Santiago 5

1Nʉʉˉ daˊ hnähꜘ dsaˉ chaˉ kuuˊ. Kɨˊhoohˊ hnähꜘ jwërte. Naꜗ gaˊ jäꜙ chaˉmiihˉ wɨɨꜘ nëˊ kyahˈ hnähꜘ. 2Ngooꜗ gaꜙhe̱e̱ꜗ läꜙjëꜙ heˉ hmoohˈ heˉ chaˉ kyahꜗ hnähꜘ. Maˉjwëꜗ jahꜘ saˊhmɨɨhˉ kyahꜗ hnähꜘ. 3Läꜙjëꜙ kuuˊ kyahˈ hnähꜘ maˉhyaˉ tʉˊjʉʉh˜. Läꜙjëꜙ heˉ naˉ hnɨɨꜗ kyahꜗ hnähꜘ läꜙji̱i̱hˈ miˉlla̱a̱ꜙ hnähꜘ, läꜙko̱o̱ˉ heˉ ka̱a̱hꜙ hnähꜘ kya̱a̱hˊ jeˉ baˊ. Peerꜙ maˉllaˉmahꜗ kuuˊ kyahˈ hnähꜘ jeeˊ maˉdsa̱a̱ꜗ jmɨɨˊ laˉ. 4Jñeeˈ dsaˉ hi̱ˉ maˊ jmeeꜙ taˊ jeeˊ nuuˉ kyahꜗ hnähꜘ kɨˉhooh˜ jwërte, hnɨɨy˜ kyahꜗ hnähꜘ kihꜗ Dio. Heˉ gaꜙjuuˊ hnähꜘ kiyhꜗ, heˉ saꜙ gaꜙmiꜙhmaahˊ hnähꜘ jñeeyˈ. Peerꜙ kɨˉhooh˜ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙchoohꜗ taˊ kyahˈ hnähꜘ heˉja̱ˉ maˉnuuꜘ Dio hi̱ˉ la̱a̱ꜗ jʉʉˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ gyʉʉhˈ. 5Peerꜙ jna̱a̱hˈ dsaˉngëëhꜘ hnähꜘ hwaꜗ laˉ, maˉlë̱h˜ hnähꜘ gaꜙläꜙjëꜙ baˊ heˉ maˉhe̱e̱ꜘ hohꜘ hnähꜘ. Maˉgya̱a̱hˈ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ jahꜘ hi̱ˉ ngooꜗ gaꜙllooꜗ jmɨɨˊ jngëëhˈ dsaˉ. 6Kihꜗ hi̱ˉ saꜙ ä̱ä̱ˉ niꜙ miihˉ maˉbä̱ä̱hˋ hnähꜘ dsooˊ hiꜙ maˉjngëëhꜙ hnihꜘ. Saꜙ gaꜙhnooyhˉ haˉ läꜙ jeeˊ maˊ lä̱ä̱yˈ hñiiyꜘ. 7Heˉja̱ˉ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ ø̱ø̱hnꜗ, waˊ jø̱hˉ hohꜘ hnähꜘ läꜙji̱i̱hˈ lloo˜ jmɨɨˊ jä̱hꜘ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. Jëëˋ daˊ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ kihꜗ hi̱ˉ jmeeꜙ taˊ, jø̱ø̱y˜ jmaꜗ heˉ läꜙgyʉhꜘ jeeˊ nuuˉ kiyhꜗ, ja̱ˉgaˊ chooyhˈ taˊ heˉ kye̱yˉ oˉjø̱hꜙ dsëꜗ kihꜗ. 8Ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ hnøøꜗ jmeehˈ hnähꜘ. Waˊ jø̱hˉ hohꜘ hnähꜘ, goˉta̱a̱hˊ hnähꜘ ko̱o̱ˉ hwehˉ, taꜙ hwa̱a̱ˋ hnähꜘ, jëëhꜘ ngooꜗ yaꜙjä̱hꜙ jmɨɨˊ jä̱hꜘ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. 9Taꜙ hnooˉ hnähꜘ juuˈ kihꜗ dsaˉkya̱a̱hˊ hnähꜘ mahꜗ saꜙ ka̱ꜗ Dio juˈdsooꜘ kyahꜗ hnähꜘ. Hi̱i̱ꜚ Jwëëꜚ maˉchehꜗ chu̱hꜙ hoˊhaahˊ. 10Ø̱ø̱hnꜗ, miˉdsoohꜚ daˊ hohꜘ hnähꜘ haˉ läꜙko̱o̱ˉ wɨɨꜘ gaꜙjëëꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ juuˈ kihꜗ Dio, läꜙ maˊ gaꜙhlë̱ë̱yhꜗ dsaˉ madaꜚ kihꜗ Dio. Hiꜙ maˊ chaˉ baˊ oˉjø̱hꜙ dsëˉ kihꜗ dsaˉ heꜘ. Ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ jmeeˊ hnähꜘ kaˉlähꜘ. 11Haˉ ko̱hꜘ lluꜗ saꜙ laꜗ kihꜗ dsaˉ hi̱ˉ kwëëh˜ dsëꜗ. Maˉnʉʉhˉ baˊ hnähꜘ, haˉ läꜙ gaꜙkwëëhꜗ dsëꜗ Job läꜙko̱o̱ˉ maˊ gaꜙjëëyꜗ wɨɨꜘ hiꜙ maˉñehˊ baˊ hnähꜘ haˉ läꜙ gaꜙjmeeꜘ Dio kya̱a̱yhˊ maˉngëëꜘ maˉjëëyꜙ wɨɨꜘ. Peerꜙ chaˉmiihˉ dsaˉläˉñihꜘ dsëꜗ Dio jnäˋ jneˊ hiꜙ ko̱o̱yˈ dsëyꜗ kaˉlähꜘ. 12Ø̱ø̱hnꜗ, jeeˊ läꜙjëꜙ heˉ hnoonꜗ jwë̱ë̱hnꜚ hnähꜘ, taꜙ tä̱ä̱ˋ hnähꜘ gyʉʉhˈ, niꜙ taꜙ tä̱ä̱ˋ hnähꜘ hwaꜗ, niꜙ heˉ gaˊ jyohꜘ, taꜙ tä̱ä̱ˋ hnähꜘ. Cherˊmahꜗ jwahˈ hnähꜘ “Ja̱a̱hˉ”, ko̱o̱ˉ “Ja̱a̱hˉ” baˊ jwahꜗ hnähꜘ. Hiꜙ cherˊmahꜗ jwahˈ hnähꜘ “Ja̱hꜙha̱ˈ”, ko̱o̱ˉ “Ja̱hꜙha̱ˈ” baˊ jwahꜗ hnähꜘ mahꜗ saꜙ ka̱ꜗ Dio juˈdsooꜘ kyahꜗ hnähꜘ. 13Cherˊmahꜗ cha̱a̱ˉ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ jëë˜ wɨɨꜘ jeeˊ kyahˈ hnähꜘ, waˊ ngɨɨyꜘ kiyhꜗ kihꜗ Dio. Cherˊmahꜗ cha̱a̱ˉ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ jë̱ë̱ˉ dsëꜗ, waˊ häyꜘ kihꜗ Dio. 14Hiꜙ cherˊmahꜗ cha̱a̱ˉ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ dsaahˊ jeeˊ kyahˈ hnähꜘ, hnøøꜗ tëëyhꜗ dsaˉgyʉʉhˊ kya̱a̱ˈ gwahꜙ mahꜗ ta̱a̱yhꜙ aceit läꜙko̱o̱ˉ hihꜙ heˉ gaꜙjmeeꜘ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ hiꜙ ngɨɨyꜗ kihꜗ Dio mahꜗ miˉhlä̱ä̱yꜘ hi̱ˉ dsaahˊ heꜘ. 15Hnøøꜗ dsooꜘ dsëyꜗ jeeˊ ngɨɨyꜙ kihꜗ hi̱ˉ dsaahˊ, läꜙja̱ˉ jä̱ꜗ baˊ kiyhˈ. Dio baˊ cha̱a̱yhꜙ. Hiꜙ cherˊmahꜗ maˉjmeeyꜘ heˉ hlɨɨhˈ, ko̱o̱ꜙ baˊ Dio dsëꜗ kiyhꜗ. 16Miˉjnääˈ kihꜗ dsaˉkya̱a̱hˊ hnähꜘ, cherˊmahꜗ heˉ maˉhlä̱ä̱hˉ kya̱a̱hˊ hnihꜘ. Hiꜙ ngɨɨˊ hnähꜘ kihꜗ dsaˉkya̱a̱hˊ hnähꜘ kihꜗ Dio mahꜗ jä̱ꜗ kyahꜗ hnähꜘ. Heˉ ngɨɨꜙ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ llu̱u̱ꜗ kye̱e̱ꜘ, hiꜙ kye̱ˉ chaˉmiihˉ beꜘ. 17Elía maˊ la̱a̱ˈ ja̱a̱ˉ dsaˉ läꜙ jneˊ. Hi̱ˉ heꜘ gaꜙngɨɨꜘ kihꜗ Dio läꜙka̱a̱ˉ tuhˉdsëꜗ, mahꜗ saꜙ waˊ jäˉ jmaꜗ. Hiꜙ hnëˉ ji̱ˉñeˉ naˉdsë˜ jñeeꜘ sɨhˉ, saꜙ jaꜗ niꜙ miihˉ jmaꜗ. 18Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ gaꜙngɨɨyꜘ kihꜗ Dio heˉ jäꜙ jmaꜗ, hiꜙ jaꜗ jmaꜗ, hiꜙ ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ gaꜙløøꜗ gaꜙkwaꜘ mɨˈhmaˉ. 19Ø̱ø̱hnꜗ, cherˊmahꜗ cha̱a̱ˉ ja̱a̱ˉ hnähꜘ hi̱ˉ maˉläˉø̱ø̱ꜘ kihꜗ juˈdsooꜘ, hiꜙ läꜙja̱ˉ cha̱a̱ˉ jñahꜘ hi̱ˉ jmeeꜗ yaˉnääyꜘ kaˉlähꜘ, 20hnøøꜗ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ heˉ laˉ. Cherˊmahꜗ gaꜙlë̱hꜗ hnähꜘ cha̱a̱hˊ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ maˉläˉø̱ø̱ꜘ, maˉlä̱ä̱hˋ hnähꜘ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ maˊ hiiꜘ gooˉ ju̱u̱ꜘ, hiꜙ läꜙja̱ˉ maˉcheˋ chaˉmiihˉ dsoˊkyeˉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\