San Mateo 7

1ʼTaꜙ ka̱ˉ hnähꜘ kwa̱a̱t˜ kihꜗ jñahꜘ mahꜗ saꜙ ka̱ꜗ Dio kwa̱a̱t˜ kyahꜗ hnähꜘ. 2Jëëhꜘ, Dio ka̱ꜗ kwa̱a̱t˜ kyahꜗ hnähꜘ, ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ ka̱hˉ hnähꜘ kwa̱a̱t˜ kihꜗ jñahꜘ. Läꜙko̱o̱ˉ teꜗ ka̱ˉ hnähꜘ kwa̱a̱t˜ kihꜗ jñahꜘ, ko̱ˉja̱ˉ hnɨɨhˈ teꜗ ka̱ꜗ Dio kwa̱a̱t˜ kyahꜗ hnähꜘ. 3¿Heˉlaˈ jëëhꜘ waˊhløøˉ heˉ häˊ mɨˊnëˊ ø̱ø̱hˈ mahꜗ saꜙ jëëhꜘ daˊ waˊhløøˉ jʉʉhˉ heˉ häˊ mɨˊnëhˊ hñaahˈ? 4¿Haˉ läꜙja̱ˉ jwɨɨhˈ ø̱ø̱hꜗ: “Kwaˊ daˊ waˊ llenˋ waˊhløøˉ heˉ häˊ mɨˊnëhˊ”, mahꜗ häˊ baˊ kyahꜗ hñaahꜗ heˉ jʉʉhˉ gaˊ? 5¡Heˉ baˊ cheˉ taˉju̱u̱hˈ hneˉ! Lleˊ daˊ jä̱ä̱ˈ waˊhløøˉ jʉʉhˉ heˉ häˊ mɨˊnëhˊ hñaahˈ. Ja̱ˉgaˊ naꜙ jëëhˈ kweeˉ mahꜗ llehˈ waˊhløøˉ heˉ häˊ mɨˊnëˊ ø̱ø̱hˈ. 6Taꜙ kwëëhꜘ hnähꜘ dsɨɨˉ heˉ laꜗ naˉjø̱ø̱ꜚ, waˊraˉ gaꜙje̱e̱yhˉ mahꜗ gɨˊhnäyꜗ kyahꜗ hnähꜘ. Taꜙ jwäꜘ hnähꜘ ku̱u̱ˊ heˉ laꜗ hmoohˈ kyahꜗ hnähꜘ chaˊnëˊ chaˊñeˈ, waˊraˉ gaꜙheeꜘ gaꜙsoyhꜗ. 7ʼNgɨɨˊ hnähꜘ kihꜗ Dio, mahꜗ hñahꜙ hnähꜘ. Hnøøhˈ daˊ hnähꜘ mahꜗ jnäähꜙ hnähꜘ. Teeˉ hnähꜘ kiyhꜗ mahꜗ näyꜗ hoˊhaahˊ. 8Jëëhꜘ, läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ ngɨɨꜙ, hyoyhꜙ baˊ. Hi̱ˉ hnoohˉ, jnøøyhꜙ baˊ. Hi̱ˉ tëë˜ hoˊhaahˊ, näꜙ baˊ hoˊhaahˊ kiyhˈ. 9¿Haˉ läꜙja̱ˉ kwëëhˈ hnähꜘ chihˉ kya̱a̱hꜗ, ko̱o̱ˉ mɨˈku̱u̱ˊ waˊraˉ gaꜙngɨɨyꜘ heˊñiihꜚ? 10Hiꜙ cherˊmahꜗ gaꜙngɨɨyꜘ ku̱yhꜙ ja̱a̱ˉ hmoohˉ, ¿haˉ läꜙja̱ˉ kwë̱ë̱yhˈ ja̱a̱ˉ mɨɨhˉ? 11Maꜙkeꜙ hlë̱ë̱hˈ hnähꜘ, le̱hꜗ baˊ hnähꜘ kwëëhˈ chihˉ kya̱a̱hꜗ heˉ lluꜗ. Johꜘ gaˊ heˉ lluꜗ saꜙ kwaꜗ Tääˋ hi̱ˉ gyaꜗ gyʉʉhˈ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ ngɨɨꜙ kiyhꜗ. 12Heˉja̱ˉ, läꜙjëꜙ heˉ hnoohˉ hnähꜘ jmeeꜗ dsaˉ kyahꜗ hnähꜘ, ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ jmeeˊ hnähꜘ kiyhꜗ kaˉlähꜘ. Juuˈ laˉ je̱e̱hˈ kweeˉ kya̱a̱hˊ ley heˉ gaꜙsɨɨꜘ Moisé kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ heˉ gaꜙsɨɨꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ maˊ ngëë˜ juuˈ kihꜗ Dio. 13ʼGoˉta̱a̱hˊ hnähꜘ taꜙ jwëꜘ dsuˉ. Jëëhꜘ, jlaˊ laˈ hoˊhaahˊ hiꜙ huꜘ laꜗ jwëˈ heˉ dsoo˜ jeeˊ dsaˉhe̱e̱ꜘ dsaˉ. Jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ hi̱ˉ dsaˉta̱a̱hˋ taꜙ ja̱ꜙ. 14Dsuˉ laꜗ hoˊhaahˊ hiꜙ dsuˉ jwëˈ heˉ jmeeꜙ cha̱a̱ˉ dsaˉ. Miihˉ goˉteˈ baˊ dsaˉta̱a̱hˋ taꜙ ja̱ꜙ. 15ʼHä̱ä̱ˋ hnähꜘ hñaahꜗ kihꜗ hi̱ˉ gaꜙnääˊ läꜙko̱hꜘ hi̱ˉ ngëë˜ juuˈ kihꜗ Dio baˊ. Yaˉnääyꜘ jeeˊ kyahˈ hnähꜘ jmä̱ä̱y˜ hñiiyꜘ hwa̱a̱yˊ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ borrego. Pero taꜙ nehꜙ tuhˉdsëyꜗ, la̱a̱yꜗ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ jahꜘ hi̱ˉ hä̱ä̱ˈ. 16Kya̱a̱hˊ heˉ jmeeyꜙ ja̱ˉ, läꜙjnäꜘ haˉ läꜙ la̱a̱yꜗ. Haˉ läꜙja̱ˉ choohꜗ dsaˉ mɨˈjëhꜗ kihꜗ chaahˈ to̱o̱ꜘ. Niꜙ mɨˈhigo saꜙ choohꜗ dsaˉ kihꜗ chaahˈ to̱o̱ꜘ. 17Jëëhꜘ, läꜙjëꜙ chaahˈ hmaˉ heˉ lluꜗ, hɨɨˉ mɨɨˈ heˉ lluꜗ baˊ. Hiꜙ läꜙjëꜙ chaahˈ hmaˉ heˉ hlɨɨhˈ, hɨɨˉ mɨɨˈ heˉ hlɨɨhˈ. 18Läꜙjëꜙ chaahˈ hmaˉ heˉ lluꜗ, saꜙ leꜘ hɨɨꜗ mɨɨˈ heˉ hlɨɨhˈ. Niꜙ chaahˈ hmaˉ heˉ hlɨɨhˈ, saꜙ leꜘ hɨɨꜗ mɨɨˈ heˉ lluꜗ. 19Gaꜙläꜙjëꜙ chaahˈ hmaˉ heˉ saꜙ hɨɨꜚ mɨɨˈ heˉ lluꜗ, hnäꜗ dsaˉ mahꜗ tooyhꜙ chaˊjeˉ. 20Heˉ läꜙja̱ˉ, läꜙjnäꜘ haˉ läꜙ la̱a̱ꜗ dsaˉ kya̱a̱hˊ taˊ kihˈ. 21ʼJa̱ꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ jähꜘ kinꜙ: “Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱nꜙ, Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱nꜙ”, dsaˉta̱a̱hˋ jeeˊ jmeeˈ Dio hihꜙ. Maꜙlaꜙ hi̱ˉ jmeeꜙ läꜙ hyohˉ dsëꜗ Tääˋ kya̱a̱nꜙ hi̱ˉ gyaꜗ gyʉʉhˈ, hi̱ˉ heꜘ baˊ dsaˉta̱a̱hˋ. 22Waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ lla̱a̱ꜙ jmɨˉgyʉʉꜙ, jwë̱ë̱ꜘ dsaˉ jähꜙ sɨɨyhꜙ jnäꜘ: “Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱nꜙ, Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱nꜙ, ¿ja̱ˈ kya̱a̱hˊ madaꜚ heˉ gaꜙjmeehˊ gaꜙkwaˊ jnäähꜗ juuˈ kyahꜗ, kya̱a̱hˊ madaꜚ kyahꜗ gaꜙhwë̱ë̱ˊ jnäähꜗ hi̱ˉsaꜙllu̱ꜗ, hiꜙ kya̱a̱hˊ madaꜚ kyahꜗ gaꜙjmeeˊ jnäähꜗ heˉ jʉhˉga̱a̱ˉ?” 23Maˊja̱ˉ je̱e̱hnˊ kihˈ dsaˉ heꜘ: “Ji̱hˊko̱hꜘ saꜙ gaꜙläꜙkyu̱u̱nꜙ hnähꜘ. Goˉnääˊ hnähꜘ kyahꜗ, hnähꜘ hi̱ˉ të̱ë̱ˈ jmeeꜙ heˉ hlɨɨhˈ.” 24ʼHeˉja̱ˉ, hi̱ˉ nuuˉ juuˈ kinꜙ mahꜗ jmeeyꜙ läꜙ jwahnꜙ, hi̱ˉ heꜘ la̱a̱ꜗ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ dsaˉñʉʉhˉ hi̱ˉ chaˉ hʉʉˊdsëˉ lluꜗ kihꜗ. Gaꜙjmeeyꜘ hneꜗ kiyhꜗ nëˊ ku̱u̱ˊ hlooˉ. 25Jaꜗ jmaꜗ, gaꜙjʉʉhꜗ jmɨɨˉ hiꜙ jaꜗ lleꜘ nëˊ kihˈ hneꜗ. Pero saꜙ gaꜙtohꜘ, jëëhꜘ maˊ chihˈ nëˊ kihˈ ku̱u̱ˊ hlooˉ. 26Pero hi̱ˉ nuuˉ juuˈ kinꜙ mahꜗ saꜙ jmeeyꜙ läꜙ jwahnꜙ, hi̱ˉ heꜘ la̱a̱ꜗ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ dsaˉ tooˉ hi̱ˉ gaꜙjmeeꜘ hneꜗ kihꜗ nëˊ mɨˈsɨɨˊ. 27Jaꜗ jmaꜗ, gaꜙjʉʉhꜗ jmɨɨˉ, jaꜗ lleꜘ täꜘ gaꜙjmeeꜘ wɨɨꜘ kihꜗ hneꜗ ja̱ˉ, mahꜗ gaꜙtohꜘ. Gaꜙhe̱e̱ꜗ läꜙjëꜙ goˉteˈ —gaꜙjähꜘ Jesús. 28Maˊ gaꜙdsa̱a̱ꜗ gaꜙhlëëhꜘ Jesús juuˈ laˉ, läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ hi̱ˉ maˊ tä̱ä̱hˊ jeeˊ ja̱ˉ, maˊ jëë˜ dsa̱yhꜙ haˉ läꜙ laꜗ juuˈ heˉ maˊ kwayꜙ. 29Jëëhꜘ maˊ hlë̱ë̱yh˜ dsaˉ läꜙko̱o̱ˉ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ jmeeꜙ hihꜙ baˊ, ja̱ꜙ läꜙko̱hꜘ maˊ jmeeꜙ taˉjwohꜗ kya̱a̱ꜗ ley.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\