Romanos 11

1¿Haˉ läꜙ jwahnꜚ ja̱ˉ, cheˊ gaꜙbe̱e̱ꜗ Dio läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ kya̱a̱ꜗ? Niꜙ miihˉ saꜙ laꜗ läꜙja̱ˉ. Heꜘ baˊ israelita jnäꜘ. Heꜘ baˊ saˊju̱ˉ kihꜗ Abraham jnäꜘ, hiꜙ la̱a̱nꜗ saˊju̱ˉ kihꜗ Benjamín. 2Saꜙ gaꜙbe̱e̱ꜗ Dio läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙlle̱e̱yhˉ jä̱ä̱ꜗ. Cheˊ saꜙ ñehˊ hnähꜘ haˉ läꜙ naˉsɨɨˉ kihꜗ Elía, heˉ gaꜙhnëëyꜗ dsaˉ Israel dsaˉgooyˈ, läꜙko̱o̱ˉ maˊ gaꜙchu̱u̱yꜘ kya̱a̱hˊ Dio: 3“Dio Dsaˉjø̱ø̱hˈ kya̱a̱nꜙ, dsaˉ heꜘ maˉjngëëhꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ hi̱ˉ maˊ ngëë˜ juuˈ kyahꜗ hiꜙ maˉhe̱e̱yꜗ läꜙjëꜙ naˊhyooꜘ kyahꜗ. Hñiiꜙ baˊ jnäꜘ maˉjä̱nꜗ, hiꜙ hnøøyꜗ jngëëyhꜗ jnäꜘ kaˉlähꜘ”, gaꜙjähꜘ Elía. 4Nʉʉˉ daˊ, haˉ läꜙ gaꜙjähꜘ Dio sɨɨyhꜙ: “Naˉhä̱ä̱nˉ gaˊ gyiiˈ mil dsaˉñʉʉhˉ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱nꜙ hi̱ˉ saꜙ maˉju̱u̱hꜗ jnëˊ chaˊnëˊ Baal.” 5Ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ naꜗ, maˉcha̱a̱˜ gaˊ miihˉ dsaˉ Israel hi̱ˉ maˉnaˉlle̱e̱hˊ, kihꜗ heˉ lluꜗ dsëꜗ Dio kya̱a̱yhˊ. 6Cherˊmahꜗ maˉnaˉlle̱e̱yhˊ, kihꜗ heˉ lluꜗ dsëꜗ Dio, ja̱ꜙ kihꜗ heˉ gaꜙjmeeyꜘ taˊ lluˈ ja̱ˉ. Hiꜙ waˊraˉ jähꜘ kihꜗ maˉnaˉlle̱e̱yhˊ kihꜗ heˉ maˉjmeeyꜘ taˊ lluˈ, moꜙsoꜙ laꜗ kwa̱a̱t˜ heˉ lluꜗ dsëꜗ Dio kya̱a̱yhˊ. 7¿Haˉ baˊ läꜙ gaꜙlaꜗ ja̱ˉ? Saꜙ gaꜙjnøøhꜗ dsaˉ Israel heˉ maˊ hnooyhˉ. Läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ naˉlle̱e̱hˊ kya̱a̱ˈ Dio, hi̱ˉ heꜘ baˊ gaꜙjnøøhꜗ. Pero kihꜗ hi̱ˉ jñahꜘ heꜘ gaꜙjmeeꜘ Dio hwehˉ dsëyꜗ chaˉgaˊmiihˉ. 8Läꜙko̱o̱ˉ naˉsɨɨˉ: “Dio gaꜙka̱hꜗ gaꜙgwë̱hꜗ hʉʉˊdsëˉ kihꜗ dsaˉ heꜘ, hiꜙ gaꜙjmeeyꜘ saꜙ jnäꜘ mɨˈnëyˊ hiꜙ gaꜙjmeeyꜘ gaꜙläꜙgwë̱ë̱yˋ. Hiꜙ läꜙja̱ˉ gaꜙjä̱yꜘ läꜙji̱i̱hˈ naꜗ.” 9Hiꜙ gaꜙhlëëhꜘ David kihꜗ dsaˉ heꜘ kaˉlähꜘ: Läꜙjëꜙ heˉ lluꜗ heˉ maˉhñah˜ hnähꜘ waˊ dsaˉji̱i̱h˜ läꜙko̱o̱ˉ saˊläꜘ hiꜙ läꜙko̱o̱ˉ saˊhmaˈ kaˉlähꜘ. Mahꜗ heˉ ja̱ˉ jmeeꜗ të̱hꜗ hnähꜘ, hiꜙ ja̱ˉbaˊ heˉ ja̱ˉ laꜗ jñeehˈ hnähꜘ. 10Waˊ tʉʉꜘ mɨˈnëhˊ hnähꜘ mahꜗ saꜙ leꜘ jëëhˈ hnähꜘ, waˊ jlu̱u̱ˈ kaˊluuhˊ hnähꜘ läꜙ maˉnaˉjlu̱u̱ˈ naˉ kya̱a̱hˊ løøˈ heˉ kye̱hˊ hnähꜘ naˉ, gaꜙjähꜘ David. 11Heˉja̱ˉ jwahnꜙ: Läꜙ maˊ gaꜙtë̱hꜗ dsaˉ Israel, ¿cheˊ läꜙ gaꜙta̱yhꜘ ja̱ˉbaˊ? Niꜙ miihˉ saꜙ laꜗ läꜙja̱ˉ. Taꜙlaꜙ kihꜗ heˉ gaꜙtë̱yhꜗ ja̱ˉ, heˉja̱ˉ gaꜙnaꜘ jwëˈ lä̱ä̱ꜘ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ israelita mahꜗ läꜙja̱ˉ läꜙhe̱e̱ꜘ dsëꜗ dsaˉ Israel hnaayhꜙ Dio kaˉlähꜘ läꜙhmëëꜘ. 12Kihꜗ heˉ gaꜙta̱hꜘ dsaˉ Israel dsooˊ, heˉja̱ˉ gaꜙlaꜗ lluꜗ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ. Hiꜙ kihꜗ heˉ gaꜙjä̱yꜘ taꜙ kooꜘ, heˉja̱ˉ jna̱a̱hˈ laꜗ kihꜗ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu. Haˉ gaˊ saꜙ leꜘ lluꜗ chaˉgaˊmiihˉ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ waˊraˉ gaꜙje̱e̱yh˜ kaˉlähꜘ kya̱a̱hˊ Dio. 13Pero chaˉ heˉ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu. Jëëhꜘ naˉhña̱a̱nˊ la̱a̱nˈ apóstol mahꜗ hlë̱ë̱hnˊ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu, heˉja̱ˉ jmeenꜙ kye̱e̱ꜘ taˊ heˉ jmeenꜙ laˉ. 14Hnoonꜗ waˊraˉ jähꜘ kihꜗ dsaˉ hi̱ˉ teˉju̱ˉ kinꜙ kya̱a̱hˊ, läꜙlliyhꜙ kya̱a̱hˊ hnähꜘ, haˉ gaˉ cheˉ läꜙja̱ˉ, läꜙhe̱e̱ꜘ dsëyꜗ hnaayhꜙ Dio kaˉlähꜘ, mahꜗ lä̱ä̱ꜘ ko̱ˉlla̱a̱ˊ. 15Kihꜗ heˉ gaꜙjä̱ꜘ taꜙ kooꜘ dsaˉ judiu, heˉja̱ˉ gaꜙji̱i̱hˈ juuˈ kihꜗ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ kya̱a̱hˊ Dio. ¿Haˉ läꜙ leꜘ kihꜗ dsaˉ judiu, waˊraˉ gaꜙje̱e̱yh˜ kya̱a̱hˊ Dio kaˉlähꜘ? Leꜘ kiyhꜗ läꜙko̱o̱ˉ heˉ maˉläˉji̱i̱yhˋ heˉ maˊ naˉju̱u̱yˊ. 16Cherˊmahꜗ laꜗ kwa̱a̱t˜, laꜗ kihꜗ Dio heˊñiihꜚ heˉ hwëëˉ toˉnëˊ, läꜙja̱ˉ laꜗ kiyhꜗ kaˉlähꜘ läꜙjëꜙ tʉˊka̱ˊ heˉ dsaˉcha̱a̱ꜘ. Hiꜙ cherˊmahꜗ laꜗ kihꜗ Dio jmooˈ hmaˉ, läꜙja̱ˉ laꜗ kiyhꜗ saˊgohꜗ kaˉlähꜘ. 17Dsaˉ judiu heꜘ la̱a̱ꜗ läꜙko̱o̱ˉ saˊgohꜗ hmaˉ olivo lluꜗ. Läꜙko̱o̱ˉ dsaˉhlaꜗ gohˈ hmaˉ, läꜙja̱ˉ gaꜙlaꜗ kihꜗ ko̱ˉlla̱a̱ˊ dsaˉ judiu heꜘ. Hiꜙ hneˉ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu, la̱a̱hꜗ läꜙko̱o̱ˉ saˊgohꜗ hmaˉ olivo nuuˉ. Hiꜙ maˉheh˜ hneˉ hø̱ø̱ˈ dsaˉ judiu heꜘ, läꜙko̱hꜘ heˉ maˉnaˉchu̱hꜙ dsohꜘ hmaˉ olivo lluꜗ. Hiꜙ kya̱a̱hˊ heˉ ja̱ˉ, maˉtë̱ë̱hꜗ beꜘ maˉla̱a̱hꜗ ko̱o̱ˉ baˊ kya̱a̱hˊ hmaˉ olivo ja̱ˉ. 18Taꜙ jmä̱ä̱ꜙ hñaahꜗ jø̱ø̱hˈ kya̱a̱hˊ goohˈ hmaˉ ja̱ˉ. Jëëhꜘ saꜙ chaˉ heˉ kihꜗ heˉ jmä̱ä̱hˈ hñaahꜗ jø̱ø̱hˈ. ¿Cheˊ saꜙ ñehˊ, ja̱ꜙ heꜘ hneˉ ä̱ä̱hˊ jmooˈ hmaˉ ja̱ˉ? Jmooˈ hmaˉ ja̱ˉbaˊ ä̱ä̱hˉ hneˉ. 19Haˉ gaˉ cheˉ gaꜙchiihˊ jnäꜘ: “Gaꜙhlaꜗ goohˈ hmaˉ olivo ja̱ˉ, heˉja̱ˉ gaꜙkwaꜘ jwëˈ kinꜙ heˉ gaꜙhenꜘ hø̱ø̱ˈ dsaˉ judiu heꜘ.” 20Dsooꜘ baˊ läꜙja̱ˉ gaꜙlaꜗ. Pero Dio gaꜙhwë̱ë̱ꜗ dsaˉ heꜘ hø̱ø̱yˈ jeeˊ maˊ tä̱ä̱yhˊ, kihꜗ heˉ saꜙ gaꜙjmeeyꜘ dsooꜘ dsëyꜗ. Hiꜙ hneˉ, lluꜗ laꜗ kyahꜗ, kihꜗ heˉ maˉdsooꜘ hohꜘ. Heˉja̱ˉ taꜙ jmä̱ä̱ꜙ hñaahꜗ jø̱ø̱hˈ, hnøøꜗ waˊ ga̱hˈ baˊ. 21Jëëhꜘ, cherˊmahꜗ saꜙ gaꜙläꜙjø̱hꜙ dsëꜗ Dio kya̱a̱hˊ saˊgohꜗ hmaˉ lluꜗ ja̱ˉ, niꜙ läꜙja̱ˉ saꜙ läꜙjø̱hˉ dsëyꜗ kya̱a̱hˊ hneˉ. 22Kye̱ˉ daˊ hnähꜘ kwa̱a̱t˜, chaˉmiihˉ lluꜗ dsëꜗ Dio hiꜙ läꜙja̱ˉ hä̱ä̱yˈ kaˉlähꜘ. Kya̱a̱hˊ dsaˉ hi̱ˉ gaꜙhwë̱ë̱yꜗ heꜘ, gaꜙläꜙhä̱ä̱yˈ. Pero kya̱a̱hˊ hneˉ lluꜗ dsëyꜗ, cherˊmahꜗ saꜙ jmeehˉ taꜙ kooꜘ heˉ lluꜗ dsëyꜗ kya̱a̱hˊ hneˉ. Pero cherˊmahꜗ gaꜙjmeehˊ taꜙ kooꜘ, leꜘ kyahꜗ läꜙko̱o̱ˉ gaꜙlaꜗ kihꜗ dsaˉ heꜘ. 23Cherˊmahꜗ dsaˉ heꜘ gaꜙje̱e̱h˜ kaˉlähꜘ jmeeyꜗ dsooꜘ dsëyꜗ kihꜗ Dio, dsaˉhe̱e̱yꜗ kaˉlähꜘ hø̱ø̱yˈ jeeˊ maˊ tä̱ä̱yhˊ. Dio chaˉ chaˉmiihˉ beꜘ kihꜗ. Leꜘ cha̱a̱yhꜙ kaˉlähꜘ läꜙhmëëꜘ. 24Hneˉ dsaˉ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu, hi̱ˉ maˊ la̱a̱ˈ kya̱a̱ꜗ hmaˉ olivo nuuˉ, gaꜙla̱a̱hꜗ hneˉ kya̱a̱ꜗ hmaˉ olivo lluꜗ, maꜙkeꜙ saꜙ lleˋ maˊ leꜘ läꜙja̱ˉ. Haˉ gaˊ saꜙ leꜘ chu̱u̱hꜗ kaˉlähꜘ saˊgohꜗ hmaˉ olivo lluꜗ kya̱a̱hˊ maꜙraꜙ chaahˈ kihꜗ. 25Ø̱ø̱hnꜗ, hnoonꜗ läꜙngëëhꜘ hnähꜘ juuˈ heˉ maˊ naˉhmääˊ jä̱ä̱ˈ mahꜗ saꜙ jmä̱ä̱hˈ hnähꜘ hñaahꜗ ka̱a̱hˊ. Dsooꜘ baˊ gaꜙläꜙcha̱a̱hꜙ dsaˉ Israel pero ja̱ꜙ läꜙjë̱ë̱ꜙ. Kihꜗ heˉja̱ˉ, gaꜙjä̱yꜘ taꜙ kooꜘ läꜙji̱i̱hˈ dsë̱ë̱ꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ saꜙ la̱a̱ꜗ judiu he̱e̱yhˉ juuˈ kihꜗ Dio. 26Maˊja̱ˉ gaˊ lä̱ä̱ꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ Israel, läꜙko̱o̱ˉ naˉsɨɨˉ juuˈ kihꜗ Dio: Jwɨɨˉ Sión yaˉhë̱ë̱ˈ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ lä̱ä̱˜ dsaˉ, cheyꜗ dsoˊkyeˉ kihˈ läꜙjë̱ë̱ꜙ saˊju̱ˉ kihꜗ Jacob. 27Heˉ laˉ ja̱ˉ hmoohˊ heˉ gaꜙjmeenꜗ kya̱a̱hˊ dsaˉ judiu, waˊraˉ gaꜙtëꜘ jeeˊ chenꜚ dsoˊkyeˉ kiyhꜗ, gaꜙjähꜘ Dio. 28Dsaˉ judiu heꜘ naˉhøøyhˊ kihˈ juˈhmëëꜘ, heˉja̱ˉ gaꜙlaꜗ lluꜗ kyahꜗ hnähꜘ. Pero taꜙlaꜙ kihꜗ heˉ maˉnaˉlle̱e̱hˊ dsaˉ judiu heꜘ, heˉja̱ˉ läꜙ maˉhnääꜗ baˊ Dio, kihꜗ heˉ gaꜙläꜙhnääyꜗ dsaˉ maˉgyu̱hˉ kya̱a̱ꜗ jnäähˈ. 29Waˊraˉ gaꜙtëëhꜗ Dio dsaˉ, saꜙ miˉsɨɨyꜗ juuˈ kiyhꜗ. Hiꜙ läꜙja̱ˉ waˊraˉ gaꜙkwëëyhꜗ dsaˉ heˉ laˊ kwëëyhˈ, saꜙ ko̱o̱yˈ kaˉlähꜘ. 30Jä̱ä̱ꜗ baˊ saꜙ maˊ nʉʉhˊ hnähꜘ kihꜗ Dio, pero maˉläˉñihꜘ dsëyꜗ hnähꜘ kihꜗ heˉ gaꜙläꜙcha̱a̱hꜙ dsaˉ judiu kya̱a̱yhˊ. 31Ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ naꜗ, saꜙ nʉʉhˊ dsaˉ judiu heꜘ kihꜗ Dio. Pero maꜙraꜙ heˉ läˉñihꜘ baˊ dsëˈ Dio kya̱a̱yhˊ, läꜙko̱o̱ˉ gaꜙläꜙñihꜘ dsëyꜗ kyahꜗ hnähꜘ. 32Gaꜙkwaꜘ baˊ Dio jwëˈ heˉ gaꜙläꜙcha̱a̱hꜙ gaꜙläꜙjë̱ë̱ꜙ dsaˉ mahꜗ läꜙja̱ˉ läˉñihꜘ dsëyꜗ kihꜗ läꜙhiiꜘ nëˊ baˊ. 33Heˉ baˊ cheˉ kyʉʉh˜ Dio. Peerꜙ chaˉ chaˉmiihˉ hʉʉˊdsëˉ kiyhꜗ. Niꜙ ja̱a̱ˉ saꜙ lloo˜ läꜙngëëꜘ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ hihꜙ heˉ jmeeꜙ Dio, hiꜙ niꜙ saꜙ dsë̱ë̱ꜗ jneˊ läꜙngëëꜘ jneˊ haˉ läꜙ laꜗ jwëˈ kiyhꜗ. 34¿Haˉ cha̱a̱ˉ hi̱ˉ ngëëꜘ haˉ läꜙ laꜗ hʉʉˊdsëˉ kihꜗ Dio? ¿Haˉ cha̱a̱ˉ hi̱ˉ lihꜙ kwëëyhꜗ nʉʉhꜚ? 35¿Haˉ cha̱a̱ˉ hi̱ˉ gaꜙkwëëhꜗ Dio miihˉ heˉ chaˉ kiyhꜗ, mahꜗ jmeeyꜗ biiꜗ ji̱i̱hꜗ Dio kaˉlähꜘ? 36Jëëhꜘ, läꜙjëꜙ heˉ chaˉ, gwaꜘ kihꜗ Dio baˊ ja̱ˉ, hñiiꜘ bihꜗ gaꜙjmeeyꜘ, kiyhꜗ baˊ laˈ gaꜙläꜙjëꜙ. Läꜙja̱ˉ, waˊ jmeenˊ jʉʉhˉ kihꜗ Dio jnänˋ läꜙjëꜙ johꜘ jmɨɨˊ chaˉ. Waˊ laˈ läꜙja̱ˉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\