San Mateo 10

1Ja̱ˉgaˊ gaꜙtëëhꜗ Jesús läꜙjë̱ë̱ꜙ gyaꜙtu̱u̱ꜘ jnäähˈ discípulo kya̱a̱yꜗ, gaꜙhña̱a̱yꜗ jnäähˈ mahꜗ jmeeˊ jnäähꜗ taˊ kiyhˈ. Heˉja̱ˉ gaꜙhñahꜗ jnäähˈ beꜘ heˉ hwë̱ë̱ˊ jnäähꜗ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ, hiꜙ miˉhlä̱ä̱ꜘ jnäähˈ dsaˉ kihꜗ naˉkuˊ naˉngɨɨˈ dsooˊ. 2Läꜙjë̱ë̱ꜙ gyaꜙtu̱u̱ꜘ jnäähˈ apóstole kya̱a̱yꜗ, maˊ che̱e̱ˉ jnäähˈ läꜙlaˉ: Toˉnëˊ heꜘ Simón hi̱ˉ maˊ che̱e̱ˉ Peeˊ, kya̱a̱hˊ Andreˊ ø̱ø̱yhꜚ, Jacobo heꜘ jo̱o̱ꜘ Zebedeo kya̱a̱hˊ Jwa̱a̱ꜚ ø̱ø̱yhꜚ, 3Felipe heꜘ, kya̱a̱hˊ Bartolomé, Tamá heꜘ kya̱a̱hˊ Matäˊ hi̱ˉ maˊ ko̱o̱ꜗ kuˊsɨhˉ, Jacobo heꜘ jo̱o̱ꜘ Alfeo, kya̱a̱hˊ Lebeo hi̱ˉ maˊ tëëh˜ dsaˉ Tadeo, 4Simón dsaˉ cananita heꜘ, kya̱a̱hˊ Juda Iscariote hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ Jesús. 5Heˉja̱ˉ gaꜙche̱e̱ꜗ Jesús läꜙjë̱ë̱ꜙ gyaꜙtu̱u̱ꜘ jnäähˈ, mahꜗ gaꜙjmeeyꜘ madaꜚ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ, gaꜙjäyhꜘ: —Taꜙ goˉnääꜘ hnähꜘ taꜙ jeeˊ tä̱ä̱hˊ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu, niꜙ taꜙ goˉta̱a̱hˊ hnähꜘ jeeˊ jwɨɨˉ heˉ naˉhe̱e̱ꜚ hwaꜗ Samária. 6Goˉnääꜘ hnähꜘ jeeˊ tä̱ä̱hˊ dsaˉ judiu baˊ, hi̱ˉ la̱a̱ꜗ läꜙko̱hꜘ borrego hi̱ˉ naˉhë̱ë̱ˈ. 7Goˉnääꜘ hnähꜘ goˉkwaˊ hnähꜘ juuˈ laˉ: Maˉyaˉjä̱hꜙ heˉ jä̱ä̱ꜗ Dio dsaˉ läꜙhihꜙ kihꜗ. 8Ja̱ˉ miˉhlä̱ä̱hˈ hnähꜘ hi̱ˉ dsaahˊ, ja̱ˉ chehꜘ hnähꜘ dsooˊ hmihꜗ høøꜚ, ja̱ˉ miˉji̱i̱hˊ hnähꜘ dsaˉ hi̱ˉ maˉnaˉju̱u̱ˊ, ja̱ˉ hwë̱ë̱hˋ hnähꜘ jmɨˉlleꜘ hlɨɨhˈ. Laˊ maˉhñah˜ baˊ hnähꜘ beꜘ naˉ, heˉja̱ˉ taꜙ ko̱o̱ꜘ hnähꜘ jñeehˈ hnähꜘ kihꜗ dsaꜙ. 9ʼTaꜙ ka̱ˉ hnähꜘ kuˊnøøꜚ, kuuˊ tøøˉ, niꜙ ko̱o̱ˉ ñeˈ nøøꜘ. 10Niꜙ taꜙ ka̱ˉ hnähꜘ saˊtuhˉ kihꜗ chaˊjwëꜗ, niꜙ taꜙ ka̱ˉ hnähꜘ jyohꜘ lë̱ë̱ˊ hmɨɨhˉ kyahꜗ hnähꜘ, niꜙ mɨɨˉ heˉ heehˈ hnähꜘ, niꜙ hmaˉhuꜚ kaˉlähꜘ. Jëëhꜘ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ jmeeꜙ taˊ, lleˋ kihˈ hyoyhꜙ heˉ kuyhꜙ. 11ʼWaˊ haˉ chaˉ haˉ jeeˊ gaꜙllaꜙnäähꜗ hnähꜘ, jwɨɨˉ kaahˊ jwɨɨˉ mähˉ, ja̱ˉ hnaahꜙ hnähꜘ ja̱a̱ˉ dsaˉ hi̱ˉ lluꜗ dsëꜗ mahꜗ jä̱hˈ hnähꜘ chaˊnehꜙ kiyhꜗ läꜙji̱i̱hˈ hwë̱ë̱hꜙ hnähꜘ jeeˊ ja̱ˉ. 12Waˊraˉ gaꜙta̱a̱hˋ hnähꜘ chaˊnehꜙ kihꜗ dsaꜙ, ja̱ˉ jmeehˉ hnähꜘ Dio kiyhꜗ. 13Cherˊmahꜗ gaꜙhe̱e̱hˉ dsaˉ heˉ maˉjmeehˊ hnähꜘ Dio kiyhꜗ, jä̱ꜗ naˉjø̱ø̱ꜚ chaˊnehꜙ ja̱ˉ. Pero cherˊmahꜗ saꜙ gaꜙhe̱e̱yhˉ, saꜙ läꜙjmääꜗ juuˈ heˉ maˉhlëëhˊ hnähꜘ ja̱ˉ. 14Cherˊmahꜗ saꜙ gaꜙhe̱e̱yhˉ hnähꜘ jeeˊ llaꜙnäähꜗ hnähꜘ hiꜙ cherˊmahꜗ saꜙ gaꜙnuuyꜘ juuˈ heˉ kye̱hˊ hnähꜘ, ja̱ˉ hwë̱ë̱hˉ hnähꜘ chaˊnehꜙ ja̱ˉ o jeeˊ jwɨɨˉ ja̱ˉ. Ja̱ˉ hlahꜘ waˊhløøˉ heˉ naˉbeh˜ maˉtɨɨhˊ hnähꜘ. 15Maꜙraꜙ juˈdsooꜘ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ, chaˉgaˊmiihˉ wɨɨꜘ jëëꜗ dsaˉ kihꜗ jeeˊ jwɨɨˉ jeeˊ saꜙ he̱e̱yhꜙ hnähꜘ läꜙko̱hꜘ gaˊ jwɨɨˉ Sodoma kya̱a̱hˊ Gomorra waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ jmeeˈ Dio jwiz˜. 16ʼNʉʉˉ daˊ hnähꜘ, jnäꜘ che̱e̱nꜚ hnähꜘ la̱a̱hꜗ hnähꜘ läꜙko̱hꜘ borrego hi̱ˉ gaꜙnääˊ jeeˊ kihˈ jahꜘ hä̱ä̱ˈ. Hnøøꜗ le̱e̱hꜚ hnähꜘ läꜙko̱hꜘ liihꜚ mɨɨhˉ, hiꜙ jmeeˊ hnähꜘ hwa̱a̱hˊ läꜙko̱hꜘ ja̱a̱ˉ juuˉ. 17Le̱e̱hꜚ hnähꜘ. Jëëhꜘ, ngëëꜗ dsaˉ hnähꜘ kihꜗ dsaˉtaˊ. Jmiˊba̱a̱ꜗ dsaˉ hnähꜘ nehꜙ gwahꜙ kiyhꜗ. 18Kwa̱a̱t˜ kihꜗ juuˈ kinꜙ ngëëꜗ dsaˉ hnähꜘ kihꜗ dsaˉtaˊ ka̱a̱hˊ mahꜗ kwahˈ hnähꜘ juˈdsooꜘ kinꜙ chaˊnëyˊ hiꜙ läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu. 19Waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ ngëëˈ dsaˉ hnähꜘ kihꜗ dsaˉtaˊ, taꜙ ka̱ˉ hnähꜘ hʉʉˊdsëˉ haˉ läꜙ hlëëhˊ hnähꜘ o haˉ läꜙ juuˈ kwahˈ hnähꜘ. Waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ hlëëhˊ hnähꜘ, Dio baˊ kwaˈ juuˈ haˉ läꜙ hlëëhˊ hnähꜘ. 20Jëëhꜘ, ja̱ꜙ heꜘ hnähꜘ heˉ hlëëhˊ hnähꜘ. Jmɨˉlleꜘ kihꜗ Tääˋ jnänˋ baˊ ja̱ˉ kwayꜗ juuˈ heˉ hlëëhˊ hnähꜘ. 21ʼNgëëꜗ dsaˉ ø̱ø̱hꜚ kihꜗ dsaˉtaˊ mahꜗ jngëëhꜗ dsihꜘ. Ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ jmeeꜗ dsaˉ kihꜗ jo̱o̱ꜘ kaˉlähꜘ. Chihˉ te̱e̱ꜗ kya̱a̱hˊ choˈjmiiˉ läꜙji̱i̱hˈ liyhꜙ jngɨɨyhꜗ kihꜗ. 22Läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ jmeeꜗ naˉhøøhˊ kyahˈ hnähꜘ kwa̱a̱t˜ kinꜙ. Pero hi̱ˉ kwëëhꜗ dsëꜗ läꜙji̱i̱hˈ lla̱a̱ꜙ, hi̱ˉ heꜘ baˊ lä̱ä̱ꜘ. 23Waˊraˉ gaꜙjmeehꜙ dsaˉ hnähꜘ, goˉnääꜘ hnähꜘ taꜙ jyohꜘ jeeˊ jwɨɨˉ. Jëëhꜘ maꜙraꜙ juˈdsooꜘ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ, jä̱hꜘ Hi̱ˉgaꜙlë̱ë̱ꜗngoꜗ laˉ jä̱ä̱ꜗ saꜙ gaˊ maˉngëëhꜘ hnähꜘ läꜙka̱a̱ˉ jwɨɨˉ kihꜗ hwaꜗ Israel. 24ʼSaꜙ jø̱ø̱hˈ gaˊ discípulo läꜙko̱hꜘ gaˊ taˉjwohꜗ kya̱a̱yꜗ. Niꜙ moz˜, saꜙ jø̱ø̱yhˈ gaˊ läꜙko̱hꜘ gaˊ dsaˉjʉʉyˊ. 25Le̱e̱ꜙ baˊ kihˈ discípulo jmeeyꜗ läꜙko̱o̱ˉ jmeeꜙ taˉjwohꜗ kya̱a̱yꜗ. Läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ le̱e̱ꜙ baˊ kihꜗ moz˜ jmeeyꜗ läꜙko̱o̱ˉ jmeeꜙ dsaˉjʉʉyˊ. Hiꜙ cherˊmahꜗ dsaˉjʉʉˊ chaˊnehꜙ gaꜙtëëhꜗ dsaˉ Beelzebú, johꜘ gaˊ saꜙ jäyhꜙ kihꜗ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ kiyhꜗ. 26ʼHeˉ läꜙja̱ˉ, taꜙ waˊ ga̱hˈ hnähꜘ kihꜗ hi̱ˉ jmeehꜙ hnähꜘ. Jëëhꜘ, saꜙ chaˉ niꜙ miihˉ heˉ naˉjlëˉ, heˉ saꜙ läꜙjnäꜘ. Hiꜙ läꜙjëꜙ heˉ naˉhmääˊ, lloo˜ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ läꜙñeˉ dsaˉ. 27Läꜙjëꜙ heˉ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ jeeˊ naˉho̱o̱ˉ, hlëëhˊ hnähꜘ jeeˊ jnäꜘ waˊjeˉ. Hiꜙ läꜙjëꜙ heˉ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ hñaahꜗ, wɨɨˊ hnähꜘ gyʉʉhˈ hneꜗ mahꜗ hlëëhˊ hnähꜘ ki̱ˉga̱a̱ˉ. 28Taꜙ waˊ ga̱hˈ hnähꜘ kihꜗ dsaˉ hi̱ˉ jngɨɨhꜙ jmɨˉngoꜗ. Hi̱ˉ heꜘ saꜙ leꜘ jngɨɨyhꜗ jmɨˉlleꜘ kyahꜗ hnähꜘ. Waˊ ga̱hꜙ hnähꜘ kihꜗ hi̱ˉ lihꜙ ta̱a̱hꜙ hnähꜘ chaˊjeˉ läꜙkye̱ˉ jmɨˉlleꜘ kyahꜗ hnähꜘ. 29¿Cheˊ saꜙ hnëë˜ dsaˉ u̱u̱ꜗ gyʉ̱ʉ̱ˉ ta̱ˈ kya̱a̱hˊ ko̱o̱ˉ ñeˈ nøøꜘ? Pero niꜙ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ heꜘ saꜙ leꜘ tä̱hꜙ hwaꜗ cherˊmahꜗ saꜙ gaꜙkwaꜘ Tääˋ jnänˋ jwëˈ. 30Läꜙkye̱ˉ jñuˉ llehˊ hnähꜘ naˉheˈ gaꜙläꜙjëꜙ kihꜗ Dio. 31Heˉja̱ˉ jwahnꜙ, taꜙ waˊ ga̱hˈ hnähꜘ. Kye̱e̱ꜘ gaˊ hnähꜘ chaˉgaˊmiihˉ läꜙko̱hꜘ gaˊ jwë̱ë̱ꜘ gyʉ̱ʉ̱ˉ ta̱ˈ. 32ʼCherˊmahꜗ hi̱ˉ gaꜙmiꜙjnääˉ hñiiꜘ la̱a̱yꜗ kya̱a̱nꜙ chaˊnëˊ dsaˉ, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ miˊjnääꜗ jnihꜘ chaˊnëˊ Tääˋ kya̱a̱nꜙ hi̱ˉ gyaꜗ yaꜙjwɨɨꜗ. 33Pero cherˊmahꜗ hi̱ˉ hmäꜙ juuˈ heˉ la̱a̱yꜗ kya̱a̱nꜙ chaˊnëˊ dsaˉ, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ jmeenˋ kiyhˈ kaˉlähꜘ chaˊnëˊ Tääˋ kya̱a̱nꜙ hi̱ˉ gyaꜗ yaꜙjwɨɨꜗ. 34ʼTaꜙ waˊ la̱a̱hꜘ hnähꜘ, maˉjan˜ mahꜗ jmeenˋ hɨɨˈ tiiˊ kihˈ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ. Saꜙ maˉjan˜ mahꜗ hɨɨꜗ tiiˊ. Maˉjan˜ mahꜗ llanˋ hniiˉ baˊ. 35Maˉjan˜ llanˋ hniiˉ mahꜗ te̱e̱ꜗ jo̱o̱yꜘ kya̱a̱hˊ jmiiyˉ. Ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ chihˉmëꜘ kya̱a̱hˊ chooyꜗ hiꜙ maˊjo̱o̱yꜘ kya̱a̱hˊ maˉchooyˈ. 36Heꜘ baˊ hi̱ˉ cha̱a̱ˉ ko̱o̱ˉ chaˊnehꜙ, jmeeyꜗ naˉhä̱ä̱yhˊ dsaˉkya̱a̱yhˊ. 37Hi̱ˉ hnääꜗ choˈjmiiˉ läꜙko̱hꜘ gaˊ jnäꜘ, saꜙ høøꜙ kwa̱a̱t˜ le̱e̱yꜘ dsaˉ kya̱a̱nꜙ. Hi̱ˉ hnääꜗ jo̱ˉñʉʉhꜚ jo̱ˉmɨɨyꜚ läꜙko̱hꜘ gaˊ jnäꜘ, saꜙ høøꜙ kwa̱a̱t˜ le̱e̱yꜘ dsaˉ kya̱a̱nꜙ. 38Hi̱ˉ saꜙ jä̱ä̱ꜙ cruꜚ kya̱a̱ꜗ mahꜗ jmeeyꜗ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ jnäꜘ, saꜙ kwaꜙ kinꜙ le̱e̱yꜘ dsaˉ kya̱a̱nꜙ. 39Hi̱ˉ hnoohˉ haˉ läꜙ jeeˊ läꜙcha̱a̱yˉ lluꜗ, hi̱ˉ heꜘ ju̱u̱ꜘ baˊ. Pero hi̱ˉ kwa̱a̱˜ hñiiꜘ ju̱u̱ꜘ kwa̱a̱t˜ kinꜙ, hi̱ˉ heꜘ baˊ lä̱ä̱ꜘ. 40ʼHi̱ˉ he̱e̱hˉ hnähꜘ, jnäꜘ baˊ heꜘ maˉhe̱e̱yhˉ. Hiꜙ hi̱ˉ he̱e̱hˉ jnäꜘ, maˉhe̱e̱yhˉ hi̱ˉ gaꜙche̱e̱ꜗ jnäꜘ baˊ ja̱ˉ. 41Hi̱ˉ he̱e̱hˉ ja̱a̱ˉ dsaˉ hi̱ˉ ngëë˜ juuˈ kihꜗ Dio, kihꜗ heˉ naˉhña̱a̱yˊ kihˈ Dio, hyoyhꜙ läꜙko̱o̱ˉ teꜗ heˉ hyohꜙ hi̱ˉ ngëë˜ juuˈ ja̱ˉ. Hi̱ˉ he̱e̱hˉ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ llu̱u̱ꜗ, kihꜗ heˉ la̱a̱yꜗ dsaˉ llu̱u̱ꜗ, hyoyhꜙ läꜙko̱o̱ˉ teꜗ heˉ hyohꜙ hi̱ˉ llu̱u̱ꜗ heꜘ. 42Waˊ hi̱ˉ chaˉ hi̱ˉ, hi̱ˉ kwëëh˜ ko̱o̱ˉ vas jmɨˉdsëꜚ gyʉhꜘ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ pihˈ laˉ, kihꜗ heˉ la̱a̱yꜗ discípulo kya̱a̱nꜙ, maꜙraꜙ juˈdsooꜘ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ, hyoyhꜙ baˊ jñeeyˈ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\