Romanos 10

1Ø̱ø̱hnꜗ, maꜙraꜙ juˈdsooꜘ, läꜙka̱a̱ˉ tuhˉdsënꜙ hnoonꜗ waˊ lä̱ä̱ꜘ dsaˉ Israel, läꜙja̱ˉ ngɨɨnˊ kiyhˈ kihꜗ Dio. 2Jnäꜘ jmeenꜙ juˈdsooꜘ kiyhꜗ, maꜙraꜙ heˉ kwaꜙ bihꜗ beꜘ hnaayhˉ Dio pero saꜙ ngëëyꜘ haˉ läꜙ hnøøꜗ Dio. 3Saꜙ ngëëyꜘ haˉ läꜙ jmä̱ä̱˜ Dio llu̱u̱ꜗ dsaˉ. Hnooyhˉ haˉ läꜙ jeeˊ hwë̱ë̱yꜙ llu̱u̱ꜗ kya̱a̱hˊ läꜙjëꜙ heˉ jmeeyꜙ hñiiꜘ bihꜗ, heˉja̱ˉ saꜙ jmeeyꜙ heˈ haˉ läꜙ jmä̱ä̱˜ Dio llu̱u̱ꜗ dsaˉ. 4Kya̱a̱hˊ Cristo gaꜙläꜙteꜗ ley kihꜗ Moisé mahꜗ hwë̱ë̱ꜙ llu̱u̱ꜗ dsaˉ hi̱ˉ maˉdsooꜘ dsëꜗ kiyhꜗ. 5Moisé gaꜙjmeehꜗ juuˈ haˉ läꜙ jeeˊ hwë̱ë̱ꜙ llu̱u̱ꜗ dsaˉ kya̱a̱hˊ ley. Gaꜙjäyhꜘ läꜙlaˉ: “Cherˊmahꜗ hi̱ˉ gaꜙmiꜙteꜗ kihꜗ ley ja̱ˉ, ja̱ˉbaˊ ley ja̱ˉ jmeeꜗ cha̱a̱yˉ.” 6Pero heˉ hwë̱ë̱ꜙ dsaˉ llu̱u̱ꜗ kya̱a̱hˊ heˉ maˉdsooꜘ dsëyꜗ, läꜙlaˉ baˊ gaꜙjähꜘ Moisé: “Taꜙ jmeeˉ hʉʉˊdsëˉ läꜙlaˉ: ¿Hi̱i̱ˉ naˉ wɨɨꜗ gyʉʉhˈ?” (Heˉ laˉ hnøøꜗ jähꜙ: hnøøyꜗ heˉ dsaˉkya̱a̱yꜘ Cristo.) 7“Niꜙ taꜙ jmeeˉ hʉʉˊdsëˉ läꜙlaˉ: ¿Hi̱i̱ˉ naˉ jña̱a̱ꜗ taꜙ nehꜙ hwaꜗ?” (Heˉ laˉ hnøøꜗ jähꜙ: läꜙko̱hꜘ läꜙ maˉnaˉju̱u̱ˊ baˊ Cristo mahꜗ dsaˉcha̱a̱yhˋ jeeˊ kihˈ hi̱ˉ naˉju̱u̱ˊ.) 8¿Heeˉ gaˊ gaꜙjähꜘ Moisé? “Jä̱hꜙ goˉteˈ baˊ chaˉ juuˈ laˉ kyahꜗ, maˉhäˊ baˊ hoohˊ hiꜙ maˉhäˊ baˊ nehꜙ tuhˉhohꜘ kaˉlähꜘ”, gaꜙjäyhꜘ. Heˉ laˉ baˊ ja̱ˉ juuˈ heˉ kwaˉ jnäähˈ, heˉ hnøøꜗ jmeenˊ dsooꜘ dsëˉ jneˊ. 9Heˉja̱ˉ, cherˊmahꜗ hñaahꜗ jwahꜘ: “Jesús la̱a̱ꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱nꜙ”, hiꜙ cherˊmahꜗ jmeehˉ dsooꜘ hohꜘ, Dio gaꜙcha̱a̱yhˉ jeeˊ kihˈ hi̱ˉ naˉju̱u̱ˊ, maˉla̱a̱hꜘ baˊ hneˉ. 10Jëëhꜘ, kya̱a̱hˊ heˉ maˉdsooꜘ dsëˉ jneˊ, hwë̱ë̱ˉ jneˊ llu̱u̱ˈ. Hiꜙ kya̱a̱hˊ heˉ jähˊ jneˊ, Jesús heꜘ la̱a̱ꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱nꜙ, läꜙjwëꜘ ja̱ˉ maˉnaˉla̱a̱ˊ baˊ jneˊ ja̱ˉ. 11Jeeˊ naˉsɨɨˉ juuˈ kihꜗ Dio, jähꜘ läꜙlaˉ: “Gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ maˉdsooꜘ dsëꜗ kiyhꜗ, ji̱hˊko̱hꜘ saꜙ jä̱yꜗ kya̱a̱hˊ oˉhihꜙ.” 12Kweeˉ baˊ la̱a̱ˈ dsaˉ judiu kya̱a̱hˊ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu. Jëëhꜘ, ja̱a̱ˉ baˊ Dio kya̱a̱ꜗ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ. Ja̱ꜙ kya̱a̱hˊ hihꜙ miˉjä̱ä̱yꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ tä̱ä̱hˊ ngɨɨꜙ kiyhꜗ. 13Läꜙlaˉ naˉsɨɨˉ kaˉlähꜘ: “Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ chu̱u̱ꜘ kya̱a̱hˊ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ, hi̱ˉ heꜘ baˊ lä̱ä̱ꜘ.” 14¿Haˉ läꜙ ngɨɨꜗ dsaˉ kihꜗ Dio cherˊmahꜗ saꜙ maˉdsooꜘ dsëyꜗ kiyhꜗ? ¿Hiꜙ haˉ läꜙ läꜙdsooꜘ dsëyꜗ kiyhꜗ, cherˊmahꜗ saꜙ maˉnuuyꜘ juuˈ kiyhꜗ? ¿Haˉ läꜙ nuuꜗ dsaˉ cherˊmahꜗ saꜙ cha̱a̱ˉ hi̱ˉ kwaꜗ juuˈ? 15¿Haˉ läꜙ kwayꜗ juuˈ cherˊmahꜗ saꜙ cha̱a̱ˉ hi̱ˉ maˉche̱e̱yꜗ? Läꜙko̱o̱ˉ jähꜘ jeeˊ naˉsɨɨˉ: “Peerꜙ naˊhñaahꜗ laꜗ waˊraˉ jaꜗ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ ngëë˜ juˈhmëëꜘ heˉ jmeeꜙ hiiꜘ tiiˊ kihˈ dsaꜙ.” 16Pero ja̱ꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ israelita maˉhe̱e̱hˉ juˈhmëëꜘ laˉ. Nʉʉˉ daˊ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjähꜘ Isaía: “Hneˉ Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱nꜙ, niꜙ ja̱a̱ˉ dsaˉ saꜙ maˉhe̱e̱hˉ juuˈ heˉ maˉkwaˊ jnäähꜗ laˉ”, gaꜙsɨɨyhꜙ Dio. 17Heˉja̱ˉ, waˊraˉ gaꜙnʉʉˊ jneˊ juˈhmëëꜘ, jmeeꜙ dsaˉläˉdsooꜘ dsëˉ jneˊ. Hiꜙ juuˈ heˉ nʉʉˊ jneˊ ja̱ˉ, laꜗ juuˈ kihꜗ Dio baˊ ja̱ˉ. 18Heˉja̱ˉ ngɨɨnˊ kaˉlähꜘ juuˈ: ¿Cheˊ saꜙ maˉnuuꜘ israelita juuˈ laˉ jä̱ä̱ꜗ? ¿Haˉ läꜙ saꜙ maˉnuuyꜘ? Läꜙko̱o̱ˉ jähꜘ juuˈ kihꜗ Dio: Läꜙka̱a̱ˉ jmɨˉgyʉʉꜙ maˉllooꜗ juuˈ kiyhꜗ, läꜙkuˊ läꜙji̱i̱ꜗ hwaꜗ maˉnuuꜘ dsaˉ juuˈ laˉ. 19Jwahnꜙ kaˉlähꜘ: ¿Cheˊ saꜙ gaꜙläꜙngëëꜘ dsaˉ Israel? Nʉʉˉ daˊ hnähꜘ. Toˉnëˊ Moisé gaꜙngëëꜗ juuˈ kihꜗ dsaˉ heꜘ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙjähꜘ Dio sɨɨyhꜙ: Jmeenˋ läꜙlle̱e̱hꜘ hnähꜘ kya̱a̱hˊ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ kwa̱a̱t˜, llanˋ hniiˉ kyahꜗ hnähꜘ kya̱a̱hˊ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ ngëëꜘ niꜙ miihˉ. 20Hiꜙ läꜙja̱ˉ kaˉlähꜘ Isaía gaꜙtu̱u̱ˉ dsëyꜗ gaꜙjʉʉyhꜗ kihꜗ dsaˉ heꜘ, kya̱a̱hˊ juuˈ heˉ gaꜙngëëꜗ Dio kiyhꜗ: Dsaˉ hi̱ˉ saꜙ maˊ hnaahˉ jnäꜘ gaꜙjnä̱ä̱yhꜙ jnäꜘ, gaꜙmiꜙjnäänˈ hñiinꜙ kihꜗ hi̱ˉ saꜙ maˊ chu̱u̱ꜘ kya̱a̱hˊ jnäꜘ, gaꜙjähꜘ Dio. 21Pero kihꜗ dsaˉ Israel, gaꜙjäyhꜘ kaˉlähꜘ: “Läꜙjëꜙ jmɨɨˊ gaꜙhɨɨnꜗ goonꜙ nëˊ kyahˈ hnähꜘ. Peerꜙ cha̱a̱hˉ hnähꜘ, saꜙ hii˜ läꜙnʉʉhˊ hnähꜘ kinꜙ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\