San Marcos 1

1Jeeˊ laˉ maˉløøꜗ juˈhmëëꜘ kihꜗ Jesucristo Jo̱o̱ꜘ Dio, 2läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjähꜘ Isaía hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ juuˈ kihꜗ Dio: Che̱e̱nꜚ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ dsaˉkwaꜙ juuˈ kinꜙ. Hi̱ˉ heꜘ dsooꜗ taꜙ chaˊnëhˊ mahꜗ miˉlluyꜗ jwëˈ kyahꜗ. 3Ki̱i̱ˉ nʉʉhꜙ ko̱o̱ˉ lleꜘ heˉ hlëëhꜙ hwaꜗ ki̱i̱ꜙ jeeˊ saꜙ kwaꜙ niꜙ miihˉ: “Miˉlluˋ hnähꜘ jwëˈ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, miˉllu̱u̱ˋ hnähꜘ hñaahꜗ mahꜗ jäyꜙ ko̱ˉdsooꜘ jwëˈ”, gaꜙjäyhꜘ. 4Maˊ choo˜ Jwa̱a̱ꜚ jmɨɨˉ ko̱o̱ˉ hwaꜗ ki̱i̱ꜙ jeeˊ saꜙ kwaꜙ niꜙ miihˉ. Gaꜙkwayꜘ juuˈ heˉ sa̱a̱ꜙ dsaˉ jmɨɨˉ hiꜙ gaꜙhlë̱ë̱yhꜗ dsaˉ mahꜗ waˊ dsaˉje̱e̱yh˜ kya̱a̱hˊ Dio mahꜗ ko̱o̱ꜙ Dio dsëꜗ kihꜗ dsoˊkyeˉ kiyhꜗ. 5Jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ gaꜙllaꜙnääꜗ jeeˊ maˊ chehˈ Jwa̱a̱ꜚ. Gaꜙllaꜙnääꜗ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ jeeˊ jwɨɨˉ mähˉ heˉ naˉhe̱e̱ꜚ hwaꜗ Judea hiꜙ läꜙja̱ˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ Jerusalén kaˉlähꜘ. Läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ heꜘ maˊ miˉjnääyꜙ heˉ hlɨɨhˈ heˉ maˊ jmeeyꜙ hiꜙ gaꜙcha̱a̱ꜗ Jwa̱a̱ꜚ jmɨɨˉ dsaˉ heꜘ chaˊjmɨɨˉ Jordán. 6Hmɨɨhˉ kihꜗ Jwa̱a̱ꜚ maˊ laˈ kya̱a̱hˊ jñuꜚ camey˜ hiꜙ maˊ häˊ looˉ tuyhꜗ. Maˊ ku̱yhˉ i̱i̱hˉ hiꜙ maˊ hɨ̱yh˜ jmɨhˈ tahꜗ heˉ maˊ chaˉ mohꜘ. 7Juuˈ läꜙlaˉ maˊ kwayꜙ, maˊ jäyhꜘ: —Kë̱ë̱ˉ gaˊ jäꜙ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ jø̱ø̱hˈ gaˊ läꜙko̱hꜘ gaˊ jnäꜘ. Hiꜙ niꜙ saꜙ të̱ˊdsë̱ë̱nꜗ chiihnˊ mahꜗ llenˋ looˉ heˉ häˊ tɨɨyˊ. 8Maꜙraꜙ juˈdsooꜘ cha̱a̱nˊ hnähꜘ jmɨɨˉ kya̱a̱hˊ jmɨɨˉ baˊ, pero hi̱ˉ jäꜙ kë̱ë̱ˉ gaˊ kiꜙ jnäꜘ, hi̱ˉ heꜘ cha̱a̱ꜗ hnähꜘ jmɨɨˉ kya̱a̱hˊ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ. 9Gaꜙllooꜗ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ yaꜙhë̱ë̱ꜗ Jesús ko̱o̱ˉ jwɨɨˉ heˉ che̱e̱ˉ Nazaret heˉ naˉhe̱e̱ꜚ hwaꜗ Galilea, ngooyꜗ mahꜗ gaꜙchooꜗ Jwa̱a̱ꜚ jmɨɨˉ kiyhꜗ chaˊjmɨɨˉ Jordán. 10Maˊ yaꜙhë̱ë̱ꜗ Jesús chaˊjmɨɨˉ, läꜙcha̱hꜘ ja̱ˉ gaꜙjëëyꜗ gaꜙnaꜘ gyʉʉhˈ, gaꜙjyooꜗ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ nëˊ kiyhˈ la̱a̱ꜗ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ juuˉ. 11Hiꜙ gaꜙläꜙnʉʉhꜘ ko̱o̱ˉ juuˈ heˉ jaꜗ gyʉʉhˈ, heˉ maˊ jähꜘ: —Hneˉ la̱a̱hꜗ gyʉ̱ʉ̱ˉ kya̱a̱nꜙ hi̱ˉ hnaanꜙ. Peerꜙ cha̱a̱nˉ lluꜗ kya̱a̱hˊ hneˉ. 12Läꜙcha̱hꜘ ja̱ˉ, gaꜙjøøꜗ Jmɨˉlleꜘ Naˉjngɨɨˈ kihꜗ Jesús taꜙ hwaꜗ ki̱i̱ꜙ. 13Jeeˊ ja̱ˉ gaꜙjä̱yꜘ to̱ꜗlooꜗ jmɨɨˋ jeeˊ cha̱a̱ˉ jahꜘ hä̱ä̱ˈ mahꜗ gaꜙka̱ꜗ Tanaˊ dsëꜗ Jesús. Hiꜙ gaꜙllaꜙnääꜗ ángele hi̱ˉ maˊ jmeeꜙ taˊheꜗ kihꜗ Jesús. 14Maˉngëëꜘ maˉta̱a̱hˉ dsaˉ Jwa̱a̱ꜚ nehꜙñeˈ, ngaahꜗ Jesús taꜙ hwaꜗ Galilea naˊkwayˉ juˈhmëëꜘ läꜙko̱o̱ˉ jä̱ä̱ꜙ Dio dsaˉ läꜙhihꜙ kihꜗ. 15Gaꜙjäyhꜘ läꜙlaˉ: —Maˉdsë̱ë̱ꜗ jmɨɨˊ, heˉ tøøhnˊ naˈ heˉ jä̱ä̱ꜙ Dio dsaˉ läꜙhihꜙ kihꜗ. Je̱e̱hˋ hnähꜘ kihꜗ Dio mahꜗ he̱e̱hˋ hnähꜘ juˈhmëëꜘ kiyhꜗ. 16Jeeˊ hä̱ä̱ˊ Jesús jwëˈ ngooꜗ taꜙ chaˊhooˊ jmɨˉjʉʉhˉ heˉ hlaˉ hwaꜗ Galilea, jeeˊ ja̱ˉ gaꜙjë̱ë̱yꜗ Simón Peeˊ kya̱a̱hˊ Andreˊ ø̱ø̱yhꜚ, maˊ tä̱ä̱yhˊ jwäy˜ hmaꜗ, jëëhꜘ heˉ ja̱ˉ baˊ maˊ laˈ taˊ kiyhˈ. 17Mahꜗ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ: —Yaˉnäähꜘ hnähꜘ kya̱a̱hˊ jnäꜘ mahꜗ miˊtë̱ë̱nꜗ hnähꜘ haˉ läꜙ jmeehˈ hnähꜘ mahꜗ le̱e̱hꜙ hnähꜘ dsaˉ, llaꜚ heˉ maˊ le̱e̱hꜙ hnähꜘ hmoohˉ. 18Läꜙcha̱hꜘ ja̱ˉ gaꜙkyeyˉ saˊhmaˈ kiyhꜗ mahꜗ gaꜙnääyꜗ kya̱a̱hˊ Jesús. 19Maˉngëëꜘ gyihꜗ ko̱ˉnɨɨh˜, gaꜙjë̱ë̱yꜗ Jacobo kya̱a̱hˊ Jwa̱a̱ꜚ jo̱o̱ꜘ Zebedeo maˊ tä̱ä̱yhˊ nehꜙ naˊmooꜘ, maˊ hmiiy˜ saˊhmaˈ kiyhꜗ. 20Jesús gaꜙtëëꜗ kiyhꜗ hiꜙ cha̱hꜘ baˊ gaꜙjmeeyꜘ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱yhˊ. Gaꜙjä̱ꜘ baˊ Zebedeo jmiiyˉ nehꜙ naˊmooꜘ kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ maˊ jmeeꜙ taˊ kiyhˈ. 21Gaꜙllaꜙnääyꜗ jwɨɨˉ Capernaum jmɨɨˊ ja̱ˉ. Hiꜙ maˊ gaꜙtëꜘ jmɨɨˊ heˉ te̱e̱hˉ dsaˉ dsëꜗ gaꜙheꜗ Jesús nehꜙ gwahꜙ mähˉ, hiꜙ gaꜙløøyꜗ hlë̱ë̱yh˜ dsaˉ. 22Peerꜙ maˊ dsa̱a̱˜ dsëyꜗ maˊ nuuyˉ nʉʉhꜚ kihꜗ Jesús. Jëëhꜘ maˊ hlë̱ë̱yh˜ dsaˉ läꜙko̱hꜘ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ jmeeꜙ hihꜙ baˊ, ja̱ꜙ läꜙko̱hꜘ maˊ jmeeꜙ taˉjwohꜗ kya̱a̱ꜗ ley. 23Nehꜙ gwahꜙ ja̱ˉ, maˊ hä̱ä̱ˊ ja̱a̱ˉ dsaˉñʉʉhˉ, hi̱ˉ maˊ kye̱ˉ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ. Gaꜙhlëëyhꜘ ko̱o̱ˉ ki̱ˉga̱a̱ˉ, 24gaꜙjäyhꜘ: —Taꜙ ka̱a̱hꜙ jnäähˈ, Jesús dsaˉ Nazaret. ¿Cheˊ maˉñehꜗ mahꜗ miˊlla̱a̱hꜗ jnäähˈ? Kyu̱u̱nꜙ baˊ hneˉ. Hneˉ baˊ heꜘ hi̱ˉ naˉjngëëˈ kya̱a̱ꜗ Dio. 25Gaꜙjʉʉhꜗ Jesús kihꜗ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ heꜘ, gaꜙsɨɨyhꜙ: —Taꜙ toohꜘ mɨɨhˊ, goˉhë̱ë̱ˈ jeeˊ hä̱ä̱hˊ kihꜗ dsaˉñʉʉhˉ naˉ. 26Heˉja̱ˉ gaꜙgwaꜘ gaꜙgya̱a̱ꜘ dsaˉñʉʉhˉ heꜘ gaꜙjmeeꜘ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ kiyhꜗ, gaꜙhooyhꜗ ko̱o̱ˉ ki̱ˉga̱a̱ˉ, ja̱ˉgaˊ yaꜙhë̱ë̱yꜗ. 27Läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ maˊ tä̱ä̱hˊ jëë˜ dsa̱hꜙ, gaꜙngɨɨyꜘ juuˈ kihꜗ dsaˉkya̱a̱yhˊ, gaꜙjäyhꜘ: —¿Heeˉ baˊ juuˈ naˉ? Hmëëꜘ baˊ laˈ juuˈ naˉ. Peerꜙ be̱e̱ꜘ juuˈ kiyhꜗ, läꜙkye̱ˉ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ jmeeyꜙ hihꜙ kihꜗ mahꜗ nʉʉhˊ kiyhˈ. 28Cha̱hꜘ baˊ gaꜙläꜙchaꜙ juuˈ kihꜗ Jesús läꜙka̱a̱ˉ hwaꜗ Galilea. 29Maˊ yaꜙhë̱ë̱ꜗ Jesús nehꜙ gwahꜙ mähˉ, ngooyꜗ kya̱a̱hˊ Jacobo kya̱a̱hˊ Jwa̱a̱ꜚ chaˊnehꜙ kihꜗ Simón kya̱a̱hˊ Andreˊ ø̱ø̱yhꜚ. 30Maˉchooˈ Simón maˊ kya̱a̱ꜗ dsaahˊ lliiꜘ, heˉja̱ˉ gaꜙjmeeyꜘ juuˈ kihꜗ Jesús. 31Ngooꜗ Jesús jeeˊ kya̱a̱yꜗ, gaꜙso̱o̱yhꜗ gooˉ dsaˉmëꜘ heꜘ gaꜙcha̱a̱yhˉ hiꜙ läꜙcha̱hꜘ ja̱ˉ yaꜙhɨɨꜗ lliiꜘ kiyhꜗ hiꜙ gaꜙløøyꜗ jmeeyꜙ taˊheꜗ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ. 32Taꜙ gaꜙhlooꜘ ja̱ˉ, läꜙ maˊ gaꜙhmääˋ hyooˉ, naˊnääˈ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ naˊjä̱ä̱ˉ dsaˉdsaahˊ chaˊnëˊ Jesús hiꜙ läꜙja̱ˉ naˊjä̱ä̱yˉ hi̱ˉ maˊ kye̱ˉ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ. 33Jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ cha̱a̱ˉ jeeˊ jwɨɨˉ ja̱ˉ naˊnääˈ, gaꜙka̱yhˈ goˉte˜ hoˊhneꜚ. 34Gaꜙmiꜙhlä̱ä̱ꜘ Jesús jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ hi̱ˉ maˊ dsaahˊ kya̱a̱hˊ naˉkuˊ naˉngɨɨˈ dsooˊ. Hiꜙ gaꜙhwë̱ë̱yꜗ jwë̱ë̱ꜘ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ hi̱ˉ maˊ jä̱ä̱ꜙ dsaˉ. Saꜙ gaꜙkwaꜘ Jesús jwëˈ maˊ hlëëhˈ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ, kihꜗ heˉ kyu̱u̱ꜙ bihꜗ Jesús. 35Tiih˜ goˉte˜, hwëˈ gaˊ läꜙja̱ˉ, yaꜙhë̱ë̱ꜗ Jesús jwɨɨˉ jeeˊ maˊ gyayˈ ja̱ˉ, ngooyꜗ ko̱o̱ˉ mohꜘ jeeˊ saꜙ cha̱a̱ˉ dsaˉ naˊngɨɨyˊ kiyhˈ kihꜗ Dio. 36Heˉja̱ˉ ngooꜗ Simón kya̱a̱hˊ dsaˉkya̱a̱yhˊ naˊhnääyhˉ Jesús. 37Maˊ gaꜙjnä̱ä̱yhꜙ Jesús, gaꜙsɨɨyhꜙ: —Jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ tä̱ä̱hˊ hnaahˉ hneˉ jeeˊ ooꜙ. 38Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Jesús: —Manˋ taꜙ jeeˊ jyohꜘ jwɨɨˉ läꜙka̱a̱ˉ jä̱hꜙ laˉ, naˊka̱nˋ juuˈ laˉ kaˉlähꜘ. Jëëhꜘ, kihꜗ heˉ laˉ baˊ ja̱ˉ maˉjan˜. 39Maˊja̱ˉ gaꜙngëëꜘ Jesús läꜙka̱a̱ˉ hwaꜗ Galilea, maˊ kwayꜙ juuˈ nehꜙ gwahꜙ kihꜗ dsaˉ judiu hiꜙ maˊ hwë̱ë̱y˜ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ kihꜗ dsaꜙ. 40Ja̱a̱ˉ dsaˉñʉʉhˉ hi̱ˉ maˊ dsaahˊ hmihꜗ høøꜚ gaꜙmiꜙje̱e̱yꜚ Jesús, gaꜙju̱u̱yhꜗ jnëyˊ chaˊnëˊ Jesús, gaꜙchu̱u̱yꜘ kya̱a̱hˊ: —Cherˊmahꜗ leꜘ, le̱hꜗ baˊ hneˉ chehˈ dsooˊ heˉ miˉsa̱hꜘ jnäꜘ —gaꜙjäyhꜘ. 41Peerꜙ gaꜙläꜙñihꜘ dsëꜗ Jesús kihꜗ dsaˉ heꜘ, gaꜙkyeyˉ gooyˉ nëˊ kiyhˈ, mahꜗ gaꜙjäyhꜘ: —Leꜘ baˊ. Waˊ dsaˉcheˋ dsooˊ heˉ miˉsa̱hꜘ hneˉ. 42Läꜙcha̱hꜘ maˊ gaꜙhlëëhꜘ Jesús ja̱ˉ, gaꜙä̱ä̱hꜗ goˉte˜ hmihꜗ høøꜚ ja̱ˉ. 43Jä̱ä̱ꜗ ja̱ˉgaˊ hɨyhˈ juuˈ kihꜗ dsaˉ heꜘ, gaꜙta̱a̱yhˉ chaˉmiihˉ juuˈ. 44Gaꜙjäyhꜘ sɨɨyhꜙ: —Jëëˋ daˊ, taꜙ jwɨɨꜘ niꜙ ja̱a̱ˉ dsaˉ heˉ maˉhla̱a̱hꜘ. Gwaˉ goˉhä̱ä̱hˋ hñaahˈ kihꜗ jmiˉdsaˉ baˊ. Kye̱ˉ miihˉ heˉ kwëëhˈ hnihꜘ mahꜗ miˉllu̱u̱yꜗ hneˉ läꜙko̱hꜘ lleˋ ley kihꜗ Moisé. Läꜙja̱ˉ goˉjmeeˊ mahꜗ läꜙñeyˉ maˉjä̱ꜗ kyahꜗ. 45Hiꜙ ngooꜗ dsaˉñʉʉhˉ heꜘ. Cha̱hꜘ baˊ gaꜙløøyꜗ jmeeyꜙ juuˈ haˉ läꜙ gaꜙlaꜗ kiyhꜗ. Kihꜗ heˉja̱ˉ, moꜙsoꜙ gaꜙlaꜗ maˊ dsooˈ Jesús jnäꜘhäꜘ jyohꜘ jwɨɨˉ, jëëhꜘ maˊ dsaˉku̱hꜗ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ. Taꜙ jeeˊ saꜙ cha̱a̱ˉ dsaˉ baˊ maˊ ngëyꜙ. Pero maꜙraꜙ heˉ gaꜙllaꜙnääꜗ baˊ dsaˉ cha̱a̱ˉ taꜙ jeeˊ jyohꜘ maˊ hnaayhˉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\