San Juan 9

1Jeeˊ ngëꜙ Jesús ja̱ˉ, gaꜙjë̱ë̱yꜗ ja̱a̱ˉ dsaˉtʉʉˊ hi̱ˉ tʉʉˊ läꜙ maˊ gaꜙläꜙcha̱a̱ꜙ. 2Mahꜗ gaꜙngɨɨˊ jnäähꜗ juuˈ kiyhꜗ: —Taˉjwohꜗ, ¿hi̱i̱ˉ kihꜗ dsooˊ heˉ la̱a̱yꜗ läꜙnaˉ, cheˊ kihˈ hñiiyꜘ o cheˊ kihˈ choˈjmiiyˉ hehꜗ gaꜙläꜙcha̱a̱yꜙ tʉʉyˊ? 3Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ jnäähˈ: —Ja̱ꜙ hñiiyꜘ dsë̱ë̱y˜ dsooˊ niꜙ choˈjmiiyˉ, heˉ la̱a̱yꜗ läꜙnaˉ. La̱a̱yꜗ läꜙnaˉ mahꜗ läꜙjnäꜘ taˊ kihˈ Dio nëˊ kiyhˈ baˊ. 4Taˊko̱ˉji̱i̱hˈ laꜗ jmɨɨˈ, jmeeꜙ biiꜗ kinꜙ jmeenˋ taˊ kihˈ hi̱ˉ gaꜙche̱e̱ꜗ jnäꜘ. Waˊraˉ ngooꜗ gaꜙnʉʉˉ, niꜙ ja̱a̱ˉ moꜙsoꜙ leꜘ jmeeꜗ taˊ. 5Taˊko̱ˉji̱i̱hˈ gyanˊ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ, la̱a̱nꜗ waˊjeˉ kihꜗ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ. 6Maˉlaꜙ maˉhlëëyhꜘ läꜙja̱ˉ, gaꜙhñeyꜗ hwaꜗ mahꜗ gaꜙjmeeyꜘ tʉˊji̱i̱ꜗ kya̱a̱hˊ jmɨɨˉ tʉˊheyhˈ. Ja̱ˉbaˊ kya̱a̱hˊ tʉˊji̱i̱ꜗ ja̱ˉ, gaꜙsu̱yꜗ mɨˈnëˊ dsaˉtʉʉˊ heꜘ. 7Mahꜗ gaꜙsɨɨyhꜙ: —Gwaˉ mahꜗ goˉgyihꜙ mɨˈnëhˊ jeeˊ chihˈ heˉ haaˊ jmɨɨˉ heˉ che̱e̱ˉ Siloé —juuˈ laˉ hnøøꜗ jähꜙ: heˉ gaꜙche̱e̱ꜗ dsaˉ. Läꜙja̱ˉ gaꜙjmeeꜘ dsaˉ heꜘ, naˊgyiyhˉ mɨˈnëyˊ. Maˊ ja̱yhˈ maˉjnäꜘ mɨˈnëyˊ, maˊ jëëy˜. 8Dsaˉ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ kooꜘ jeeˊ maˊ chihˈ hneꜗ kiyhꜗ, kya̱a̱hˊ gaˊ jñahꜘ hi̱ˉ maˊ jëë˜ läꜙko̱o̱ˉ maˊ tʉʉyˊ, maˊ jäyhꜘ: —¿Ja̱ˈ hi̱ˉ naˉ heꜘ hi̱ˉ maˊ gyaˈ chu̱u̱ꜘ maˊ ngɨɨyꜙ kuuˊ? —gaꜙjähꜘ dsaˉ heꜘ. 9—Hi̱ˉ heꜘ naˉ —maˊ jähꜘ ko̱ˉlla̱a̱ˊ. —Läꜙja̱ˉ la̱a̱yꜗ —maˊ jähꜘ jñahꜘ. —Jnäꜘ heꜘ —maˊ jäyhꜘ hñiiyꜘ. 10—¿Haˉ läꜙja̱ˉ heˉ maˉnaꜘ mɨˈnëhˊ? —gaꜙjähꜘ dsaˉ heꜘ sɨɨyhꜙ. 11—Dsaˉ hi̱ˉ che̱e̱ˉ Jesús, gaꜙjmeeyꜘ tʉˊji̱i̱ꜗ mahꜗ gaꜙsu̱yꜗ mɨˈnënꜙ. Ja̱ˉgaˊ gaꜙsɨɨyhꜙ jnäꜘ: “Gwaˉ jeeˊ chihˈ Siloé mahꜗ goˉgyihꜙ mɨˈnëhˊ.” Mahꜗ ñeenˊ naˊgyihnꜙ mɨˈnënꜙ, läꜙja̱ˉ baˊ gaꜙløøꜗ jëën˜ —gaꜙjähꜘ dsaˉ hi̱ˉ maˊ tʉʉˊ heꜘ. 12—¿Naꜚ baˊ dsaˉ heꜘ? —gaꜙjähꜘ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ ngɨɨꜙ juuˈ kiyhꜗ. Mahꜗ gaꜙjäyhꜘ: —Saꜙ manꜙ. 13Heˉja̱ˉ gaꜙjä̱ä̱yꜗ hi̱ˉ maˊ tʉʉˊ heꜘ chaˊnëˊ dsaˉ fariseo. 14Maˊja̱ˉ, laꜗ jmɨɨˊ heˉ te̱e̱hˉ dsaˉ dsëꜗ, maˊ gaꜙjmeeꜘ Jesús tʉˊji̱i̱ꜗ heˉ kya̱a̱hˊ gaꜙnäyꜗ mɨˈnëˊ dsaˉ heꜘ. 15Ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ gaꜙngɨɨꜘ dsaˉ fariseo juuˈ kihꜗ hi̱ˉ maˊ tʉʉˊ heꜘ, haˉ läꜙ gaꜙjmeeyꜘ heˉ gaꜙløøyꜗ jëëy˜. —Gaꜙsu̱yꜗ tʉˊji̱i̱ꜗ mɨˈnënꜙ, mahꜗ gaꜙgyihnꜙ, ja̱ˉgaˊ gaꜙløøꜗ jëën˜ —gaꜙjäyhꜘ sɨɨyhꜙ. 16Ko̱ˉlla̱a̱ˊ dsaˉ fariseo heꜘ maˊ jähꜘ: —Saꜙ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ Dio dsaˉ heꜘ, heˉja̱ˉ saꜙ høøyꜙ jmɨɨˊ heˉ te̱e̱hˉ dsaˉ dsëꜗ. Jñahꜘ maˊ jähꜘ: —¿Haˉ läꜙ laꜗ juuˈ, heˉ jmeeꜗ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ ko̱o̱ˉ heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ läꜙnaˉ? Saꜙ gaꜙhɨɨꜘ kweeˉ juuˈ kiyhꜗ. 17Ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ gaꜙsɨɨyhꜙ dsaˉ hi̱ˉ maˊ tʉʉˊ heꜘ: —¿Heeˉ jwahꜘ hñaahꜗ kihꜗ hi̱ˉ gaꜙnäꜗ mɨˈnëhˊ? Mahꜗ gaꜙjähꜘ dsaˉ hi̱ˉ maˊ tʉʉˊ heꜘ: —Jnäꜘ jwahnꜙ la̱a̱yꜗ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ ngëë˜ juuˈ kihꜗ Dio. 18Pero dsaˉ fariseo heꜘ, saꜙ maˊ la̱a̱yꜘ dsooꜘ heˉ maˊ tʉʉˊ dsaˉ heꜘ mahꜗ gaꜙläꜙjnäꜘ mɨˈnëyˊ. Heˉja̱ˉ läꜙji̱i̱hˈ gaꜙtëëyhꜗ choˈjmiiˉ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙläꜙjnäꜘ mɨˈnëˊ heꜘ. 19Mahꜗ gaꜙngɨɨyꜘ juuˈ kiyhꜗ: —¿Cheˊ ja̱ˉbaˊ jo̱o̱ꜘ hnähꜘ hi̱ˉ laˉ, hi̱ˉ jwahꜘ hnähꜘ gaꜙläꜙcha̱a̱ꜙ tʉʉˊ? ¿Haˉ läꜙja̱ˉ heˉ maˉjëëy˜ naꜗ? 20Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ choˈjmiiˉ dsaˉ heꜘ: —Dsooꜘ baˊ hi̱ˉ heꜘ laˉ chihˉ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ laˉ, hi̱ˉ gaꜙläꜙcha̱a̱ꜙ tʉʉˊ. 21Pero saꜙ ñeˊ jnäähꜗ niꜙ miihˉ haˉ läꜙja̱ˉ heˉ maˉjëëy˜ naꜗ, niꜙ saꜙ ñeˊ jnäähꜗ hi̱ˉ naˉ hi̱ˉ gaꜙnäꜗ mɨˈnëyˊ. Maˉchaˉ baˊ ji̱ˉñeˉ kiyhꜗ, ngɨɨˊ hnähꜘ juuˈ kiyhꜗ, hñiiꜘ bihꜗ jmeeyhꜗ juuˈ kyahꜗ hnähꜘ. 22Läꜙja̱ˉ baˊ gaꜙjähꜘ choˈjmiiˉ dsaˉ heꜘ, jëëhꜘ maˊ ga̱yhꜙ dsaˉ fariseo hi̱ˉ maˉtä̱ä̱hˊ juuˈ kweeˉ haˉ läꜙ jmeeyꜗ cherˊmahꜗ ja̱a̱ˉ jähꜘ Jesús heꜘ la̱a̱ꜗ Mesía. Moꜙsoꜙ chaˉ jwëˈ kiyhꜗ dsooyꜗ gwahꜙ. 23Heˉja̱ˉ baˊ ja̱ˉ gaꜙjähꜘ choˈjmiiyˉ: “Maˉchaˉ baˊ ji̱ˉñeˉ kiyhꜗ, ngɨɨˊ hnähꜘ juuˈ kiyhꜗ.” 24Ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ gaꜙtëëyhꜗ dsaˉñʉʉhˉ hi̱ˉ maˊ tʉʉˊ heꜘ mahꜗ gaꜙsɨɨyhꜙ: —Kwaˊ tiˊhmaahˊ kihˈ Dio baˊ, ja̱ꜙ kihꜗ Jesús. Jëëhꜘ ñeˊ jnäähꜗ dsaˉ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ baˊ heꜘ. 25Heˉja̱ˉ gaꜙje̱e̱yhˉ juuˈ kihꜗ dsaˉ fariseo: —Saꜙ manꜙ cheˊ la̱a̱yˈ dsaˉ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ. Ko̱o̱ˉ heˉ laˉ baˊ manꜙ. Heˉ maˊ la̱a̱nˈ tʉʉˊ mahꜗ naꜗ maˉjëën˜. 26Ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ gaꜙngɨɨꜘ dsaˉ fariseo juuˈ kiyhꜗ, gaꜙsɨɨyhꜙ: —¿Heeˉ gaꜙjmeeyꜘ kyahꜗ? ¿Haˉ läꜙ gaꜙnäyꜗ mɨˈnëhˊ? 27Mahꜗ gaꜙjähꜘ hi̱ˉ maˊ tʉʉˊ heꜘ: —Maˉjwahꜗ baˊ jnäꜘ jä̱ä̱ꜗ mahꜗ saꜙ gaꜙläꜙhnoohˉ hnähꜘ maˊ nuuhꜗ. ¿Heˉlaˈ hnoohˉ hnähꜘ nuuhˈ kaˉlähꜘ? ¿Cheˊ läꜙkye̱ˉ hnähꜘ hnoohˉ le̱e̱ꜘ hnähꜘ discípulo kya̱a̱yꜗ? 28Mahꜗ dsaˉ fariseo heꜘ gaꜙtaˊ gaꜙha̱a̱yhˉ, gaꜙsɨɨyhꜙ: —Hneˉ baˊ heꜘ, la̱a̱hꜗ discípulo kya̱a̱yꜗ. Pero jnäähˈ, la̱a̱ꜗ jnäähˈ discípulo kya̱a̱ꜗ Moisé baˊ. 29Ñeˊ jnäähꜗ gaꜙhlëëhꜘ Dio kya̱a̱hˊ Moisé. Pero kihꜗ dsaˉ heꜘ, niꜙ miihˉ saꜙ ñeˊ jnäähꜗ haˉ taꜙ jayꜗ. 30Mahꜗ gaꜙjähꜘ hi̱ˉ maˊ tʉʉˊ heꜘ sɨɨyhꜙ: —Haˉ läꜙ laꜗ juuˈ heˉ saꜙ ñehˊ hnähꜘ haˉ taꜙ jaꜗ dsaˉ heꜘ mahꜗ jnäꜘ gaꜙjmeeyꜘ jëën˜. 31Ñeˊ baˊ jneˊ, saꜙ nuuˉ Dio kihꜗ hi̱ˉ jmeeꜙ waˊ heˉ chaˉ heˉ. Pero kihꜗ hi̱ˉ ga̱hꜙ Dio mahꜗ jmeeyꜙ läꜙ hnøøꜗ Dio, hi̱ˉ heꜘ baˊ nuuyˉ kihꜗ. 32Pero ji̱hˊko̱hꜘ saꜙ maˉnʉʉˊ jneˊ kihˈ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ lihꜙ näꜗ mɨˈnëˊ dsaˉ hi̱hꜗ dsaˉläˉcha̱a̱ˉ tʉʉˊ. 33Waˊraˉ jähꜘ kihꜗ saꜙ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ Dio dsaˉñʉʉhˉ heꜘ, saꜙ chaˉ heˉ leꜘ jmeeyꜗ niꜙ miihˉ. 34Mahꜗ gaꜙsɨɨyhꜙ dsaˉ hi̱ˉ maˊ tʉʉˊ heꜘ: —Kya̱a̱hˊ gaꜙläꜙjëꜙ dsoˊkyeˉ gaꜙläꜙcha̱a̱hꜙ hneˉ, mahꜗ hnoohˉ hlë̱ë̱hˊ jnäähꜗ. Heˉja̱ˉ gaꜙlle̱e̱ˉ dsihꜘ kaˊhneꜚ, gaꜙhëëyꜗ kihꜗ goˉte˜. 35Maˊ gaꜙnuuhˈ Jesús juuˈ heˉ gaꜙlle̱e̱ˉ dsihꜘ kaˊhneꜚ, naˊhnääyhˉ mahꜗ gaꜙsɨɨyhꜙ: —¿Cheˊ jmeehˉ hneˉ dsooꜘ hohꜘ kihꜗ Hi̱ˉgaꜙlë̱ë̱ꜗngoꜗ? 36—Chiihˊ jnäꜘ hi̱ˉ heꜘ, Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱nꜙ, mahꜗ jmeenˋ dsooꜘ dsënꜙ kiyhꜗ —gaꜙjähꜘ dsaˉ heꜘ sɨɨyhꜙ. 37—Maˉjë̱ë̱hˋ baˊ hneˉ, jnäꜘ heꜘ, hi̱ˉ kya̱a̱hˊ chehˈ hlëëhˊ —gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ. 38Mahꜗ gaꜙjäyhꜘ: —Dsooꜘ baˊ dsënꜙ kyahꜗ hneˉ, Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱nꜙ. Mahꜗ gaꜙju̱u̱yhꜗ jnëyˊ, gaꜙjmä̱ä̱yꜗ jø̱ø̱hˈ. 39Mahꜗ gaꜙjähꜘ Jesús: —Janꜗ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ mahꜗ waˊ kye̱ˉ dsaˉ kwa̱a̱t˜ haˉ läꜙ laꜗ juˈdsooꜘ kinꜙ. Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ saꜙ jëë˜, jëëyꜗ. Hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ jëë˜, moꜙsoꜙ läꜙjnäꜘ mɨˈnëyˊ. 40Ko̱ˉlla̱a̱ˊ fariseo hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ kya̱a̱yhˊ jeeˊ ja̱ˉ, maˊ gaꜙnuuyꜘ läꜙja̱ˉ, gaꜙngɨɨyꜘ juuˈ kihꜗ Jesús: —¿Cheˊ jwaꜚ läꜙkye̱ˉ jnäähˈ kaˉlähꜘ moꜙsoꜙ jnäꜘ mɨˈnëˊ jnäähꜗ? 41Mahꜗ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ: —Waˊraˉ jähꜘ kihꜗ tʉʉhˊ hnähꜘ, niꜙ ko̱o̱ˉ dsoˊkyeˉ saꜙ chaˉ kyahꜗ hnähꜘ. Pero kihꜗ heˉ jwahꜘ hnähꜘ, jnäꜘ baˊ mɨˊnëhˊ hnähꜘ, heˉja̱ˉ baˊ naˉ, läꜙ maˉkye̱hˊ ja̱ˉbaˊ hnähꜘ dsoˊkyeˉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\