Romanos 12

1Ø̱ø̱hnꜗ, läꜙlluꜗ heˉ gaꜙläꜙñihꜘ dsëꜗ Dio jneˊ, heˉja̱ˉ naˉ chu̱u̱nꜘ kya̱a̱hˊ hnähꜘ ngëëˋ hnähꜘ hñaahꜗ kihꜗ Dio llaꜚ heˉ jngëëhˈ hnähꜘ jahꜘ nëˊ naˊhyooꜘ. Jëëhꜘ heˉ ngëëˊ jneˊ hñaanˈ kiyhꜗ, heˉ naˉ baˊ laˈ naˉjngɨɨˈ kihꜗ Dio hiꜙ tɨh˜ dsëyꜗ kaˉlähꜘ. Ko̱o̱ˉ heˉ naˉ baˊ lleˋ kihˈ jmeehˈ hnähꜘ hi̱ˉ jmeeꜙ jmɨɨˊ kiyhˈ. 2Taꜙ jmeeˉ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ jmeeꜙ dsaˉ jmɨˉgyʉʉꜙ. Hnøøꜗ läꜙsë̱ë̱hꜗ hnähꜘ, waˊ läˉhmëëꜘ hʉʉˊdsëˉ kyahꜗ hnähꜘ mahꜗ läꜙkyu̱u̱h˜ hnähꜘ läꜙjëꜙ heˉ tɨh˜ dsëꜗ Dio. Jëëhꜘ, saꜙ jmääꜗ kiyhꜗ heˉ laꜗ waˊ laˈ chaˉ laꜗ. Heˉ lluꜗ jmahꜗ baˊ tɨh˜ dsëyꜗ. 3Naˉhña̱a̱nˊ taˊ laˉ kihꜗ heˉ lluꜗ dsëꜗ Dio kya̱a̱hˊ jnäꜘ, heˉja̱ˉ jwë̱ë̱hn˜ hnähꜘ, taꜙ ngëëˋ hnähꜘ jwëˈ läꜙko̱o̱ˉ la̱a̱hꜗ hnähꜘ. Jmeeˊ hnähꜘ hʉʉˊdsëˉ läꜙko̱o̱ˉ lleˋ kyahˈ hnähꜘ baˊ kya̱a̱hˊ läꜙko̱o̱ˉ teꜗ heˉ maˉhñah˜ hnähꜘ kihꜗ Dio. 4Läꜙko̱o̱ˉ laꜗ kihꜗ jmɨˉngoꜗ jnänˋ, chaˉ chaˉmiihˉ heˉ naˉkuˉ naˉcha̱hꜘ kya̱a̱hˊ, pero saꜙ laꜗ ko̱o̱ˉ baˊ taˊ kiyhˈ. 5Ja̱ˉbaˊ läꜙko̱o̱ˉ laꜗ jmɨˉngoꜗ jnänˋ, läꜙja̱ˉ jwë̱ë̱ꜘ jneˊ kihˈ Cristo, hiꜙ ko̱o̱ˉ baˊ maˉla̱a̱ꜗ jneˊ jeeˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ jneˊ kya̱a̱yhˊ. Heˉja̱ˉ laꜗ läꜙko̱o̱ˉ heˉ naˉkuˉ naˉcha̱hꜘ läꜙjë̱ë̱ꜙ jneˊ ko̱ˉjø̱hꜘ. 6Läꜙja̱a̱ˉ läꜙja̱a̱ˉ jneˊ, gaꜙhñahꜗ jneˊ maꜙ ko̱o̱ˉ nëëˈ taˊ heˉ jmeenˊ, kihꜗ heˉ lluꜗ dsëꜗ Dio kya̱a̱hˊ jneˊ. Heˉja̱ˉ, cherˊmahꜗ hi̱ˉ gaꜙhyohꜗ taˊ heˉ ngëëy˜ juuˈ kihꜗ Dio, waˊ ngëëyˈ läꜙko̱hꜘ teꜗ heˉ maˉläˉdsooꜘ dsëyꜗ baˊ. 7Hiꜙ cherˊmahꜗ hi̱ˉ gaꜙhyohꜗ taˊ heˉ jmeeyꜗ taˊheꜗ kihꜗ dsaꜙ, waˊ jmeeꜘ bihꜗ. Hiꜙ cherˊmahꜗ hi̱ˉ gaꜙhyohꜗ taˊ heˉ miˉtë̱ë̱yꜙ dsaˉ, waˊ miˉtë̱ë̱yꜙ baˊ. 8Hiꜙ cherˊmahꜗ hi̱ˉ gaꜙhyohꜗ taˊ heˉ hlë̱ë̱yhꜗ dsaˉ, waˊ hlë̱ë̱hˈ bihꜗ. Hiꜙ hi̱ˉ gaꜙhyohꜗ taˊ heˉ kwayꜗ heˉ chaˉ kiyhꜗ kwëëyhꜗ dsaˉkya̱a̱yhˊ, waˊ kwaꜘ bihꜗ ja̱ꜙ kya̱a̱hˊ hihꜙ. Hiꜙ hi̱ˉ gaꜙhyohꜗ taˊ heˉ ka̱yꜗ nëˊ kihˈ dsaˉkya̱a̱yhˊ, waˊ jmeeꜘ bihꜗ kweeˉ. Hiꜙ hi̱ˉ gaꜙhyohꜗ taˊ heˉ läˉñihꜘ dsëyꜗ kihꜗ dsaꜙ, waˊ jmeeyꜘ läꜙka̱a̱ˉ tuhˉdsëyꜗ. 9Jmeeˊ hnaahꜙ dsaˉkya̱a̱hˊ pero ja̱ꜙ ko̱o̱ˉ jmeehˉ baˊ. Jmeeˊ hnähꜘ taꜙ kooꜘ heˉ hlɨɨhˈ, goˉta̱a̱hˊ hnähꜘ ko̱o̱ˉ hwehˉ kya̱a̱hˊ heˉ lluꜗ jmahꜗ baˊ. 10Waˊ hnaahꜙ hnähꜘ ø̱ø̱hꜗ hnähꜘ läꜙko̱o̱ˉ lleˋ kihˈ. Jmeeˊ kye̱e̱ꜘ gaˊ ø̱ø̱hꜗ hnähꜘ läꜙko̱hꜘ gaˊ hñaahˈ hnähꜘ. 11Kwaˊ hnähꜘ beꜘ, taꜙ jmeeˉ hnähꜘ jwë̱hꜗ hnähꜘ. Jmeeˊ hnähꜘ taˊheꜗ kihꜗ Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ läꜙka̱a̱ˉ tuhˉhohꜘ hnähꜘ. 12Waˊ jë̱ë̱ˉ hohꜘ hnähꜘ kihꜗ heˉ maˉchaˉ oˉjø̱hꜙ dsëˉ kyahꜗ hnähꜘ. Waˊ jø̱hˉ hohꜘ hnähꜘ heˉ jëëhꜘ hnähꜘ wɨɨꜘ, taꜙ tʉꜘ hnähꜘ heˉ chu̱u̱hˉ hnähꜘ kya̱a̱hˊ Dio. 13Kwaˊ beꜘ kihꜗ hi̱ˉ la̱a̱ꜗ kya̱a̱ꜗ Dio cherˊmahꜗ chaˉ heˉ jmeeꜙ biiꜗ kiyhꜗ. He̱e̱hˋ hnähꜘ lluꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ të̱ë̱ˉ chaˊnehꜙ kyahꜗ hnähꜘ. 14Chiihˊ Dio, waˊ miˉjä̱ä̱ꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ hi̱ˉ jmeehꜙ hnähꜘ. Ngɨɨˊ lluˈ kiyhꜗ, taꜙ jwäꜘ dsoˊjwɨɨꜘ nëˊ kiyhˈ. 15Waˊ jë̱ë̱ˉ hohꜘ hnähꜘ kya̱a̱hˊ hi̱ˉ jë̱ë̱ˉ dsëꜗ, hoohˊ hnähꜘ kya̱a̱hˊ hi̱ˉ hooh˜. 16Waˊ hiiꜘ ko̱o̱ˉ baˊ hʉʉˊdsëˉ kyahꜗ hnähꜘ. Taꜙ jmä̱ä̱ꜙ hnähꜘ hñaahꜗ ka̱a̱hˊ, he̱e̱hˋ hnähꜘ hi̱ˉ täˉñeeꜘ. Taꜙ jmeeˉ hnähꜘ kyu̱u̱h˜ chaˉmiihˉ. 17Taꜙ ji̱i̱hˋ hnähꜘ hlɨɨhˈ kihꜗ niꜙ ja̱a̱ˉ hi̱ˉ jmeeꜙ heˉ hlɨɨhˈ kyahꜗ hnähꜘ. Kwaˊ hnähꜘ beꜘ haˉ läꜙ jeeˊ jmeehˈ hnähꜘ heˉ lluꜗ kihꜗ läꜙjë̱ë̱ꜙ baˊ. 18Läꜙji̱i̱hˈ jeeˊ leꜘ kwaˊ hnähꜘ beꜘ goˉta̱a̱hˊ hnähꜘ lluꜗ kya̱a̱hˊ läꜙjë̱ë̱ꜙ dsaꜙ. 19Ø̱ø̱hnꜗ hi̱ˉ hnaanꜙ, taꜙ te̱e̱hˋ hnähꜘ jwɨɨ˜ kihꜗ dsaꜙ. Hñiiꜘ baˊ Dio gaꜙtë̱ë̱ꜘ heeyhꜗ wɨɨꜘ, läꜙko̱o̱ˉ maˉnaˉsɨɨˉ: “Jnäꜘ baˊ te̱e̱hnˊ jwɨɨ˜ kiyhꜗ, jnäꜘ baˊ miˊhmaahnˋ kiyhˈ”, gaꜙjähꜘ Dio. 20Läꜙja̱ˉ naˉsɨɨˉ kaˉlähꜘ: “Cherˊmahꜗ kyo̱hꜙ hi̱ˉ naˉhøøhˊ kyahˈ hnähꜘ, kwëëyhˋ heˉ kuyhꜙ. Hiꜙ cherˊmahꜗ läˉki̱i̱ˉ dsëyꜗ, kwëëyhˋ heˉ hɨ̱yhꜗ. Kya̱a̱hˊ heˉ jmeehˉ hnähꜘ läꜙja̱ˉ, jäꜙ oˉhihꜙ kihꜗ hi̱ˉ naˉhøøhˊ kyahˈ hnähꜘ.” 21Taꜙ kwaˉ jwëˈ llaˉdsëëˋ heˉ hlɨɨhˈ kyahꜗ hnähꜘ. Jmeeˊ hnähꜘ heˉ lluꜗ jmahꜗ baˊ, läꜙjwëꜘ ja̱ˉ llaˉdsëëˋ hnähꜘ kihꜗ heˉ hlɨɨhˈ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\