2 Thessalonians 2

1Hermanos, vacame c'o ri nakajo' naka'ej chiva chirij ri k'ij antok xtipa chic jun b'ay ri Kajaf Jesucristo chi nkojalruma-ka. 2Xa c'o jun ri ni'e'n chiva chi ri k'ij chi nipa ri Ajaf xa ya xak'ax, man tinimaj. Y mesque nu'ej chi ja ri Espíritu Santo x'e'n quire' cha, man tinimaj. Y xa choj xivaxaj o xa c'o carta ri nalka iviq'uin b'anun-pa pa kab'e' ojre' ri nu'ej quire', man tixi'ij-ivi' y man tinimaj. 3Tib'ana' cuenta-ivi' chi man jun tib'ano maña chiva ruma nu'ej chi ri Jesucristo ya xpa. Ruma na'ay chi nipa ri Jesucristo, xtib'anataj chi iq'uiy xtiquiya' can ri Dios. Y xtalka c'a jun ache ri uc'uan ruma ri itziel. Pero jaja' can xtalka ru-huora antok xtika ri namalaj castigo paro'. 4Ri ache re' xtipalaj chiquij ri ni'e'x dioses chica y chiquij ri nic'aj chic ri niyo'x quik'ij cuma vinak, ruma xtirajo' chi jo'c cha jaja' tiyo'x ruk'ij, y xtib'atz'uye-pa pa ru-templo ri Dios y xtu'ej chi jaja' ri Dios. 5¿Man nalka ta came pan ive' chi antok xic'ujie' iviq'uin, can xin'ej nojiel re' chiva? 6Vacame ixre' ivata'n ri chica k'atayuon nojiel re', y rumare' maja' tib'anataj. Pero antok xtalka ri k'ij, can xtik'alajin ri ache ri uc'uan ruma ri itziel. 7Can ketzij chi q'uiy yan itziel najin vacame. Pero ri ache ri uc'uan ruma ri itziel maja' tik'alajin-pa, ruma c'o ri k'atayuon richin. Y antok ri k'atayuon richin xtalasas-el, 8c'ajare' xtik'alajin-pa ri itziel ache re'. Pero antok xtipa chic jun b'ay ri Ajaf Jesús, xtuquimisaj ri itziel ache antok xtixupux ruma jaja'. Y riq'uin ri rusakil xtuq'uis ri itziel ache re'. 9Ja ri Satanás xtib'ano chi nik'alajin-pa ri itziel ache re', y ruma c'o ri ru-poder ri Satanás riq'uin, rumare' xca'ru'on q'uiy señales y milagros chi ninimax. Y nojiel ri xca'ru'on, jo'c chi nu'on maña chica ri vinak. 10Can iq'uiy ri xca'an engañar ruma ri itziel ri nu'on ri ache re'. Ri xca'an engañar ja ri vinak ri c'a pa k'ak' xca'b'aka-ve. Ijeje' xca'an engañar ruma man xcajo' ta xquinimaj ri ketzij chi xa'colotaj ta chupan ri qui-pecados. 11Rumare' ri Dios nu'on chica chi nca'an engañar chi tiquinimaj ri man ketzij ta, 12chi quire' xtika ri castigo pa quive', ruma man xquinimaj ta ri ketzij, xa altíra xka chiquivach chi xqui'an ri itziel tak kax. 13Pero ixre' hermanos, ri Ajaf altíra nquixrajo'. Ojre' siempre nakaya' tiox b'a' cha ri Dios ivuma, ruma antok maja' c'o ri roch-ulief, ri Dios ya xixrucha' chi nquixcolotaj chupan ri i-pecados. Y xixcolotaj ruma xicukub'a' ic'u'x riq'uin ri ketzij, y ruma je' ri Espíritu Santo xu'on sak cha ri ic'aslien. 14Ri Dios xixrayuoj chi xixcolotaj. Y ojre' ri xojrucusaj chi xkatzijuoj ri evangelio chiva. Ri Dios xrajo' chi xixcolotaj chi nquixb'ac'ujie' riq'uin ri Kajaf Jesucristo y xtic'ujie' ik'ij ruma jaja' c'o ruk'ij. 15Rumare' hermanos, cof quixc'ujie' y man timastaj ri xkac'ut can chivach antok xojc'ujie' iviq'uin. Ni man timastaj je' ri xka'ej-el chupan ri carta ri xkatak-el chiva. 16Ri Kajaf Jesucristo y ri Katata' Dios can altíra nkojrajo' y siempre nkuru'on consolar, chupan nojiel ri nakak'asaj. Y ruma ri ru-favor jaja', vacame kayo'ien utzulaj kax. 17Jaja' tiyo'n ruchuk'a' ri ivánima y tub'ana' chiva chi cof xquixc'ujie' chupan ri ic'aslien richin quire' ruyuon ta ri otz xti'an y xti'ej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\