Gálatas 4

1Läꜙlaˉ naˉ jwahnꜙ: Ja̱a̱ˉ chihˉ hi̱ˉ lleˋ kihˈ hyohꜙ heˉ gaꜙtë̱ë̱yꜘ hyoyhꜙ kihꜗ jmiiyˉ, maꜙkeꜙ laꜗ kwa̱a̱t˜ hyohꜙ bihꜗ he̱e̱yꜚ, kweeˉ baˊ la̱a̱yˈ kya̱a̱hˊ hi̱ˉ naˉhnëëˊ jmeeꜙ taˊ kihˈ jmiiyˉ taˊko̱ˉji̱i̱hˈ mäyhꜗ. 2Heˉja̱ˉ baˊ cha̱a̱ˉ taˉjwohꜗ kya̱a̱ꜗ chihˉ hiꜙ cha̱a̱ˉ hi̱ˉ hä̱ä̱y˜ läꜙji̱i̱hˈ lloo˜ jmɨɨˊ heˉ jähꜙ jmiiyˉ hyoyhꜙ he̱e̱yꜚ. 3Ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ maˊ la̱a̱ˈ jneˊ jä̱ä̱ˈ, taˊko̱ˉji̱i̱hˈ saꜙ gaˊ maˉhe̱e̱hˊ jneˊ kihˈ Cristo. Ji̱i̱hˈ ja̱ˉ maˊ naˉhnëëˊ jneˊ maˊ jmeeˉ jneˊ läꜙko̱o̱ˉ të̱ë̱ˈ dsaˉ jmeeꜙ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. 4Pero maˊ gaꜙdsë̱ë̱ꜗ jmɨɨˊ, gaꜙche̱e̱ꜗ Dio jo̱o̱ꜘ hi̱ˉ gaꜙläꜙcha̱a̱ꜙ kihꜗ ja̱a̱ˉ dsaˉmëꜘ, hiꜙ gaꜙläꜙcha̱a̱yꜙ naˊjnääyꜘ kihꜗ ley. 5Jayꜗ mahꜗ lä̱ä̱yꜗ jneˊ hi̱ˉ naˉhñuuhˊ läꜙhihꜙ kihꜗ ley, mahꜗ le̱e̱ꜘ jneˊ maꜙraꜙ jo̱o̱ꜘ Dio baˊ. 6Kihꜗ heˉ la̱a̱ꜗ jneˊ jo̱o̱yꜘ, heˉja̱ˉ gaꜙche̱e̱ꜗ Dio Jmɨˉlleꜘ kihꜗ gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱yꜗ nehꜙ tuhˉdsëˉ jneˊ. Hiꜙ ja̱ˉbaˊ Jmɨˉlleꜘ ja̱ˉ hi̱ˉ sɨɨhꜙ Dio läꜙlaˉ: “Abba”, heˉ hnøøꜗ jähꜙ tääˋ kya̱a̱nꜙ. 7Heˉja̱ˉ moꜙsoꜙ la̱a̱ꜗ jneˊ dsaˉ hi̱ˉ naˉhnëëˊ, la̱a̱ꜗ jneˊ maꜙraꜙ jo̱o̱yꜘ baˊ. Hiꜙ kihꜗ heˉ la̱a̱ꜗ jneˊ jo̱o̱yꜘ, hñahꜙ baˊ jneˊ he̱e̱nꜚ heˉ kwaꜗ Dio taꜙlaꜙ kihꜗ Cristo. 8Jä̱ä̱ꜗ saꜙ gaˊ maˉhe̱e̱hˋ hnähꜘ kihꜗ Dio, maˊ la̱a̱hˈ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ dsaˉ hi̱ˉ naˉhnëëˊ, gaꜙjmeeˊ hnähꜘ heˈ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ dio hi̱ˉ naˉla̱a̱ꜚ ka̱a̱h˜ dsaˉ. 9Pero naꜗ maˉkyu̱u̱h˜ hnähꜘ miihˉ kihꜗ Dio. Lluꜗ gaˊ heˉ jwahnꜙ läꜙlaˉ, maˉkyu̱u̱ꜙ Dio hnähꜘ. ¿Heeˉ baˊ laˈ maˉje̱e̱hˋ hnähꜘ taꜙ kaˊluuˊ mahꜗ jmeehˉ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ të̱ë̱ˈ dsaˉ jmeeꜙ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, jmeehˉ hnähꜘ heˈ kihꜗ juuˈ heˉ saꜙ kye̱e̱ꜘ niꜙ miihˉ? ¿Cheˊ hnoohˉ hnähꜘ jä̱hˈ naˉhnëëhˊ hnähꜘ kaˉlähꜘ läꜙko̱hꜘ maˊ tä̱ä̱hˊ hnähꜘ jä̱ä̱ꜗ? 10Høøhˉ hnähꜘ jmɨɨˊ, jmeehˉ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ të̱ë̱ˈ dsaˉ jmeeꜙ kihꜗ läꜙja̱a̱ˉ sɨhˉ, hiꜙ läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ heˉ jmeeꜙ dsaˉ läꜙko̱o̱ˉ ji̱ˉñeˉ hiꜙ heˉ gaˊ jyohꜘ jmɨɨˊ heˉ të̱ë̱ˈ dsaˉ jmeeꜙ. 11Heˉja̱ˉ jmeenꜙ chaˉmiihˉ hʉʉˊdsëˉ kyahꜗ hnähꜘ, leꜘ gaˉ cheˉ saꜙ gaꜙjmääꜘ taˊ heˉ gaꜙjmeenꜗ jeeˊ kyahˈ hnähꜘ. 12Chu̱u̱nꜘ kya̱a̱hˊ hnähꜘ ø̱ø̱hnꜗ, waˊ laˈ hʉʉˊdsëˉ kyahꜗ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ hʉʉˊdsëˉ kinꜙ. Niꜙ miihˉ heˉ hlɨɨhˈ saꜙ chaˉ heˉ gaꜙjmeehˊ hnähꜘ kinꜙ läꜙ maˊ gyanˊ kya̱a̱hˊ hnähꜘ. 13Ñehˊ baˊ hnähꜘ, kihꜗ heˉ gaꜙläꜙdsaahˋ baˊ jnäꜘ, heˉja̱ˉ baˊ gaꜙkwanꜗ juˈhmëëꜘ kyahꜗ hnähꜘ läꜙ maˊ toˉnëˊ. 14Maꜙkeꜙ gaꜙjëëhˋ hnähꜘ wɨɨꜘ kihꜗ heˉ maˊ dsaahnˊ, pero saꜙ gaꜙmiꜙkwa̱hꜚ hnähꜘ jnäꜘ. Maꜙraꜙ heˉ gaꜙjmä̱ä̱hˋ baˊ jnäꜘ heˈ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ ángel kya̱a̱ꜗ Dio, hiꜙ gaꜙhe̱e̱hˋ baˊ jnäꜘ läꜙko̱o̱ˉ hñiiꜘ Cristo Jesús. 15¿Heeˉ gaꜙlaꜗ kyahꜗ hnähꜘ? ¿Heˉlaˈ moꜙsoꜙ jë̱ë̱ˉ hohꜘ hnähꜘ? Jnäꜘ jmeenꜙ juˈdsooꜘ kyahꜗ hnähꜘ, lluꜗ jwërte hohꜘ hnähꜘ kya̱a̱hˊ jnäꜘ, läꜙji̱i̱hˈ hnoohˉ hnähꜘ maˊ llehꜗ hnähꜘ mɨˈnëhˊ mahꜗ maˊ kwëëhꜗ jnäꜘ waˊraˉ jähꜘ kihꜗ maˊ leꜘ baˊ. 16¿Cheˊ naˉhä̱ä̱hˊ hnähꜘ jnäꜘ kihꜗ heˉ maˉhlë̱ë̱hnˋ hnähꜘ maꜙraꜙ juˈdsooꜘ? 17Cha̱a̱ˉ ko̱ˉlla̱a̱ˊ dsaˉ hnooyhˉ haˉ läꜙ jwëꜘ jeeˊ läꜙjwa̱hꜘ hnähꜘ kya̱a̱yhˊ. Pero saꜙ lluꜗ hʉʉˊdsëˉ kiyhꜗ. Hnøøyꜗ jmeehˈ hnähꜘ taꜙ kooꜘ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ mahꜗ jmeehˈ hnähꜘ taˊheꜗ kiyhꜗ. 18Lluꜗ baˊ heˉ hnääꜗ dsaˉ hnähꜘ chaˉmiihˉ pero kya̱a̱hˊ ko̱o̱ˉ nëëˈ baˊ hʉʉˊdsëˉ hiꜙ gaꜙläꜙjëꜙ jmɨɨˊ baˊ. Ja̱ꜙ maꜙlaꜙ taˊko̱ˉji̱i̱hˈ gyanˊ kya̱a̱hˊ hnähꜘ. 19Peerꜙ hnaanꜙ hnähꜘ gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱nꜙ. ¡Heˉ baˊ cheˉ ji̱i̱ꜙ kinꜙ kwa̱a̱t˜ kyahꜗ hnähꜘ! Läꜙko̱o̱ˉ laꜗ kihꜗ ja̱a̱ˉ dsaˉmëꜘ waˊraˉ ngooꜗ gaꜙläꜙcha̱a̱ꜙ gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱yꜗ, läꜙja̱ˉ laꜗ kinꜙ heˉ hnoonꜗ goˊnäähˈ hnähꜘ taꜙ chaˊnëˊ läꜙji̱i̱hˈ le̱e̱hꜘ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ la̱a̱ꜗ hñiiꜘ Cristo. 20Hnoonꜗ waˊraˉ jähꜘ kihꜗ naꜗ gaˉjʉhˉ tøøhˊ jneˊ ko̱ˉjø̱hꜘ. Maˊja̱ˉ leꜘ hlë̱ë̱hnˊ hnähꜘ läꜙ hnøøꜗ kyahꜗ hnähꜘ. Jëëhꜘ naꜗ saꜙ manꜙ goˉte˜ heˉ hʉʉˊdsëˉ ka̱nˋ kyahˈ hnähꜘ. 21Hnähꜘ hi̱ˉ hnøøꜗ høøꜗ ley kihꜗ Moisé, ngɨɨnˊ juuˈ kyahꜗ hnähꜘ. ¿Cheˊ saꜙ maˉnʉʉhˉ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ jähꜘ ley ja̱ˉ? 22Nëˊ ley ja̱ˉ naˉsɨɨˉ läꜙlaˉ: U̱u̱ꜗ baˊ jo̱o̱ꜘ Abraham maˊ cha̱a̱ˉ. Ja̱a̱ˉ jo̱o̱yꜘ gaꜙläꜙcha̱a̱ꜙ kya̱a̱hˊ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ maˊ naˉhnëëˊ hiꜙ ja̱a̱ˉ jo̱o̱yꜘ gaꜙläꜙcha̱a̱ꜙ kya̱a̱hˊ maꜙraꜙ mëyˊ. 23Jo̱o̱yꜘ hi̱ˉ gaꜙläꜙcha̱a̱ꜙ kya̱a̱hˊ hi̱ˉ naˉhnëëˊ heꜘ, gaꜙläꜙcha̱a̱yꜙ läꜙko̱hꜘ dsaˉläˉcha̱a̱ˉ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ dsaˉ. Pero jo̱o̱yꜘ hi̱ˉ gaꜙläꜙcha̱a̱ꜙ kya̱a̱hˊ maꜙraꜙ mëyˊ, gaꜙläꜙcha̱a̱yꜙ kihꜗ läꜙja̱ˉ baˊ gaꜙbä̱ä̱hˉ Dio hñiiꜘ kya̱a̱hˊ chooyˈ. (Hi̱ˉ naˉhnëëˊ heꜘ maˊ che̱e̱ˉ Agar, hiꜙ hi̱ˉ maˉla̱a̱ꜗ maꜙraꜙ mëyˊ maˊ che̱e̱ˉ Sara.) 24Kya̱a̱hˊ juuˈ kihꜗ läꜙu̱u̱ꜘ dsaˉmëꜘ heꜘ, leꜘ hwëëˊ gaˊ jneˊ chaˉgaˊmiihˉ juuˈ. Waˊ kye̱ˊ daˊ jneˊ kwa̱a̱t˜ läꜙu̱u̱ꜘ dsaˉmëꜘ heꜘ la̱a̱yꜗ läꜙko̱hꜘ to̱ꜗ hmoohˊ heˉ gaꜙjmeeꜘ Dio. Ko̱o̱ˉ hmoohˊ gaꜙjmeeꜘ Dio taꜙ mohꜘ Sinaí läꜙ maˊ gaꜙnøøꜗ ley kihꜗ Moisé. Läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ hi̱ˉ maˊ naˊjnääꜘ kihꜗ hmoohˊ ja̱ˉ, hi̱ˉ heꜘ la̱a̱ꜗ hi̱ˉ naˉhnëëˊ baˊ. Hiꜙ hmoohˊ ja̱ˉ la̱a̱ꜗ kwa̱a̱t˜ Agar. 25Hiꜙ Agar heꜘ la̱a̱ꜗ kwa̱a̱t˜ mohꜘ Sinaí heˉ nøøꜘ hwaꜗ Arabia hiꜙ la̱a̱yꜗ läꜙko̱hꜘ jwɨɨˉ Jerusalén heˉ hlaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. Naˉhnɨɨˊ jwɨɨˉ ja̱ˉ läꜙkye̱ˉ dsaˉ kya̱a̱yꜗ kihꜗ heˉ tä̱ä̱yhˊ jmeeyꜙ taˊheꜗ kihꜗ ley ja̱ˉ. 26Pero jwɨɨˉ Jerusalén heˉ nøøꜘ gyʉʉhˈ, saꜙ naˉhnɨɨˊ, heˉ ja̱ˉ laꜗ kwa̱a̱t˜ läꜙko̱o̱ˉ Sara maaˋ jnänˋ. 27Jeeˊ naˉsɨɨˉ juuˈ kihꜗ Dio (jähꜘ läꜙlaˉ kihꜗ läꜙu̱u̱ꜘ dsaˉmëꜘ heꜘ): Waˊ cha̱a̱hˉ hneˉ lluꜗ, hneˉ hi̱ˉ saꜙ cha̱a̱ˉ niꜙ ja̱a̱ˉ gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱ꜗ. Waˊ jë̱ë̱ˉ hohꜘ jwërte, jmeeˊ chaˉmiihˉ mɨɨhˊ, hneˉ saꜙ maˉjëëhˋ wɨɨꜘ läꜙko̱hꜘ gaˊ jñahꜘ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ dsaˉläˉcha̱a̱ˉ jo̱o̱ꜘ. Jëëhꜘ, läꜙjwë̱ë̱ꜘ gaˊ jo̱o̱hˉ hneˉ hi̱ˉ gaꜙjä̱ꜘ hñiiꜘ, läꜙko̱hꜘ gaˊ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ dsaˉñʉʉhˉ kya̱a̱ꜗ. 28Läꜙja̱ˉ ø̱ø̱hnꜗ, la̱a̱ꜗ jneˊ ja̱ˉbaˊ läꜙko̱hꜘ Isaac, jëëhꜘ la̱a̱ꜗ jneˊ jo̱o̱ꜘ Dio läꜙlluꜗ heˉ gaꜙbä̱ä̱yhˉ hñiiyꜘ kya̱a̱hˊ Abraham. 29Pero läꜙlaˉ baˊ gaꜙngëëꜘ läꜙu̱u̱ꜘ jo̱o̱ꜘ dsaˉmëꜘ heꜘ. Jo̱o̱yꜘ hi̱ˉ gaꜙläꜙcha̱a̱ꜙ läꜙko̱hꜘ dsaˉläˉcha̱a̱ˉ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ dsaˉ, gaꜙjmeeyhꜙ Isaac hi̱ˉ gaꜙläꜙcha̱a̱ꜙ kya̱a̱hˊ beꜘ kihꜗ Jmɨˉlleꜘ kihꜗ Dio. Hiꜙ läꜙja̱ˉ laꜗ läꜙji̱i̱hˈ naꜗ, jmeehꜙ dsaˉ hi̱ˉ maˉla̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ Jmɨˉlleꜘ kihꜗ Dio. 30Nʉʉˉ daˊ haˉ läꜙ jähꜘ juuˈ kihꜗ Dio: “Be̱e̱ꜙ goˉte˜ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ naˉhnëëˊ naˉ kya̱a̱hˊ jo̱o̱yꜘ. Jo̱o̱ꜘ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ naˉhnëëˊ naˉ saꜙ chaˉ lleˋ kihˈ hyoyhꜙ niꜙ miihˉ läꜙko̱hꜘ teꜗ hyohꜙ jo̱o̱ꜘ mëˊ Abraham.” 31Läꜙja̱ˉ ø̱ø̱hnꜗ, saꜙ la̱a̱ꜗ jneˊ jo̱o̱ꜘ hi̱ˉ naˉhnëëˊ heꜘ, la̱a̱ꜗ jneˊ läꜙko̱o̱ˉ jo̱o̱ꜘ mëˊ Abraham baˊ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\