San Mateo 27

1Maˊ gaꜙjnäꜗ, gaꜙku̱hꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉka̱a̱hˊ kya̱a̱ˈ jmiˉdsaˉ, kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉgyʉʉhˊ. Gaꜙta̱a̱yhˋ juuˈ kweeˉ haˉ läꜙ jmeeyꜗ mahꜗ jngɨɨhꜗ dsaˉ kihꜗ Jesús. 2Heˉja̱ˉ naˊjä̱ä̱ˉ dsihꜘ naˉhñuuyꜚ, gaꜙngëëyꜗ gooˉ Poncio Pilato hi̱ˉ maˊ la̱a̱ˈ lleˊmohꜘ. 3Juda heꜘ hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ Jesús, gaꜙka̱yꜗ chaˉmiihˉ hʉʉˊdsëˉ maˊ gaꜙjëëyꜗ heˉ maˉjmeeꜘ dsaˉ heꜘ hihꜙ ju̱u̱ꜘ Jesús. Heˉja̱ˉ ñeeyˊ naˊngëëyˊ kaˉlähꜘ läꜙjëꜙ gyiiꜘgyaꜘ kuuˊ tøøˉ heˉ gaꜙji̱i̱hꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ jmiˉdsaˉ ka̱a̱hˊ kya̱a̱hˊ dsaˉgyʉʉhˊ heꜘ. 4Mahꜗ gaꜙjäyhꜘ: —Naˉbä̱ä̱hnˋ dsoˊkyeˉ, maˉngëënˋ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ ju̱u̱ꜘ hi̱ˉ saꜙ chaˉ dsooˊ chaˉ kihꜗ. Mahꜗ gaꜙjähꜘ dsaˉka̱a̱hˊ heꜘ sɨɨyhꜙ: —¿Heeˉ gaꜙtë̱ë̱ꜘ jnäähˈ jëëˊ jnäähꜗ kyahˈ? Kwa̱a̱t˜ kyahꜗ baˊ hneˉ naˉ. 5Heˉja̱ˉ gaꜙjwäꜗ Juda kuuˊ ja̱ˉ nehꜙ gwahꜙ jʉʉhꜙ, mahꜗ yaꜙhë̱ë̱yꜗ jeeˊ ja̱ˉ, ngooyꜗ naˊtäyˉ cheꜘ luuyˊ. 6Ja̱ˉgaˊ gaꜙjʉʉhꜗ jmiˉdsaˉ ka̱a̱hˊ heꜘ kuuˊ ja̱ˉ mahꜗ gaꜙjäyhꜘ: —Saꜙ leꜘ tøøhˊ jneˊ kuuˊ laˉ ko̱ˉjø̱hꜘ kya̱a̱hˊ kuuˊ heˉ kwëëh˜ dsaˉ Dio, jëëhꜘ, maˉhläähˊ jmaˉ kya̱a̱hˊ kuuˊ laˉ. 7Heˉja̱ˉ gaꜙta̱a̱yhˋ juuˈ kweeˉ layꜗ ko̱o̱ˉ hwaꜗ kya̱a̱hˊ kuuˊ ja̱ˉ jeeˊ ha̱a̱yˈ dsaˉ cha̱a̱ˉ ʉ̱ʉ̱ꜘ. Hwaꜗ ja̱ˉ maˊ che̱e̱ˉ hwaꜗ kihꜗ tëꜙ mɨˈhyaˉ. 8Heˉja̱ˉ läꜙji̱i̱hˈ jmɨɨˊ naˈ, hwaꜗ ja̱ˉ che̱e̱ˉ: Hwaꜗ heˉ gaꜙkë̱ë̱ꜘ jmaˉ. 9Läꜙja̱ˉ gaꜙläꜙteꜗ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjähꜘ Jeremía hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ juuˈ kihꜗ Dio lloꜘjooꜗ, maˊ gaꜙjäyhꜘ: “Gaꜙka̱yꜗ gyiiꜘgyaꜘ kuuˊ tøøˉ, heˉ maˊ jmeeꜘ dsaˉ Israel kwa̱a̱t˜ ko̱ˉja̱ˉ ji̱i̱hˈ kye̱e̱ꜘ ja̱a̱ˉ dsaˉ, 10mahꜗ gaꜙlayꜗ hwaꜗ kihꜗ tëꜙ mɨˈhyaˉ, läꜙko̱o̱ˉ madaꜚ heˉ gaꜙjmeeꜘ Dio kinꜙ.” 11Maˊ chehˈ Jesús chaˊnëˊ lleˊmohꜘ, heˉja̱ˉ gaꜙngɨɨꜘ lleˊmohꜘ juuˈ kiyhꜗ: —¿Cheˊ hneˉ heꜘ dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱ꜗ dsaˉ judiu? Heˉja̱ˉ gaꜙje̱e̱hˉ Jesús juuˈ kiyhꜗ: —Maˉjähˊ baˊ hneˉ. 12Läꜙjë̱ë̱ꜙ jmiˉdsaˉ ka̱a̱hˊ kya̱a̱hˊ dsaˉgyʉʉhˊ maˊ bä̱ä̱yhˉ dsooˊ, pero niꜙ miihˉ saꜙ chaˉ gaꜙje̱e̱hˉ Jesús. 13Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Pilato: —¿Cheˊ saꜙ nuuhˉ johꜘ juuˈ saꜙ hnooˉ dsaˉ kyahꜗ? 14Pero niꜙ ko̱o̱ˉ mɨˈjuuꜗ saꜙ gaꜙje̱e̱hˉ Jesús kiyhꜗ, heˉja̱ˉ chaˉgaˊmiihˉ maˊ jëë˜ dsa̱hꜙ Pilato. 15Läꜙjëꜙ ji̱i̱h˜ maˊ tëˉ jmɨɨˊ heˉ ku̱hˉ dsaˉ judiu borrego mähꜗ maˊ lä̱ä̱˜ Pilato ja̱a̱ˉ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ nehꜙñeˈ hi̱ˉ maˊ tɨh˜ dsëꜗ dsaˉ baˊ. 16Jmɨɨˊ ja̱ˉ maˊ hä̱ä̱ˊ nehꜙñeˈ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ maˊ che̱e̱ˉ Barrabá hi̱ˉ maˊ hiiꜘ juuˈ kihꜗ. 17Heˉja̱ˉ gaꜙngɨɨꜘ Pilato juuˈ kihꜗ hi̱ˉ gaꜙku̱hꜗ jeeˊ ja̱ˉ: —¿Hi̱i̱ˉ hnoohˉ hnähꜘ lä̱ä̱nˊ? ¿Cheˊ lä̱ä̱nˊ Barrabá o cheˊ lä̱ä̱nˊ Jesús hi̱ˉ che̱e̱ˉ Cristo? —gaꜙjähꜘ Pilato. 18Jëëhꜘ, läꜙlaˉ baˊ maˉñeyˉ heˉ naˉhøøhˊ baˊ dsaˉ heꜘ kihꜗ Jesús, hehꜗ gaꜙngëëꜗ dsihꜘ jaˊgooyˉ. 19Maˊ gyaˈ Pilato nëˊtaˊ kihˈ, maˊ gaꜙllooꜗ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ maˊ kye̱ˉ juuˈ kihꜗ mëyˊ, maˊ jäyhꜘ: —Jähꜘ dsaˉmëꜘ kya̱a̱hꜗ: “Taꜙ bä̱ä̱hˋ hñaahˈ kya̱a̱hˊ dsaˉñʉʉhˉ llu̱u̱ꜗ heꜘ. Jëëhꜘ, taꜙ yaꜙjnäꜙ maˉkë̱ë̱ˈ jnihꜘ naˊhøøꜘ jwërte.” 20Pero jmiˉdsaˉ ka̱a̱hˊ kya̱a̱hˊ dsaˉgyʉʉhˊ maˊ ta̱a̱yhˉ dsaˉ juuˈ mahꜗ waˊ ngɨɨyꜘ heˉ lä̱ä̱ꜘ Barrabá mahꜗ waˊ ju̱u̱ꜘ Jesús. 21Ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ gaꜙjähꜘ Pilato: —¿Hi̱i̱ˉ jeeˊ läꜙu̱u̱ꜘ hnoohˉ hnähꜘ lä̱ä̱nˊ? Läꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ gaꜙjähꜘ: —Lä̱ä̱ˋ Barrabá. 22Mahꜗ gaꜙjähꜘ Pilato sɨɨyhꜙ: —¿Heeˉ naˉ jmeenˋ kya̱a̱hˊ Jesús hi̱ˉ che̱e̱ˉ Cristo? Maˊ jäyhꜘ: —Waˊ dsaˉta̱a̱yˊ dsohꜘ hmaˉcruꜚ. 23Ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ gaꜙjähꜘ lleˊmohꜘ heꜘ sɨɨyhꜙ: —¿Heeˉ hlɨɨhˈ maˉjmeeꜘ dsaˉ laˉ? Pero chaˉgaˊmiihˉ mɨɨhˊ gaꜙtoohꜗ dsaˉ heꜘ, maˊ jäyhꜘ: —Tä̱ä̱yˋ dsohꜘ hmaˉcruꜚ. 24Maˊ jëë˜ Pilato saꜙ hii˜ liyhꜙ kya̱a̱hˊ dsaˉ, chaˉgaˊmiihˉ gaꜙchiꜗ gaꜙjwa̱a̱ꜗ dsaˉ heꜘ. Heˉja̱ˉ gaꜙka̱yꜗ miihˉ jmɨɨˉ, gaꜙgyiyhꜗ gooyˉ chaˊnëˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ heꜘ, mahꜗ gaꜙjäyhꜘ: —Saꜙ bä̱ä̱hnˊ hñiinꜙ kya̱a̱hˊ jmaˉ kihꜗ dsaˉ llu̱u̱ꜗ laˉ. Naˉ hnɨɨhˈ maˉnaˉlaꜚ kwa̱a̱t˜ kyahꜗ hnähꜘ. 25Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ heꜘ: —Waˊ naˉbä̱ä̱hˋ jnäähꜗ jmaˉ kiyhꜗ, läꜙkye̱ˉ jo̱o̱ꜘsɨɨhˊ jnäähꜗ. 26Ja̱ˉgaˊ gaꜙlä̱ä̱ꜗ Pilato Barrabá mahꜗ gaꜙjmeeyꜘ hihꜙ gaꜙjmiˊ gaꜙba̱a̱ꜗ dsaˉ Jesús. Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, gaꜙngëëyꜗ Jesús jaˊgooˉ hløøꜘ mahꜗ dsaˉtä̱ä̱yˋ dsohꜘ hmaˉcruꜚ. 27Heˉja̱ˉ gaꜙjä̱ä̱ꜗ hløøꜘ kya̱a̱ꜗ Pilato Jesús taꜙ nëˊtaˊ kiyhˈ, mahꜗ gaꜙku̱yhꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hløøꜘ läꜙkuˊ läꜙji̱i̱ꜗ kiyhꜗ. 28Hiꜙ gaꜙlle̱e̱ꜗ hløøꜘ hmɨɨhˉ kihꜗ Jesús mahꜗ gaꜙkye̱hˉ dsihꜘ ko̱o̱ˉ hmɨɨhˉ gyʉ̱ʉ̱ꜘ lähˉ läꜙko̱hꜘ heˉ kë̱hˉ rey. 29Gaꜙka̱yꜗ wɨ̱ɨ̱ˉ to̱o̱ꜘ gaꜙjmeeyꜘ ko̱o̱ˉ heˉ lɨhˉ mahꜗ gaꜙtooyhˉ lleˊ Jesús llaꜚ coron. Gaꜙtooyhˉ ko̱o̱ˉ hmaˉtahˉ gooyˉ raˉllu̱u̱ꜗ, maˊ jmä̱ä̱˜ dsihꜘ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ dsaˉtaˊ jø̱ø̱hˈ. Ja̱ˉgaˊ gaꜙju̱u̱yhꜗ jnëyˊ chaˊnëyˊ mahꜗ gaꜙmiꜙkwa̱yhꜗ maˊ jäyhꜘ: —Peerꜙ jø̱ø̱hˈ dsaˉtaˊ kya̱a̱ˈ dsaˉ judiu. 30Gaꜙtiˊ gaꜙhñeꜗ dsihꜘ, gaꜙka̱yꜗ hmaˉtahˉ mahꜗ gaꜙbayꜗ lleyˊ. 31Maˉngëëꜘ maˉmiˉkwa̱hꜗ dsihꜘ, gaꜙlle̱e̱ꜗ dsaˉ hmɨɨhˉ gyʉ̱ʉ̱ꜘ heˉ gaꜙkye̱yhˉ ja̱ˉ, mahꜗ gaꜙkye̱yhˉ kaˉlähꜘ hmɨɨhˉ kiyhꜗ, ja̱ˉgaˊ gaꜙjä̱ä̱yꜗ naˊtä̱ä̱yˊ dsohꜘ hmaˉcruꜚ. 32Läꜙ maˊ gaꜙhwë̱ë̱yˉ nëˊtaˊ ja̱ˉ, gaꜙjë̱ë̱yꜗ ja̱a̱ˉ dsaˉ cha̱a̱ˉ Cirene hi̱ˉ maˊ che̱e̱ˉ Simón. Gaꜙjmeeꜘ hløøꜘ biiꜗ gaꜙka̱ꜗ dsaˉ heꜘ hmaˉcruꜚ kihꜗ Jesús. 33Gaꜙjä̱ä̱yꜗ Jesús läꜙ gaꜙtëꜘ jeeˊ che̱e̱ˉ Gólgota, heˉ hnøøꜗ jähꜙ: Mooˈ Lleˊ Hlɨɨꜘ. 34Jeeˊ ja̱ˉ gaꜙkwëëhꜗ dsihꜘ jmɨɨˉ ji̱i̱hˉ heˉ naˉka̱a̱h˜ jmɨɨˉ llihꜗ. Ko̱o̱ˉ gaꜙhlʉyhꜘ miihˉ baˊ, saꜙ gaꜙhiiyꜗ maˊ hɨ̱yhˈ jmɨɨˉ ja̱ˉ. 35Maˉngëëꜘ maˉtä̱ä̱ˉ dsihꜘ dsohꜘ hmaˉcruꜚ, gaꜙtiˊ gaꜙllooyhꜗ hmɨɨhˉ kihꜗ Jesús kooyh˜ suert. Läꜙja̱ˉ gaꜙläꜙteꜗ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjähꜘ hi̱ˉ gaꜙngëëꜗ juuˈ kihꜗ Dio: “Gaꜙtiˊ gaꜙllooyhꜗ hmɨɨhˉ kinꜙ kya̱a̱hˊ dsaˉkya̱a̱yhˊ, gaꜙkooyhꜗ suert mahꜗ jëëyꜗ hi̱i̱ˉ të̱ë̱ꜗ hmɨɨhˉ kinꜙ.” 36Mahꜗ gaꜙta̱a̱yhˋ gaꜙhøøyꜘ jeeˊ ja̱ˉ. 37Gaꜙtø̱ø̱ꜗ dsaˉ taꜙ gyʉʉhˈ lleyˊ ko̱o̱ˉ hwëhꜘ heˉ jähꜘ haˉ läꜙ laꜗ dsooˊ heˉ bä̱ä̱hˉ dsihꜘ: “Hi̱ˉ laˉ naˉ Jesús hi̱ˉ la̱a̱ꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱ꜗ dsaˉ judiu.” 38Kooꜘ kiyhꜗ, maˊ tø̱ø̱ꜘ to̱ꜗ hmaˉcruꜚ jeeˊ maˉnaˉta̱a̱ꜙ u̱u̱ꜗ dsaˉhɨ̱ɨ̱ˉ, ja̱a̱ˉ jwooˈ raˉllu̱u̱ꜗ kiyhꜗ, ja̱a̱ˉ jwooˈ raˉkë̱hˈ kiyhꜗ. 39Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ maˊ dsaˉngëëꜘ taꜙ ja̱ꜙ maˊ jiiyh˜ lleyˊ hiꜙ maˊ miˉkwa̱yhꜗ kihꜗ Jesús. 40Maˊ jäyhꜘ: —Hneˉ hi̱ˉ maˊ tuˈ gwahꜙ jʉʉhꜙ mahꜗ kya̱a̱hˊ hnëˉ jmɨɨˊ maˊ choohˊ, lä̱ä̱ˋ hñaahˈ. Jña̱a̱ˋ nëˊ hmaˉcruꜚ naˉ, cherˊmahꜗ dsooꜘ la̱a̱hꜗ Jo̱o̱ꜘ Dio. 41Ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ gaꜙjmeeꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉka̱a̱hˊ kya̱a̱ˈ jmiˉdsaˉ kya̱a̱hˊ taˉjwohꜗ kya̱a̱ꜗ ley, kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉgyʉʉhˊ, maˊ jäyhꜘ: 42—Gaꜙlä̱ä̱yꜗ baˊ jñahꜘ dsaˉ mahꜗ saꜙ liyhꜙ lä̱ä̱yꜗ hñiiyꜘ. Cherˊmahꜗ dsooꜘ la̱a̱yꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱ꜗ dsaˉ Israel, waˊ jña̱a̱yˈ hñiiyꜘ naꜗ dsohꜘ hmaˉcruꜚ, ja̱ˉgaˊ läꜙhe̱e̱hꜘ jneˊ kiyhˈ. 43Gaꜙka̱yꜗ oˉjø̱hꜙ dsëˉ kihꜗ Dio. Heˉja̱ˉ cherˊmahꜗ Dio hnääyꜗ, hñiiꜘ Dio waˊ lä̱ä̱yˈ naꜗ, jëëhꜘ heꜘ baˊ hñiiyꜘ maˊ jäyhꜘ la̱a̱yꜗ Jo̱o̱ꜘ Dio. 44Läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ gaꜙmiꜙkwa̱hꜗ hi̱ˉ hɨ̱ɨ̱ˉ hi̱ˉ maˊ ta̱a̱ꜙ jyohꜘ hmaˉcruꜚ kooꜘ kiyhꜗ. 45Maˊ gaꜙtëꜘ lla̱ꜗhyooꜙ, läꜙka̱a̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ gaꜙnʉʉˉ läꜙji̱i̱hˈ gaꜙtëꜘ ko̱ˉhi̱ˊ hnëˉ taꜙ gaꜙhlooꜘ. 46Ja̱ˉbaˊ hor˜ ja̱ˉ, gaꜙhlëëhꜘ Jesús ko̱o̱ˉ ki̱ˉga̱a̱ˉ, gaꜙjäyhꜘ: —Elí, Elí, ¿lama sabactani? —heˉ laˉ hnøøꜗ jähꜙ: Dio kya̱a̱nꜙ, Dio kya̱a̱nꜙ, ¿heˉlaˈ maˉbe̱e̱hꜙ jnäꜘ? 47Ko̱ˉlla̱a̱ˊ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ jeeˊ ja̱ˉ gaꜙnuuyꜘ heˉ gaꜙhlëëyhꜘ, heˉja̱ˉ gaꜙjäyhꜘ: —Jëëˋ daˊ, tëëyh˜ Elía. 48Läꜙcha̱hꜘ ja̱ˉ ngooꜗ koˉchihˊ ja̱a̱ˉ dsaˉkya̱a̱yhˊ, gaꜙka̱yꜗ ko̱o̱ˉ waˊjooˉ, gaꜙmiꜙgyʉyhꜘ jooˉ kya̱a̱hˊ jmɨɨˉ ji̱i̱hˉ. Gaꜙllaꜙlleyꜗ lleˊ hmaˉ mahꜗ gaꜙchooyꜘ maˊ hɨ̱hˈ Jesús. 49Ko̱ˉlla̱a̱ˊ maˊ jähꜘ: —Taꜙ jmä̱ä̱yꜙ heˈ. Waˊ jëëˊ daˊ jneˊ cheˊ jäꜙ Elía mahꜗ lä̱ä̱yꜗ. 50Ko̱o̱ˉ kaˉlähꜘ gaꜙhoohꜗ Jesús ko̱o̱ˉ ki̱ˉga̱a̱ˉ, ja̱ˉgaˊ gaꜙngëëyꜗ jmɨˉlleꜘ kiyhꜗ. 51Läꜙcha̱hꜘ ja̱ˉ gaꜙgɨɨˉ hmɨɨhˉ heˉ maˊ naˉjnëˉ llahˈ gwahꜙ, gaꜙløøꜗ taꜙ gyʉʉhˈ läꜙ gaꜙtëꜘ hwaꜗ. Gaꜙjehꜗ wɨɨꜘ jwërte hwaꜗ läꜙji̱i̱hˈ gaꜙlla̱a̱ꜘ ku̱u̱ˊ hlooˉ. 52Hiꜙ gaꜙnaꜘ toˉhø̱ø̱ˉ kihꜗ jwë̱ë̱ꜘ hi̱ˉ naˉjngëëˈ kya̱a̱ꜗ Dio mahꜗ gaꜙläꜙji̱i̱yhˋ hi̱ˉ maˊ naˉju̱u̱ˊ. 53Läꜙcha̱hꜘ ja̱ˉ gaꜙhwë̱ë̱ˉ hi̱ˉ heꜘ nehꜙ toˉhø̱ø̱ˉ maˊ gaꜙläꜙji̱i̱hˋ Jesús, ja̱ˉgaˊ gaꜙnääyˋ taꜙ jeeˊ jwɨɨˉ naˉjngɨɨˈ jeeˊ gaꜙmiꜙjnääyˉ hñiiyꜘ jeeˊ kihˈ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ. 54Gaꜙjwa̱a̱yhˈ jwërte jʉʉˊ hløøꜘ kya̱a̱hˊ dsaˉkya̱a̱yhˊ hi̱ˉ maˊ hä̱ä̱˜ Jesús, maˊ gaꜙjehꜗ wɨɨꜘ hwaꜗ hiꜙ maˊ gaꜙjëëyꜗ läꜙjëꜙ heˉ gaꜙlaꜗ ja̱ˉ. Gaꜙjäyhꜘ: —Maꜙraꜙ juˈdsooꜘ, heꜘ baˊ Jo̱o̱ꜘ Dio naˉ. 55Ko̱ˉnɨɨh˜ gaˊ ja̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ kaˉlähꜘ jwë̱ë̱ꜘ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ maˊ jëë˜. Dsaˉmëꜘ heꜘ yaꜙnääꜗ kya̱a̱hˊ Jesús läꜙ gaꜙtëꜘ hwaꜗ Galilea. Hi̱ˉ heꜘ maˊ jmeeꜙ taˊheꜗ kiyhꜗ. 56Jeeˊ ja̱ˉ maˊ hä̱ä̱ˊ María Magdalena kya̱a̱hˊ María chooˈ Jacobo kya̱a̱hˊ José, kya̱a̱hˊ chooꜗ chihˉ kya̱a̱ꜗ Zebedeo. 57Taꜙ gaꜙhlooꜘ jmɨɨˊ ja̱ˉ, jaꜗ ja̱a̱ˉ dsaˉ chaˉ kuuˊ hi̱ˉ maˊ cha̱a̱ˉ Arimatea hi̱ˉ maˊ che̱e̱ˉ José. Hi̱ˉ heꜘ kaˉlähꜘ gaꜙla̱a̱ꜗ discípulo kya̱a̱ꜗ Jesús. 58Ñeeˊ dsaˉ heꜘ naˊhlëëhˊ kya̱a̱hˊ Pilato mahꜗ kwayꜗ jwëˈ jyooyꜗ jmɨˉngoꜗ kihꜗ Jesús dsohꜘ hmaˉcruꜚ. Gaꜙkwaꜘ bihꜗ jwëˈ mahꜗ ko̱o̱yꜙ jmɨˉngoꜗ kihꜗ Jesús. 59Heˉja̱ˉ gaꜙjyooꜗ José heꜘ jmɨˉngoꜗ kihꜗ Jesús mahꜗ gaꜙlä̱ä̱yˉ ko̱o̱ˉ taˉjmaahˋ naˉjngɨɨˈ. 60Mahꜗ gaꜙta̱a̱yhˉ nehꜙ ko̱o̱ˉ toˉhø̱ø̱ˉ hmëëꜘ heˉ maˊ naˉhëˉ kiyhˈ nëˊ ku̱u̱ˊ hlooˉ. Maˉngëëꜘ heˉ ja̱ˉ, gaꜙbäyꜗ ko̱o̱ˉ mɨˈku̱u̱ˊ jʉʉhˉ mahꜗ gaꜙjlëyꜗ hoˊtooˉ ja̱ˉ. Ja̱ˉgaˊ ngaayhˈ. 61Chaˊnëˊ kihˈ toˉhø̱ø̱ˉ ja̱ˉ, maˊ gyaˈ María Magdalena kya̱a̱hˊ gaˊ jñahꜘ María. 62Maˊ gaꜙjnäꜗ jyohꜘ jmɨɨˊ, gaꜙllaꜙnääꜗ jmiˉdsaˉ ka̱a̱hˊ kya̱a̱hˊ dsaˉ fariseo chaˊnëˊ Pilato. Maˉgoh˜ jmɨɨˊ heˉ maˊ miˉllu̱u̱ꜗ dsaˉ hñiiꜘ kihꜗ jmɨɨˊ heˉ te̱e̱yhˉ dsëyꜗ. 63Mahꜗ gaꜙsɨɨyhꜙ: —Maˉläˉdsooh˜ dsëˉ jnäähˈ heˉ gaꜙjähꜘ hi̱ˉ taˉju̱u̱ˈ heꜘ. Läꜙko̱o̱ˉ maˊ cha̱a̱yˉ gaꜙjäyhꜘ: Gaˊ maˉhyaˉ hnëˉ jmɨɨˊ naˉju̱u̱nˊ, läꜙji̱i̱hnˊ kaˉlähꜘ. 64Heˉja̱ˉ jmeeˊ madaꜚ høøꜗ dsaˉ toˉhø̱ø̱ˉ läꜙji̱i̱hˈ tëꜗ hnëˉ jmɨɨˊ. Jëëhꜘ, gooˉ laꜗ waˊraˉ gaꜙllaꜙnääꜗ discípulo kya̱a̱yꜗ taꜙlaꜙ hwëˈ, lle̱e̱yꜙ hlɨɨꜘ mahꜗ miˉga̱a̱yꜙ dsaˉ, jäyhꜙ: “Maˉläˉji̱i̱yhˋ baˊ jeeˊ kihˈ hi̱ˉ maˉnaˉju̱u̱ˊ”. Läꜙja̱ˉ leꜘ juuyꜗ chaˉgaˊmiihˉ läꜙko̱hꜘ gaˊ heˉ gaꜙjuuꜗ Jesús läꜙ maˊ toˉnëˊ. 65Heˉja̱ˉ gaꜙjähꜘ Pilato sɨɨyhꜙ: —Hi̱i̱ꜚ hløøꜘ tä̱ä̱hˊ naˉ. Goˉjä̱ä̱yꜙ mahꜗ høøyꜗ toˉhø̱ø̱ˉ haˉ ko̱hꜘ ji̱i̱hˈ leꜘ. 66Heˉja̱ˉ gaꜙnääyꜗ kya̱a̱hˊ hløøꜘ jeeˊ laˈ toˉhø̱ø̱ˉ mahꜗ høøyꜗ kweeˉ. Gaꜙjmeeyꜘ lii˜ hooˊ toˉhø̱ø̱ˉ mahꜗ saꜙ täꜗ dsaˉ gooˉ. Hiꜙ gaꜙlla̱a̱yꜗ hløøꜘ høøꜗ kaˉlähꜘ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\