San Juan 16

1ʼLäꜙjëꜙ heˉ laˉ maˉhlë̱ë̱hnˋ hnähꜘ mahꜗ saꜙ chaˉ heˉ kihꜗ jehꜗ hohꜘ hnähꜘ. 2Hwë̱ë̱ꜗ dsaˉ hnähꜘ gwahꜙ mähˉ jeeˊ dsaˉku̱hꜗ hnähꜘ hiꜙ lloo˜ jmɨɨˊ waˊraˉ gaꜙjngɨɨhꜗ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ kyahꜗ hnähꜘ, läꜙko̱o̱ˉ heˉ jmeeyꜙ taˊ kihˈ Dio baˊ ja̱ˉ la̱a̱yꜘ. 3Läꜙja̱ˉ jmeeyꜗ kyahꜗ hnähꜘ, jëëhꜘ saꜙ kyu̱u̱yꜙ Tääˋ, niꜙ saꜙ kyu̱u̱yꜙ jnäꜘ. 4Maˉjwë̱ë̱hnꜗ hnähꜘ läꜙjëꜙ heˉ laˉ mahꜗ waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ dsaˉngëëhꜘ hnähꜘ läꜙja̱ˉ, ja̱ˉgaˊ läꜙdsooh˜ hohꜘ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ laˉ. Saꜙ gaꜙjwë̱ë̱hnꜗ hnähꜘ läꜙlaˉ läꜙ maˊ toˉnëˊ, jëëhꜘ gyanˊ kya̱a̱hˊ hnähꜘ. 5ʼPero naꜗ, naahnꜚ jeeˊ gyaˈ hi̱ˉ gaꜙche̱e̱ꜗ jnäꜘ hiꜙ niꜙ ja̱a̱ˉ hnähꜘ saꜙ ngɨɨhˊ hnähꜘ juuˈ kinꜙ: “¿Haˉ naˉ gwa̱a̱hˈ?” 6Pero meehˉ hohꜘ hnähꜘ chaˉmiihˉ kihꜗ heˉ maˉjwë̱ë̱hnꜗ hnähꜘ läꜙlaˉ. 7Maꜙraꜙ juˈdsooꜘ heˉ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ. Heˉ lluꜗ kyahꜗ hnähꜘ baˊ ja̱ˉ heˉ naahnꜚ. Jëëhꜘ, cherˊmahꜗ saꜙ ngaahnꜗ, saꜙ jäꜙ hi̱ˉ nooꜙ nëˊ kyahˈ hnähꜘ. Pero cherˊmahꜗ ngaahnꜗ, che̱e̱nꜚ hi̱ˉ heꜘ kyahꜗ hnähꜘ. 8Hiꜙ waˊraˉ jaꜗ hi̱ˉ heꜘ, jmeeyꜗ läꜙngëëꜘ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ heˉ tä̱ä̱yhˊ kya̱a̱hˊ dsoˊkyeˉ, hiꜙ miˉjnääyꜙ heˉ cha̱a̱ˉ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ llu̱u̱ꜗ goˉte˜, hiꜙ läꜙja̱ˉ heˉ llaꜗ Dio taˊ. 9Miˉjnääyꜙ heˉ tä̱ä̱hˊ dsaˉ kya̱a̱hˊ dsoˊkyeˉ, kihꜗ heˉ saꜙ he̱e̱yhˉ jnäꜘ. 10Läꜙja̱ˉ miˉjnääyꜙ, jnäꜘ heꜘ hi̱ˉ llu̱u̱ꜗ, jëëhꜘ naahnꜚ kihꜗ Tääˋ kya̱a̱nꜙ hiꜙ moꜙsoꜙ jë̱ë̱hˈ jnäꜘ. 11Hiꜙ miˉjnääyꜙ heˉ llaꜗ Dio taˊ kihˈ dsaꜙ, jëëhꜘ hi̱ˉsaꜙllu̱ꜗ hi̱ˉ jmeeꜙ hihꜙ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ maˉnaˉbä̱ä̱yhˋ kya̱a̱hˊ dsoˊjwɨɨꜘ. 12ʼChaˉ gaˊ heˉ hnoonꜗ jwë̱ë̱hnꜚ hnähꜘ, pero saꜙ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ naꜗ gaˉjʉhˉ. 13Pero waˊraˉ jaꜗ Jmɨˉlleꜘ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ juˈdsooꜘ, hi̱ˉ heꜘ jä̱ä̱ꜗ hnähꜘ mahꜗ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ naˉhñaaˈ läꜙjë̱ë̱ˉ haˉ läꜙ laꜗ juˈdsooꜘ. Jëëhꜘ saꜙ hlëëyhꜗ jeeˊ të̱ë̱yˉ hñiiyꜘ. Hlëëyhꜗ heˉ nuuyˉ baˊ hiꜙ jmeeyꜗ läꜙngëëꜘ dsaˉ läꜙjëꜙ heˉ naꜗ gaˊ jäꜙ. 14Jmeeyꜗ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ la̱a̱ꜗ jnäꜘ, läꜙja̱ˉ miˉjnääyꜙ heˉ la̱a̱nꜗ jø̱ø̱hˈ. 15La̱a̱nꜗ ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ la̱a̱ꜗ Tääˋ. Heˉja̱ˉ baˊ naˉ maˉjwahnꜗ, jmeeyꜗ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ la̱a̱ꜗ jnäꜘ. 16ʼKo̱ˉhwëëꜘ gaˊ, moꜙsoꜙ jë̱ë̱hˈ jnäꜘ. Hiꜙ ko̱o̱ˉ gaˊ ko̱ˉhwëëꜘ, jë̱ë̱hˈ jnäꜘ kaˉlähꜘ, ja̱ˉgaˊ naahnꜚ jeeˊ gyaˈ Tääˋ. 17Ja̱ˉgaˊ gaꜙngɨɨˊ jnäähꜗ juuˈ kihꜗ dsaˉkya̱a̱hˊ jnäähꜗ: —¿Heeˉ naˉ heˉ hlë̱ë̱yh˜ jneˊ heˉ jäyhꜘ läꜙnaˉ: “Ko̱ˉhwëëꜘ gaˊ, moꜙsoꜙ jë̱ë̱hˈ jnäꜘ, hiꜙ ko̱o̱ˉ gaˊ ko̱ˉhwëëꜘ, jë̱ë̱hˈ jnäꜘ kaˉlähꜘ, ja̱ˉgaˊ naahnꜚ jeeˊ gyaˈ Tääˋ”? 18Maˊ chiihˉ gaˊ jnäähꜗ dsaˉkya̱a̱hˊ jnäähꜗ: —¿Heeˉ naˉ heˉ jäyhꜘ: “Ko̱ˉhwëëꜘ gaˊ”? Saꜙ ngëëꜘ jneˊ heeˉ naˉ hlëëyhꜙ. 19Ñeˊ baˊ Jesús heˉ maˊ hnøøˉ jnäähˈ maˊ ngɨɨˊ jnäähꜗ juuˈ kiyhꜗ. Heˉja̱ˉ gaꜙsɨɨyhꜙ jnäähˈ: —Maˉjwë̱ë̱hnꜗ hnähꜘ ko̱ˉhwëëꜘ gaˊ, moꜙsoꜙ jë̱ë̱hˈ jnäꜘ hiꜙ ko̱o̱ˉ gaˊ ko̱ˉhwëëꜘ, jë̱ë̱hˈ jnäꜘ kaˉlähꜘ. ¿Cheˊ heˉ laˉ naˉ heˉ ngɨɨhˊ hnähꜘ juuˈ kihꜗ dsaˉkya̱a̱hˊ hnähꜘ? 20Maꜙraꜙ juˈdsooꜘ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ, jäꜙ kɨˊhoohˊ hnähꜘ jwërte pero dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ läꜙcha̱a̱yˉ lluꜗ. Ko̱ˉhwëëꜘ baˊ ja̱ˉ, jäꜙ tiˉmeehˉ hohꜘ hnähꜘ, ja̱ˉgaˊ jë̱ë̱ꜘ hohꜘ hnähꜘ goˉteˈ. 21Waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ läꜙcha̱a̱ˉ gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱ꜗ ja̱a̱ˉ dsaˉmëꜘ, jëëy˜ wɨɨꜘ, jëëhꜘ maˉtëꜘ jeeˊ läꜙcha̱a̱ˉ gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱yꜗ. Pero maˉngëëꜘ maˉläˉcha̱a̱ꜙ gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱yꜗ, moꜙsoꜙ dsooh˜ dsëyꜗ wɨɨꜘ heˉ maˉjëëyꜙ ja̱ˉ, kihꜗ heˉ cha̱a̱yˉ lluꜗ heˉ maˉläˉcha̱a̱ꜙ ja̱a̱ˉ gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱yꜗ. 22Ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ tiˉmeehˉ hohꜘ hnähꜘ naꜗ. Pero ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ jë̱ë̱nꜚ hnähꜘ, ja̱ˉgaˊ jë̱ë̱ꜘ hohꜘ hnähꜘ, hiꜙ niꜙ ja̱a̱ˉ saꜙ leꜘ jñuuhꜗ läꜙko̱o̱ˉ teꜗ heˉ jë̱ë̱ˉ hohꜘ hnähꜘ. 23ʼJmɨɨˊ ja̱ˉ, moꜙsoꜙ ngɨɨhˊ hnähꜘ juuˈ kinꜙ niꜙ miihˉ. Maꜙraꜙ juˈdsooꜘ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ, läꜙjëꜙ goˉteˈ heˉ ngɨɨhˊ kihˈ Tääˋ läꜙhihꜙ kinꜙ, kwayꜗ baˊ. 24Läꜙji̱i̱hˈ maˉyaˉnøøꜗ jneˊ, niꜙ miihˉ saꜙ chaˉ heˉ maˉngɨɨhˊ hnähꜘ läꜙhihꜙ kinꜙ. Ngɨɨˊ hnähꜘ mahꜗ hñahꜙ hnähꜘ hiꜙ läꜙja̱ˉ, jë̱ë̱ꜘ hohꜘ hnähꜘ goˉte˜. 25ʼMaˉhlë̱ë̱hnˋ hnähꜘ läꜙjëꜙ heˉ laˉ kya̱a̱hˊ juuˈ naˉhmääˊ. Maˉngooꜗ gaꜙtëꜘ hor˜ jeeˊ moꜙsoꜙ hlë̱ë̱hnˊ hnähꜘ juuˈ naˉhmääˊ. Naˉhñaaˈ läꜙjë̱ë̱ˉ baˊ jmeehnꜚ juuˈ kyahꜗ hnähꜘ haˉ läꜙ laꜗ kihꜗ Tääˋ. 26Maˊja̱ˉ ngɨɨhˊ hnähꜘ kihꜗ Dio läꜙhihꜙ kinꜙ. Saꜙ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ ngɨɨnˊ kyahˈ hnähꜘ kihꜗ Tääˋ. 27Hnääꜗ Tääˋ hnähꜘ, jëëhꜘ maˉläˉhnaahꜙ jnäꜘ hiꜙ maˉläˉdsooꜘ baˊ hohꜘ hnähꜘ heˉ janꜗ kihꜗ Tääˋ. 28Kihꜗ Tääˋ baˊ yaꜙhë̱ë̱nꜗ mahꜗ janꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. Naꜗ yaˉhë̱ë̱nˈ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ mahꜗ naahnꜚ kaˉlähꜘ jeeˊ gyaˈ Tääˋ —gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ jnäähˈ. 29Mahꜗ gaꜙjähˊ jnäähꜗ: —Naꜗ gaˊ hlëëhˊ jë̱ë̱ˉ goˉte˜, moꜙsoꜙ hlëëhˊ juuˈ naˉhmääˊ. 30Naꜗ gaˊ maˉläˉngëëꜘ jnäähˈ, kyu̱u̱h˜ baˊ hneˉ gaꜙläꜙjëꜙ goˉteˈ. Kyahꜗ hneˉ saꜙ jmeeꜙ biiꜗ, ngɨɨꜗ dsaˉ juuˈ, jëëhꜘ maˉñehˊ baˊ hneˉ heˉ hʉʉˊdsëˉ jmeeyꜙ. Heˉja̱ˉ baˊ naˉ maˉläˉdsooꜘ dsëˉ jnäähˈ yaꜙhë̱ë̱hꜗ kihꜗ Dio. 31Mahꜗ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ: —¿Cheˊ naꜗ gaˊ maˉläˉdsooꜘ hohꜘ hnähꜘ? 32Maˉngooꜗ gaꜙtëꜘ hor˜ hiꜙ hor˜ ja̱ˉ maˉtøøhnˊ naˈ gaˉjʉhˉ heˉ saˉjñeeꜘ hnähꜘ mahꜗ be̱e̱hˈ jnäꜘ. Pero saꜙ jä̱nˋ hñiinꜙ goˉte˜, Tääˋ kya̱a̱nꜙ kya̱a̱hˊ jnäꜘ. 33Läꜙjëꜙ heˉ laˉ maˉhlë̱ë̱hnˋ hnähꜘ mahꜗ taꜙlaꜙ kiꜙ jnäꜘ hɨɨꜗ tiiˊ kyahˈ hnähꜘ. Jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ jëëhˈ hnähꜘ heˉ wɨɨꜘ. Pero waˊ chaˉ oˉjø̱hꜙ dsëˉ kyahꜗ hnähꜘ, jëëhꜘ maˉlɨhn˜ maˉllaˉdsëënˋ kihꜗ heˉ hlɨɨhˈ heˉ chaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ —gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ dsaˉ kya̱a̱yꜗ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\