San Juan 15

1ʼJnäꜘ heꜘ la̱a̱nꜗ läꜙko̱o̱ˉ chaahˈ wɨ̱ɨ̱ˉ jëhˈ heˉ lluꜗ goˉte˜. Tääˋ kya̱a̱nꜙ, hi̱ˉ heꜘ miˉlluꜗ chaahˈ wɨ̱ɨ̱ˉ jëhˈ ja̱ˉ. 2Hnäy˜ läꜙjëꜙ saˊgohꜗ heˉ chooˈ kinꜙ, heˉ saꜙ hɨɨˉ mɨɨˈ. Hiꜙ läꜙjëꜙ saˊgohꜗ heˉ hɨɨˉ mɨɨˈ, miˉlluyꜗ mahꜗ jä̱ꜗ naˉjngɨɨˈ. Mahꜗ läꜙja̱ˉ hɨɨꜗ chaˉgaˊmiihˉ mɨɨˈ. 3Hiꜙ läꜙja̱ˉ maˉnaˉjngëëˈ hnähꜘ läꜙlluꜗ heˉ maˉhe̱e̱hˋ hnähꜘ juuˈ heˉ maˉhlë̱ë̱hnˋ hnähꜘ. 4Jä̱ˊ hnähꜘ ko̱o̱ˉ hwehˉ kya̱a̱hˊ jnäꜘ, hiꜙ jnäꜘ jä̱nˋ ko̱o̱ˉ hwehˉ kya̱a̱hˊ hnähꜘ. Läꜙko̱o̱ˉ saˊgohꜗ kihꜗ chaahˈ wɨ̱ɨ̱ˉ jëhˈ, saꜙ leꜘ hɨɨꜗ mɨɨˈ kihꜗ hñiiꜘ, cherˊmahꜗ saꜙ naˉchooˈ hñiiꜘ chaahˈ kihꜗ. Ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ laꜗ kyahꜗ hnähꜘ cherˊmahꜗ saꜙ tä̱ä̱hˊ hnähꜘ ko̱o̱ˉ hwehˉ kya̱a̱hˊ jnäꜘ. 5ʼJnäꜘ heꜘ la̱a̱nꜗ chaahˈ wɨ̱ɨ̱ˉ jëhˈ. Hnähꜘ heꜘ la̱a̱hꜗ saˊgohꜗ kihꜗ. Dsaˉ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ ko̱o̱ˉ hwehˉ kya̱a̱hˊ jnäꜘ hiꜙ jnäꜘ chehnꜗ ko̱o̱ˉ hwehˉ kya̱a̱yhˊ, heˉ läꜙja̱ˉ baˊ hɨɨˉ chaˉmiihˉ mɨɨˈ. Jëëhꜘ, cherˊmahꜗ saꜙ la̱a̱hꜗ hnähꜘ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ jnäꜘ, niꜙ miihˉ saꜙ chaˉ heˉ leꜘ jmeehˈ hnähꜘ. 6Hi̱ˉ saꜙ jä̱ꜗ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ jnäꜘ, hi̱ˉ heꜘ jä̱ꜗ taꜙ kaˊhneꜚ. Leꜘ kiyhꜗ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ kihꜗ saˊgohꜗ chaahˈ wɨ̱ɨ̱ˉ jëhˈ heˉ maˉnaˉhnaˊ. Mahꜗ waˊraˉ gaꜙläꜙki̱i̱ꜙ, jʉʉhꜗ dsaˉ mahꜗ jë̱yꜗ kya̱a̱hˊ jeˉ. 7ʼCherˊmahꜗ tä̱ä̱hˊ hnähꜘ ko̱o̱ˉ hwehˉ kya̱a̱hˊ jnäꜘ hiꜙ jä̱ꜗ juuˈ kinꜙ kyahꜗ hnähꜘ, ngɨɨˊ läꜙjëꜙ heˉ hnoohˉ hnähꜘ. Hñahꜙ baˊ hnähꜘ. 8Dsaˉläˉjnäꜘ heˉ la̱a̱ꜗ jø̱ø̱hˈ Tääˋ kya̱a̱nꜙ jeeˊ jmeehˉ hnähꜘ chaˉmiihˉ taˊ lluˈ, hiꜙ läꜙjwëꜘ ja̱ˉ jmeehˉ hnähꜘ lii˜ la̱a̱hꜗ hnähꜘ discípulo kya̱a̱nꜙ. 9Läꜙko̱o̱ˉ maˉläˉhnääꜗ Tääˋ jnäꜘ, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ maˉläˉhnaanꜙ hnähꜘ. Läꜙ maˉdsooꜘ ja̱ˉbaˊ hohꜘ hnähꜘ heˉ hnaanꜙ hnähꜘ. 10Cherˊmahꜗ høøhˉ hnähꜘ läꜙjëꜙ madaꜚ heˉ jmeenꜙ kyahꜗ hnähꜘ, läꜙ maˉdsooꜘ ja̱ˉbaˊ hohꜘ hnähꜘ heˉ hnaanꜙ hnähꜘ. Jëëhꜘ ja̱ˉbaˊ läꜙnaˉ maˉjmeenꜗ. Maˉhøønꜗ läꜙjëꜙ madaꜚ heˉ gaꜙjmeeꜘ Tääˋ kinꜙ, hiꜙ läꜙ maˉcho̱o̱hnˊ ja̱ˉbaˊ ko̱o̱ˉ hwehˉ heˉ hnääyꜗ jnäꜘ. 11ʼLäꜙjëꜙ heˉ laˉ maˉhlëëhnˋ mahꜗ waˊ jë̱ë̱ˉ hohꜘ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ jë̱ë̱ˉ dsënꜙ, hehꜗ läꜙja̱ˉ waˊ naˉhñaaˈ heˉ jë̱ë̱ˉ hohꜘ hnähꜘ. 12Heˉ laˉ ja̱ˉ madaꜚ heˉ jmeenꜙ kyahꜗ hnähꜘ. Waˊ läˉhnaahꜙ hnähꜘ dsaˉkya̱a̱hˊ hnähꜘ, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ maˉläˉhnaanꜙ hnähꜘ. 13Niꜙ ja̱a̱ˉ saꜙ cha̱a̱ˉ hi̱ˉ hnääꜗ dsaˉ chaˉgaˊmiihˉ läꜙko̱hꜘ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ kwa̱a̱ꜗ hñiiꜘ heˉ ju̱u̱yꜘ kihꜗ omeꜚ kya̱a̱ꜗ. 14Omeꜚ kya̱a̱nꜙ la̱a̱hꜗ hnähꜘ, cherˊmahꜗ jmeehˈ hnähꜘ läꜙjëꜙ madaꜚ heˉ jmeenꜙ kyahꜗ hnähꜘ. 15Saꜙ tëëhnꜚ hnähꜘ moz˜. Jëëhꜘ moz˜ saꜙ ñeˉ heˉ hʉʉˊdsëˉ jmeeꜙ dsaˉjʉʉyˊ. Tëëhnꜙ hnähꜘ omeꜚ kya̱a̱nꜙ baˊ, jëëhꜘ läꜙjëꜙ heˉ maˉnuunꜗ kihꜗ Tääˋ kya̱a̱nꜙ, maˉmiˉjnäänˈ kyahꜗ hnähꜘ. 16Ja̱ꜙ heꜘ hnähꜘ gaꜙlle̱e̱hˋ hnähꜘ jnäꜘ. Jnäꜘ baˊ gaꜙlle̱e̱hnꜙ hnähꜘ hiꜙ gaꜙhña̱a̱nꜙ hnähꜘ mahꜗ goˊjmeehˊ hnähꜘ taˊ kinꜙ. Hiꜙ yaˉhɨɨˈ kweeˉ taˊ kyahˈ hnähꜘ, läꜙja̱ˉ jä̱ꜗ ko̱o̱ˉ hwehˉ kaˉlähꜘ. Mahꜗ läꜙja̱ˉ, läꜙjëꜙ heˉ ngɨɨhˊ hnähꜘ kihꜗ Tääˋ läꜙhihꜙ kinꜙ, kwayꜗ baˊ. 17Heˉ laˉ baˊ ja̱ˉ madaꜚ heˉ jmeenꜙ kyahˈ hnähꜘ: Waˊ hnaahꜙ hnähꜘ dsaˉkya̱a̱hˊ hnähꜘ. 18ʼCherˊmahꜗ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ naˉhøøhˊ kyahˈ hnähꜘ, maˉñehˊ baˊ hnähꜘ, jä̱ä̱ꜗ gaˊ jnäꜘ gaꜙläꜙhøøyhˋ kinꜙ. 19Waˊraˉ jähꜘ kihꜗ la̱a̱hꜗ hnähꜘ hi̱ˉ kya̱a̱ꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, dsaˉ cha̱a̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ läꜙhnääꜗ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ hnääyꜗ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱yꜗ. Pero gaꜙlle̱e̱hnꜙ hnähꜘ jeeˊ kihˈ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, heˉja̱ˉ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ naˉhøøhˊ kyahˈ hnähꜘ, jëëhꜘ moꜙsoꜙ la̱a̱hꜗ hnähꜘ dsaˉ kya̱a̱yꜗ. 20Miˉdsoohꜚ hohꜘ hnähꜘ juuˈ heˉ maˉjwë̱ë̱hnꜗ hnähꜘ. Ja̱a̱ˉ moz˜, saꜙ jø̱ø̱yhˈ gaˊ läꜙko̱hꜘ dsaˉjʉʉyˊ. Cherˊmahꜗ dsaˉ gaꜙjmeehꜙ jnäꜘ, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ jmeehꜙ dsaˉ hnähꜘ kaˉlähꜘ. Hiꜙ cherˊmahꜗ gaꜙhøøyꜘ juuˈ kinꜙ, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ høøyꜗ juuˈ kyahꜗ hnähꜘ kaˉlähꜘ. 21Läꜙja̱ˉ jmeeyꜗ, jmeeyhꜙ hnähꜘ kwa̱a̱t˜ kinꜙ, jëëhꜘ saꜙ kyu̱u̱yꜙ Dio hi̱ˉ gaꜙche̱e̱ꜗ jnäꜘ. 22ʼWaˊraˉ jähꜘ kihꜗ saꜙ maˉjan˜ hiꜙ niꜙ saꜙ gaꜙhlë̱ë̱hˋ jnihꜘ, saꜙ maˊ läꜙñeyˉ kihꜗ dsoˊkyeˉ. Pero naꜗ, maˉnaˉbä̱ä̱yhˋ, moꜙsoꜙ leꜘ jäyhꜘ saꜙ ñeyˉ. 23Hi̱ˉ naˉhøøhˊ kinꜙ, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ naˉhøøyhˊ kihˈ Tääˋ kya̱a̱nꜙ kaˉlähꜘ. 24Waˊraˉ jähꜘ kihꜗ saꜙ gaꜙjmeenꜗ heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ jeeˊ kiyhˈ, heˉ saꜙ maˉjmeeꜘ niꜙ ja̱a̱ˉ, saꜙ maˊ läꜙñeyˉ kihꜗ dsoˊkyeˉ. Pero naꜗ heˉ maˉjëëyꜙ läꜙja̱ˉ, mahꜗ naˉhøøyhˊ kinꜙ, hiꜙ naˉhøøyhˊ kihˈ Tääˋ kya̱a̱nꜙ kaˉlähꜘ. 25Läꜙja̱ˉ dsaˉläˉteꜗ läꜙko̱o̱ˉ naˉsɨɨˉ nëˊ ley: Niꜙ miihˉ saꜙ chaˉ heˉ kihꜗ heˉ gaꜙläꜙhä̱ä̱yhˋ jnäꜘ. 26ʼPero waˊraˉ jaꜗ hi̱ˉ nooꜙ nëˊ kyahˈ hnähꜘ, hi̱ˉ heꜘ jmeeꜗ juˈdsooꜘ kinꜙ. Hi̱ˉ heꜘ yaˉhë̱ë̱ˈ kihꜗ Tääˋ mahꜗ che̱e̱nꜚ jeeˊ kyahˈ hnähꜘ. Hi̱ˉ heꜘ heꜘ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ. 27Hiꜙ hnähꜘ kaˉlähꜘ, jmeehˈ hnähꜘ juˈdsooꜘ kinꜙ, kihꜗ heˉ gaꜙjmeehˊ hnähꜘ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ jnäꜘ läꜙ maˊ toˉnëˊ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\