Romanos 7

1Ø̱ø̱hnꜗ, hlë̱ë̱hnˊ hnähꜘ hi̱ˉ kyʉʉh˜ ley, ¿cheˊ saꜙ ngëëhꜘ hnähꜘ haˉ läꜙ laꜗ ley? Ley ja̱ˉ jmeeꜙ hihꜙ kihꜗ dsaꜙ, taˊko̱ˉji̱i̱hˈ cha̱a̱yˉ. 2Läꜙko̱o̱ˉ laꜗ kihꜗ ja̱a̱ˉ dsaˉmëꜘ hi̱ˉ naˉje̱e̱ꜚ gooˉ. Chaˊnëˊ ley, maˉnaˉla̱a̱yꜚ kya̱a̱ꜗ ja̱a̱ˉ dsaˉñʉʉhˉ baˊ taˊko̱ˉji̱i̱hˈ cha̱a̱ˉ dsaˉñʉʉhˉ kya̱a̱yꜗ. Pero cherˊmahꜗ gaꜙju̱u̱ꜗ dsaˉñʉʉhˉ heꜘ, moꜙsoꜙ jmeeꜗ hihꜙ ley ja̱ˉ kiyhꜗ. 3Läꜙja̱ˉ, cherˊmahꜗ gaꜙka̱a̱ꜗ dsaˉmëꜘ heꜘ jñahꜘ dsaˉñʉʉhˉ taˊko̱ˉji̱i̱hˈ cha̱a̱ˉ dsaˉñʉʉhˉ kya̱a̱yꜗ, heˉ jmeeyꜙ dsoˊkyeˉ baˊ ja̱ˉ. Pero cherˊmahꜗ gaꜙju̱u̱ꜗ dsaˉñʉʉhˉ kya̱a̱yꜗ, moꜙsoꜙ jmeeꜙ hihꜙ ley ja̱ˉ kiyhꜗ. Ja̱ˉgaˊ naꜙ, leꜘ baˊ ka̱a̱yˈ jñahꜘ, saꜙ chaˉ hlɨɨhˈ laꜗ. 4Ja̱ˉbaˊ läꜙja̱ˉ hnähꜘ ø̱ø̱hnꜗ, maˉnaˉju̱u̱ˊ hnähꜘ chaˊnëˊ ley kihꜗ Moisé, kihꜗ heˉ gaꜙju̱u̱ꜗ jmɨˉngoꜗ kihꜗ Cristo. Läꜙja̱ˉ chaˉ jwëˈ le̱e̱hꜘ hnähꜘ kya̱a̱ꜗ jñahꜘ. Hi̱ˉ heꜘ heꜘ Cristo hi̱ˉ gaꜙläꜙji̱i̱hˋ jeeˊ kihˈ hi̱ˉ naˉju̱u̱ˊ mahꜗ jmeeˊ jneˊ heˉ lluꜗ jmahꜗ chaˊnëˊ Dio. 5Taˊko̱ˉji̱i̱hˈ maˊ gaꜙnøøˊ jneˊ läꜙko̱o̱ˉ maˊ ngɨɨꜙ jmɨˉngoꜗ jnänˋ, läꜙjëꜙ heˉ hlɨɨhˈ heˉ maˊ he̱e̱ꜘ dsëˉ jneˊ, gaꜙtë̱ë̱ꜘ beꜘ kya̱a̱hˊ ley, mahꜗ gaꜙjøøꜗ jnänˋ jmeenˊ heˉ hlɨɨhˈ heˉ maˊ jngɨɨhꜙ jnänˋ. 6Pero naꜗ maˉnaˉla̱a̱ˊ jneˊ, läꜙlluꜗ heˉ maˉnaˉju̱u̱ˊ jneˊ chaˊnëˊ ley heˉ maˊ jmeeꜙ hihꜙ jnänˋ. Hiꜙ naꜗ tøøhˊ jneˊ kya̱a̱hˊ madaꜚ hmëëꜘ läꜙko̱o̱ˉ hihꜙ jmeeꜙ Jmɨˉlleꜘ kihꜗ Dio. Moꜙsoꜙ jmeeꜙ gaˊ hihꜙ jnänˋ läꜙko̱o̱ˉ naˉsɨɨˉ nëˊ ley maˉgyu̱hˉ. 7¿Haˉ läꜙ jähˊ jneˊ ja̱ˉ? ¿Cheˊ jmeeꜙ hlɨɨhˈ ley ja̱ˉ? Niꜙ miihˉ saꜙ laꜗ läꜙja̱ˉ. Jnäꜘ saꜙ gaꜙläꜙkyʉʉhn˜ heeˉ ja̱ˉ dsoˊkyeˉ waˊraˉ jähꜘ kihꜗ saꜙ chaˉ ley. Hiꜙ niꜙ saꜙ maˉläˉkyʉʉhn˜ heeˉ ja̱ˉ heˉ he̱e̱ꜘ dsëꜗ dsaˉ läꜙjëꜙ heˉ gaˊ chaˉ waˊraˉ jähꜘ kihꜗ saꜙ lleˋ nëˊ ley nʉʉhꜚ laˉ: “Taꜙ waˊ he̱e̱ꜘ hohꜘ le̱hꜙ heˉ gaˊ chaˉ.” 8Pero dsoˊkyeˉ gaꜙtë̱ë̱ꜘ beꜘ chaˉgaˊmiihˉ maˊ gaꜙnuunꜗ haˉ läꜙ hlëëhꜙ nʉʉhꜚ ja̱ˉ. Heˉja̱ˉ gaꜙläꜙjëꜙ goˉteˈ baˊ maˊ he̱e̱ꜘ dsënꜙ. Pero waˊraˉ jähꜘ kihꜗ saꜙ chaˉ ley, naˉhmääˊ baˊ dsoˊkyeˉ ja̱ˉ. 9Saꜙ gaˊ maˉnuunꜗ ley maˊ cha̱a̱ˉ baˊ jnäꜘ lluꜗ la̱a̱nꜙ. Pero maˊ gaꜙnuunꜗ nʉʉhꜚ ja̱ˉ, gaꜙläꜙjnäꜘ dsoˊkyeˉ hiꜙ gaꜙläꜙngëënꜘ maˊ naˉbä̱ä̱hnˋ heˉ maˊ ju̱u̱nꜘ baˊ. 10Ja̱ˉgaˊ gaꜙläꜙngëënꜘ, hehꜗ nʉʉhꜚ heˉ laꜗ kwa̱a̱t˜ jmeeꜗ cha̱a̱ˉ jneˊ, gaꜙmiꜙjnääˉ heˉ maˊ naˉbä̱ä̱hnˋ heˉ maˊ ju̱u̱nꜘ. 11Jëëhꜘ, dsoˊkyeˉ gaꜙtë̱ë̱ꜘ beꜘ kya̱a̱hˊ nʉʉhꜚ ja̱ˉ, gaꜙmiꜙga̱a̱yˉ jnäꜘ hiꜙ ja̱ˉbaˊ heˉ ja̱ˉ gaꜙbä̱ä̱hˉ jnäꜘ heˉ maˊ ju̱u̱nꜘ. 12Maꜙraꜙ heˉ naˉjngɨɨˈ baˊ ley, hiꜙ läꜙjëꜙ nʉʉhꜚ heˉ lleˋ nëˊ ley naˉjngɨɨˈ, lluꜗ baˊ laˈ, saꜙ chaˉ laꜗ niꜙ miihˉ. 13¿Cheˊ ja̱ˉbaˊ heˉ lluꜗ ja̱ˉ, gaꜙbä̱ä̱hˉ jnäꜘ ju̱u̱nꜘ? Niꜙ miihˉ saꜙ laꜗ läꜙja̱ˉ. Dsoˊkyeˉ baˊ ja̱ˉ heˉ gaꜙhe̱e̱ꜗ jnäꜘ. Kya̱a̱hˊ heˉ lluꜗ ja̱ˉ, gaꜙmiꜙjnääˉ haˉ läꜙ laꜗ dsoˊkyeˉ heˉ kya̱a̱hˊ maˉnaˉbä̱ä̱hnˋ ju̱u̱nꜘ. Heˉja̱ˉ kya̱a̱hˊ nʉʉhꜚ ja̱ˉ gaꜙläꜙjnäꜘ haˉ ko̱o̱ˉ hlɨɨhˈ saꜙ laꜗ dsoˊkyeˉ heˉ kye̱ˊ jneˊ. 14Maˉñeˊ baˊ jneˊ, jmɨˉlleꜘ baˊ laˈ ley, pero jnäꜘ jmɨˉngoꜗ baˊ la̱a̱nˈ, maˉnaˉhnëëˊ baˊ jnäꜘ heˉ jmeenꜙ taˊheꜗ kihꜗ dsoˊkyeˉ. 15Saꜙ ngëënꜘ heeˉ naˉ laꜗ kinꜙ, saꜙ jmeenꜙ läꜙko̱o̱ˉ hnoonꜗ jmeenꜙ. Heˉ saꜙ tɨh˜ dsënꜙ, heˉ ja̱ˉ baˊ jmeenꜙ. 16Hiꜙ cherˊmahꜗ gaꜙjmeenꜗ heˉ saꜙ hnoonꜗ jmeenˋ, läꜙjwëꜘ ja̱ˉ jmeenꜙ dsooꜘ, lluꜗ baˊ ley ja̱ˉ. 17Heˉ ja̱ˉ jmeeꜙ lii˜, ja̱ꜙ hñiinꜙ heˉ jmeenꜙ läꜙja̱ˉ, dsoˊkyeˉ heˉ kya̱a̱hnˊ baˊ ja̱ˉ, heˉ jmeeꜙ läꜙja̱ˉ. 18Manꜙ kweeˉ, saꜙ jnøøꜙ niꜙ miihˉ heˉ lluꜗ kiꜙ jnäꜘ. Heˉ maˉjwahnꜗ läꜙnaˉ heˉ hlëëhnˊ kihˈ jmɨˉngoꜗ kinꜙ baˊ ja̱ˉ. Maꜙkeꜙ hnooꜗ baˊ jnäꜘ jmeenˋ heˉ lluꜗ, pero saꜙ tä̱ä̱nꜙ jmeenˋ. 19Jëëhꜘ, saꜙ jmeenꜙ heˉ lluꜗ läꜙko̱o̱ˉ hnoonꜗ jmeenˋ. Heˉ hlɨɨhˈ heˉ saꜙ hnoonꜗ jmeenˋ, heˉ ja̱ˉ baˊ jmeenꜙ. 20Hiꜙ cherˊmahꜗ jmeenꜙ heˉ saꜙ hnoonꜗ jmeenˋ, ja̱ꜙ heꜘ hñiinꜙ heˉ jmeenꜙ läꜙja̱ˉ. Dsoˊkyeˉ heˉ kya̱a̱hnˊ baˊ ja̱ˉ heˉ jmeeꜙ läꜙja̱ˉ. 21Läꜙjëꜙ ji̱i̱h˜ heˉ hnoonꜗ jmeenˋ heˉ lluꜗ, heˉ hlɨɨhˈ jmahꜗ baˊ jøøꜙ kinꜙ. Ko̱ˉnaˉ laꜗ baˊ kinꜙ. 22Nehꜙ tuhˉdsënꜙ, tɨh˜ baˊ dsënꜙ ley kihꜗ Dio. 23Pero manꜙ, chaˉ gaˊ jyohꜘ heˉ haꜗ kihꜗ heˉ tɨh˜ dsënꜙ. Heˉ ja̱ˉ llaˉdsëëˋ kinꜙ mahꜗ jmeenꜙ heˈ kihꜗ dsoˊkyeˉ heˉ kya̱a̱hnˊ. 24Peerꜙ jwɨɨ˜ jnäꜘ kihꜗ Dio. ¿Hi̱i̱ˉ lä̱ä̱ꜗ jnäꜘ kihꜗ jmɨˉngoꜗ heˉ jmeeꜙ ju̱u̱nꜘ? 25Tiˊhmaahˊ kwanꜙ kihꜗ Dio, maꜙraꜙ heˉ lä̱ä̱yꜗ baˊ jnäꜘ taꜙlaꜙ kihꜗ Jesucristo Dsaˉjø̱ø̱hˈ jnänˋ. Läꜙlaˉ baˊ laˈ. Nehꜙ tuhˉdsënꜙ hnoonꜗ jmeenˋ heˈ kihꜗ ley kihꜗ Dio pero jmɨˉngoꜗ kinꜙ, jmeeꜙ gaˊ heˈ kihꜗ dsoˊkyeˉ baˊ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\