San Juan 14

1ʼTaꜙ jehꜙ hohꜘ hnähꜘ. Jmeeˊ hnähꜘ dsooꜘ hohꜘ kihꜗ Dio baˊ, hiꜙ jmeeˊ hnähꜘ dsooꜘ hohꜘ kinꜙ kaˉlähꜘ. 2Chaˊnehꜙ kihꜗ Tääˋ kya̱a̱nꜙ chaˉ chaˉmiihˉ jeeˊ dsaˊtoohnˊ. Waˊraˉ jähꜘ kihꜗ saꜙ laꜗ läꜙja̱ˉ, maˉjwë̱ë̱hnꜗ baˊ hnähꜘ jä̱ä̱ꜗ. Heˉja̱ˉ nɨɨnˋ miˊllunˋ jeeˊ goˊta̱a̱hˊ hnähꜘ. 3Waˊraˉ ngaahnꜗ mahꜗ naˊjmeenˈ lluꜗ jeeˊ goˊta̱a̱hˊ hnähꜘ, ja̱ˉgaˊ jä̱hnꜘ kaˉlähꜘ mahꜗ goˊnäähˊ hnähꜘ kya̱a̱hˊ jnäꜘ. Mahꜗ läꜙja̱ˉ jeeˊ naahnꜚ naˊgyanˈ, jeeˊ ja̱ˉ goˊta̱a̱hˊ hnähꜘ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ jnäꜘ. 4Maˉñehˊ baˊ hnähꜘ haˉ jeeˊ naahnꜚ, hiꜙ maˉkyu̱u̱h˜ baˊ hnähꜘ jwëˈ kaˉlähꜘ. 5Mahꜗ gaꜙjähꜘ Tamá sɨɨyhꜙ: —Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱nꜙ, saꜙ ñeˊ jnäähꜗ haˉ naˉ gwa̱a̱hˈ. ¿Haˉ läꜙja̱ˉ läꜙkyu̱u̱h˜ jnäähˈ jwëˈ kaˉlähꜘ? 6Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ: —Jnäꜘ heꜘ la̱a̱nꜗ jwëˈ, jnäꜘ heꜘ la̱a̱nꜗ juˈdsooꜘ, jnäꜘ heꜘ jmeenꜙ cha̱a̱ˉ dsaˉ. Niꜙ ja̱a̱ˉ saꜙ llaˉnääˋ jeeˊ gyaˈ Tääˋ waˊraˉ jähꜘ kihꜗ saꜙ yaꜙnääyꜗ taꜙlaꜙ kiꜙ jnäꜘ. 7Cherˊmahꜗ kyu̱u̱hꜙ jnäꜘ, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ kyu̱u̱hꜙ hnähꜘ Tääˋ kya̱a̱nꜙ. Naꜗ maˉkyu̱u̱hꜙ baˊ hnähꜘ, hiꜙ maˉjë̱ë̱hˋ hnähꜘ kaˉlähꜘ. 8Mahꜗ gaꜙjähꜘ Felipe: —Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱nꜙ, hä̱ä̱hˋ jnäähꜗ Tääˋ, mahꜗ ko̱ˉja̱ˉ baˊ maˉle̱e̱ꜙ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ. 9Mahꜗ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ Felipe: —¿Johꜘ jmɨɨˊ saꜙ maˉhyaˉ gyanˊ kya̱a̱hˊ hnähꜘ jeeˊ laˉ mahꜗ saꜙ maˉläˉkyu̱u̱hꜙ jnäꜘ? Hi̱hꜗ maˉjë̱ë̱ꜙ jnäꜘ, heˉ maˉjë̱ë̱yꜙ Tääˋ baˊ ja̱ˉ. ¿Haˉ läꜙja̱ˉ jwahꜘ hneˉ: “Hä̱ä̱hˋ jnäähꜗ Tääˋ”? 10¿Cheˊ saꜙ la̱a̱hꜘ dsooꜘ, jnäꜘ heꜘ la̱a̱nꜗ ko̱o̱ˉ kya̱a̱hˊ Tääˋ, hiꜙ Tääˋ heꜘ la̱a̱ꜗ ko̱o̱ˉ kya̱a̱hˊ jnäꜘ? Läꜙjëꜙ juuˈ heˉ hlëëhˊ jnäꜘ, ja̱ꜙ heˉ hlëëhnˊ jeeˊ të̱ë̱nˉ hñiinꜙ naˉ. Tääˋ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱hˊ jnäꜘ, hi̱ˉ heꜘ baˊ jmeeꜙ heˉ jmeenꜙ laˉ. 11Waˊ läˉdsooꜘ hohꜘ hnähꜘ, jnäꜘ heꜘ la̱a̱nꜗ ko̱o̱ˉ kya̱a̱hˊ Tääˋ hiꜙ Tääˋ heꜘ la̱a̱ꜗ ko̱o̱ˉ kya̱a̱hˊ jnäꜘ. Pero cherˊmahꜗ saꜙ la̱a̱hꜘ hnähꜘ dsooꜘ läꜙja̱ˉ laꜗ kinꜙ kya̱a̱hˊ Tääˋ, jmeeˊ hnähꜘ dsooꜘ kihꜗ heˉ maˉjëëhˋ hnähꜘ haˉ läꜙ laꜗ taˊ heˉ jmeenꜙ. 12Maꜙraꜙ juˈdsooꜘ naˉ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ, hi̱ˉ jmeeꜙ dsooꜘ dsëꜗ kinꜙ, hi̱ˉ heꜘ jmeeꜗ kaˉlähꜘ ja̱ˉbaˊ taˊ heˉ jmeenꜙ. Hiꜙ jʉʉhˉ gaˊ taˊ jmeeyˈ, jëëhꜘ naahꜚ baˊ jnäꜘ kya̱a̱hˊ Tääˋ. 13Läꜙjëꜙ heˉ ngɨɨhˊ hnähꜘ kihꜗ Tääˋ läꜙhihꜙ kinꜙ, jmeenˋ heˉ ja̱ˉ, mahꜗ läꜙja̱ˉ läꜙjnäꜘ heˉ la̱a̱ꜗ jø̱ø̱hˈ Tääˋ taꜙlaꜙ kihꜗ jo̱o̱yꜘ. 14Jmeeˋ baˊ jnäꜘ waˊ heˉ chaˉ heˉ heˉ ngɨɨhˊ hnähꜘ läꜙhihꜙ kinꜙ. 15ʼCherˊmahꜗ hnaahꜙ hnähꜘ jnäꜘ, høøˊ hnähꜘ madaꜚ heˉ jmeenꜙ kyahꜗ hnähꜘ. 16Mahꜗ jnäꜘ chu̱u̱nˋ kya̱a̱hˊ Tääˋ che̱e̱yꜗ jñahꜘ hi̱ˉ kwaꜗ beꜘ kyahꜗ hnähꜘ. Mahꜗ jä̱yꜗ kya̱a̱hˊ hnähꜘ gaꜙläꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ. 17Hi̱ˉ heꜘ la̱a̱ꜗ Jmɨˉlleꜘ hi̱ˉ jmeeꜙ juˈdsooꜘ. Dsaˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, saꜙ leꜘ he̱e̱yhˉ, jëëhꜘ saꜙ jë̱ë̱y˜, niꜙ saꜙ kyu̱u̱yꜙ. Pero hnähꜘ, kyu̱u̱hꜙ hnihꜘ, jëëhꜘ hä̱ä̱yˊ jeeˊ kyahˈ hnähꜘ, hiꜙ dsaˉheyꜘ nehꜙ tuhˉhohꜘ hnähꜘ. 18ʼWaˊraˉ ngaahnꜗ, saꜙ jä̱hˈ hnähꜘ hnëëꜘ. Jä̱hnꜘ kaˉlähꜘ kyahꜗ hnähꜘ. 19Miihˉ jmɨɨˊ gaˊ moꜙsoꜙ jë̱ë̱ꜗ dsaˉ jnäꜘ. Pero hnähꜘ, jë̱ë̱hˈ jnäꜘ. Hiꜙ kihꜗ heˉ cha̱a̱ˉ jnäꜘ, heˉja̱ˉ baˊ ja̱ˉ jmeeꜗ cha̱a̱ˉ hnähꜘ. 20Maˊja̱ˉ gaˊ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ, jnäꜘ gyanˊ kya̱a̱hˊ Tääˋ kya̱a̱nꜙ, hiꜙ hnähꜘ kya̱a̱hˊ jnäꜘ, hiꜙ jnäꜘ kya̱a̱hˊ hnähꜘ. 21Hi̱ˉ maˉhe̱e̱hˉ madaꜚ kinꜙ mahꜗ høøyꜙ, hi̱ˉ heꜘ hnääꜗ jnäꜘ. Hiꜙ hi̱ˉ hnääꜗ jnäꜘ, Tääˋ kya̱a̱nꜙ läꜙhnääyꜗ hi̱ˉ heꜘ. Hiꜙ jnäꜘ kaˉlähꜘ läˉhnaaꜙ jnihꜘ mahꜗ miˊjnäänꜗ hñiinꜙ kiyhꜗ. 22Mahꜗ gaꜙjähꜘ Juda (pero ja̱ꜙ heꜘ Iscariote): —Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱nꜙ, ¿heˉlaˈ maꜙlaꜙ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ baˊ miˊjnäähꜗ hñaahꜗ, mahꜗ saꜙ miˊjnäähꜗ hñaahꜗ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ? 23Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ: —Hi̱ˉ hnääꜗ jnäꜘ, høøyꜙ juuˈ kinꜙ, hiꜙ Tääˋ kya̱a̱nꜙ läꜙhnääyꜗ hi̱ˉ heꜘ. Mahꜗ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ Tääˋ dsaˊtoohˊ jnäähꜗ kya̱a̱yhˊ. 24Hi̱ˉ saꜙ hnääꜗ jnäꜘ, saꜙ høøyꜙ juuˈ kinꜙ. Hiꜙ juuˈ heˉ maˉnʉʉhˉ hnähꜘ, ja̱ꜙ juuˈ kiꜙ hñiinꜙ ja̱ˉ, juuˈ kihꜗ Tääˋ hi̱ˉ gaꜙche̱e̱ꜗ jnäꜘ baˊ ja̱ˉ. 25ʼHlë̱ë̱hnˊ hnähꜘ läꜙjëꜙ juuˈ laˉ, taˊko̱ˉji̱i̱hˈ gyanˊ kya̱a̱hˊ hnähꜘ. 26Pero waˊraˉ ngaahnꜗ, kwa̱a̱t˜ kiꜙ jnäꜘ, che̱e̱ꜗ Tääˋ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ kwaꜗ beꜘ kyahꜗ hnähꜘ. Hi̱ˉ heꜘ heꜘ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ hi̱ˉ heehꜗ hnähꜘ gaꜙläꜙjëꜙ baˊ, hiꜙ jmeeyꜗ läꜙdsooh˜ hohꜘ hnähꜘ läꜙjëꜙ juuˈ heˉ maˉhlë̱ë̱hnˋ hnähꜘ. 27ʼJnäꜘ kwanˋ mahꜗ jmeenˋ hɨɨꜗ tiiˊ kyahˈ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ hiiꜘ tiiˊ kinꜙ. Ja̱ꜙ läꜙko̱o̱ˉ kwaꜙ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ heˉ kwëëhnꜙ hnähꜘ. Taꜙ jehꜙ hohꜘ hnähꜘ, niꜙ taꜙ waˊ ga̱hˈ hnähꜘ. 28Maˉnʉʉhˉ baˊ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ maˉjwë̱ë̱hnꜗ hnähꜘ. Naahnꜚ hiꜙ jä̱hnꜘ jeeˊ kyahˈ hnähꜘ kaˉlähꜘ. Cherˊmahꜗ dsooꜘ hnaahꜙ hnähꜘ jnäꜘ, jë̱ë̱ˉ hohꜘ hnähꜘ kiꜙ jnäꜘ kihꜗ heˉ naahnꜚ jeeˊ gyaˈ Tääˋ, jëëhꜘ jø̱ø̱hˈ gyihꜗ läꜙko̱hꜘ jnäꜘ. 29Maˉjwë̱ë̱hnꜗ hnähꜘ juuˈ laˉ, jä̱ä̱ꜗ saꜙ gaˊ maˉlaꜗ. Mahꜗ waˊraˉ gaꜙlaꜗ, ja̱ˉgaˊ läꜙdsooꜘ hohꜘ hnähꜘ. 30ʼMoꜙsoꜙ hlëëhnˊ gaˊ chaˉmiihˉ kya̱a̱hˊ hnähꜘ, jëëhꜘ jäꜙ hi̱ˉsaꜙllu̱ꜗ hi̱ˉ jmeeꜙ hihꜙ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. Pero kya̱a̱hˊ jnäꜘ saꜙ chaˉ kiyhꜗ niꜙ miihˉ. 31Heˉ jmeenꜙ läꜙko̱o̱ˉ madaꜚ heˉ gaꜙjmeeꜘ Tääˋ kinꜙ baˊ, mahꜗ läꜙja̱ˉ läꜙñeˉ dsaˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, jnäꜘ hnaanꜙ Tääˋ. ʼNooˉ hnähꜘ, manˋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\