San Mateo 16

1Maˊ gaꜙllooyꜗ taꜙ hwaꜗ ja̱ˉ, gaꜙllaꜙnääꜗ fariseo kya̱a̱hˊ saduceo mahꜗ ka̱yꜗ dsëꜗ Jesús. Gaꜙngɨɨyꜘ maˊ jmeeˈ Jesús ko̱o̱ˉ heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ heˉ maˊ jäꜙ gyʉʉhˈ. 2Pero gaꜙje̱e̱hˉ Jesús juuˈ kiyhꜗ, gaꜙjäyhꜘ: —Waˊraˉ gaꜙnʉʉˉ jmɨɨˊ, jwahꜘ hnähꜘ: “Lluꜗ baˊ laˈ ji̱i̱ˉ jäꜙ laˉ, jëëhꜘ gyʉ̱ʉ̱ꜘ baˊ gyʉʉhˈ”, jwahꜘ hnähꜘ. 3Mahꜗ taꜙlaꜙ tiih˜ jwahꜘ hnähꜘ: “Hiiꜘ gooˉ jäꜙ lleꜘ, jëëhꜘ gyʉ̱ʉ̱ꜘ gyʉʉhˈ mahꜗ naˉhi̱hˈ”, jwahꜘ hnähꜘ. Peerꜙ taˉju̱u̱hˈ hnähꜘ. Le̱hꜗ baˊ hnähꜘ llehˈ hnähꜘ juuˈ haˉ läꜙ jmeeꜗ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ ko̱o̱ˉ jmɨɨˊ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ gyʉʉhˈ. Mahꜗ saꜙ kye̱hˊ hnähꜘ kwa̱a̱t˜ heeˉ gaˊ naˉ dsaˉlaꜘ jeeˊ kyahˈ hnähꜘ. 4Heˉ baˊ cheˉ hlë̱ë̱hˈ hnähꜘ dsaˉ cha̱a̱ˉ naꜗ, saꜙ miˉtehˋ hnähꜘ kihꜗ Dio mahꜗ ngɨɨhˊ hnähꜘ jmeenˋ ko̱o̱ˉ heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ. Heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ läꜙko̱hꜘ gaꜙlaꜗ kihꜗ Joná hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ juuˈ kihꜗ Dio, maꜙlaꜙ heˉ ja̱ˉ baˊ heehnꜚ hnähꜘ. Ja̱ˉ hnɨɨhˈ gaꜙbe̱e̱yꜗ dsaˉ heꜘ mahꜗ ngaayhꜗ. 5Läꜙko̱o̱ˉ maˊ gaꜙha̱a̱ˊ jnäähꜗ taꜙ hngaahˋ ko̱ˉta̱a̱ˉ kihꜗ jmɨˉjʉʉhˉ ja̱ˉ, ja̱ˉgaˊ gaꜙläꜙdsooh˜ dsëˉ jnäähˈ saꜙ maˊ kye̱ˊ jnäähꜗ heˊñiihꜚ. 6Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ jnäähˈ: —Le̱e̱hꜚ hnähꜘ kya̱a̱hˊ levadura kihꜗ dsaˉ fariseo hiꜙ kihꜗ dsaˉ saduceo kaˉlähꜘ. 7Heˉja̱ˉ gaꜙtoohˋ jnäähꜗ discípulo llaˊ jnäähꜗ juuˈ kya̱a̱hˊ dsaˉkya̱a̱hnˊ, maˊ jähˊ jnäähꜗ: —Maˉhlëëyhꜘ läꜙnaˉ, kihꜗ heˉ saꜙ maˊ kye̱ˊ jneˊ heˊñiihꜚ. 8Pero gaꜙläꜙkyʉʉh˜ Jesús hʉʉˊdsëˉ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ, mahꜗ gaꜙsɨɨyhꜙ jnäähˈ: —¿Heˉlaˈ jwahꜘ hnähꜘ saꜙ chaˉ heˊñiihꜚ kye̱hˊ hnähꜘ? Ko̱ˉhi̱ˊpihˈ goˉte˜ dsooꜘ hohꜘ hnähꜘ dsaˉñʉʉhˉ. 9¿Cheˊ läꜙji̱i̱hˈ naꜗ saꜙ hii˜ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ? ¿Cheˊ moꜙsoꜙ dsooh˜ hohꜘ hnähꜘ kihꜗ hñaꜘ heˊñiihꜚ heˉ gaꜙkuhˉ hñaꜘ mil dsaˉñʉʉhˉ hiꜙ johꜘ gaˊ saˊmɨɨhˉ gaꜙtëꜘ gaꜙjʉʉhˋ hnähꜘ kya̱a̱hˊ jwɨˊ heˉ gaꜙcha̱a̱ꜗ ja̱ˉ? 10¿Cheˊ moꜙsoꜙ dsooh˜ hohꜘ hnähꜘ kihꜗ gyiiꜗ heˊñiihꜚ heˉ gaꜙkuhˉ kye̱e̱ꜘ mil dsaˉñʉʉhˉ, hiꜙ johꜘ gaˊ saˊmɨɨhˉ gaꜙtëꜘ gaꜙjʉʉhˋ hnähꜘ kya̱a̱hˊ jwɨˊ heˉ gaꜙcha̱a̱ꜗ ja̱ˉ? 11¿Haˉ läꜙja̱ˉ heˉ saꜙ ngëëhꜘ hnähꜘ? Ja̱ꜙ kihꜗ heˊñiihꜚ naˉ heˉ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ: “Le̱e̱hꜚ hnähꜘ kya̱a̱hˊ levadura kihꜗ dsaˉ fariseo hiꜙ kihꜗ dsaˉ saduceo kaˉlähꜘ.” 12Ja̱ˉgaˊ gaꜙläꜙngëëꜘ jnäähˈ saꜙ maˊ hlëëyhꜙ kihꜗ levadura heˉ ka̱a̱hˉ dsaˉ heˊñiihꜚ. Maˊ hlëëyhꜙ kihꜗ nʉʉhꜚ heˉ maˊ kwaꜙ dsaˉ fariseo kya̱a̱hˊ dsaˉ saduceo baˊ ja̱ˉ. 13Maˊ gaꜙllooꜗ Jesús hwaꜗ Cesarea kihꜗ Filipo, gaꜙngɨɨyꜘ juuˈ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ, gaꜙjäyhꜘ: —¿Haˉ läꜙ jähꜘ dsaˉ kihꜗ Hi̱ˉgaꜙlë̱ë̱ꜗngoꜗ laˉ? ¿Hi̱i̱ˉ jnäꜘ la̱a̱yꜘ? 14Mahꜗ gaꜙjähˊ jnäähꜗ: —Ko̱ˉlla̱a̱ˊ dsaˉ jähꜘ Jwa̱a̱ꜚ hi̱ˉ maˊ choo˜ jmɨɨˉ baˊ hneˉ. Ko̱ˉlla̱a̱ˊ jähꜘ, Elía baˊ hneˉ. Hiꜙ jñahꜘ ko̱ˉlla̱a̱ˊ jähꜘ, hneˉ la̱a̱hꜗ Jeremía o jñahꜘ hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ juuˈ kihꜗ Dio lloꜘjooꜗ. 15Mahꜗ gaꜙngɨɨꜘ Jesús juuˈ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ kaˉlähꜘ: —¿Haˉ gaˉ hnähꜘ, heeˉ jwahꜘ hnähꜘ kinꜙ, hi̱ˉ baˊ jnäꜘ la̱a̱hꜘ hnähꜘ? 16Mahꜗ gaꜙje̱e̱hˉ Simón Peeˊ juuˈ kiyhˈ: —Hneˉ heꜘ Cristo, Jo̱o̱ꜘ Dio ji̱i̱hꜙ. 17Mahꜗ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ: —Lluꜗ laꜗ kyahꜗ Simón, jo̱o̱ꜘ Joná. Jëëhꜘ, ja̱ꜙ heꜘ dsaˉ hi̱ˉ maˉmiˉjnääˉ kyahꜗ läꜙ maˉjähˊ naˉ. Tääˋ kya̱a̱nꜙ hi̱ˉ gyaꜗ gyʉʉhˈ, hi̱ˉ heꜘ baˊ maˉmiˉjnääˉ kyahꜗ. 18Jnäꜘ kaˉlähꜘ jwë̱ë̱hn˜ hneˉ, hneˉ heꜘ Peeˊ, (heˉ hnøøꜗ jähꜙ ku̱u̱ˊ). Hiꜙ nëˊ mɨˊku̱u̱ˊ laˉ choohnˊ gwahꜙ kinꜙ, hiꜙ niꜙ miihˉ saꜙ lihꜙ jʉʉˊ chaˊjeˉ llaˉdsëëˋ kiyhˈ. 19Jnäꜘ toohnꜚ goohˉ hneˉ mahꜗ kwahˈ juuˈ kihꜗ dsaꜙ haˉ läꜙ he̱yhꜗ yaꜙjwɨɨꜗ. Cherˊmahꜗ kya̱a̱hˊ juuˈ heˉ kwahˉ saꜙ gaꜙla̱a̱ꜘ dsaˉ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ hwaˈ laˉ, läꜙ maˉnaˉhñuuyhˊ ja̱ˉbaˊ kya̱a̱hˊ dsoˊkyeˉ kiyhꜗ. Hiꜙ cherˊmahꜗ kya̱a̱hˊ juuˈ heˉ kwahˉ gaꜙla̱a̱ꜘ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ hwaˈ laˉ, naˉnaˊ baˊ jwëꜗ kiyhꜗ dsaˉta̱a̱yhˋ yaꜙjwɨɨꜗ —gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ Peeˊ. 20Ja̱ˉgaˊ gaꜙta̱a̱hˉ Jesús jnäähˈ juuˈ mahꜗ saꜙ koohˊ jnäähꜗ juuˈ kya̱a̱hˊ niꜙ ja̱a̱ˉ, heˉ la̱a̱yꜗ Cristo. 21Jmɨɨˊ ja̱ˉ gaꜙløøꜗ Jesús miˉjnääꜙ juuˈ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ heˉ jmeeꜙ biiꜗ kiyhꜗ dsooyꜗ taꜙ Jerusalén. Jeeˊ ja̱ˉ heehꜗ dsihꜘ chaˉmiihˉ wɨɨꜘ, dsaˉgyʉʉhˊ saꜙ läꜙhnääꜗ dsihꜘ, läꜙja̱ˉ dsaˉka̱a̱hˊ kya̱a̱ˈ jmiˉdsaˉ, kya̱a̱hˊ taˉjwohꜗ kya̱a̱ꜗ ley saꜙ läꜙhnääꜗ dsihꜘ. Ja̱ˉgaˊ ju̱u̱yꜘ hiꜙ läꜙji̱i̱yhˊ kaˉlähꜘ gaˊ maˉhyaˉ hnëˉ jmɨɨˊ. 22Heˉja̱ˉ gaꜙjä̱ä̱ꜗ Peeˊ Jesús taꜙ kooꜘ, mahꜗ gaꜙløøyꜗ jʉʉyh˜ kiyhꜗ, gaꜙsɨɨyhꜙ: —Waˊ läˉñihꜘ dsëyꜗ hneˉ, Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱nꜙ. Niꜙ miihˉ saꜙ leꜘ jäꜙ heˉ ja̱ˉ nëˊ kyahˈ. 23Mahꜗ gaꜙje̱e̱hˉ Jesús hñiiꜘ, gaꜙjë̱ë̱yꜗ Peeˊ gaꜙsɨɨyhꜙ: —Jñuuhˊ hneˉ kinꜙ hi̱ˉsaꜙllu̱ꜗ, heˉ jmeehˉ jwɨɨhˋ kinꜙ baˊ naˉ. Saꜙ jmeehˉ hʉʉˊdsëˉ läꜙko̱hꜘ jmeeꜙ Dio, läꜙko̱hꜘ laꜗ hʉʉˊdsëˉ kihꜗ dsaˉ baˊ laˈ hʉʉˊdsëˉ kyahꜗ. 24Ja̱ˉgaˊ gaꜙjähꜘ Jesús sɨɨyhꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ jnäähˈ: —Cherˊmahꜗ hi̱ˉ hnøøꜗ jmeeꜗ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ jnäꜘ, saꜙ waˊ jmä̱ä̱yˈ hñiiyꜘ kwa̱a̱t˜, waˊ jä̱ä̱yˈ cruꜚ kya̱a̱yꜗ mahꜗ waˊ jmeeyꜘ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ jnäꜘ. 25Jëëhꜘ, läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ hä̱ä̱˜ hñiiꜘ mahꜗ saꜙ ju̱u̱yꜘ, hi̱ˉ heꜘ ju̱u̱ꜘ baˊ. Pero läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ kwa̱a̱˜ hñiiꜘ ju̱u̱ꜘ kwa̱a̱t˜ kinꜙ, hi̱ˉ heꜘ baˊ lä̱ä̱ꜘ. 26¿Heeˉ yaˊjøøꜚ ka̱ꜗ dsaꜙ maꜙkeꜙ gaꜙlɨyhꜗ läꜙjëꜙ heˉ chaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ laˉ mahꜗ waˊraˉ gaꜙju̱u̱yꜗ saꜙ të̱ë̱yhꜗ kihꜗ Dio? ¿Heeˉ baˊ kya̱a̱hˊ leꜘ miˉhmaayhˋ mahꜗ lä̱ä̱yꜘ? 27Jëëhꜘ, jä̱hꜘ Hi̱ˉgaꜙlë̱ë̱ꜗngoꜗ laˉ kya̱a̱hˊ beꜘ kihꜗ Tääˋ kya̱a̱yˈ, kya̱a̱hˊ ángele kaˉlähꜘ. Ja̱ˉgaˊ miˉhmaayhˋ kihˈ läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ läꜙko̱o̱ˉ teꜗ taˊ heˉ gaꜙjmeeyꜘ. 28Maꜙraꜙ juˈdsooꜘ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ, cha̱a̱ˉ ko̱ˉlla̱a̱ˊ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ jeeˊ laˉ saꜙ ju̱u̱yꜘ jä̱ä̱ꜗ saꜙ gaˊ maˉjëëyꜙ beꜘ kihꜗ Hi̱ˉgaꜙlë̱ë̱ꜗngoꜗ jä̱yhꜘ jmeeyꜗ hihꜙ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\