San Juan 17

1Maˉngëëꜘ maˉhlëëhꜘ Jesús läꜙjëꜙ heˉ ja̱ˉ, gaꜙjëëyꜗ taꜙ gyʉʉhˈ mahꜗ gaꜙjäyhꜘ: —Tääˋ kya̱a̱nꜙ, maˉdsë̱ë̱ꜗ hor˜. Miˉjnääˈ jo̱o̱hˉ heˉ la̱a̱yꜗ jø̱ø̱hˈ mahꜗ läꜙja̱ˉ, jo̱o̱hˉ miˉjnääyꜙ hneˉ heˉ la̱a̱hꜗ jø̱ø̱hˈ kaˉlähꜘ. 2Hneˉ gaꜙhña̱a̱hˋ jnäꜘ mahꜗ jmeenˋ hihꜙ kihꜗ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ. Heˉja̱ˉ naˉnaˊ jwëˈ kinꜙ jmeenˋ cha̱a̱ˉ tä̱ä̱ꜘ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙkwë̱ë̱hˋ jnäꜘ. 3Heˉ kyu̱u̱ꜙ dsaˉ hneˉ, maꜙlaꜙ ja̱a̱ˉ hneˉ baˊ la̱a̱hˈ Dio Jø̱ø̱hꜗ, hiꜙ heˉ kyu̱u̱yꜙ Jesucristo hi̱ˉ gaꜙche̱e̱hꜙ, heˉ laˉ baˊ ja̱ˉ, heˉ jmeeꜙ cha̱a̱ˉ dsaˉ tä̱ä̱ꜘ. 4ʼMaˉmiˉjnäänˈ hneˉ kihꜗ dsaꜙ heˉ la̱a̱hꜗ jø̱ø̱hˈ. Maˉhñaaˉ baˊ taˊ heˉ gaꜙkwëëhˋ jnäꜘ jmeenˋ. 5Naꜗ naꜙ Tääˋ, miˉjnääˈ heˉ la̱a̱nꜗ jø̱ø̱hnˈ yaꜙjwɨɨꜗ kyahꜗ, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ jø̱ø̱hnˈ maˊ la̱a̱nˈ kya̱a̱hˊ hneˉ, jä̱ä̱ꜗ ja̱ˉgaˊ nøøˈ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. 6ʼMaˉmiˉjnäänˈ hneˉ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙkwë̱ë̱hˋ jnäꜘ. Hi̱ˉ heꜘ maˊ la̱a̱ˈ kya̱a̱hꜗ mahꜗ gaꜙkwë̱ë̱hˋ jnäꜘ, hiꜙ gaꜙhøøyꜘ juuˈ kyahꜗ. 7Naꜗ maˉläˉkyʉʉyh˜, heˉ jaꜗ kyahꜗ baˊ ja̱ˉ läꜙjëꜙ heˉ gaꜙtøøhˈ goonꜙ. 8Jëëhꜘ, läꜙjëꜙ juuˈ heˉ gaꜙchiihˊ jnäꜘ, maˉhlë̱ë̱hˋ jnihꜘ hiꜙ gaꜙhe̱e̱yhˉ baˊ. Maˉläˉhe̱e̱ꜘ bihꜗ heˉ yaꜙhë̱ë̱nꜗ kyahꜗ. Hiꜙ maˉläˉdsooꜘ baˊ dsëyˈ, hneˉ heꜘ gaꜙche̱e̱hꜙ jnäꜘ. 9ʼHeˉja̱ˉ ngɨɨnˊ kiyhˈ, ja̱ꜙ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ. Ngɨɨnˊ kihˈ hi̱ˉ gaꜙkwë̱ë̱hˋ jnäꜘ baˊ, jëëhꜘ hi̱ˉ heꜘ baˊ la̱a̱ˈ dsaˉ kya̱a̱hꜗ. 10Läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱nꜙ, heꜘ baˊ hi̱ˉ heꜘ la̱a̱ꜗ kya̱a̱hꜗ. Hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱hꜗ, hi̱ˉ heꜘ baˊ la̱a̱ˈ kya̱a̱nꜙ kaˉlähꜘ. Taꜙlaꜙ kihꜗ dsaˉ heꜘ gaꜙläꜙjnäꜘ heˉ la̱a̱nꜗ jø̱ø̱hnˈ. 11ʼMoꜙsoꜙ gyaˋ gaˊ jnäꜘ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. Pero dsaˉ kya̱a̱nꜙ, jä̱ꜗ gyihꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. Hiꜙ jnäꜘ naahnꜚ kyahꜗ. Tääˋ kya̱a̱nꜙ, hneˉ hi̱ˉ naˉjngëëˈ, hä̱ä̱ˋ kya̱a̱hˊ beꜘ kyahꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ gaꜙkwë̱ë̱hˋ jnäꜘ, mahꜗ ja̱ˉ le̱e̱yꜘ ko̱o̱ˉ baˊ, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ la̱a̱ꜗ jneˊ ko̱o̱ˉ baˊ. 12Taˊko̱ˉji̱i̱hˈ maˊ gyanˊ kya̱a̱yhˊ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, maˊ hä̱ä̱ꜙ jnihꜘ kya̱a̱hˊ beꜘ kyahꜗ. Gaꜙhä̱ä̱nꜙ hi̱ˉ gaꜙkwë̱ë̱hˋ jnäꜘ. Niꜙ ja̱a̱ˉ saꜙ gaꜙhë̱ë̱ꜗ. Maꜙlaꜙ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ nøøꜘ juuˈ dsaˉhë̱ë̱ꜗ, hi̱ˉ heꜘ baˊ gaꜙhë̱ë̱ꜗ goˉte˜, mahꜗ läꜙja̱ˉ läꜙteꜗ läꜙko̱o̱ˉ naˉsɨɨˉ juuˈ kyahꜗ. 13ʼNaꜗ naahnꜚ jeeˊ ñehꜘ hneˉ. Taˊko̱ˉji̱i̱hˈ gyanˊ ko̱ˉhwëëꜘ gaˊ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, maˉhlë̱ë̱hˋ baˊ jnihꜘ läꜙjëꜙ heˉ laˉ, mahꜗ jë̱ë̱ˉ dsëyꜗ läꜙko̱o̱ˉ ji̱i̱hˈ jë̱ë̱ˉ dsënꜙ. 14Maˉngëënˋ läꜙjëꜙ juuˈ kyahꜗ kihꜗ hi̱ˉ heꜘ. Hiꜙ gaꜙläꜙhøøhˋ dsaˉ cha̱a̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ kiyhꜗ, kihꜗ heˉ moꜙsoꜙ la̱a̱yꜗ kihꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ jnäꜘ kihꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. 15Saꜙ ngɨɨnˊ kyahˈ mahꜗ hwë̱ë̱yhˊ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. Ngɨɨnˊ kyahˈ mahꜗ hä̱ä̱hˈ hnihꜘ kihꜗ heˉ hlɨɨhˈ baˊ. 16Saꜙ la̱a̱yꜗ kihꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ jnäꜘ kihꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. 17Jmä̱ä̱yˋ chaˉgaˊmiihˉ naˉjngëëyˈ kya̱a̱hˊ juˈdsooꜘ kyahꜗ. Jëëhꜘ juuˈ kyahꜗ, laꜗ juˈdsooꜘ jmahꜗ baˊ. 18Läꜙko̱o̱ˉ gaꜙche̱e̱hꜙ jnäꜘ jeeˊ tä̱ä̱hˊ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ gaꜙche̱e̱ꜙ jnihꜘ jeeˊ kihˈ dsaˉ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. 19Kwa̱a̱t˜ kihꜗ hi̱ˉ heꜘ baˊ naˉ heˉ ngëënˊ hñiinꜙ kyahꜗ. Mahꜗ läꜙja̱ˉ hi̱ˉ heꜘ le̱e̱ꜘ naˉjngëëˈ goˉte˜. 20ʼJa̱ꜙ maꜙlaꜙ kihꜗ hi̱ˉ laˉ ngɨɨnˊ. Läꜙja̱ˉ ngɨɨnˊ kaˉlähꜘ kihꜗ hi̱ˉ naꜗ gaˊ he̱e̱hꜙ jnäꜘ waˊraˉ gaꜙnuuyꜘ juuˈ kihꜗ hi̱ˉ heꜘ. 21Mahꜗ le̱e̱ꜘ ko̱o̱ˉ baˊ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ, läꜙko̱o̱ˉ la̱a̱hꜗ hneˉ kya̱a̱hˊ jnäꜘ Tääˋ, hiꜙ jnäꜘ kya̱a̱hˊ hneˉ. Läꜙja̱ˉ le̱e̱ꜘ ko̱o̱ˉ baˊ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ heꜘ kya̱a̱hˊ jneˊ. Mahꜗ läꜙja̱ˉ, hi̱ˉ cha̱a̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ läꜙdsooꜘ dsëꜗ, hneˉ heꜘ gaꜙche̱e̱hꜙ jnäꜘ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. 22Läꜙko̱o̱ˉ maˉmiˉjnäähˈ jnäꜘ kihꜗ dsaꜙ, läꜙja̱ˉ maˉmiˉjnäänˈ hñiinꜙ kiyhꜗ, mahꜗ läꜙja̱ˉ le̱e̱yꜘ ko̱o̱ˉ baˊ, läꜙko̱o̱ˉ la̱a̱ꜗ jneˊ. 23Jnäꜘ la̱a̱nꜗ kya̱a̱hˊ jnihꜘ, hiꜙ hneˉ la̱a̱hꜗ kya̱a̱hˊ jnäꜘ, mahꜗ läꜙja̱ˉ dsaˉta̱a̱yhˋ kweeˉ goˉte˜ le̱e̱yꜘ ko̱o̱ˉ baˊ. Läꜙja̱ˉ läꜙngëëꜘ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, hneˉ baˊ gaꜙche̱e̱hꜙ jnäꜘ, hiꜙ läꜙja̱ˉ läꜙñeyˉ gaꜙläꜙhnaahꜙ hnihꜘ, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ hnaahꜙ jnäꜘ. 24ʼTääˋ kya̱a̱nꜙ, läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ gaꜙkwë̱ë̱hˋ jnäꜘ heꜘ, hnoonꜗ dsaˉta̱a̱yhˋ kya̱a̱hˊ jnäꜘ haˉ jeeˊ naahnꜚ naˊgyanˈ. Mahꜗ jëëyꜗ heˉ maˉlla̱a̱hˋ jnäꜘ jø̱ø̱hˈ, kihꜗ heˉ gaꜙläꜙhnaahꜙ jnäꜘ jä̱ä̱ꜗ ja̱ˉgaˊ nøøˈ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ. 25Llu̱u̱ꜗ la̱a̱hꜗ hneˉ Tääˋ. Dsaˉ cha̱a̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, saꜙ maˉläˉkyu̱u̱yꜙ hneˉ. Pero jnäꜘ, kyu̱u̱nꜙ hneˉ. Maˉñeˉ baˊ dsaˉ kya̱a̱nꜙ, hneˉ gaꜙche̱e̱hꜙ jnäꜘ. 26Maˉmiˉjnäänˈ kiyhꜗ, haˉ läꜙ la̱a̱hꜗ hneˉ, hiꜙ jmeenˋ läꜙkyu̱u̱yꜙ hneˉ chaˉgaˊmiihˉ. Mahꜗ jnäꜘ heꜘ hä̱ä̱nˊ jeeˊ kiyhˈ hiꜙ ja̱ˉbaˊ läꜙko̱hꜘ hnaahꜙ jnäꜘ, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ läꜙhnääyꜗ dsaˉkya̱a̱yhˊ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\