꜙ maˉji̱i̱yhꜙ ja̱ˉbaˊ kya̱a̱hˊ ley ja̱ˉ.” 13Pero Cristo, kya̱a̱hˊ jmaˉ kihꜗ, gaꜙlä̱ä̱yꜗ jneˊ kihˈ dsoˊjwɨɨꜘ heˉ gwaꜘ taꜙlaꜙ kihꜗ ley. Gaꜙhe̱e̱yhˉ jaꜗ dsoˊjwɨɨꜘ nëˊ kiyhˈ heˉ laꜗ kwa̱a̱t˜ jnänˋ. Jëëhꜘ, läꜙlaˉ naˉsɨɨˉ ley ja̱ˉ: “Dsoˊjwɨɨꜘ baˊ kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˉhë̱ë̱ꜚ dsohꜘ hmaˉ.” 14Läꜙja̱ˉ, taꜙlaꜙ kihꜗ Cristo Jesús miˉjä̱ä̱ꜗ Dio läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu ja̱ˉbaˊ läꜙko̱hꜘ gaꜙmiꜙjä̱ä̱yꜗ Abraham. Hiꜙ läꜙja̱ˉ, taꜙlaꜙ kihꜗ heˉ maˉdsooꜘ dsëˉ jneˊ, hñahꜙ jneˊ Jmɨˉlleꜘ kihꜗ Dio heˉ gaꜙbä̱ä̱yhˉ hñiiyꜘ kwëëyhꜗ jneˊ. 15Jëëˋ daˊ hnähꜘ ø̱ø̱hnꜗ haˉ läꜙ jmeeˉ jneˊ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ. Cherˊmahꜗ gaꜙjmeeˊ jneˊ ko̱o̱ˉ hmoohˊ, saꜙ leꜘ he̱e̱nˊ hmoohˊ niꜙ saꜙ leꜘ jmeenˊ naˉdsë˜ gaˊ, ko̱o̱ˉ häˊ baˊ maˉjmeenˊ hmoohˊ. 16Hiꜙ gaꜙjmeeꜘ Dio ko̱o̱ˉ hmoohˊ kya̱a̱hˊ Abraham, gaꜙbä̱ä̱yhˉ hñiiyꜘ haˉ läꜙ jmeeyꜗ kihꜗ Abraham hiꜙ kihꜗ saˊju̱ˉ kiyhꜗ. Pero saꜙ gaꜙjähꜘ Dio: “Laꜗ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ saˊju̱ˉ kyahꜗ.” Heˉ maˉjmeeꜘ Dio hmoohˊ kya̱a̱hˊ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ waˊraˉ jähꜘ kihꜗ läꜙja̱ˉ laꜗ juuˈ. Läꜙlaˉ baˊ gaꜙjäyhꜘ: “Laꜗ kihꜗ maꜙlaꜙ ja̱a̱ˉ dsaˉ kya̱a̱hꜗ baˊ.” Heˉja̱ˉ gaꜙhlëëyhꜘ kihꜗ ja̱a̱ˉ dsaˉ baˊ, hi̱ˉ heꜘ heꜘ Cristo. 17Läꜙlaˉ jwahnꜙ. Läꜙ maˊ toˉnëˊ gaꜙjmeeꜘ Dio ko̱o̱ˉ hmoohˊ kya̱a̱hˊ Abraham. Maˉhyaˉ kye̱ꜘ hñaˉlooꜘ naˉdsë˜ gyiiꜘgyaꜘ ji̱ˉñeˉ, ja̱ˉgaˊ jaˈ ley kihꜗ Moisé. Pero ley ja̱ˉ, saꜙ gaꜙhe̱e̱ꜗ hmoohˊ heˉ gaꜙjmeeꜘ Dio jä̱ä̱ꜗ. Saꜙ gaꜙjmääꜘ taˊ heˉ gaꜙbä̱ä̱hˉ Dio hñiiꜘ kya̱a̱hˊ Abraham, waˊraˉ jähꜘ kihꜗ läꜙja̱ˉ laꜗ. 18Jëëhꜘ, cherˊmahꜗ gaꜙhyohꜗ dsaˉ he̱e̱ꜚ taꜙlaꜙ kihꜗ heˉ miˉteyꜗ ley ja̱ˉ, moꜙsoꜙ laꜗ kwa̱a̱t˜ heˉ gaꜙhyoyhꜗ taꜙlaꜙ kihꜗ heˉ gaꜙbä̱ä̱hˉ Dio hñiiꜘ kya̱a̱yhˊ. Pero gaꜙhyohꜗ Abraham he̱e̱ꜚ laˊ gaꜙhyoyhꜗ baˊ, läꜙlluꜗ heˉ gaꜙbä̱ä̱hˉ Dio hñiiꜘ kya̱a̱yhˊ. 19¿Heeˉ kihꜗ jmääꜗ ley kihꜗ Moisé ja̱ˉ? Laꜗ miihˉ heˉ naˉdsë˜ baˊ ja̱ˉ, kihꜗ heˉ chaˉ dsoˊkyeˉ kihꜗ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ. Hiꜙ gaꜙjä̱ꜘ läꜙja̱ˉ baˊ ley ja̱ˉ läꜙji̱i̱hˈ jaꜗ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ saˊju̱ˉ kihꜗ Abraham läꜙko̱hꜘ laꜗ hmoohˊ heˉ gaꜙbä̱ä̱hˉ Dio hñiiꜘ. Hehꜗ läꜙ maˊ gaꜙnøøꜗ ley ja̱ˉ, maˊ cha̱a̱ˉ ja̱a̱ˉ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ ley ja̱ˉ kihꜗ dsaˉkya̱a̱yhˊ hiꜙ maˊ tä̱ä̱hˊ ángele kaˉlähꜘ hi̱ˉ gaꜙkwaꜘ beꜘ mahꜗ ngëëyꜗ juuˈ ja̱ˉ. 20Pero cherˊmahꜗ ja̱a̱ˉ dsaˉ llaꜙ dsëꜗ jmeeꜗ ko̱o̱ˉ hmoohˊ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ hʉʉˊdsëˉ kihꜗ hñiiyꜘ, saꜙ jmeeꜙ biiꜗ jñahꜘ hi̱ˉ kwaꜗ beꜘ cherˊmahꜗ läꜙja̱ˉ laꜗ hʉʉˊdsëˉ kiyhꜗ. Hiꜙ ja̱a̱ˉ baˊ Dio cha̱a̱ˉ, hñiiꜘ bihꜗ gaꜙhlëëyhꜘ kya̱a̱hˊ Abraham läꜙko̱o̱ˉ maˊ gaꜙjmeeyꜘ hmoohˊ kya̱a̱yhˊ. 21¿Cheˊ haꜙ ley kihꜗ Moisé kya̱a̱hˊ heˉ gaꜙbä̱ä̱hˉ Dio hñiiꜘ jmeeꜗ? Niꜙ miihˉ saꜙ laꜗ läꜙja̱ˉ. Waˊraˉ jähꜘ kihꜗ chaˉ ley heˉ kwaꜗ Dio heˉ jmeeꜗ cha̱a̱ˉ dsaˉ, läꜙja̱ˉ baˊ llu̱u̱ˈ dsaˉ kya̱a̱hˊ ley ja̱ˉ, waˊraˉ jähꜘ kihꜗ läꜙja̱ˉ laꜗ. 22Pero nëˊ ley ja̱ˉ naˉsɨɨˉ läꜙlaˉ. Gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ dsaˉ naˉhñuuhˊ kya̱a̱hˊ dsoˊkyeˉ. Mahꜗ läꜙja̱ˉ, kihꜗ heˉ maˉdsooꜘ dsëˉ jneˊ kihˈ Jesucristo, hñahꜙ jneˊ heˉ gaꜙbä̱ä̱hˉ Dio hñiiꜘ kwayꜗ. 23Jä̱ä̱ꜗ saꜙ maˊ chaˉ juuˈ heˉ hnøøꜗ jmeenˊ dsooꜘ dsëˉ jneˊ, maˊ tøøhˊ jneˊ läꜙhihꜙ kihꜗ ley. Läꜙja̱ˉ maˊ tøøhˊ jneˊ läꜙji̱i̱hˈ gaꜙläꜙjnäꜘ juuˈ heˉ hnøøꜗ jmeenˊ dsooꜘ dsëˉ jneˊ. 24Ley ja̱ˉ maˊ hä̱ä̱˜ jneˊ jä̱ä̱ˈ hiꜙ maˊ jøøꜙ jnänˋ mahꜗ të̱ë̱hꜗ jneˊ kihˈ Cristo. Hehꜗ läꜙja̱ˉ hwë̱ë̱ꜙ jneˊ llu̱u̱ˈ kya̱a̱hˊ heˉ maˉdsooꜘ dsëˉ jneˊ kiyhˈ. 25Naꜗ heˉ maˉdsooꜘ dsëˉ jneˊ, moꜙsoꜙ tøøhˊ jneˊ kya̱a̱hˊ ley heˉ maˊ hä̱ä̱˜ jneˊ. 26Gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ jneˊ la̱a̱ˈ jneˊ jo̱o̱ꜘ Dio taꜙlaꜙ kihꜗ heˉ maˉdsooꜘ dsëˉ jneˊ kihˈ Cristo Jesús. 27Jëëhꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ maˉnaˉsa̱a̱ꜚ jmɨɨˉ kya̱a̱hˊ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ, maˉla̱a̱yꜗ ko̱o̱ˉ kya̱a̱hˊ Cristo, laꜗ läꜙko̱o̱ˉ heˉ maˉkye̱yhˊ hmɨɨhˉ hmëëꜘ. 28Heˉja̱ˉ ko̱o̱ˉ baˊ la̱a̱ˈ läꜙjë̱ë̱ꜙ jneˊ chaˊnëˊ Dio. Jeeˊ ooꜙ saꜙ cha̱a̱ˉ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ judiu, niꜙ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ griego, saꜙ cha̱a̱ˉ hi̱ˉ naˉhnëëˊ jmeeꜙ taˊ kihˈ dsaꜙ niꜙ hi̱ˉ saꜙ naˉhnëëˊ, saꜙ cha̱a̱ˉ dsaˉmëꜘ dsaˉñʉʉhˉ. Ja̱a̱ˉ baˊ la̱a̱ˈ jneˊ kya̱a̱hˊ Cristo Jesús. 29Cherˊmahꜗ la̱a̱ꜗ jneˊ kya̱a̱ˈ Cristo, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ la̱a̱ꜗ jneˊ saˊju̱ˉ kihꜗ Abraham. Hiꜙ chaˉ baˊ he̱e̱ꜚ jneˊ heˉ gaꜙbä̱ä̱hˉ Dio hñiiꜘ kwayꜗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\