San Marcos 11

1Ja̱ˉgaˊ të̱ë̱yˈ Jerusalén gaꜙnääyꜗ chʉʉhˊ jwɨɨˉ Betfagé kya̱a̱hˊ Betania. Hiꜙ jä̱hꜙ baˊ nøøꜘ jwɨɨˉ ja̱ˉ kihꜗ mohꜘ Olivo. Jeeˊ jwɨɨˉ ja̱ˉ gaꜙche̱e̱ꜗ Jesús u̱u̱ꜗ discípulo. 2Gaꜙsɨɨyhꜙ: —Goˉnääꜘ hnähꜘ taꜙ jeeˊ jwɨɨˉ heˉ nøøꜘ taꜙ chaˊnëˊ. Waˊraˉ gaꜙtë̱ë̱hꜘ hnähꜘ jeeˊ ooꜙ, jnäähꜙ hnähꜘ ja̱a̱ˉ burr˜ mähꜗ hi̱ˉ naˉhñuuhˊ, hi̱ˉ saꜙ gaˊ maˉwɨɨꜗ dsaˉ. Ja̱ˉ che̱e̱hˋ hnähꜘ mahꜗ yaˊjä̱ä̱hꜙ hnähꜘ taꜙ laꜙ. 3Cherˊmahꜗ cha̱a̱ˉ hi̱ˉ ngɨɨꜙ juuˈ kyahꜗ hnähꜘ, heˉlaˈ jmeehˉ hnähꜘ läꜙnaˉ, ja̱ˉ jwɨɨhꜘ hnihꜘ: “Jmeeꜙ biiꜗ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ baˊ laˉ, cha̱hꜘ baˊ yaˊjä̱ä̱ˊ jnäähꜗ kaˉlähꜘ.” 4Heˉja̱ˉ gaꜙnääyꜗ hiꜙ gaꜙjnä̱ä̱hꜙ bihꜗ burr˜ heꜘ maˊ chehˈ chaˊjwëꜗ, naˉhñuuhˊ chu̱hꜙ kihꜗ ko̱o̱ˉ hoˊhaahˊ, mahꜗ gaꜙløøyꜗ che̱e̱yhˉ burr˜ heꜘ. 5Pero dsaˉ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ jeeˊ ja̱ˉ, gaꜙngɨɨyꜘ juuˈ: —¿Heeˉ jmeehˉ hnähꜘ, heˉlaˈ che̱e̱hˊ hnähꜘ burr˜ naˉ? 6Heˉja̱ˉ gaꜙsɨɨyhꜙ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjähꜘ Jesús. Ja̱ˉgaˊ gaꜙkwaꜘ dsaˉ heꜘ jwëˈ. 7Hiꜙ naˊjä̱ä̱yˉ jeeˊ chehˈ Jesús mahꜗ gaꜙkyeˉ dsaˉ hmɨɨhˉ kihꜗ kaˊluuˊ burr˜ heꜘ. Ja̱ˉgaˊ gaꜙwɨɨꜗ Jesús ngooꜗ. 8Jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ gaꜙjaꜗ hmɨɨhˉ kihꜗ chaˊjwëꜗ jeeˊ ngooyˈ ja̱ˉ hiꜙ jñahꜘ gaꜙhnäꜗ nɨɨhˋ hmaˉ gaꜙjayꜗ chaˊjwëꜗ. 9Dsaˉ hi̱ˉ cha̱a̱ˈ kaahˋ, kya̱a̱hˊ hi̱ˉ gaꜙnääꜗ jä̱ä̱ꜗ maˊ tooyh˜ chaˉmiihˉ mɨɨhˊ maˊ jäyhꜘ: —¡Hosanna! ¡Heˉ baˊ cheˉ jø̱ø̱hˈ hi̱ˉ jaꜗ naˉ läꜙhihꜙ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ! 10¡Dio kya̱a̱hˊ hi̱ˉ naꜗ gaˊ jmeeˈ hihꜙ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjmeeꜘ dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ David! ¡Peerꜙ jø̱ø̱hˈ hi̱ˉ gyaꜗ gyʉʉhˈ! 11Ja̱ˉgaˊ gaꜙheꜗ Jesús jeeˊ jwɨɨˉ Jerusalén, ngooyꜗ taꜙ jeeˊ chihˈ gwahꜙ jʉʉhꜙ. Maˉngëëꜘ maˉjëëyꜙ läꜙkuˊ läꜙji̱i̱ꜗ jeeˊ chihˈ gwahꜙ ja̱ˉ, yaꜙhë̱ë̱yꜗ ngaayhꜗ taꜙ Betania kya̱a̱yhˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ gyaꜙtu̱u̱ꜘ dsaˉ kya̱a̱yꜗ. Jëëhꜘ maˉngooꜗ gaꜙhlooꜘ jmɨɨˊ ja̱ˉ. 12Maˊ gaꜙjnäꜗ jyohꜘ jmɨɨˊ, gaꜙhwë̱ë̱yˉ kaˉlähꜘ jeeˊ jwɨɨˉ Betania, jaꜗ kyo̱hꜙ Jesús. 13Ʉ̱ʉ̱ꜘ gaˊ gaꜙjëëꜗ Jesús ko̱o̱ˉ chaahˈ hmaˉ higo mahꜗ ngooyꜗ naˊjëëyˉ cheˊ hɨɨꜚ mɨɨˈ. Maˊ gaꜙllooyꜗ jeeˊ chihˈ chaahˈ hmaˉ ja̱ˉ, maꜙlaꜙ mooˉ jmahꜗ baˊ maˊ chooꜗ. Jëëhꜘ, ja̱ꜙ ji̱i̱ˉ kihꜗ ja̱ˉ. 14Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨhꜙ chaahˈ hmaˉ ja̱ˉ: —Niꜙ ko̱o̱ˉ mɨɨˈ kyahꜗ moꜙsoꜙ kuhꜙ dsaˉ kaˉlähꜘ ji̱hˊko̱hꜘ ji̱hˊlɨhꜘ. Hiꜙ gaꜙnuuꜘ discípulo kya̱a̱yꜗ. 15Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, gaꜙllaꜙnääyꜗ Jerusalén, ja̱ˉgaˊ gaꜙllooꜗ Jesús hoˊhneꜚ kihꜗ gwahꜙ jʉʉhꜙ, hiꜙ gaꜙløøyꜗ hëëyꜙ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ hi̱ˉ maˊ llaꜙ hmoohˊ. Gaꜙsa̱a̱ꜗ gaꜙja̱a̱yꜗ naˊmes˜ kihꜗ dsaˉ hi̱ˉ maˊ miˉsɨɨꜗ kuuˊ, hiꜙ gaꜙsa̱a̱ꜗ gaꜙja̱a̱yꜗ läꜙjëꜙ heˉ laꜗ kihꜗ hi̱ˉ maˊ hnëë˜ juuˉ. 16Moꜙsoꜙ gaꜙkwayꜘ jwëˈ maˊ ngëëˈ dsaˉ jeeˊ ja̱ˉ kya̱a̱hˊ løøˈ kihꜗ mahꜗ maˊ llayˈ hmoohˊ. 17Hiꜙ gaꜙhlë̱ë̱yhꜗ dsaˉ gaꜙsɨɨyhꜙ: —¿Cheˊ saꜙ naˉsɨɨˉ läꜙlaˉ juuˈ kihꜗ Dio? “Hneꜗ kinꜙ laˉ läꜙche̱e̱ˉ hneꜗ jeeˊ ngɨɨˈ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ kiyhꜗ kihꜗ Dio.” Pero hnähꜘ, maˉjmeehˊ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ tooˉ jeeˊ dsaˉta̱a̱hˋ dsaˉhɨ̱ɨ̱ˉ baˊ. 18Gaꜙnuuꜘ taˉjwohꜗ kya̱a̱ꜗ ley hiꜙ läꜙja̱ˉ dsaˉka̱a̱hˊ kya̱a̱ˈ jmiˉdsaˉ kaˉlähꜘ haˉ läꜙ gaꜙjmeeꜘ Jesús. Heˉja̱ˉ maˊ hnooyhˉ haˉ läꜙ jwëꜘ jeeˊ maˊ jngëëyhˈ, pero maˊ ga̱yhꜙ Jesús. Jëëhꜘ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ maˊ tä̱ä̱hˊ maˊ jëë˜ dsa̱hꜙ haˉ läꜙ laꜗ nʉʉhꜚ kiyhꜗ. 19Taꜙ gaꜙhlooꜘ ja̱ˉ, yaꜙhë̱ë̱ꜗ Jesús jeeˊ jwɨɨˉ ja̱ˉ, ngaayhꜗ. 20Taꜙlaꜙ høøˉ jyohꜘ jmɨɨˊ ja̱ˉ, gaꜙngëëyꜘ kaˉlähꜘ jeeˊ maˊ chihˈ chaahˈ hmaˉ higo. Gaꜙjëëꜗ discípulo kya̱a̱ꜗ Jesús maˉläˉki̱i̱ꜙ goˉte˜ chaahˈ hmaˉ ja̱ˉ. 21Heˉja̱ˉ gaꜙläꜙdsooh˜ dsëꜗ Peeˊ, gaꜙjäyhꜘ: —Jëëˋ daˊ Taˉjwohꜗ, maˉläˉki̱i̱ꜙ hmaˉ higo heˉ gaꜙjwähꜗ dsoˊjwɨɨꜘ kihꜗ llooꜘ. 22Hiꜙ gaꜙje̱e̱hˉ Jesús juuˈ kiyhꜗ, gaꜙsɨɨyhꜙ: —Waˊ läˉdsooꜘ hohꜘ hnähꜘ kihꜗ Dio. 23Maꜙraꜙ juˈdsooꜘ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ, cherˊmahꜗ hi̱ˉ gaꜙjähꜘ sɨɨhꜙ mohꜘ laˉ: “Jñuuhˊ jeeˊ naˉ, jwä̱ä̱ꜙ hñaahꜗ chaˊjmɨˉñeehꜚ”, hiꜙ cherˊmahꜗ läꜙka̱a̱ˉ tuhˉdsëyꜗ gaꜙngɨɨyꜘ, hiꜙ cherˊmahꜗ gaꜙjmeeyꜘ dsooꜘ leꜘ, maꜙraꜙ heˉ leꜘ baˊ heˉ maˉngɨɨyꜘ ja̱ˉ. 24Heˉja̱ˉ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ, läꜙjëꜙ heˉ ngɨɨhˊ hnähꜘ kihꜗ Dio, jmeeˊ hnähꜘ dsooꜘ maˉhñah˜ hnähꜘ, hiꜙ läꜙja̱ˉ baˊ hñahꜙ hnähꜘ. 25Hiꜙ jeeˊ tä̱ä̱hˊ hnähꜘ ngɨɨhˊ hnähꜘ kihꜗ Dio, jmeeˊ jø̱hˉ hohꜘ hnähꜘ cherˊmahꜗ hi̱ˉ kya̱a̱hˊ häˊ hohꜘ, mahꜗ läꜙja̱ˉ Tääˋ jnänˋ hi̱ˉ gyaꜗ gyʉʉhˈ jmeeꜗ jø̱hˉ dsëꜗ kihꜗ läꜙjëꜙ dsoˊkyeˉ kyahꜗ hnähꜘ. 26Jëëhꜘ, cherˊmahꜗ saꜙ jmeehˉ hnähꜘ jø̱hˉ hohꜘ hnähꜘ kihꜗ dsaꜙ, niꜙ läꜙja̱ˉ Tääˋ jnänˋ hi̱ˉ gyaꜗ gyʉʉhˈ saꜙ jmeeꜗ jø̱hˉ dsëꜗ kihꜗ dsoˊkyeˉ kyahꜗ hnähꜘ. 27Gaꜙllooꜗ Jesús kaˉlähꜘ Jerusalén kya̱a̱hˊ discípulo. Gaꜙngëëyꜘ taꜙ jeeˊ chihˈ gwahꜙ. Jeeˊ ja̱ˉ gaꜙllaꜙnääꜗ dsaˉka̱a̱hˊ kya̱a̱ˈ jmiˉdsaˉ, kya̱a̱hˊ taˉjwohꜗ kya̱a̱ꜗ ley, hiꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉgyʉʉhˊ. 28Hiꜙ gaꜙjähꜘ dsaˉ heꜘ sɨɨyhꜙ: —¿Cheˊ chaˉ jwëˈ kyahꜗ heˉ jmeehˉ läꜙjëꜙ heˉ naˉ? ¿Hi̱i̱ˉ kihꜗ hihꜙ heˉ jmeehˉ läꜙnaˉ? 29Heˉja̱ˉ gaꜙje̱e̱hˉ Jesús juuˈ kiyhꜗ, gaꜙsɨɨyhꜙ: —Ngɨɨnˊ ko̱o̱ˉ mɨˈjuuꜗ kyahꜗ hnähꜘ kaˉlähꜘ. Je̱e̱hˋ daˊ hnähꜘ kinꜙ jä̱ä̱ꜗ, ja̱ˉgaˊ jwahnꜚ hi̱ˉ kihꜗ hihꜙ heˉ jmeenꜙ läꜙlaˉ. 30¿Hi̱i̱ˉ gaꜙjmeeꜘ hihꜙ heˉ gaꜙcha̱a̱ꜗ Jwa̱a̱ꜚ dsaˉ jmɨɨˉ, cheˊ Dio o cheˊ dsaˉñʉʉhˉ? Jmeehˋ daˊ hnähꜘ juuˈ kinꜙ —gaꜙjähꜘ Jesús. 31Jeeˊ tä̱ä̱yhˊ ja̱ˉ maˊ llayꜙ juuˈ kya̱a̱hˊ dsaˉkya̱a̱yhˊ, maˊ jäyhꜘ: —Cherˊmahꜗ gaꜙjähˊ jneˊ, hihꜙ kihꜗ Dio baˊ ja̱ˉ, Jesús jähꜙ: “¿Heˉlaˈ saꜙ gaꜙläꜙdsooꜘ hohꜘ hnähꜘ kiyhꜗ gaˉ ja̱ˉ?” 32Hiꜙ cherˊmahꜗ gaꜙjähˊ jneˊ, jaꜗ hihꜙ kihꜗ dsaˉ baˊ ja̱ˉ, läꜙlle̱e̱ꜘ dsaˉjwɨɨˉ —maˊ jähꜘ dsaˉka̱a̱hˊ heꜘ. Chaˉmiihˉ maˊ ga̱yhꜙ dsaˉgooyˈ, jëëhꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ maˊ jmä̱ä̱˜ kwa̱a̱t˜ Jwa̱a̱ꜚ maꜙraꜙ heˉ maˊ la̱a̱ˈ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ maˊ ngëë˜ juuˈ kihꜗ Dio. 33Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ dsaˉka̱a̱hˊ heꜘ gaꜙsɨɨyhꜙ Jesús: —Saꜙ ñeˊ jnäähꜗ. Mahꜗ gaꜙje̱e̱hˉ Jesús juuˈ kaˉlähꜘ, gaꜙsɨɨyhꜙ: —Niꜙ jnäꜘ saꜙ jmeehnꜚ juuˈ hi̱i̱ˉ gaꜙjmeeꜘ hihꜙ heˉ jmeenꜙ heˉ laˉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\