Hebreos 10

1Jëëhꜘ ley kihꜗ Moisé ko̱o̱ˉ gaꜙmiꜙjnääˉ miihˉ kihꜗ heˉ lluꜗ heˉ ja̱ˉgaˊ jaˈ. Saꜙ maˊ laˈ ko̱o̱ˉ he̱hꜙ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ heˉ chaˉ gyʉʉhˈ. Kihꜗ heˉja̱ˉ, ji̱hˊko̱hꜘ saꜙ gaꜙjmääꜘ maˊ hwë̱ë̱ꜙ dsaˉ heꜘ llu̱u̱ꜗ kya̱a̱hˊ heˉ maˊ jë̱ë̱y˜ jahꜘ, heˉ maˊ jmeeyꜙ läꜙjëꜙ ji̱ˉñeˉ heˉ maˊ hnaayhˉ Dio. 2Waˊraˉ jähꜘ kihꜗ gaꜙhwë̱ë̱yˉ llu̱u̱ꜗ, gaꜙtʉyꜗ kihꜗ, heˉ maˊ kwëëyh˜ Dio. Jëëhꜘ, waˊraˉ jähꜘ kihꜗ gaꜙjmääꜘ heˉ ja̱ˉ gaꜙjä̱yꜘ naˉjngëëyˈ, moꜙsoꜙ maˊ jmeeˈ gyihꜗ hʉʉˊdsëˉ heˉ chaˉ dsoˊkyeˉ kiyhꜗ. 3Pero heˉ jë̱ë̱˜ dsaˉ jahꜘ läꜙjëꜙ ji̱ˉñeˉ, ko̱o̱ˉ jmeeꜙ miˉdsooh˜ dsëyꜗ heˉ chaˉ dsoˊkyeˉ kiyhꜗ baˊ ja̱ˉ. 4Jëëhꜘ, jmaˉ kihꜗ kyaˊ dsoˈ, hiꜙ jmaˉ kihꜗ chivo dsoꜗ, saꜙ jmääꜗ mahꜗ cheꜗ dsoˊkyeˉ kihꜗ dsaꜙ. 5Heˉja̱ˉ maˊ jaˈ Cristo jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, gaꜙjäyhꜘ sɨɨyhꜙ Dio: Saꜙ gaꜙtɨhꜗ hohꜘ heˉ ka̱a̱ˉ jahꜘ niꜙ heˉ gaˊ jyohꜘ heˉ kwëëh˜ dsaˉ hneˉ. Gaꜙjmeehˊ gaꜙla̱a̱nꜗ jmɨˉngoꜗ baˊ. 6Saꜙ gaꜙtɨhꜗ hohꜘ heˉ ka̱a̱ˉ jahꜘ niꜙ heˉ gaˊ jyohꜘ heˉ kwëëh˜ dsaˉ hneˉ kwa̱a̱t˜ kihꜗ dsoˊkyeˉ. 7Heˉja̱ˉ gaꜙjwahnꜗ: “Hi̱i̱ꜚ jnäꜘ laˉ, maˉjan˜ mahꜗ jmeenˋ läꜙ hnoohˉ hñaahꜗ, hneˉ Dio kya̱a̱nꜙ. Jmeeˋ baˊ jnäꜘ läꜙko̱o̱ˉ maˉnaˉsɨɨˉ kinꜙ.” 8Toˉnëˊ jeeˊ naˉsɨɨˉ kihꜗ juuˈ laˉ, jähꜘ läꜙlaˉ: “Heˉ ka̱a̱ˉ jahꜘ, hiꜙ heˉ gaˊ jyohꜘ heˉ kwëëh˜ dsaˉ hneˉ kwa̱a̱t˜ kihꜗ dsoˊkyeˉ, saꜙ gaꜙhiihꜘ maˊ he̱e̱hˊ niꜙ saꜙ gaꜙtɨhꜗ hohꜘ.” Maˊ kwaꜙ dsaˉ heˉ ja̱ˉ, läꜙhihꜙ kihꜗ ley baˊ ja̱ˉ. 9Ja̱ˉgaˊ gaꜙjäyhꜘ: “Hi̱i̱ꜚ jnäꜘ laˉ Dio kya̱a̱nꜙ, maˉjan˜ mahꜗ jmeenˋ läꜙ hnoohˉ hñaahꜗ.” Juuˈ ja̱ˉ, jmeeꜙ taꜙ kooꜘ ley maˉgyu̱hˉ heˉ laꜗ toˉnëˊ, mahꜗ jä̱ꜗ jeeˊ gaꜙtëꜘ to̱ꜗ hmoohˊ. 10Gaꜙhe̱e̱hˉ Jesús gaꜙjmeeyꜘ läꜙ hyohˉ dsëꜗ Dio, heˉja̱ˉ baˊ ja̱ˉ, gaꜙla̱a̱ꜗ jneˊ naˉjngëëˈ, läꜙlluꜗ heˉ gaꜙngëëyꜗ hñiiyꜘ gaꜙju̱u̱yꜗ kya̱a̱hˊ ko̱o̱ˉ häˊ ja̱ˉbaˊ. 11Läꜙja̱ˉ, läꜙjëꜙ jmɨɨˊ baˊ maˊ chehˈ jmiˉdsaˉ heꜘ jmeeyꜙ taˊheꜗ. Ko̱ˉllaˉji̱i̱h˜ baˊ jë̱ë̱y˜ jahꜘ nëˊ naˊhyooꜘ. Ko̱o̱ˉ baˊ heˉ ja̱ˉ jmahꜗ, laꜗ taˊ kiyhˈ, heˉ saꜙ jmääꜗ ji̱hˊko̱hꜘ cheꜗ dsoˊkyeˉ kihꜗ dsaꜙ. 12Pero Cristo gaꜙkwa̱a̱yꜗ hñiiyꜘ gaꜙju̱u̱yꜗ kihꜗ dsoˊkyeˉ jnänˋ ko̱o̱ˉ häˊ ja̱ˉbaˊ, ja̱ˉgaˊ gaꜙgyayˉ jwooˈ raˉllu̱u̱ꜗ kihꜗ Dio. 13Jeeˊ ja̱ˉ jø̱ø̱y˜ läꜙji̱i̱hˈ lla̱a̱ꜗ Dio taꜙ hwaꜗ hʉʉˊ tɨɨyˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˉhøøhˊ kiyhˈ. 14Jëëhꜘ kya̱a̱hˊ ko̱o̱ˉ häˊ baˊ gaꜙkwa̱a̱yꜗ hñiiyꜘ gaꜙju̱u̱yꜗ, läꜙja̱ˉ gaꜙjmä̱ä̱yꜗ llu̱u̱ꜗ läꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ, läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˉjngëëˈ kya̱a̱yꜗ. 15Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ jmeeyꜙ juˈdsooꜘ kihꜗ juuˈ ja̱ˉ. Jëëhꜘ, maˉngëëꜘ maˉjäyhꜘ läꜙlaˉ: 16Läꜙlaˉ baˊ laˈ hmoohˊ heˉ jmeenˋ kya̱a̱yhˊ, waˊraˉ gaꜙdsë̱ë̱ꜗ jmɨɨˊ ja̱ˉ, gaꜙjähꜘ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. Toohnꜚ lleyˊ läꜙjëꜙ ley kinꜙ. Sɨɨnˋ nehꜙ tuhˉdsëyꜗ kaˉlähꜘ. 17Ja̱ˉgaˊ gaꜙjäyhꜘ kaˉlähꜘ: Ji̱hˊko̱hꜘ ji̱hˊlɨhꜘ, moꜙsoꜙ läꜙdsooh˜ dsënꜙ läꜙjëꜙ dsoˊkyeˉ kiyhꜗ. 18Heˉ maˉnaˉcheˊ dsoˊkyeˉ jnänˋ, moꜙsoꜙ jmeeꜙ biiꜗ heˉ gaˊ kwëëhnˊ Dio kwa̱a̱t˜ kihꜗ dsoˊkyeˉ. 19Läꜙja̱ˉ hnähꜘ ø̱ø̱hnꜗ, taꜙlaꜙ kihꜗ heˉ gaꜙtu̱u̱ˉ jmaˉ kihꜗ Jesucristo, maˉnaˉnaˊ jwëꜗ jnänˋ dsaˊtoohnˊ Jeeˊ Naˉjngɨɨˈ Goˉte˜. 20Waˊ dsaˊtoohnˊ jwëꜘ hmëëꜘ heˉ jmeeꜙ cha̱a̱ˉ jneˊ, heˉ gaꜙnäyꜗ jnänˋ läꜙ maˊ gaꜙheyꜗ taꜙ kaˊluuˊ hmɨɨhˉ heˉ maˊ hiiꜘ jeeˊ gaꜙtëꜘ to̱ꜗ llahˈ. Hmɨɨhˉ ja̱ˉ laꜗ kwa̱a̱t˜ jmɨˉngoꜗ kiyhꜗ. 21Cha̱a̱ˉ ja̱a̱ˉ jmiˉdsaˉ jø̱ø̱hˈ hi̱ˉ chehꜗ nëˊ jnänˋ, jneˊ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ Dio. 22Heˉja̱ˉ läꜙka̱a̱ˉ tuhˉdsëˉ jneˊ waˊ hnäähnˊ Dio. Jëëhꜘ, maˉñeˊ baˊ jneˊ heˉ maˉhe̱e̱hˊ jneˊ kihˈ Dio. Maˉnaˉjngɨɨˈ nehꜙ tuhˉdsëˉ jneˊ heˉja̱ˉ moꜙsoꜙ chaˉ gaˊ heˉ moꜙ hnɨɨ˜ jnänˋ, hiꜙ maˉnaˉjngɨɨˈ jmɨˉngoꜗ jnänˋ kya̱a̱hˊ jmɨɨˉ jë̱ë̱ˉ. 23Waˊ cho̱o̱hˊ jneˊ ko̱o̱ˉ hwehˉ heˉ oˉjø̱hꜙ dsëˉ heˉ kye̱ˊ jneˊ. Niꜙ miihˉ saꜙ waˊ jehˈ dsëˉ jneˊ, jëëhꜘ, miˉteꜗ baˊ Dio läꜙko̱o̱ˉ gaꜙbä̱ä̱yhˉ hñiiyꜘ. 24Waˊ hnøøhnˊ haˉ läꜙ jmeenˊ mahꜗ jäꜙ dsëꜗ ø̱ø̱hꜗ jneˊ läꜙhnääyꜗ chaˉgaˊmiihˉ dsaˉkya̱a̱yhˊ hiꜙ läꜙja̱ˉ jmeeyꜗ chaˉgaˊmiihˉ heˉ lluꜗ. 25Saꜙ waˊ tʉnˊ heˉ dsaˊñeeꜙ jneˊ, läꜙko̱o̱ˉ të̱ë̱ˈ ko̱ˉlla̱a̱ˊ. Waˊ hlë̱ë̱hnˊ dsaˉkya̱a̱hnˊ. Hiꜙ chaˉgaˊmiihˉ waˊ kwanˊ beꜘ kihꜗ ø̱ø̱hꜗ jneˊ, naꜗ heˉ jëëꜘ jneˊ maˉngooꜗ yaꜙjä̱hꜙ jmɨɨˊ. 26Jëëhꜘ, cherˊmahꜗ gaꜙjmeeˊ gaˊ jneˊ dsoˊkyeˉ heˉ ñeˊ jneˊ saꜙ so̱o̱h˜ jmeenˉ hiꜙ maˉngëëꜘ baˊ maˉkyu̱u̱h˜ jneˊ juˈdsooꜘ, heeˉ gaˊ ja̱ˉ moꜙ kwëëhˊ jneˊ Dio kwa̱a̱t˜ kihꜗ dsoˊkyeˉ. 27Kihꜗ hi̱ˉ heꜘ, jä̱ꜙ gaˊ ko̱o̱ˉ heˉ jmeeꜙ gooˉ jwërte jnänˋ, heˉ llaꜗ Dio taˊ kya̱a̱hˊ jeˉ heˉ jë̱ë̱yꜗ goˉte˜ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˉhøøhˊ kiyhˈ. 28Kihꜗ hi̱ˉ saꜙ gaꜙtoohˉ taˊ ley kihꜗ Moisé, cherˊmahꜗ maˊ cha̱a̱ˉ u̱u̱ꜗ u̱u̱ˉ hi̱ˉ maˊ hnɨɨ˜ kihꜗ hi̱ˉ heꜘ, saꜙ gaꜙläꜙñihꜘ dsëyꜗ gaꜙjngëëyhꜗ. 29Haˉ ko̱hꜘ wɨɨꜘ saꜙ hnøøꜗ kihꜗ dsaˉ hi̱ˉ miˉkwa̱hꜗ Jo̱o̱ꜘ Dio hiꜙ kihꜗ hi̱ˉ saꜙ toohˉ taˊ jmaˉ kiyhꜗ heˉ kya̱a̱hˊ gaꜙlaꜗ hmoohˊ heˉ gaꜙjmä̱ä̱yꜗ jneˊ naˉjngëëˈ. Hiꜙ läꜙja̱ˉ hnøøꜗ kihꜗ hi̱ˉ saꜙ toohˉ taˊ kihˈ Jmɨˉlleꜘ hi̱ˉ hnääꜗ jneˊ. 30Jëëhꜘ, kyu̱u̱ꜙ baˊ jneˊ hi̱ˉ gaꜙjähꜘ läꜙlaˉ: “Jnäꜘ baˊ te̱e̱hnˊ jwɨɨ˜, jnäꜘ baˊ miˊhmaahnˋ kiyhˈ.” Ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ naˉsɨɨˉ: “Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ ngɨɨyhꜗ kwa̱a̱t˜ kihꜗ dsaˉ kya̱a̱yꜗ.” 31Heˉ baˊ cheˉ gooˉ laꜗ jnänˋ waˊraˉ gaꜙja̱a̱ꜘ jneˊ kihˈ Dio ji̱i̱hꜙ. 32Miˉdsoohꜚ daˊ hohꜘ hnähꜘ haˉ läꜙ gaꜙlaꜗ jä̱ä̱ꜗ, läꜙko̱o̱ˉ maˊ gaꜙnaꜘ hʉʉˊdsëˉ kyahꜗ hnähꜘ. Gaꜙläꜙbeꜘ baˊ hohꜘ hnähꜘ maꜙkeꜙ chaˉmiihˉ ngëëˈ heˉ wɨɨꜘ jaꜗ nëˊ kyahˈ hnähꜘ. 33Gaꜙtaˊ gaꜙha̱a̱hˉ dsaˉ hnähꜘ hiꜙ gaꜙjmeeyhꜙ hnähꜘ toꜙloꜙ nëˊ dsaˉ. Hiꜙ ja̱ꜙ maꜙlaꜙ heˉ ja̱ˉ. Gaꜙjmeehˊ hnähꜘ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ hi̱ˉ maˊ jëë˜ wɨɨꜘ kaˉlähꜘ. 34Gaꜙläꜙñihꜘ hohꜘ hnähꜘ kihꜗ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ nehꜙñeˈ. Hiꜙ gaꜙläꜙcha̱a̱hꜙ hnähꜘ lluꜗ läꜙ maˊ gaꜙjñuuhꜗ dsaˉ, heˉ maˊ chaˉ kyahꜗ hnähꜘ. Jëëhꜘ, maˉñehˊ baˊ hnähꜘ, chaˉ kyahꜗ hnähꜘ gyʉʉhˈ jmɨˉgyʉʉꜙ heˉ lluꜗ gaˊ heˉ saꜙ he̱e̱ꜘ ji̱hˊko̱hꜘ. 35Taꜙ waˊ gaaꜘ hohꜘ hnähꜘ kihꜗ oˉjø̱hꜙ dsëˉ heˉ maˉchaˉ kyahꜗ hnähꜘ. Jëëhꜘ, kya̱a̱hˊ heˉ ja̱ˉ, hñahꜙ hnähꜘ chaˉmiihˉ jñeehˈ hnähꜘ. 36Hnøøꜗ kwëëh˜ hohꜘ hnähꜘ jmeehˈ hnähꜘ läꜙ hyohˉ dsëꜗ Dio, mahꜗ hñahꜙ hnähꜘ heˉ gaꜙbä̱ä̱yhˉ hñiiyꜘ. 37Läꜙko̱o̱ˉ jähꜘ jeeˊ naˉsɨɨˉ juuˈ kihꜗ Dio: Miihˉ gaˊ jmeeꜙ. Hi̱ˉ nøøꜘ juuˈ jä̱hꜘ, maꜙraꜙ heˉ jä̱hꜘ bihꜗ, moꜙsoꜙ läꜙhë̱ë̱yˊ. 38Pero dsaˉ hi̱ˉ llu̱u̱ꜗ, kya̱a̱hˊ heˉ maˉdsooꜘ dsëyꜗ, jmeeꜙ cha̱a̱yˉ. Hiꜙ cherˊmahꜗ gaꜙje̱e̱yh˜ taꜙ kaˊluuyˊ, saꜙ cha̱a̱nˉ lluꜗ kya̱a̱yhˊ, gaꜙjähꜘ Dio. 39Pero jneˊ, saꜙ la̱a̱ꜗ jneˊ läꜙko̱o̱ˉ hi̱ˉ dsaˉje̱e̱h˜ taꜙ kaˊluuˊ hi̱ˉ dsaˉhë̱ë̱ꜗ goˉte˜. Jëëhꜘ, maˉdsooꜘ baˊ dsëˉ jneˊ kihˈ Jesús, heˉja̱ˉ lä̱ä̱ꜘ baˊ jneˊ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\