1 Timoteo 3

1Hermanos, ri tzij ri ni'ej can ketzij: Xa c'o jun hermano ri nurayij chi ntuoc anciano richin ri iglesia, can otz ri samaj ri nurayij. 2Pero nic'atzin chi jun anciano richin ri iglesia ruc'uan jun c'aslien otz, chi quire' man jun vinak nich'o-pa chirij. Nic'atzin chi jaja' jo'c jun raxjayil, nu'on pensar otz ri nca'ru'on, nu'on cuenta-ri' chi man tu'on pecar-ri', jun ri can rakalien niyo'x ruk'ij, jun ache ri ja'al nca'ru'on recibir pa rachuoch ri hermanos ri jun chic tanamet i-patanak-ve, y nicovin nuc'ut ri ruch'ab'al ri Dios, 3jun ache ri man nik'ab'ar ta, ni man nu'on ta ayoval, jun ache ri man nca'ru'on ta itziel tak kax chi nuch'ec miera; xa can nic'atzin chi otz runo'j quiq'uin quinojiel vinak, jun ache ri man nrajo' ta ayoval, y man ni'a ta ránima chirij ri miera. 4Y ja'al ta nca'ru'on gobernar quinojiel ri ic'o pa rachuoch, y ja'al ta ruc'utun chiquivach ri ralc'ual chi nca'niman y niqui'an respetar. 5Ruma xa jun ache man rata'n ta nca'ru'on gobernar ri ic'o pa rachuoch, ¿che'l xca'ru'on gobernar ri hermanos ri ic'o chupan ri iglesia richin ri Dios? 6Man otz ta je' chi ntuoc anciano richin ri iglesia jun hermano ri xa c'a jub'a' oc tiempo tunimaj ri Dios, ruma nak xa nuna-ka-ri' chi nem, xtu'on inche'l xu'on ri diablo y xtika ri nem castigo paro'. 7Y nic'atzin je' chi otz nitz'iet ri ruc'aslien cuma ri vinak ri man quiniman ta ri Jesucristo, chi quire' man jun itziel kax nilitaj chirij, y chi man nika ta pa ruk'a' ri diablo. 8Y quire' je' ri diáconos, nic'atzin chi niquic'uaj jun utzulaj c'aslien chiquivach ri vinak. Y nic'atzin je' chi ketzij ri niqui'ej, man nca'k'ab'ar ta, y man nca'qui'an ta itziel tak kax chi niquich'ec qui-miera. 9Y nic'atzin chi tic'ujie' riq'uin cánima ri xu'ej ri Dios chirij ri cukb'al c'u'x, y sak ta cánima choch ri Dios. 10Y na'ay ca'tz'iet xa otz quic'aslien o manak. Y xa man jun itziel kax nilitaj chiquij, ca'uoc diáconos. 11Y quire' je' ri ixoki', nic'atzin chi niquic'uaj jun utzulaj c'aslien chiquivach ri vinak. Y man tiquik'ab'aj tzij chiquij nic'aj chic, can niqui'an ta pensar otz ri niqui'an, y can otz ta niqui'an cha nojiel ri samaj ri ni'e'x chica chi niqui'an. 12Y jun diácono can nic'atzin chi jo'c jun raxjayil. Y nic'atzin je' chi can nca'ru'on gobernar otz ri ralc'ual y quinojiel ri ic'o pa rachuoch. 13Ruma xa jun diácono otz nu'on cha ri rusamaj ri Dios, can xti'an cha chi rakalien y xtucukub'a' más ruc'u'x riq'uin ri Jesucristo. 14Jare' nitz'ib'aj-el chava Timoteo, mesque nivajo' nquib'aka aviq'uin cha'nin. Y nitak-el va carta va chava, 15chi quire' xa man xquib'aka ta yan aviq'uin, avata'n chic ri chica chi c'aslien nic'atzin chi navuc'uaj chiquicajol ri i-ralc'ual chic ri c'aslic Dios ri ni'e'x iglesia chica, ri iglesia ri rata'n y ruchajin ri ketzij. 16Y ketzij chi can nem rakalien ri xu'ej ri Dios chakavach vacame, ri nich'o' chirij ri chica c'aslien nika choch jaja'; ruma chupan ri ruch'ab'al ri tz'ib'an can, nu'ej: Ri Dios xc'ujie' vave' choch-ulief, xuoc vinak inche'l ojre'. Xc'ut chakavach ruma ri Espíritu Santo chi choj ruc'aslien. Xtz'iet je' cuma ri ángeles. Xtzijos chica ri vinak ri man israelitas ta, y can iq'uiy ri ic'o choch-ulief xa'niman richin. Y x'an recibir chicaj riq'uin namalaj ruk'ij.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\