Hebreos 3

1Läꜙjë̱ë̱ꜙ hnähꜘ ø̱ø̱hnꜗ hi̱ˉ naˉjngëëˈ, läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˊjnääꜘ gyʉʉhˈ yaꜙjwɨɨꜗ kihꜗ Dio, jmeeˊ daˊ hnähꜘ miihˉ hʉʉˊdsëˉ haˉ läꜙko̱o̱ˉ la̱a̱ꜗ Cristo Jesús. Hi̱ˉ heꜘ toˉnëˊ gaꜙkwaꜘ juuˈ heˉ maˉhe̱e̱hˊ jneˊ laˉ hiꜙ la̱a̱yꜗ jmiˉdsaˉ jø̱ø̱hˈ jnänˋ kaˉlähꜘ. 2Hi̱ˉ heꜘ gaꜙmiꜙte̱hꜗ kihꜗ hi̱ˉ gaꜙhña̱a̱yꜗ, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙmiꜙteꜗ Moisé läꜙ maˊ kye̱yˉ nëˊ kihˈ dsaˉ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ Dio. 3Pero lleˋ jmeenˊ jʉʉhˉ kihꜗ Jesús läꜙko̱hꜘ gaˊ kihˈ Moisé, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ kihꜗ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ jmeeꜙ ko̱o̱ˉ hneꜗ. Kye̱e̱ꜘ gaˊ hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ hneꜗ läꜙko̱hꜘ gaˊ hñiiꜘ hneꜗ. 4Jëëhꜘ gaꜙläꜙjëꜙ hneꜗ, cha̱a̱ˉ baˊ hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ. Pero Dio baˊ hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ gaꜙläꜙjëꜙ goˉteˈ heˉ chaˉ. 5Läꜙja̱ˉ Moisé, ko̱o̱ˉ gaꜙjmeeyꜘ taˊheꜗ kihꜗ Dio baˊ. Dsooꜘ baˊ, gaꜙmiꜙte̱yhꜗ läꜙ maˊ kye̱yˉ nëˊ kihˈ dsaˉ kya̱a̱ꜗ Dio. Gaꜙjäyhꜘ haˉ läꜙ laꜗ juuˈ heˉ läꜙchaˉ kë̱ë̱ˉ, maˉngëëꜘ maˉju̱u̱yꜙ. 6Pero Cristo baˊ la̱a̱ˈ jø̱ø̱hˈ läꜙko̱hꜘ gaˊ Moisé, kihꜗ heˉ la̱a̱yꜗ Jo̱o̱ꜘ Dio hi̱ˉ kye̱ˉ nëˊ kihˈ dsaˉ kya̱a̱yꜗ. Hiꜙ la̱a̱ꜗ jneˊ dsaˉ kya̱a̱ꜗ Dio, cherˊmahꜗ tøøhˊ jneˊ ko̱o̱ˉ hwehˉ kya̱a̱hˊ oˉjø̱hꜙ dsëˉ jø̱ø̱nˊ kihˈ Dio läꜙji̱i̱hˈ lla̱a̱ꜙ jmɨˉgyʉʉꜙ. 7Waˊ nʉʉˊ jneˊ läꜙko̱o̱ˉ jähꜘ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ kihꜗ Dio: Cherˊmahꜗ naꜗ nuuhˈ hnähꜘ juuˈ kiyhꜗ, 8taꜙ jmeeˉ hnähꜘ hwehˉ tuhˉhohꜘ hnähꜘ, läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjmeeꜘ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ gaꜙhiiꜗ maˊ nuuˈ läꜙ maˊ gaꜙka̱yꜗ dsënꜙ jeeˊ ooꜙ hwaꜗ ki̱i̱ꜙ. 9Jeeˊ ja̱ˉ dsaˉ maˉgyu̱hˉ kya̱a̱hꜗ hnähꜘ gaꜙkooyꜘ kya̱a̱hˊ jnäꜘ, maˊ jëëy˜ heˉ gaˊ naˉ maˊ jmeenꜙ kya̱a̱yhˊ. Maꜙkeꜙ gaꜙjëëyꜗ läꜙjëꜙ heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ heˉ gaꜙjmeenꜗ kiyhꜗ to̱ꜗlooꜗ ji̱ˉñeˉ. 10Kihꜗ heˉja̱ˉ, gaꜙläꜙlle̱e̱nꜘ kya̱a̱hˊ dsaˉ heꜘ, mahꜗ gaꜙjwɨɨꜗ jnihꜘ: “Hʉʉˊdsëˉ kyahꜗ hnähꜘ häˊ tä̱ä̱ꜘ taꜙ jeeˊ jyohꜘ. Saꜙ hnoohˉ hnähꜘ läꜙkyu̱u̱h˜ hnähꜘ heeˉ ja̱ˉ heˉ lluꜗ.” 11Heˉja̱ˉ gaꜙtä̱ä̱nˋ hñiinꜙ maˊ gaꜙyaꜙjë̱ë̱ˈ dsënꜙ kya̱a̱hˊ dsaˉ heꜘ: “Saꜙ he̱hꜗ dsaˉ heꜘ jeeˊ te̱e̱hnˊ dsënꜙ”, gaꜙjähꜘ Dio. 12Le̱e̱hꜚ hnähꜘ ø̱ø̱hnꜗ, niꜙ ja̱a̱ˉ hnähꜘ taꜙ waˊ hñaaˉ hohꜘ hnähꜘ heˉ saꜙ he̱e̱hꜘ hnähꜘ kihꜗ Dio ji̱i̱hꜙ mahꜗ saꜙ waˊ läˉø̱ø̱ꜘ hnähꜘ kiyhꜗ. 13Llaꜚ heˉ ja̱ˉ, kwaˊ hnähꜘ beꜘ kihꜗ dsaˉkya̱a̱hˊ hnähꜘ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ, naꜗ läꜙchaˉ jmɨɨˊ. Mahꜗ saꜙ le̱hꜙ heˉ hlɨɨhˈ hnähꜘ heˉ miˉgooꜙ kyahꜗ hnähꜘ. 14Jëëhꜘ maˉla̱a̱ꜗ jneˊ ko̱o̱ˉ kya̱a̱hˊ Cristo cherˊmahꜗ läꜙ maˉkye̱nˊ ja̱ˉbaˊ oˉjø̱hꜙ dsëˉ kiyhꜗ läꜙji̱i̱hˈ lla̱a̱ꜙ jmɨˉgyʉʉꜙ, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjmeeˊ jneˊ läꜙ maˊ toˉnëˊ. 15Läꜙlaˉ hnøøꜗ jnänˋ, läꜙko̱o̱ˉ jähꜘ juuˈ laˉ: Cherˊmahꜗ naꜗ nuuhˈ hnähꜘ juuˈ kiyhꜗ, taꜙ jmeeˉ hnähꜘ hwehˉ tuhˉhohꜘ hnähꜘ, läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjmeeꜘ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ gaꜙhiiꜗ maˊ nuuˈ. 16¿Hi̱i̱ˉ naˉ hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ hwehˉ dsëꜗ, maˉngëëꜘ maˉnuuyꜘ juuˈ kihꜗ Dio? ¿Ja̱ˈ heꜘ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙhwë̱ë̱ꜗ Moisé hwaꜗ Egipto? 17¿Hi̱i̱ˉ naˉ hi̱ˉ gaꜙyaꜙjë̱ë̱ˈ dsëꜗ Dio kya̱a̱hˊ to̱ꜗlooꜗ ji̱ˉñeˉ? ¿Ja̱ˈ heꜘ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ dsoˊkyeˉ hi̱ˉ gaꜙsa̱a̱ꜗ naˉju̱u̱ˊ jeeˊ laˈ hwaꜗ ki̱i̱ꜙ ja̱ˉ? 18¿Hi̱i̱ˉ baˊ kya̱a̱hˊ naˉ heˉ gaꜙbä̱ä̱hˉ Dio hñiiꜘ, heˉ saꜙ he̱yhꜗ jeeˊ te̱e̱hˉ Dio dsëꜗ? ¿Ja̱ˈ heꜘ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ gaꜙjmeeꜘ heˈ juuˈ kiyhꜗ? 19Heˉ gaꜙlaꜗ läꜙja̱ˉ, jmeeꜙ dsaˉläˉngëëꜘ jneˊ, saꜙ gaꜙlaꜗ maˊ dsaˉta̱a̱yhˋ jeeˊ maˊ te̱e̱yhꜙ dsëyꜗ, kihꜗ heˉ saꜙ maˊ he̱e̱yꜘ juuˈ kihꜗ Dio.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\