San Marcos 7

1Gaꜙllaꜙnääꜗ fariseo hi̱ˉ maˊ cha̱a̱ˉ Jerusalén hiꜙ gaꜙllaꜙnääꜗ ko̱ˉlla̱a̱ˊ taˉjwohꜗ kya̱a̱ꜗ ley kaˉlähꜘ jeeˊ maˊ ngëꜙ Jesús. 2Maˊ gaꜙjëëꜗ dsaˉ heꜘ, läꜙ maˉsohꜘ ja̱ˉbaˊ gooˉ discípulo kya̱a̱ꜗ Jesús maˊ tä̱ä̱yhˊ kuyhˉ, gaꜙhlëëyhꜘ wɨɨꜘ kiyhꜗ. 3(Jëëhꜘ, dsaˉ fariseo maˊ miˉte̱hꜗ heˉ maˊ të̱ë̱ꜗ jmeeꜙ dsaˉ maˉgyu̱hˉ kya̱a̱yꜗ, saꜙ kuhˉhɨ̱yh˜ cherˊmahꜗ saꜙ gaꜙgyiyhꜗ gooyˉ läꜙko̱o̱ˉ të̱ë̱ˈ jmeeꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ judiu. 4Hiꜙ waˊraˉ yaꜙnääyˋ jeˊhmoohˊ, saꜙ kuyhꜙ cherˊmahꜗ saꜙ gaꜙmiꜙteyꜗ heˉ të̱ë̱ˈ dsaˉ jmeeꜙ. Hiꜙ chaˉ gaˊ jyohꜘ heˉ të̱ë̱ˈ dsaˉ høøꜙ, heˉ gyiyh˜ läꜙjëꜙ heˉ jmä̱ä̱yhˉ taˊ oˊjeˉ, läꜙkye̱ˉ ji̱i̱ˊ jeeˊ gwɨ̱ɨ̱yˉ.) 5Heˉja̱ˉ gaꜙngɨɨꜘ fariseo kya̱a̱hˊ taˉjwohꜗ heꜘ juuˈ kihꜗ Jesús: —¿Heˉlaˈ saꜙ gyih˜ discípulo kya̱a̱hꜗ gooˉ jä̱ä̱ꜗ ja̱ˉgaˊ kuyhꜙ, läꜙ nøøꜘ kihꜗ dsaˉ maˉgyu̱hˉ jnänˋ? 6—Peerꜙ taˉju̱u̱hˈ hnähꜘ —gaꜙjähꜘ Jesús—. Läꜙko̱o̱ˉ jmeehˉ hnähꜘ naˉ, je̱e̱hˈ kweeˉ kya̱a̱hˊ heˉ gaꜙhlëëhꜘ Isaía lloꜘjooꜗ, jeeˊ naˉsɨɨˉ läꜙlaˉ: Dsaˉ laˉ, ko̱o̱ˉ jähꜘ bihꜗ hnääyꜗ jnäꜘ. Pero taꜙ jeeˊ jyohꜘ baˊ häˊ hʉʉˊdsëˉ kiyhꜗ. 7Saꜙ jmääꜗ niꜙ miihˉ heˉ jmeeyꜙ hnääyꜗ jnäꜘ. Läꜙjëꜙ nʉʉhꜚ heˉ kwayꜙ, laꜗ madaꜚ kihꜗ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ baˊ, gaꜙjähꜘ Isaía. 8ʼJmeehˉ hnähꜘ taꜙ kooꜘ nʉʉhꜚ kihꜗ Dio mahꜗ høøhˉ hnähꜘ maꜙlaꜙ heˉ të̱ë̱hˈ hnähꜘ baˊ. Gyihꜙ hnähꜘ kyahˊwɨ̱ɨ̱ꜘ jeeˊ kuhˉhuhꜘ hnähꜘ. Johꜘ nëëˈ heˉ laꜗ läꜙja̱ˉ saꜙ jmeehˉ hnähꜘ —gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ dsaˉ heꜘ—. 9Peerꜙ të̱ë̱hˉ hnähꜘ jmeehˉ hnähꜘ taꜙ kooꜘ nʉʉhꜚ kihꜗ Dio mahꜗ høøhˉ hnähꜘ heˉ të̱ë̱hˈ hnähꜘ jmeehˉ baˊ. 10Läꜙlaˉ gaꜙjähꜘ Moisé lloꜘjooꜗ läꜙhihꜙ gaꜙjmeeꜘ Dio: “Waˊ hnaahꜙ maaˋ kya̱a̱hˈ, tääˋ kya̱a̱hˈ. Hi̱ˉ hlëëhꜙ wɨɨꜘ kihꜗ choˈjmiiˉ, hi̱ˉ heꜘ waˊ ju̱u̱ꜘ goˉte˜”, gaꜙjähꜘ Moisé. 11Pero hnähꜘ fariseo, läꜙlaˉ baˊ jmeehˉ hnähꜘ. Kwahˉ hnähꜘ jwëˈ kihꜗ dsaˉ mahꜗ sɨɨyhꜙ choˈjmiiyˉ läꜙlaˉ: “Läꜙjëꜙ heˉ chaˉ kinꜙ heˉ kya̱a̱hˊ maˊ jmeenˋ beꜘ kyahꜗ, heˉ ja̱ˉ naˉ laꜗ Corbán.” (Heˉ laˉ hnøøꜗ jähꜙ: maˉkwëëhnꜙ Dio baˊ ja̱ˉ.) 12Heˉ jmeehˉ hnähꜘ läꜙja̱ˉ, heˉ hahˉ hnähꜘ kihꜗ hi̱ˉ jmeeꜙ beꜘ kihꜗ choˈjmiiˉ baˊ ja̱ˉ. 13Kihꜗ heˉ høøhˉ hnähꜘ heˉ maˉtë̱ë̱ˈ høøꜙ dsaˉ maˉgyu̱hˉ kya̱a̱hꜗ hnähꜘ naˉ, heˉja̱ˉ maˉjmeehˊ hnähꜘ taꜙ kooꜘ nʉʉhꜚ kihꜗ Dio. Johꜘ nëëˈ heˉ laꜗ läꜙja̱ˉ saꜙ jmeehˉ hnähꜘ. 14Heˉja̱ˉ gaꜙhlë̱ë̱hꜗ Jesús jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ heꜘ, gaꜙjäyhꜘ: —Nʉʉˉ daˊ hnähꜘ kweeˉ mahꜗ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ. 15Saꜙ dsaˉläˉsa̱hꜘ dsaˉ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ heˉ tooyhˉ hooyˊ. Läꜙjëꜙ heˉ hwëëˉ hooyˊ, kya̱a̱hˊ heˉ ja̱ˉ baˊ dsaˉläˉsa̱yhꜘ. 16Hi̱ˉ hnøøꜗ he̱e̱hꜙ juuˈ laˉ, waˊ he̱e̱yhˉ —gaꜙjähꜘ Jesús. 17Maˊ gaꜙhɨhꜗ Jesús juuˈ kihꜗ dsaꜙ, gaꜙheyꜗ ko̱o̱ˉ chaˊnehꜙ. Jeeˊ ja̱ˉ gaꜙngɨɨꜘ discípulo juuˈ kiyhꜗ: —Heˉ hnøøꜗ jähꜙ juuˈ naˉhmääˊ heˉ maˉhlëëhˊ naˉ. 18Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Jesús: —¿Cheˊ niꜙ hnähꜘ saꜙ maˉläˉngëëhꜘ hnähꜘ? ¿Cheˊ saꜙ ngëëhꜘ hnähꜘ saꜙ dsaˉläˉsa̱hꜘ dsaˉ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ heˉ tooyhˉ hooyˊ? 19Jëëhꜘ, ja̱ꜙ nehꜙ tuhˉdsëꜗ dsaˉ dsoo˜ heˉ kuhˉhɨ̱yh˜, nehꜙ tuˉjla̱ˊ baˊ dsaˉ dsoo˜ heˉ ja̱ˉ, ja̱ˉgaˊ hwëëˉ kaˉlähꜘ dsoo˜ taꜙ chaˊsɨɨˉ —gaꜙjähꜘ Jesús. Kya̱a̱hˊ heˉ gaꜙhlëëyhꜘ läꜙja̱ˉ, gaꜙjmeeyꜘ naˉjngɨɨˈ läꜙjëꜙ heˉ kihˉhi̱hˉ jneˊ. 20Hiꜙ ngooꜗ bihꜗ jäyhꜘ: —Läꜙjëꜙ heˉ hwëëˉ hooˊ dsaˉ, heˉ ja̱ˉ baˊ kya̱a̱hˊ dsaˉläˉsa̱yhꜘ. 21Jëëhꜘ, nehꜙ tuhˉdsëꜗ baˊ dsaˉ gwaꜘ läꜙjëꜙ hʉʉˊdsëˉ hlɨɨhˈ, hiꜙ läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ gwaꜘ heˉ ka̱a̱yh˜ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ kya̱a̱yꜗ, ka̱a̱yh˜ waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ, hiꜙ jngëëyhꜙ dsaˉ. 22Nehꜙ tuhˉdsëꜗ bihꜗ gwaꜘ heˉ jmeeyꜙ hɨ̱ɨ̱ˉ, he̱e̱ꜘ dsëyꜗ liyhꜙ läꜙjëꜙ heˉ gaˊ chaˉ, jmeeyꜙ läꜙjëꜙ heˉ hlɨɨhˈ, miˉga̱a̱yꜙ dsaˉ, jmeeyꜙ heˉ laꜗ oˉhihꜙ, wɨɨꜘ dsëyꜗ, hlëëyhꜙ wɨɨꜘ kihꜗ dsaꜙ, jmä̱ä̱y˜ hñiiꜘ ka̱a̱hˊ, hiꜙ saꜙ chaˉ nʉʉhꜚ kiyhꜗ. 23Läꜙjëꜙ heˉ hlɨɨhˈ naˉ gwaꜘ nehꜙ tuhˉdsëꜗ dsaˉ. Kya̱a̱hˊ heˉ naˉ baˊ, miˉsa̱hꜘ dsaˉ hñiiꜘ —gaꜙjähꜘ Jesús. 24Ja̱ˉgaˊ yaꜙhë̱ë̱ꜗ Jesús jeeˊ ja̱ˉ, ngooyꜗ jä̱hꜙ kihꜗ jeeˊ jwɨɨˉ Tiro kya̱a̱hˊ Sidón. Maˊ gaꜙllooyꜗ jeeˊ ja̱ˉ, gaꜙheyꜗ chaˊnehꜙ. Saꜙ maˊ hnøøyˈ maˊ läꜙjnääyꜘ cha̱hꜘ, pero saꜙ gaꜙlaꜗ. 25Cha̱hꜘ baˊ gaꜙnuuꜘ ja̱a̱ˉ dsaˉmëꜘ heˉ gaꜙllooꜗ Jesús jeeˊ ja̱ˉ. Dsaˉmëꜘ heꜘ maˊ cha̱a̱ˉ ja̱a̱ˉ jo̱ˉmɨɨyꜚ hi̱ˉ maˊ kye̱ˉ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ, heˉja̱ˉ ngooyꜗ jeeˊ maˊ gyaˈ Jesús mahꜗ gaꜙju̱u̱yhꜗ jnëyˊ chaˊnëyˊ. 26Dsaˉmëꜘ heꜘ saꜙ maˊ la̱a̱yˈ judiu, dsaˉ sirofenicia baˊ heꜘ. (Kihꜗ dsaˉ judiu, läꜙko̱hꜘ dsaˉ heꜘ la̱a̱yꜗ läꜙko̱o̱ˉ saˊdsɨɨˉ baˊ.) Gaꜙchu̱u̱yꜘ kya̱a̱hˊ Jesús heˉ dsaˉlle̱e̱yꜙ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ hi̱ˉ maˊ hä̱ä̱ˊ nehꜙ tuhˉdsëꜗ jo̱ˉmɨɨyꜚ. 27Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ: —Kwaˊ jwëꜗ waˊ kuhˉ daˊ chihˉpihˈ jä̱ä̱ꜗ. Saꜙ lluꜗ heˉ jñuuhnˊ heˉ kuhˉ chihˉ mahꜗ kwëëhnꜚ dsɨɨˉ. 28Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ dsaˉmëꜘ heꜘ: —Dsooꜘ baˊ kyahˈ, Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱nꜙ. Pero maꜙraꜙ heˉ lɨhˈ baˊ dsɨɨˉ läꜙjëꜙ jwɨˊ heˉ dsaˉsa̱a̱ꜗ kihꜗ chihˉpihˈ. 29Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Jesús kaˉlähꜘ: —Kihꜗ heˉ lluꜗ juuˈ kyahꜗ, heˉja̱ˉ maˉyaˉhë̱ë̱˜ baˊ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ kihꜗ chihˉmëꜘ kya̱a̱hꜗ. Gwa̱a̱hˉ baˊ hneˉ kyahꜗ. 30Maˊ gaꜙlla̱a̱hꜗ dsaˉmëꜘ heꜘ chaˊnehꜙ kiyhꜗ, gaꜙjëëyꜗ naˉkya̱a̱ˈ chihˉmëꜘ kya̱a̱yꜗ nëˊ ji̱i̱ˊ, maˉyaˉhë̱ë̱˜ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ kiyhꜗ. 31Ja̱ˉgaˊ yaꜙhë̱ë̱ꜗ Jesús kooꜘ jeeˊ jwɨɨˉ Tiro, gaꜙngëëyꜘ taꜙ jeeˊ jwɨɨˉ Sidón, hiꜙ gaꜙngëëyꜘ taꜙ hwaꜗ Decápoli. Ja̱ˉgaˊ gaꜙlla̱a̱yhꜗ kaˉlähꜘ taꜙ jeeˊ hlaˉ jmɨˉjʉʉhˉ kihꜗ Galilea. 32Jeeˊ ja̱ˉ naˊjä̱ä̱ˉ dsaˉ ja̱a̱ˉ dsaˉ kooˋ chaˊnëˊ Jesús, hiꜙ dsaˉ hi̱ˉ maˊ jä̱ä̱ꜙ hi̱ˉ kooˋ heꜘ gaꜙchu̱u̱yꜘ kya̱a̱hˊ Jesús mahꜗ kyeyꜙ gooyˉ nëˊ kihˈ hi̱ˉ kooˋ heꜘ. 33Hiꜙ gaꜙlle̱e̱ˉ Jesús dsaˉ kooˋ heꜘ ka̱hꜘ kihꜗ, mahꜗ gaꜙtäyꜗ chaˊgooyˉ läꜙko̱o̱ˉ läꜙko̱o̱ˉ toˉgwayˊ, hiꜙ gaꜙmiꜙgyʉyhꜘ naˊsɨɨhˊ dsaˉ heꜘ kya̱a̱hˊ jmɨɨˉ tʉˉheyhˈ. 34Mahꜗ gaꜙjëëꜗ Jesús taꜙ gyʉʉhˈ, gaꜙcha̱a̱hꜗ dsëyꜗ, hiꜙ gaꜙjäyhꜘ sɨɨyhꜙ dsaˉñʉʉhˉ heꜘ: —Efata —juuˈ laˉ hnøøꜗ jähꜙ: Waˊ näˉ kyahꜗ. 35Läꜙcha̱hꜘ ja̱ˉ gaꜙnaꜘ toˉgwaˊ dsaˉ heꜘ hiꜙ gaꜙlɨɨꜗ naˊsɨɨyhˊ, gaꜙhlëëyhꜘ jë̱ë̱ˉ. 36Hiꜙ gaꜙjmeeꜘ Jesús hihꜙ kiyhꜗ saꜙ waˊ jmeeyhˈ juuˈ kihꜗ niꜙ ja̱a̱ˉ dsaˉ. Maꜙkeꜙ gaꜙjmeeyꜘ chaˉmiihˉ madaꜚ läꜙja̱ˉ, chaˉgaˊmiihˉ maˊ kooyh˜ juuˈ. 37Gaꜙläꜙdsa̱a̱˜ jwërte dsëꜗ dsaˉ. Gaꜙjäyhꜘ: —Peerꜙ gaꜙläꜙjëꜙ baˊ lihꜙ Jesús jmeeꜙ. Jmeeyꜙ hlëëhꜙ hi̱ˉ kooˋ, hiꜙ jmeeyꜙ nuuˉ hi̱ˉ gwɨɨˋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\