San Juan 20

1Toˉnëˊ jmɨɨˊ kihˈ seman˜, tiih˜ naˉho̱o̱ˉ gaˊ, ñeeˊ María Magdalena jeeˊ maˊ laˈ toˉhø̱ø̱ˉ ja̱ˉ. Mahꜗ gaꜙjëëyꜗ maˊ kyeˉ taꜙ kooꜘ mɨˈku̱u̱ˊ heˉ maˊ naˉjnëˉ hooˊ toˉhø̱ø̱ˉ ja̱ˉ. 2Ja̱ˉgaˊ ngooyˈ koˉchihˊ kihꜗ Simón Peeˊ kya̱a̱hˊ kihˈ jñahꜘ discípulo hi̱ˉ gaꜙläꜙhnääꜗ Jesús, mahꜗ gaꜙsɨɨyhꜙ: —Maˉlle̱e̱ˉ dsaˉ nehꜙ toˉhø̱ø̱ˉ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. Saꜙ ñeˊ jneˊ haˉ taꜙ maˉjä̱ä̱yꜗ. 3Mahꜗ ngooꜗ Peeˊ kya̱a̱hˊ jñahꜘ discípulo heꜘ naˊjëëyˉ jeeˊ maˊ laˈ toˉhø̱ø̱ˉ ja̱ˉ. 4Läꜙu̱u̱ꜘ gaꜙnääꜗ chaˉhli̱i̱ꜙ. Pero jñahꜘ discípulo heꜘ gaꜙhli̱i̱ꜘ chaˉgaˊmiihˉ läꜙko̱hꜘ gaˊ Peeˊ. Hi̱ˉ heꜘ gaꜙllooꜗ toˉnëˊ jeeˊ maˊ laˈ toˉhø̱ø̱ˉ ja̱ˉ. 5Gaꜙjlu̱u̱yꜗ hñiiyꜘ mahꜗ gaꜙjëëyꜗ. Maꜙlaꜙ hmɨɨhˉ heˉ maˊ naˉlä̱ä̱ˉ Jesús ja̱ˉbaˊ gaꜙjëëyꜗ nehꜙ tooˉ ja̱ˉ. Ja̱ˉ ji̱i̱hˈ moꜙsoꜙ gaꜙheyꜗ nehꜙ toˉhø̱ø̱ˉ ja̱ˉ. 6Ja̱ˉgaˊ gaꜙllooꜗ Peeˊ. Hi̱ˉ heꜘ baˊ gaꜙheꜗ gaꜙtëꜘ nehꜙ toˉhø̱ø̱ˉ ja̱ˉ. Maꜙlaꜙ saˊhmɨɨhˉ heˉ maˊ naˉlä̱ä̱ˉ Jesús baˊ gaꜙjëëyꜗ maˊ kyeˉ nehꜙ jeeˊ ja̱ˉ. 7Hiꜙ gaꜙjëëyꜗ hmɨɨhˉ saˊluuˉ heˉ maˊ naˉgyo̱hꜘ lleˊ Jesús, moꜙsoꜙ kyeˉ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ hmɨɨhˉ heˉ maˊ naˉlä̱ä̱yˉ ja̱ˉ. Maˊ kyeˉ maˉnaˉgyo̱hꜘ taꜙ kooꜘ baˊ. 8Ja̱ˉgaˊ gaꜙheꜗ kaˉlähꜘ hi̱ˉ jñahꜘ discípulo, hi̱ˉ gaꜙllooꜗ toˉnëˊ heꜘ, nehꜙ toˉhø̱ø̱ˉ ja̱ˉ. Gaꜙjëëyꜗ kweeˉ, ja̱ˉgaˊ gaꜙläꜙdsooꜘ dsëyꜗ. 9Jëëhꜘ, saꜙ gaˊ maˉläˉngëëyꜘ läꜙko̱o̱ˉ naˉsɨɨˉ juuˈ kihꜗ Dio heˉ gaꜙlaꜗ biiꜗ heˉ gaꜙläꜙji̱i̱yhˋ jeeˊ kihˈ hi̱ˉ naˉju̱u̱ˊ. 10Hiꜙ läꜙu̱u̱ꜘ discípulo heꜘ gaꜙnääyˋ taꜙ kihꜗ. 11Pero María gaꜙjä̱ꜘ taꜙ kaˊhneꜚ kihꜗ toˉhø̱ø̱ˉ ja̱ˉ, hooyh˜. Jeeˊ cheyhˈ hooyh˜ ja̱ˉ gaꜙjlu̱u̱yꜗ hñiiyꜘ mahꜗ gaꜙjëëyꜗ taꜙ nehꜙ toˉhø̱ø̱ˉ ja̱ˉ. 12Mahꜗ gaꜙjë̱ë̱yꜗ u̱u̱ꜗ ángele, hi̱ˉ kye̱hˊ hmɨɨhˉ tøøˉ. Ja̱a̱ˉ maˊ gyaˈ jeeˊ maˊ laˈ taꜙ gyʉʉhˈ lleyˊ hiꜙ ja̱a̱ˉ maˊ gyaˈ jeeˊ maˊ laˈ taꜙ hʉʉˊ tɨɨyˊ, ja̱ˉbaˊ jeeˊ gaꜙkyeˉ dsaˉ jmɨˉngoꜗ kihꜗ Jesús. 13Mahꜗ gaꜙjähꜘ ángele heꜘ sɨɨyhꜙ: —Dsaˉmëꜘ, ¿heˉlaˈ hoohˊ hneˉ? —Hoohˊ jnäꜘ kihꜗ heˉ maˉlle̱e̱yˉ Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱nꜙ. Saꜙ manꜙ haˉ taꜙ maˉkya̱a̱yˉ —gaꜙjähꜘ María sɨɨyhꜙ. 14Maˉngëëꜘ maˉhlëëyhꜘ läꜙja̱ˉ, gaꜙje̱e̱yhˉ hñiiyꜘ taꜙ kaˊluuyˊ. Gaꜙjëëyꜗ chehꜗ Jesús, pero moꜙsoꜙ gaꜙläꜙkyu̱u̱yꜙ. 15Mahꜗ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ: —Dsaˉmëꜘ, ¿heˉlaˈ hoohˊ hneˉ? ¿Hi̱i̱ˉ naˉ hnaahꜙ? Pero María maˊ la̱a̱yꜘ, dsaˉ hi̱ˉ maˊ høøꜙ chaahˈ leꜗ baˊ heꜘ. Heˉja̱ˉ gaꜙsɨɨyhꜙ: —Hneˉ dsaˉ, cherˊmahꜗ hneˉ maˉlle̱e̱hˋ hlɨɨꜘ kya̱a̱nꜙ, chiihˊ jnäꜘ haˉ taꜙ maˉkya̱a̱hꜙ, mahꜗ nɨɨnˋ naˊteenˋ —gaꜙjähꜘ María sɨɨyhꜙ. 16—María —gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ. Mahꜗ gaꜙje̱e̱hˉ kaˉlähꜘ María, gaꜙsɨɨyhꜙ: —¡Raboni! —heˉ laˉ hnøøꜗ jähꜙ Taˉjwohꜗ. 17Mahꜗ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ: —Taꜙ e̱e̱ꜙ jnäꜘ. Jëëhꜘ, saꜙ gaˊ maˉwɨɨnꜗ jeeˊ gyaˈ Tääˋ kya̱a̱nꜙ. Gwaˉ jeeˊ tä̱ä̱hˊ ø̱ø̱hnˈ mahꜗ goˉchiiyhˊ: “Naahnꜚ naˊgyanˈ kya̱a̱hˊ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ Tääˋ kya̱a̱nꜙ, ja̱ˉbaˊ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ Tääˋ kya̱a̱hˈ hnähꜘ kaˉlähꜘ. Naahnꜚ naˊgyanˈ kya̱a̱hˊ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ Dio kya̱a̱nꜙ, ja̱ˉbaˊ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ Dio kya̱a̱hꜗ hnähꜘ.” 18Heˉja̱ˉ ñeeˊ María Magdalena naˊjmeehˊ juuˈ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ jnäähˈ discípulo heˉ gaꜙjë̱ë̱yꜗ Jesús, hiꜙ gaꜙjmeeyhꜗ juuˈ läꜙjëꜙ heˉ gaꜙsɨɨyhꜙ María. 19Maˊ gaꜙnʉʉˉ ja̱ˉbaˊ jmɨɨˊ ja̱ˉ, toˉnëˊ jmɨɨˊ kihˈ seman˜, naˉjnëˉ haahˊ maˊ tøøhˊ jnäähꜗ ko̱ˉjø̱hꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ jnäähˈ, kihꜗ heˉ maˊ ga̱hꜙ jnäähˈ dsaˉtaˊ. Gaꜙheꜗ Jesús, mahꜗ gaꜙllaꜙsë̱ë̱yhˋ to̱ꜗdsaahˋ jeeˊ maˊ tøøhˊ jnäähꜗ ja̱ˉ. Mahꜗ gaꜙjäyhꜘ sɨɨyhꜙ jnäähˈ: —Waˊ hiiꜘ tiiˊ kyahˈ hnähꜘ. 20Läꜙko̱o̱ˉ maˊ gaꜙjäyhꜘ läꜙja̱ˉ, gaꜙheeyhꜗ jnäähˈ discípulo kya̱a̱yꜗ maˉgooyˉ kya̱a̱hˊ jwooˈ moˉmɨɨhˉ kiyhꜗ. Peerꜙ gaꜙjë̱ë̱ꜘ dsëˉ jnäähˈ maˊ gaꜙjë̱ë̱ˊ jnäähꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. 21Mahꜗ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ jnäähˈ kaˉlähꜘ: —Waˊ hiiꜘ tiiˊ kyahˈ hnähꜘ. Läꜙko̱o̱ˉ gaꜙche̱e̱ꜗ Tääˋ jnäꜘ, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ che̱e̱nꜚ hnähꜘ. 22Läꜙko̱o̱ˉ maˊ gaꜙjäyhꜘ läꜙja̱ˉ, gaꜙjʉʉyꜗ nëˊ kya̱a̱ˈ jnäähꜗ, mahꜗ gaꜙsɨɨyhꜙ jnäähˈ: —He̱e̱hˋ hnähꜘ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ. 23Cherˊmahꜗ gaꜙki̱i̱hˈ hnähꜘ hohꜘ kihꜗ dsoˊkyeˉ heˉ jmeeꜙ dsaˉ, dsaˉcheˋ baˊ dsoˊkyeˉ kiyhꜗ. Pero cherˊmahꜗ saꜙ gaꜙki̱i̱hˈ hnähꜘ hohꜘ kiyhꜗ, läꜙ maˉkya̱a̱yhˊ ja̱ˉbaˊ dsoˊkyeˉ kiyhꜗ. 24Pero Tamá, hi̱ˉ tëëyh˜ dsaˉ su̱u̱ˋ heꜘ, ja̱a̱ˉ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ gyaꜙtu̱u̱ꜘ jnäähˈ, saꜙ maˊ hä̱ä̱ˊ jeeˊ kya̱a̱ˈ jnäähꜗ maˊ ja̱hˈ Jesús toˉnëˊ. 25Gaꜙjmeehꜗ baˊ jñahꜘ discípulo juuˈ kihꜗ Tamá, gaꜙsɨɨyhꜙ: —Maˉjë̱ë̱ˊ jnäähꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. Mahꜗ gaꜙjähꜘ Tamá: —Cherˊmahꜗ saꜙ gaꜙjëënꜗ, laꜗ lii˜ gooyˉ jeeˊ gaꜙhooꜗ jo̱ˉñeˈ, hiꜙ tänꜚ chaˊgoonꜙ jeeˊ gaꜙhooꜗ jo̱ˉñeˈ hiꜙ tänꜚ goonꜙ jwooˈ moˉmɨɨhˉ kiyhꜗ, saꜙ he̱e̱nꜘ. 26Maˉhyaˉ gaˊ jñaaˈ jmɨɨˋ, maˊ tøøhˊ jnäähꜗ kaˉlähꜘ chaˊnehꜙ, hiꜙ maˊ hä̱ä̱ˊ Tamá jeeˊ kya̱a̱ˈ jnäähꜗ. Pero naˉjnëˉ baˊ haahˊ gaꜙmiꜙjnääˉ Jesús hñiiꜘ jeeˊ tøøhˊ jnäähꜗ ja̱ˉ, mahꜗ gaꜙjäyhꜘ: —Waˊ hiiꜘ tiiˊ kyahˈ hnähꜘ. 27Cha̱hꜘ baˊ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ Tamá: —Tøøhˈ daˊ chaˊgoohˉ jeeˊ laˉ, mahꜗ jëëˋ maˉgoonꜙ. Hiiꜘ maˉgoohˉ, mahꜗ täꜗ nehꜙ jwooˈ moˉmɨɨhˉ kinꜙ laˉ. Taꜙ waˊ hwehˉ hohꜘ, waˊ läˉdsooꜘ hohꜘ kinꜙ. 28Ja̱ˉgaˊ gaꜙjähꜘ Tamá sɨɨyhꜙ: —¡Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱nꜙ, hiꜙ Dio kya̱a̱nꜙ! 29Mahꜗ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ: —Tamá, kihꜗ heˉ maˉjë̱ë̱hˋ jnäꜘ, heˉja̱ˉ baˊ naˉ maˉläˉdsooꜘ hohꜘ. Pero lluꜗ gaˊ kihˈ hi̱ˉ läꜙdsooꜘ dsëꜗ, maꜙkeꜙ saꜙ gaꜙjë̱ë̱yꜗ jnäꜘ. 30Chaˉmiihˉ heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ gaꜙjmeeꜘ Jesús chaˊnëˊ jnäähꜗ discípulo kya̱a̱yꜗ heˉ saꜙ chaˉ naˉsɨɨˉ nëˊ moˊjeˉ laˉ. 31Pero sɨɨnꜙ läꜙlaˉ mahꜗ läꜙdsooꜘ hohꜘ hnähꜘ, Jesús heꜘ, hi̱ˉ heꜘ heꜘ Cristo, Jo̱o̱ꜘ Dio. Hiꜙ kihꜗ heˉ läꜙdsooꜘ hohꜘ hnähꜘ kiyhꜗ, heˉ ja̱ˉ jmeeꜗ cha̱a̱ˉ hnähꜘ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\